Mobil Uygulama Kullanımında Büyüme Hızı Düşüyor

Flurry taraf?ndan yay?nlanan 2016 mobil datalar?na göre, mobil uygulamalar?n son 10 y?ld?r kullan?m oranlar?nda art?? gözlemlenirken özellikle geçti?imiz 2016 y?l? itibariyle bu kullan?m oran?n?n büyümesinde bir dü?ü? oldu?u görülüyor.

Raporda 2,1 milyon mobil cihaz üzerinden 940 bin kullan?c? ile 3,2 trilyon oturum inceleniyor. (Oturum; bir kullan?c?n?n mobil uygulamay? açmas? ve orada geçirdi?i toplam süreyi kapsamaktad?r) 2015 ile kar??la?t?r?ld???nda mobil uygulama kullan?m? %11 büyürken, uygulamada zaman geçirme oran? %69 artt??? görülüyor. Daha önceki y?llarda tüm uygulama kategorilerinin birbirlerine ba?l? ?ekilde büyüdükleri gözlemleniyor.

mobil1

2016’da en çok zaman geçirilen uygulamalara bak?ld???nda; büyüme ?ampiyonunun mesajla?ma uygulamalar? oldu?u ortaya ç?k?yor. %44 oran?nda büyüyen mesajla?ma uygulamalar?nda geçirilen zaman ise %394 artm?? durumda.

Rapora göre i?-finans uygulamalar? ve spor uygulamalar?nda daha fazla büyüme bekleniyor. Bu durum, kullan?c?lar?n sabah haberlerini veya canl? futbol maçlar?n? izlemeleri gibi aktivitelerini geleneksel medya araçlar? yerine art?k mobil uygulamalar üzerinden gerçekle?tiriyor olmalar?na dayand?r?l?yor.

Oyun uygulamalar?nda geçirilen zamanda ise geçen y?la oranla %4 dü?ü? görülüyor olsa da oyun halen ba?? çeken sektörlerden biri olarak yer al?yor. Al??veri? uygulamalar?nda geçirilen zaman ise %31 oran?nda artt??? belirtiliyor.,

mobil2

Tabletler ise dünya çap?nda önemli bir faktör haline gelmi? ve pazar pay?n?n %41′ ini alm?? durumda. Kullan?c?lar halen büyük ekranl? cihazlar? kullanmay? tercih ediyor. Küçük ekranl? ak?ll? telefon pazarlar?n?n ise tabletlere oranla daha az büyüdü?ü ara?t?rma verileri aras?nda yer al?yor. mobil3

Kaynak: Flurry

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.