Mobile World Congress 2015’te Öne Çıkanlar (Konuk Yazar)

Geçti?imiz haftalarda Barselona’da düzenlenen Mobile World Congress; sadece lider mobil operatörleri de?il, birçok farkl? sektörden üst düzey yöneticileri de bir araya getirdi. 3 gün süren konferans boyunca öne ç?kan ve önümüzdeki dönemlerde s?kça duyaca??m?z konular ve geli?meler ?u ?ekilde:

1-    Entegre cihazlar ve ba?lant?

MWC 2015’te aç?k bir ?ekilde belli oldu ki günümüzde mobil cihaz kategorisi dedi?imizde sadece mobil telefon ve tabletlerden bahsetmiyoruz. Art?k bunun çok daha ötesindeyiz ve gün geçtikçe daha da geli?en ‘nesnelerin interneti’, giyilebilir teknolojiden otomobile oldukça geni? bir yelpazede kar??m?za ç?k?yor. Her sektörde ve her ürün grubunda bu cihazlar? günlük hayat?m?zda rahatça kullanabilmek için WiFi, Bluetooth Smart, Cat 1, Cat 0 LTE ve di?er wireless teknolijiler en önemli faktörler aras?nda yer al?yor.

2-    Network altyap?s? geni?liyor ve görselle?iyor

Türkiye de dahil birçok ülke henüz 4G’ye geçmemi? olsa bile dünyada 5G konu?ulmaya ba?lad?. Henüz geli?tirme a?amas?nda olan ve yakla??k 5 sene sonra hayata geçmesi beklenen 5G teknolojsi bu y?lki konferans?n da en ilgi çeken konular?ndan biriydi. ?irketler ?imdiden 5G’nin sa?layaca?? hizmetler ve avantajlar için sab?rs?zlan?yor. ‘Nesnelerin ?nterneti’ nin anahtar? olan 5G özelli?i ile internet h?z? o kadar artacak ki kullan?c?lar mobil cihazlar?ndan birkaç dakika içinde HD film indirebilecekler. Ayr?ca 3D görüntülü arama ve hologram aramalar yap?labilecek. Bu sayede ekran?n?zdan uzan?p kar??n?zdaki insana dokunabilirmi?siniz gibi bir his olu?acak. 5G ile ‘nesnelerin interneti’ daha da geli?ecek ve ak?ll? sa??k, ak?ll? araba, ak?ll? market al??veri?i gibi hayat?m?zn her alan?na yay?larak bilim kurgu filmlerin gerçek hayata ta??nmas?n? sa?layacak.

3-    Güvenlik ve Mobil Ödemelerin Önemi:

Konferans?n en önemli konular?ndan biri de güvenlik etraf?nda geli?tirilmi? yeni teknolojiler üstüne oldu. Güvenli ödemeler, güvenli mobil operatör sistemleri, güvenli telefon ve güvenli ak?ll? saatler sürekli yenilenen teknolojilerin olmazsa olmazlar? aras?nda. Örne?in Galaxy S6 veya S6 Edge cihaz?n? sat?n ald???n?zda, Intel’in anti-virüs program? olan McAfee VirusScan Mobile™ cihaza önceden yüklenmi? olacak. Ayr?ca, LG de ki?isel datan?n güvenli?i için McAfee® Mobile Security ile bir i?birli?i ile kullan?c?n?n güvenli?ini kontrol alt?na almaya çal???yor. Kullan?c? LG ak?ll? saatini çald?rd??? durumda, cihaz?n? takip ederek cihaz? kilitleme ve içindekileri silme ?ans?na sahip olacak.

