Mobil Uygulama Dünyasına Dair Öngörüler

Uygulama analiz firmas? App Annie, mobil uygulama dünyas?na yönelik bir rapor yay?nlad?. Raporda, 2016’da 1,3 trilyon dolar olan küresel uygulama ekonomisinin 2021’e y?l?na kadar 6,3 trilyon dolara ula?mas? bekleniyor. Tahminlere göre büyüme en fazla Asya pazar?nda hissedilecek ve en fazla etkilenecek ülkenin ise Çin olmas? tahmin ediliyor.

Raporda, uygulama kullan?c? say?s?na yönelik de tahminlere yer verilmi?. Kullan?c? say?s? 2021’e kadar 3,6 milyara ula?mas? bekleniyor. Bu say? geçti?imiz y?l 1,6 milyard?.

?irket, a?a??daki grafiklerde yaln?zca mobil uygulamalardan kazan?lan net kar?n yan? s?ra, uygulama içinde reklam ya da mobil ticaret gibi di?er gelir modellerinin de büyüme tahminine eklendi?ini vurguluyor. Bu ba?lamda küreselde 2016’de 1,6 trilyon saat olan toplam harcanan sürenin 2021’de  3,5 trilyon saate ç?kmas? bekleniyor.

Annie-Report

?irket verilerine göre, 2016’da küresel anlamda kullan?c?lar mobil içi reklam, mobil ticaret ve mobil uygulamalara saatte ortalama 0,80 dolar harcad?lar. Ancak ülkelere göre bak?ld???nda tüketici davran??lar?nda bir hayli farkl?l?k gözlemleniyor. Japonya’da her bir kullan?c? 2016’da saat ba??na 13,98 dolar harcarken, 2021’de bu miktar?n 18,42 dolar olmas? tahmin ediliyor. ?ngiltere’de kullan?c? ba??na saat ba?? harcanan miktar 4,6 dolardan 11,03 dolara ç?karken, ABD’de 2,36 dolardan 4,33 dolara ç?kmas? tahminler aras?nda.

app-annie-2

Asya en büyük pazar

?irket, mobil ticaretin  mobil uygulama ekonomisindeki büyümenin lokomotifi oldu?unu belirtiyor. 344 dolar olan ki?i ba?? harcaman?n, 2021’de 946 dolar? bulaca?? öngörülüyor. Mobil ticarette en h?zl? büyüyecek olan ise 3,2 trilyon dolar? bulmas? beklenen Asya pazar?. Büyümede ABD’nin 1,7 trilyon dolar, Avrupa, Ortado?u ve Afrika (EMEA) 1 trilyon dolara ula?aca?? de?erlendiriliyor.

Raporda dikkat çeken di?er bir konu ise mobil uygulama dükkanlar?n?n büyüme tahminleri. 2021’ye kadar en büyük ad?m? Google Play atacak gibi görünse de, 2016’da pazar lideri olan iOS’in 2021’de olas? kazanc?n?n 60 milyar dolar? bulmas? ile yine ilk s?rada olmas? tahmin ediliyor.

mobil-ekonomi

Uygulama dükkanlar?nda,  2016’da 50 milyar olan uygulama içi oyun sektör kar? 2021’de 105 milyar dolar olabilece?i kaydediliyor.  Video, müzik, e?itim gibi oyun d??? uygulamalar?n 2016’daki kar?n?n 11,5 milyar dolardan 34 milyar dolara ula?arak, üç kat? artmas? bekleniyor.

 

Kaynak: Webrazzi

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.