Mobil Trendi Tüketici Belirliyor

Mobil sektörün nabz?n? tutan Madreport 2015’in Q3 say?s?nda Starcom Mediavest Group ad?na Burak Karg?n mobilin online reklam pazar?ndaki etkilerini ve gelece?ini ele al?yor.

“Türkiye’nin dijital geçmi?ine bakt???m?zda her sene bir trendin h?zla parlayarak ön plana ç?kt???n? görmekteyiz. Dinamiklerin h?zla de?i?ti?i dijital dünyada her y?l öne ç?kan farkl? bir birikim ya da teknolojiyi ö?reniyoruz. Bir y?l e-ticaret y?l? olurken bir sonraki y?l big data y?l? oluyor. Online dünyay? dü?ündü?ümüzde, mobil için de her sene mobilin parlayaca?? ve o y?l?n mobilin y?l? olaca?? bekleniyor ve söyleniyordu, fakat mobil “trend” olmak yerine her y?l pazar pay?n? art?rarak istikrarl? bir büyümeyi tercih etti. Sizce mobilin bu tercihi online reklam pazar?n? nas?l etkiliyor ve gelecekte mobil kendini nas?l konumland?racak?”

mobilefeaturedTürkiye’nin dijital geçmi?ini de?erlendirirken mobilin reklam endüstrisindeki pazar pay? yerine ak?ll? telefonun penetrasyonuna ve tüketicinin hayat?ndaki konumuna bakmak gerekti?ini dü?ünüyorum. Bu aç?dan bak?ld???nda mobil dünyan?n mobil tüketiciler için uzun zamand?r bir trend haline geldi?ini söyleyebiliriz.

Global Web Index’in Türkiye’deki mobil al??kanl?klar? ortaya koyan ara?t?rmas?na göre aktif internet kullan?c?lar?n?n internete girerken kulland?klar? cihazlar aras?nda ilk s?rada %90 oran ile ki?isel bilgisayarlar?n geldi?i görülüyor. Ard?ndan ise ki?isel bilgisayarlara yak?n bir kullan?m oran?na sahip %82 oran ile mobil telefonlar gelmekte. Önümüzdeki 2-3 y?ll?k süreçte t?pk? Asya pazar?nda ya?and??? gibi ak?ll? telefonlar?n yo?un rüzgar? kendini hissettirecek ve masaüstü bilgisayarlar?n önüne geçecektir.

GFK Türkiye yak?n dönemde yapt??? ara?t?rmada globalde ve Türkiye’de ak?ll? telefon pazar?n? etkileyen dört ana trendi belirledi. Bu rapor do?rultusunda öne ç?kan trendler aras?nda ilk ba?ta tüketicinin, mobil deneyiminde fark yaratan daha büyük ekranl? cihazlar? tercih etti?ini görüyoruz. Teknoloji ?irketleri de bu isteklere her geçen y?l daha büyük ekrana sahip ak?ll? telefon modelleri ç?kararak cevap veriyor. ?kinci trend olarak 4G’nin yükseli?ini görüyoruz. 4G özellikli cihazlar?n pay? geçen y?l?n ayn? dönemine göre %20’den %48’e ç?kt??? görülüyor. Bugünlerde ise mobil ileti?imde 4.5G teknolojisi ile birlikte internetteki h?z?m?z?n çok daha yükse?e ç?kaca??n? konu?uyoruz. Ayn? zamanda Türkiye’de orta s?n?f ak?ll? telefonlar?n paylar?n?n artt???, üst s?n?f ak?ll? telefonlar?n paylar?n?n ise sabit kald??? görülüyor. Daha ucuz ak?ll? telefonlar?n daha çok sat?lmas?yla birlikte mobil pazardaki penetrasyon da düzenli olarak artacakt?r. Son olarak geli?en pazarlardaki h?zl? büyüme de dikkat çekici trendler aras?nda. Türkiye’de 2014 senesinde 10.4 milyon adet ak?ll? telefon sat?l?rken 2015 y?l? için yakla??k 11.4 milyon ak?ll? telefon sat?laca?? tahmin ediliyor.

Mobilin en önemli kullan?m alanlar?n?n ba??nda video izleme deneyimi geliyor. IAB’ye üye olan 24 ülkenin ortak kat?l?m?yla 2015’in May?s ay?nda gerçekle?tirilen Mobil Video ?zleyicileri Ara?t?rmas? Türkiye’deki kullan?c?lar?n mobil olarak video izleme al??kanl?klar?n? anlayabilmek aç?s?ndan önemli sonuçlar içeriyor. Ara?t?rmaya göre genel kan?n?n aksine mobil ekranlar düzenli olarak uzun videolar izlenmek için tercih edilmekte. Kat?l?mc?lar?n %36’s? telefonlar?yla günlük veya daha s?k olarak 5 dakika ya da daha uzun süreli videolar? izlediklerini söylüyorlar. Ak?ll? telefonlardan uzun süreli video izleyenlerin aras?nda Türkiye, %60 oranla ilk s?rada yer al?yor. Ayn? anda çoklu ekran kullan?m? e?iliminin (TV ile birlikte ak?ll? telefon tablet kullan?m?) de Türkiye’de %60’lar?n üzerine ç?kt??? görülmekte.

Mobil tüketicilerin ihtiyaçlar?n? do?ru anlayan ve hedef kitlesini iyi tan?yan markalar uzun vadede yat?r?mlar?n geri dönü?ünü alacakt?r. Son zamanlarda 3. partilerden sa?lanan veriler ve CRM verilerinin de kullan?m?yla kusursuz hedefleme seçeneklerini daha fazla konu?maya ba?lad?k. Hedef kitlelere daha etkin bir ?ekilde reklam?n gösterilmesi amac?yla RTB’nin mobil kampanyalarda kullan?m? da ön planda. Mobil teknolojinin yetenekleri sayesinde mobilin gelecekte tek ba??na ayr? bir pazar? temsil edece?ini dü?ünüyorum.

Mobil kullan?mlar?n ivmesiyle reklam endüstrisinin sürdürülebilir bir büyüme yakalad???n? hep birlikte deneyimliyoruz. Reklam harcamalar?ndan en büyük pay? televizyon reklamlar? almaya devam ederken gazete, dergi ve radyo reklamlar? pazar pay? kaybetmeye devam etmekte. Geleneksel reklam?n kaybetti?i pazar pay? internet pazar?nda mobil ve masaüstü reklamlar olarak kar??m?za ç?k?yor. Bu alanda ise mobil en büyük büyümeyi gerçekle?tirecek katalizör diyebiliriz. Çünkü mobil pazarlama trendleri video, arama motoru, sosyal medya ve programatik reklamc?l??? da beraberinde büyütmekte.

Kaynak: Madreport Q3 2015

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.