Metropol Öğrencileri Diğer Şehirlerdeki Öğrencilere Göre Daha Mobil (İnfografik)

Vivaki Business Intelligence olarak *TGI verileri ile özel olarak haz?rlanan bu çal??mada; Türkiye’deki üniversite ö?rencileri ‘Metropollerde ya?ayanlar’ ve ‘Di?er ?ehirlerde ya?ayanlar’ olmak üzere iki farkl? hedef kitlede inceleniyor. Bu gruplar?n medya tüketimleri, online davran??lar? ve internete bak?? aç?lar? kar??la?t?rmal? olarak ele al?n?yor.

Metropol Ö?rencileri Kimler?

Türkiye’deki üniversite ö?rencileri ya?ad?klar? ?ehirler dikkate al?narak ‘Metropolde ya?ayan üniversite ö?rencileri’ ve ‘Di?er ?ehirlerde ya?ayan üniversite ö?rencileri’ olarak ayr??t?r?l?yor. Buna göre TGI ara?t?rmas?n?n metropol tan?m?na uygun olarak ‘?stanbul, Ankara ve ?zmir’de ya?ayan ö?renciler incelenirken, di?er ö?renciler grubunu ise bu 3 metropol d???ndaki ?ehirlerde ya?ayan üniversite ö?rencileri olu?turuyor.

Metropol ö?rencilerinin büyük ço?unlu?unu ise ?stanbul’da ya?ayan üniversite ö?rencileri olu?turuyor (%64). Ankara’da ve ?zmir’de ya?ayan ö?rencilerin oranlar? ise %18 olarak ortaya ç?k?yor.

Di?er ?ehirlerdeki Ö?rencilerin Gazete Okuma Oran? Metropollerden Yüksek

Günümüzde ya?ad???m?z teknolojik devrime en h?zl? ayak uyduran kesim ?üphesiz ki gençler olarak ön plana ç?k?yor. De?erleri ve al??kanl?klar? teknolojik dönü?üm ile de?i?en bu gençler her gün çe?itli mecralarda boy gösteriyor.

Metropolde ya?ayan üniversite ö?rencilerinin %68’si günde en az bir saat TV izlerken, di?er ?ehirlerde ya?ayan üniversite ö?rencilerinin %76’s? günde en az bir saatini TV’ye ay?r?r durumda. Ö?rencilerin günlük ortalama TV izleme süreleri ise metropol ö?rencileri için günde ortalama 2.2 saat iken, di?er ?ehirlerdeki ö?renciler günde ortalama 2.4 saat olarak ortaya ç?k?yor. Türkiye genelinde ise günlük ortalama TV izleme süresi günde 2.8 saat oldu?u göz önünde bulunduruldu?unda, her iki ö?renci grubunun da TV’ye ay?rd?klar? sürelerde Türkiye ortalamas?n?n alt?nda kald??? görülüyor.

Geleneksel mecralar?n dijitale kayd??? günümüz dünyas?nda ö?rencilerin gazete okuma al??kanl?klar? dikkat çekiyor. Metropolde ya?ayan ö?rencilerin %53’ü haftada en az bir gazete okurken, di?er ?ehirlerdeki ö?rencilerin %62’lik gazete okuma oran? ile metropol ö?rencilerinden farkl?la?mas? dikkat çekiyor.

Metropol Ö?rencileri Mobil Bir Profil Çiziyor

Ö?rencilerin cihaz sahipli?i incelendi?inde ak?ll? telefonlar?n büyük bir orana sahip oldu?u görülüyor. Metropolde ya?ayan ö?rencilerin yar?s?ndan fazlas?n?n (%58) ak?ll? telefon kullan?c?s? oldu?u ortaya ç?k?yor. Di?er ?ehirlerde ya?ayan ö?rencilerin ise neredeyse yar?s?n?n (%49) ak?ll? telefon kullan?c?s? oldu?u dikkat çekiyor.

Ö?rencilerin cihaz sahipliklerinde dikkat çeken bir di?er nokta ise metropol ö?rencilerinin di?er ?ehirlerdeki ö?rencilere göre daha mobil bir profil ortaya koyuyor olmas?. Metropol ö?rencilerinin dizüstü bilgisayar sahipli?i oran? %44 iken, masaüstü bilgisayar sahipli?i oran? %32’de kal?yor. Tablet sahiplikleri oran? ise, di?er ?ehirlerdeki ö?rencilerin yakla??k iki kat? olarak ortaya ç?k?yor.

Anl?k Mesajla?malar ?ki Tarafta da Birinci

Her iki grup ö?renci için internet kullan?m amaçlar?n?n ba??nda ortak olarak ‘anl?k mesajla?ma platformlar?’ ve ‘e?lence’ bulunuyor. Ard?ndan ise metropol ö?rencileri için ‘online video izleme’ gelirken, di?er ?ehirlerde ya?ayan ö?renciler için ise ‘online oyun oynamak’ geliyor. Metropol ö?rencileri için ‘e-mail kullan?m? (%20)’ ve ‘ki?isel ara?t?rmalar yapmak (%19)’ düzenli olarak internet kullanma amaçlar? aras?nda önemli bir paya sahip.

2

Metropol Ö?rencileri Yorum Yaz?yor, Di?er Ö?renciler Etkileniyor

?nternette herhangi bir konu hakk?nda yorum ve ele?tiri yazma söz konusu oldu?unda metropol ö?rencilerinin (%33) öne ç?kt??? görülürken, internetteki yorumlar? okuyup etkilenenlerin ise ço?unlukla di?er ?ehirlerde ya?ayan ö?renciler (%35) oldu?u görülüyor.

Metropolde ya?ayan ö?rencilerin %42’sinin TV izlemektense internette dola?may? tercih etmesi dikkat çekiyor.

 Türkiye’deki üniversite ö?rencilerinin ele al?nd??? infografi?i a?a??da bulabilirsiniz.

infografik.jpg

*TGI (Target Group Index) Ara?t?rmas?: TGI Ara?t?rmas?, Türkiye’de her y?l 20 bin ve üzeri yerle?im birimlerinden ya?ayan 15 ya? üzeri 15.000 farkl? kat?l?mc? ile gerçekle?tirilerek yakla??k 41 milyon ki?iyi temsil ediyor ve demografik profil, ürün-hizmet kullan?m?, mecra tüketimi ve ya?am biçimleri hakk?nda veriler sunuyor.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.