Mobil Satın Alma Z Jenerasyonundan Soruluyor

FreakOut, Z jenerasyonunun mobile olan ilgisini ve bu nesle ula?mak için at?lmas? gereken ad?mlar? aç?kl?yor. 1995 ila 2009 y?llar? aras?nda do?anlar?n yer ald??? bu jenerasyon, yaln?zca dijital olarak ya?am?yor, dijital olarak nefes al?yor. Birden fazla i?i ayn? yapabilme konusunda önceki nesillere göre daha ba?ar?l? olan bu neslin sat?n alma davran??lar?na bak?ld???nda ise daha ya?l? insanlara göre beklentilerinin çok daha yüksek oldu?u görülüyor. Bununla birlikte markalara ba?l? olmak yerine markalar?n onlara ba?l? olmas?n? bekliyorlar.

Mobil sat?n alma Z jenerasyonundan soruluyor

Google’?n Ipsos ile birlikte yapt??? çal??maya göre, ABD pazar?nda Z jenerasyonu, 12 ya?lar?nda ilk ak?ll? telefonlar?na sahip olarak bugüne kadarki en erken ak?ll? telefona sahip nesil olma özelli?i ta??yor. Z jenerasyonunun 3’te ikisi online al??veri? gerçekle?tirirken, yar?s?ndan fazlas? telefonlar?ndan al??veri? yap?yor. Kantar Millward Brown ara?t?rmas?na göre, önceli?i mobil olan Z jenerasyonun yüzde 74’ü, günde bir saatten fazlas?n? mobil cihazlar?nda geçiriyor. Çok daha k?sa süreli videolar izlemeyi tercih eden bu nesil reklam engelleme yaz?l?m? yükleme konusunda ise önceki nesillere k?yasla daha hevesli görünüyor.

Z jenerasyonu gerçe?in pe?inde

Z jenerasyonu kendinden önceki tüm nesillerden önce ak?ll? telefon kullanmaya ba?lad???na dikkat çeken FreakOut Türkiye Ülke Müdürü Okay Tu?, “Google’?n Consumer Barometer verilerinde, 2017 y?l?nda 25 ya? alt? Türkiye’deki nüfusun yüzde 99’unun internete eri?imi oldu?u, yüzde 94’ün günlük olarak internete girdi?i görülüyor. ?nternet tüketiminin ço?unlukla mobil cihazlardan yapan bu nesil, ki?iselle?tirilmi?, çok daha gerçekçi, do?al reklamlar görmek istiyorlar” dedi. Tu?, Z jenerasyonuna ula?mak için dikkat edilmesi gereken 3 ad?m? ?öyle özetliyor:

  • Mesaj?n?z? sadele?tirin. Günde 100’den fazla sosyal medya hesaplar?n? kontrol eden nesle ula?mak için olabildi?ince yal?n ve h?zl? olmak gerekiyor. Mesaj?n?z? verirken herhangi bir ba?ka unsurun kar???kl?k yaratmas?na izin vermeyin.
  • Gerçekçi olun. Daha önceki nesillerden farkl? olarak idealle?tirilmi? geleneksel kanallar yerine daha gerçekçi, ki?ili?ini yans?tan içerikler ilgi çekiyor.
  • Onlar? dahil edin. Yarataca??n?z kampanyan?n içerisine Z jenerasyonun da kendisinden katabilecekleri oldu?unu unutmay?n ve onlara f?rsat tan?y?n.

Kaynak: Marketing Türkiye

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.