Mesajdan Daha Fazlası – Mesajlaşma Uygulamalarının İş Amaçlı Kullanımı

Mesajdan daha fazlas? serisinin ikincisi, insanlar?n mesajla?ma uygulamalar?n? i? amaçl? kullan?mlar?ndaki büyümeye odaklan?yor. (Yaz?n?n ilk bölümü için: Konu?man?n Evrimi: Mesajdan Daha Fazlas?). Sonuçlar Facebook’un Nielsen ile ortak çal??malar?na dayan?yor. Ara?t?rma dünyada 1 milyardan fazla Facebook Messenger kullan?c?s?n?n davran??lar?na ???k tutuyor. 14 pazardan 12,500 ki?inin neden ve nas?l mesajla?ma uygulamalar?n? kulland???n? inceliyor.

Sonuçlardan anla??ld??? üzere mesajla?ma insanlar ve i?letme aras?nda daha güçlü ve ki?isel ba?lant? olu?turmaya yard?mc? oluyor.

Ara?t?rman?n infografi?ine a?a??dan ula?abilirsiniz;facebook-iq-messaging-means-business-infographic-ntb

Kaynak: Facebook IQ

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.