Mobil cihazlarda güvenli?in gün geçtikçe daha da artmas?n?n en önemli faktörü hic ?üphesiz mobil ödeme seçeneklerinin geli?mesi ve yayg?nla?mas?. Geçti?imiz y?l yap?lan Apple Pay lansman?ndan sadece birkaç hafta sonra h?zl?ca kullan?lmaya ba?lanan Apple pay, ilk olarak ABD’de tüketicilerle bulu?mu?tu. Oldukça k?sa bir sürede kredi kart?yla yap?lan al??veri?lerin %90’? Apple Pay arac?l???yla gerçekle?ti. New York Times’a göre lansman?n ard?ndan sadece iki gün içinde 150.000’in üstünde Apple Pay ile market al??veri?i gerçekle?ti. McDonald’s’ta yap?lan harcamalar ise lansmandan sonra 2 ay içinde Apple Pay harcamalar?n?n %50’sini olu?turdu. 2015’te Apple Pay sisteminin daha da yay?lmas?n?, özellikle geli?mekte olan orta s?n?f pazarlarda kullan?lmaya ba?lanmas?n? bekliyoruz. Asya pazar?nda developerlar 10 ve üstü dilde yeni aplikasyonlar olu?tururken, mobil pazarlamac?lar da farkl? para birimlerine göre düzenlemeler üstünde çal??malar?na devam ediyorlar. Görünen o ki; bu y?l mobil cihaz ile yap?lan ödemeler uluslararas? seviyeye ç?karak daha da yay?lacak. Mobil ödeme sistemi iPhone Touch ID’si ile anla?mal? ma?azalarda kullan?labiliyor. Kasaya vard???m?zda Touch ID’ye dokunarak ve telefonunuzu kasadaki özel cihaza yakla?t?rarak ödemeyi gerçekle?tirebiliyorsunuz.

4-    Giyilebilir Teknolojiler:

MWC 2015’e damgas?n? vuran bir di?er konu giyilebilir teknolojiler oldu. Ak?ll? bilekliklerden ak?ll? saatlere, fitness bantlar?ndan ak?ll? kuma?lara kadar birçok farkl? giyilebilir teknoloji mobil pazar için oldukça önemli. Google Glass, Apple ak?ll? saatten sonra bu teknolojilerin bir ad?m daha ileri götürülmesini bekliyoruz. ?imdiye kadar daha çok spor amaçl? üretilen giyilebilir teknolojilerin, önümüzdeki günlerde elektroni?in modayla bulu?mas? ?eklinde tan?mlanaca??n?n sinyalleri veriliyor. Konferansta tan?t?m? yap?lan LG Urbane LTE ak?ll? saat bu teknolojinin en güzel örneklerinden biri oldu. Teknoloj bloglar?nda da ‘?imdiye kadar üretilen en premium ak?ll? saat olabilir’ ?eklinde yorumlar al?rken sadece tasar?m aç?s?ndan de?il fonksiyonlar? ile de dikkatleri üzerinde topluyor. Oldukça gösteri?li olan ak?ll? saat, webOS tekolojisi ile text mesaj atman?za, email göndermenize, telefon aramas? yapman?za, hat?rlatma alman?za olanak sa?larken daha birçok özelli?i içinde bar?nd?r?yor.

5-    Samsung Galaxy Edge:

Konferansta tan?t?m? yap?lan birbirinden ba?ar?l? ak?ll? telefon olmas?na ra?men Samsung Galaxy Edge konferansa kesinlikle damgas?n? vurdu diyebiliriz. K?vr?ml? tasar?m?yla be?eni kazanan yeni Samsung Galaxy Edge’in özellikleri aras?nda; favori kontaklar?n?za h?zl? eri?im ve  telefonun yüzü yere dönükken kimin arad???n?n görünmesi gibi özellikler bulunuyor. Galaxy S5’te eksik olan tasar?msal özelliklerin de eklenmesiyle daha premium bir alg? olu?turan ak?ll? telefonun yeni cam yüzeyi ve metal k?vr?mlar? çok daha estetik bir görüntü sa?l?yor.

Detayl? bilgi için VivaKi Digital Senior Supervisor – Ezgi Do?anay’a e-mail (ezgi.doganay@vivakiturkey.com) veya telefonla (+90 212 315 9999) ula?abilirsiniz.

Kaynakça:

http://mashable.com/2014/10/20/mobile-payments-apple-pay/

http://mashable.com/2015/01/02/mobile-trends-2015/

http://www.macrumors.com/2014/12/16/apple-pay-90-percent/

http://www.mobileworldcongress.com/

http://www.androidpit.com/mwc-2015-news-highlights

http://www.theguardian.com/media-network/2015/mar/02/five-highlights-2015-mobile-world-congress

http://www.imgtec.com/news/detail.asp?ID=966

http://appleinsider.com/articles/14/10/21/apple-pay-already-works-internationally-but-only-with-us-credit-cards

http://bits.blogs.nytimes.com/2014/12/16/dozens-more-companies-sign-up-for-apple-pay/?_r=0

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.