Mobil Uygulama Gelirleri 17 Milyar Dolara Yükseldi

Mobil uygulama dünyas?na odaklanan analiz ?irketi App Annie‘nin son raporu da bu büyümeyi net olarak gözler önüne seriyor.

App Annie’nin y?l?n üçüncü çeyre?ine dair sundu?u istatistikler App Store ve Google Play uygulama ma?azalar?n? derinlemesine inceleme alt?na al?yor. Bu iki ma?azadaki uygulamalar?n 26 milyar kez indirildi?ini payla?an App Annie, bu say?n?n tamamen yeni indirmeleri yans?tt???n? da ifade ediyor. Yani yeniden indirmeler veya uygulama güncellemeleri bu rakama dahil de?il. 26 milyar indirme geçen y?l?n ayn? dönemine göre yüzde 8’lik bir büyümeye denk dü?üyor.

Dikkat çekilen en önemli noktalardan biri, geli?mekte olan pazarlar?n uygulama marketlerine olan ilgisi. Özellikle Google Play’de öne ç?kan bu durum uygun fiyatl? Androidli cihazlar?n art???yla ili?kilendirilebilir. Örne?in Hindistan, Google Play taraf?nda geçen y?l?n ayn? dönemine göre indirme say?s?n? neredeyse 2’ye katlam??. Keza Vietnam ve Endonezya’n?n da çift haneli büyümelerle yükseli?te oldu?u görülüyor.

mobil-uygulama-indirme-rapor1

App Annie, uygulama indirme say?lar?nda Google Play’in geçen y?la göre yüzde 10 büyüdü?ünü ve yüzde 8 büyüme gösteren App Store’dan daha h?zl? ilerledi?ini de payla??yor. App Store taraf?ndaki büyümede Çin ilk s?radaki yerini al?rken onu ABD ve Suudi Arabistan takip ediyor. Bu noktada Suudi Arabistan’?n mesajla?ma uygulamalar?na dair yapt?r?mlar? da konuya ayr? bir boyut kat?yor.

Uygulama indirme gelirleri 17 milyar dolar

App Annie, uygulama indirme gelirlerinin de 17 milyar dolar? buldu?unu söyleyerek bu ekonominin çarp?c? boyutunu bir kez daha vurguluyor. Bu rakam geçen y?la göre yüzde 28 art?? anlam?na geliyor ve uygulama gelirlerinde iOS’in üstünlü?ü de?i?miyor. Y?l?n üçüncü çeyre?inde App Store’da yap?lan harcamalar Google Play harcamalar?n?n neredeyse 2 kat? büyüklükte. Çin, gelirler taraf?nda ilk s?radaki yerini al?rken pazar pay?n? en çok büyüten ikinci ülke Güney Kore oluyor.

Popüler analiz ?irketi Eylül ay?nda Çin pazar?na aç?lm?? ve Çin mobil uygulama pazar?na dair geni? bir bilgi payla??m?nda bulunmu?tu. A?ustos ay?nda ise Apple’?n iPhone’dan sonraki en büyük gelir kayna??n?n Servisler oldu?unu payla?m??t?.

App Annie’nin raporundaki di?er baz? önemli rakam ve bilgiler ise ?öyle;

  • E?lence uygulamalar? taraf?nda y?ll?k büyüme iOS taraf?nda yüzde 30 iken Google Play taraf?nda yüzde 45.
  • iOS’te en çok büyüme gösteren uygulama Tencent Video. Onu Youku ve Starz takip ediyor.
  • iOS’te en çok büyüme gösteren uygulamalar; HBO NOW, Netflix ve Starz.
  • Android uygulamalar?nda geçirilen süre yüzde 40 art??la 325 milyar saate yakla?t?. Üstelik bu istatistik Çin’li kullan?c?lar? kapsam?yor.
  • 2021’de mobil uygulama indirmelerinin 240 milyara, mobil uygulama gelirlerininse 100 milyar dolara ula?aca?? tahmin ediliyor.

 

Kaynak: Dijitalmaden

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.