Mobil Cihazlardan Açılan E-Postaların Geri Dönüşü Artıyor

Mobil cihazlar?n en çok kullan?ld??? alanlardan biri de gün içerisinde e-postalar?n kontrolünü yapmak. Her an her yerde e-postalara eri?ilebiliyor olmas? mobilefeaturednedeniyle tüketicilerin birço?u e-posta takiplerini mobilden yap?yor.

Yap?lan ara?t?rmalar?n da bunu do?rular nitelikte oldu?unu görüyoruz. Yes Lifecycle Marketing’in ara?t?rmas?na göre perakendecilerin yollad?klar? e-postalar?n yüzde 55’lik bir bölümü ak?ll? telefon ve mobiller üzerinden aç?l?yor. E-posta üzerinden gelen gelirlere bak?ld???nda 2013’ün dördüncü çeyre?inde masaüstü PC’de aç?lan e-postalar?n geri dönü?ümü yüzde 18 artarken, mobilde aç?lanlar?n geri dönü?ümü bir y?l öncesine k?yasla yüzde 52 art?? gösterdi.

12 farkl? endüstriden 59 bin ?irketin kat?l?m?yla yap?lan ara?t?rmada 6,5 milyar e-posta incelendi. Bu e-postalar?n yüzde 55’i mobilde aç?l?rken, PC’den aç?lanlar?n oran? ise yüzde 36. Hem PC hem de mobil beraber aç?lan e-postalar?n oran? ise yüzde 9 seviyelerinde.

B2B ?irketlerinin e-postalar?na bak?ld???nda yine mobilin aç?lma oran?nda yüzde 52 ile önde oldu?u görülüyor. PC’den aç?lan e-postalar?n oran? ise yüzde 46 olarak belirtilirken, hem PC hem de mobilde aç?lanlar?n oran? ise yüzde 2 olarak öne ç?k?yor.

Çeyreklere göre mail aç?lma oranlar? ele al?nd???nda 2014’ün ikinci çeyre?inde e-postalar?n sadece yüzde 30’u mobilden aç?l?rken, üçüncü çeyrekte bu rakam yüzde 45 ve dördüncü çeyrekte de yüzde 55’e yükseldi.

Mobilde aç?lan e-postalardan elde edilen geri dönü?ler toplam?n yüzde 18’lik bir bölümünü olu?turuyor. Mobil cihazlara göre da??l?ma bak?ld???nda ise e-postalar üzerinden gelen sipari?lerin yüzde 59’u iPad, yüzde 24’ü iPhone, yüzde 16’s? Andorid i?letim sistemli telefonlardan, yüzde 1’i ise di?er telefonlardan geliyor.

Mobil cihazlar?n günlük hayat?m?zdaki yerinin artmas?yla beraber kullan?c?lar?n al??kanl?klar? da de?i?meye devam ediyor. Daha önce yap?lan ara?t?rmalar? ele ald???m?zda da kullan?c?lar?n art?k mobilde aç?lmayan postalar? okumad?klar? ve e-postalar? sildikleri görülüyor. Bu nedenle e-ticaret ?irketlerinin e-posta pazarlamas? yaparken mobile uyumlulu?u göz ard? etmemeleri gerekiyor.

Kaynak: e-Ticaretmag

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.