Mobil Site Ve Uygulamalar Satın Alma Kararını Nasıl Etkiliyor?

2017’de pazarlamac?lar?n kar?? kar??ya oldu?u en önemli zorluklardan biri, ak?ll? telefon kullan?m?n?n tüketici davran???n? nas?l etkiledi?ini anlamakt?r. Mobil cihaz kullan?m oran? hâlâ h?zla artmaya devam ederken, art?k bu cihazlar ürün ve hizmetleri ara?t?ran, ke?feden ve sat?n alan çok say?da kullan?c? için hayati rol oynuyor.Google mobil platformdan daha fazlas?n? elde etmek isteyen i?letmelere yard?mc? olabilmek için, mobil sitelerin ve uygulamalar?n Avrupa, Orta Do?u ve Afrika (EMEA) genelindeki kullan?c?lar?n davran???na etkisi hakk?nda bir ara?t?rma gerçekle?tirdi.

Mobil Al??veri?

Mobil, EMEA ülkelerindeki tüketiciler için mobil site veya mobil uygulamadan birini tercih etmek anlam?na geliyor. Ara?t?rma sonucunda edinilen ilk bilgilerden biri, mü?terinin sat?n alma yolculu?unun hangi a?amas?nda oldu?una ba?l? olarak bu iki platformdan birini kulland???n? gösteriyor. Kullan?c?lar, mevcut tüm ürün ve sa?lay?c?lar? ara?t?rd?klar? ke?if a?amas?nda genellikle mobil siteleri, sat?n alma i?lemlerini tamamlamak içinse mobil uygulamalar? tercih ediyorlar. Bu pazarlar olgunla?t?kça, mobil uygulamadan yap?lan sat?n alma i?lemlerinin tüm mobil i?lemler içinde %50’den fazla yer tuttu?u gözlemleniyor.

a

Kullan?c?lar?n neden bazen mobil siteleri, bazen de mobil uygulamalar? tercih etti?ini anlamak için hem kullan?c?lar?n tamamlamaya çal??t?klar? i?lemlere hem de site ve uygulamalardaki kullan?c? deneyimlerinin bu etkinliklere ne ölçüde uyarlanm?? oldu?u inceleniyor. Ara?t?rmada, belli bir amaç gütmeden web’e göz atan kullan?c?lar?n ço?unlukla mobil siteleri tercih etti?ini görülüyor. Kat?l?mc?lar?n %49’una göre, sitelerin uygulamalardan daha fazla bilgi içermesi daha olas?. Buna kar??l?k, tan?ml? bir i?lemi h?zla tamamlamak isteyen kullan?c?lar?n genellikle uygulamalar? tercih etti?i inceleniyor. Kat?l?mc?lar?n %60′?na göre uygulamalar daha h?zl? yüklenirken, %62’sine göre uygulamalarda gezinmek daha kolay. Ayr?ca, al??veri? uygulamas? indiren kullan?c?lar?n %41’i, uygulamay? indirmelerindeki amac?n indirim ve tekliflerden yararlanmak oldu?unu dile getiriyor. Mobil uygulamalar?n kullan?m?n? art?rmay? amaçlayan pazarlamac?lar, sahip olduklar? h?z ve kullan?labilirlik avantaj?na bel ba?lamakla kalmay?p, mevcut içeri?in mobil web sitelerindeki kadar güncel ve kapsaml? oldu?undan emin olmal?lar. Di?er yandan, pazarlamac?lar mobil sitenin trafi?ini art?rmak istediklerinde, kullan?c?lar?n yine sitenin h?z?n? ve kullan?m kolayl???n? dikkate alaca??n?n fark?nda olmal?lar.

Mobil Finans

Ara?t?rmada, mobil al??veri? davran???n?n genel kal?plar?na göz atman?n yan? s?ra mobil platformun Finans ve Seyahat sektörleri üzerindeki etkisini de inceleniyor. Mobil uygulamalarda bakiye görüntüleme, para transferi ve fatura ödeme gibi tüm i?lemlerin geleneksel bankac?l?k sistemlerine göre çok daha kolay ve kullan??l? olmas? sayesinde, Mobil Finans uygulamalar? bu sektördeki kullan?c?larla büyük ilerleme kaydetti. Cihazlar?nda ortalama iki finans uygulamas? yüklü olan kat?l?mc?lar?n %31’i bunlar? her gün kulland???n? söyledi. Finans uygulamas? kullan?c?lar?n?n %54’üne göre, bunlar? indirmelerinin ba?l?ca sebebi, birincil banka veya finans kurulu?lar? taraf?ndan yay?nlanm?? olmas?yd?. Mevcut mü?terilerin mobil uygulamalar?n? indirip kullanmas? için böylesine güçlü bir te?vikle yola ç?kan finansal kurulu?lar, uygulamalar?n?n kullan?m?n? art?rmak üzere mü?teri ba?l?l???ndan yararlanma konusunda muazzam bir f?rsata sahip. Bankac?l?k uygulamalar?, yayg?n bankac?l?k i?lemlerine sa?lad??? rahat eri?imin yan? s?ra para yat?rma, i?lem yapma ve bakiye durumuyla ilgili bildirimler sayesinde kullan?c?lar?n hayatlar?n? kolayla?t?rarak onlar için vazgeçilmez hale gelebilir.

b

Mobil Seyahat

Seyahat sektöründe, tatil planlayan veya i? seyahati için yer ay?rtan kullan?c?lar?n mobil site kullanmaya daha yatk?n oldu?unu gördük. Kullan?c?lar?n %57’si son 30 gün içinde bu amaçla bir mobil siteye ba?vurmu? oldu?unu ifade ediyor. Ancak ara?t?rma, sitelerin uygulamalardan daha çok tercih edilmesinin belirgin bir nedeni olmad???n? ortaya koydu. Yani iyi tasarlanm?? bir yerel uygulaman?n bu trendin önüne geçip tüketicilerle s?k? bir etkile?im olu?turmamas? için hiçbir neden yok. Seyahat davran???n?n, ara?t?rma temelli ve i?lem temelli etkinlik olarak ikiye ayr?ld??? dü?ünülürse ke?if a?amas?ndaki tüketicilerin arad??? içeri?i dahil etmek, seyahat uygulamalar? için büyüme f?rsat? sunuyor. Uçu? bilgileri, indirimler ve di?er ke?if içeriklerini kusursuz bir uygulama deneyimiyle öne ç?karmak, özellikle kullan?c?lar uygulama içi sat?n alma i?lemlerini tamamlama fikrine daha da al??t?kça etkile?imi güçlendirip dönü?ümü art?rabilir.

c

Kaynak: Think With Google

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.