Mobil Tüketici Deneyimi Üzerine Global Bir Bakış

Diijital ekonomiyi geli?tirmek, medya ve pazarlama endüstrilerini güçlendirmek amac?yla faaliyet gösteren The Interactive Advertising Bureau (IAB) taraf?ndan haz?rlanan, 18 ülkenin her birinde 18 ya? üzeri 200 ki?i ile yap?lan 22 soruluk anket mobil tüketici deneyimi üzerine küresel bir bak?? aç?s? sunuyor.

Rapora göre dünya üzerindeki ak?ll? telefon kullan?c?lar?n?n %63’ü en az her 30 dakikada bir mobil cihazlar?n? kullan?yor. %22’lik k?s?mda ise bu oran her 5 dakikada bir. Türkiye’de her 30 dakikada bir mobil cihazlar?n? kullanan ki?ilerin oran? %62 olarak belirtiliyor.

IAB 1- 1

Ara?t?rmaya göre ak?ll? telefon kullan?c?lar?n?n %22’si her gün 6 saatten fazla süreyi mobil cihazlar?nda geçiriyor. Mobilde her gün 3 saatten fazla zaman geçirenlerin oran? ise %49.

IAB 1- 3

iab 333

 

Mobil web’de veya mobil uygulamada bir reklamla kar??la?t?ktan sonra al?nan aksiyonlarda ise durum ?öyle:

 

IAB 1- 4

Ara?t?rma, bu reklamlar?n kullan?c?lar üzerindeki etki ve fark?ndal?k sonuçlar?na da ???k tutuyor. Bulgulara göre global mobil web kullan?c?lar?n?n %13’ü reklam? yap?lan markay? hat?rlad???n?, %11’i reklam? t?klad???n?, %8’i reklam? gördükten sonra markan?n web sitesini ziyaret etti?ini, %7’si ürün/marka hakk?nda detayl? ara?t?rma yapt???n?, %6’s? ise ürün/markay? kendisine daha yak?n hissetti?ini belirtti.

Global mobil uygulama kullan?c?lar?n?n ise %13’ü reklam? t?klad???n?, %12’si reklam? yap?lan markay? hat?rlad???n?, %9’u reklam? gördükten sonra markan?n web sitesini ziyaret etti?ini, %7’si ürün/marka hakk?nda detayl? ara?t?rma yapt???n?, %6’s? ürün/markay? kendisine daha yak?n hissetti?ini söylüyor.

Kullan?c?lar mobil cihazlar?n? ara?t?rma yapmak, e-posta takibi, lokasyon bulma, oyun oynama, mesajla?ma, video izleme ve sosyal a? gibi aktiviteler için kullan?yor.

 

IAB 1- 7

 

Globalde ak?ll? telefon kullan?c?lar? genelinde günlük kullan?lan mobil site (5.82) ve mobil uygulama rakamlar? (5.85) neredeyse ayn?. Asya Pasifik bölgesinde ya?ayanlar ise di?er bölgelere göre daha fazla uygulama (7.46) kullan?yor.

En çok mobil site kullan?m?nda ise Çin 8.12 ile birinci s?rada. Çin’i ?rlanda (7.29) ve Rusya’n?n (7.14) takip etti?i listede Türkiye 5.57 ile dördüncü s?rada yer al?yor.

 

IAB 1- 9

 

En çok mobil uygulama kullan?m?nda da durum ?öyle:

 

IAB 1- 10

 

 

Ara?t?rman?n i?levsellik ba?l???nda arama, sat?n alma, rezervasyon ürünleri ve hizmetleri en çok kullan?lan mobil web fonksiyonlar? olarak öne ç?k?yor.

 

IAB 1- 11

Mobil uygulamalar e?lence amaçl? tercih ediliyor.

IAB 123

?leti?im ba?l???da ise en çok mobil uygulamalar kullan?l?yor.

IAB 1- 12

 

 

*Metodoloji: 22 soruluk anket OnDevice Research taraf?ndan haz?rlad? ve 18 ülkede 21 Nisan-8 May?s 2017 tarihleri aras?nda uyguland?. (ABD, Arjantin, Avusturalya, Brezilya, Çin, Ekvador, Fransa, Güney Afrika, ?ngiltere, ?rlanda, ?sveç, ?talya, Japonya, Kanada, Norveç, Rusya, Türkiye ve Uruguay). Her pazarda 18 ya? üzeri 200 ki?iyle görü?üldü. Kat?l?mc?lar bir ak?ll? telefon sahibi olduklar?n?, internet eri?imi için mobil cihazlar?n? kullanarak mobil web ya da mobil aplikasyonlar arac?l???yla ba?land?klar?n?n fark?nda olduklar?n? teyit ettiler.

Kaynak: The Interactive Advertising Bureau (IAB) 

 

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.