Mobil Alışverişte En Çok Satan Ürünler

Ajans Press, 2017 y?l? al??veri? raporu ve medya yans?malar?na göre geçti?imiz y?l online al??veri? ve e-ticaret ba?l???yla alakal? 16 bin 222 haber ç?k??? tespit edilirken, mobil al??veri?le alakal? 3 bin 679 haber ç?k??? belirlendi. ?nternet üzerinden kartla yap?lan al??veri? miktar?n?n artmas? ve e-ticaret hacminin ekonomiye katk?s? medyan?n en çok konu?tu?u ba?l?klar oldu. Ajans Press’in ki?iselle?tirilmi? al??veri? deneyimi sa?layan mobil al??veri? uygulmas? Hopi’den ve medyada yer alan haberlerden elde etti?i bilgilere göre, geçti?imiz y?l kullan?c?lar en fazla ayakkab? sat?n al?m? gerçekle?tirirken, ayakkab?y? s?ras?yla pantolon ve ti?ört takip etti.

Erkekler daha çok al??veri? yap?yor

?statistiklere göre 2017 y?l?n?n en çok al??veri? yapan? da erkekler oldu. Tüm ya? gruplar?nda en fazla al??veri?i 36-45 ya? aral???ndaki erkekler gerçekle?tirdi.2017 y?l?n?n en çok tercih edilen rengi yüzde 46 ile siyah olurken, siyah?n ard?ndan lacivert ve mavi en çok tercih edilen di?er renkler oldu.K?yafet tarz?nda ise birincilik koltu?una “casual” oturdu.

Tüm al??veri?lerin yüzde 33’ü ?stanbullular taraf?ndan gerçekle?tirilirken, en çok al??veri? yapan di?er iller ise s?ras?yla Ankara ve ?zmir oldu. Marmara Bölgesi’nde en çok al??veri?i ?stanbul’un ard?ndan Bursa, ?ç Anadolu’da Ankara ve Konya, Ege Bölgesi’nde ?zmir ve Denizli, Akdeniz’de Adana ve Antalya, Karadeniz’de ise Trabzon ve Samsun, Do?u Anadolu’da A?r? ve Elaz??, Güneydo?u Anadolu’da Gaziantep ve Diyarbak?r en çok al??veri? yapan ?ehirler oldu.

Al??veri? saatleri incelemesine göre ço?unun 16.00 ila 18.00 saatleri aras?nda yap?ld??? görülürken verilere göre en çok al??veri? yap?lan gün ise Pazar oldu. Ay baz?nda en fazla al??veri? Aral?k ay?nda gerçekle?tirilirken, en az al??veri? ?ubat ay?nda oldu.Kullan?c?lar?n yakla??k yüzde 30 bir markadan al??veri? yaparken, yüzde 58’i al??veri?i sadece bir ma?azadan yüzde 42’si birden fazla ma?azadan al??veri? yapt?. Hopi kullanarak al??veri? yapanlar?n yüzde 61 ile IOS tabanl? mobil cihazlar iken yüzde 38 ile Android tabanl? cihazlar oldu.

 

Kaynak: Marketing Türkiye

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.