ZenithOptimedia Global Reklam Harcaması Tahmin Raporu Yayınlandı

ZenithOptimedia

2013 y?l? küresel reklam pazar?  büyümesi, 2012 y?l? kadar iyi

Küresel reklam pazar? ABD seçimlerinin ve Londra Olimpiyatlar?n?n yer ald??? 2012’deki büyüme rakamlar?n? yakalayarak, istikrar? devam ettirece?ini gösterdi.

ZenithOptimedia’n?n yapt??? en son Reklam Harcamalar? Tahminlerine  göre küresel reklam pazar? 2013’de Olimpiyatlar?n ve ABD seçimlerinin 4 y?ll?k etkisi olmadan %3,5’lük büyüme ile 2012’deki büyüme oran?n? yakalayacak. Bu oran 2013 ikinci çeyre?inde yapt???m?z tahminle ayn? ve 2012 ikinci çeyrekten beri ilk defa tahminlerimizde bir dü?ü? yapm?yoruz. Ayr?ca bu sene ile ilgili beklentilerimiz, uzun süreden beri gelen kötü ekonomik haberlerin kesilmesiyle ve küresel reklam pazar?ndaki istikrar? görüyor olmam?zdan dolay? yükselmi? durumda.

 ZenithOptimedia olarak  önümüzdeki 2 sene boyunca daha da güçlü bir büyüme olmas?n? bekliyoruz. ?u anda dünya reklam pazar?n? frenleyen Avrupa ekonomisindeki düzelmeyle beraber 2014’de %5.1 ve 2015’de %5.9’luk bir büyüme tahmin ediyoruz. Eurozone’nun 18 ay süren durgunluktan 2013’ün ikinci çeyre?i itibariyle ç?kmas?yla, önümüzdeki birkaç y?ll?k dönemde düzelmenin artarak devam edece?ini bekliyoruz.  2012’de %5.2 küçülen ve 2013’de %4.3 küçülecek olan Eurozone reklam harcamalar?n?n, 2014’de %0.7, 2015’de ise  %1.9 artaca??n? ön görmekteyiz. Bu  düzeltmeye ra?men, y?l?n ilk yar?s?ndaki Eurozone reklam harcamalar?ndaki keskin dü?ü?ün, haziranda yapt???m?z tahminindeki Olgun Pazarlar* büyümesini %1,7’den %1,4 çektirdi?ini hat?rlatmak isteriz.

Yükselen Pazarlarda* yava?lama yok

Yükselen Pazarlar?n toplam?na bakt???m?zda, k?sa dönemli ekonomik kayg?lara ra?men, reklam harcamalar?nda bir yava?lama gözükmemekte. Ekonomik büyümede BRIC ve di?er geli?mekte olan ülkelerde yava?laman?n ba?lad???na, ihracatlar?n?n dü?tü?üne ve yat?r?mc?lar?n ilgisinin Olgun Pazarlara dönmeye ba?lad??? görmekteyiz. Ancak, Yükselen Pazarlar?n iyile?en e?itimleri, altyap?lar? ve verimlilikleri ile beraber teknolojiye h?zla adapte olan genç nüfuslar?n?n etkisiyle, önümüzdeki on y?l boyunca dünya ekonomisine olan katk?lar?n?n artarak devam edece?ini söyleyebiliriz. Reklamverenler, k?sa dönemdeki sorunlar? bir yana koyarak, uzun döneme yat?r?m yapmaya devam ediyorlar. Bu nedenle, haziran ay?nda Yükselen Pazarlar için ön gördü?ümüz %7.0’lik büyüme rakam?n? %7.6’ya çektik.

Ortado?u’daki sorunlar?n etkisi s?n?rl?

M?s?r’da geli?en olaylardan sonra bu ülke için ön gördü?ümüz %6.3’lük büyüme rakam?n? %3.9’luk küçülme olarak de?i?tirdik. Bu durum etraftaki di?er ülkelere yans?mad???ndan Ortado?u ve Kuzey Afrika için halen %4.8’lik bir büyüme ön görmekteyiz. Suriye’deki problemlerin küresel reklam harcamalar?nda bir etkiye sahip olmad???n? belirtmeliyiz

Mobil Reklam, pazardaki büyümenin üçte birinden daha fazlas?n? sa?l?yor

Picture1

Daha önce yap?lan bir kaç hatal? ba?lang?çtan sonra, mobil reklamc?l?k bu sefer gerçekten önem kazanmaya ba?lam?? durumda ve öngörülerimize göre 2013 büyümesinin %37’si, 2014’ün ise %31’i mobilden gelecek.

Mobil reklamc?l?k hala küçük olmas?na – bu sene 14.3 milyar dolarl?k büyüklük ile toplam reklam pazar?n?n %2.8’ine denk gelmekte – ra?men çok h?zl? büyümekte. Tahminlerimize göre mobil reklamc?l?k 2013’de %77, 2014 %56 ve 2015’de ise %48 büyüyerek 2015’de toplam 33.1 milyar dolarl?k büyüklükle pazar?n %6’s?na ula?acak.

H?zl? büyümenin sebepleri aras?nda: ak?ll? telefon ve tabletlerin h?zla yayg?nla?mas?, mobil özelinde reklam formatlar?n?n devreye giriyor olmas? (geo location, tek tu?la geri arama vb.), reklam formatlar?n?n standard hale gelmesi s?ralanabilinir. Özellikle ölçümlenmenin iyile?mesi sonucu ROI hesaplanmas?n?n kolayla?mas? reklamverenlerin mobil reklamc?l??a daha fazla yat?r?m yapmalar?na neden oluyor.

Masaüstü  internet reklamc?l??? h?zla büyümeye devam ediyor

Masaüstü internet reklamc?l??? tüm geleneksel mecralardan çok daha h?zl? büyüyor. Tahminlerimize göre internet reklamc?l??? 2013’de %8 2014 ve 2015’te ise %7 büyüyerek toplam reklam pazar?n?n – mobil ile birlikte – 2013’de %20.3’üne ula?acak. Öngörümüze göre 2012’de toplam pazar?n %18.3’ünü olu?turan internet reklamc?l???, 2015’de %24.6’s?na ula??yor olacak.

Olimpiyat ve ABD seçimleri olmadan da büyüyebilen reklam pazar?n?n iyile?me yolunda oldu?unu söyleyen ZenithOptimedia Worldwide’?n CEO’su Steve King; küresel reklam pazar?n?n 2014 ve 2015’de daha da h?zl? büyümesini bekledi?ini belirtti. King, ayr?ca  mobil cihazlar?n penetrasyon art???n?n küresel olarak reklam pazar?ndaki art?? için önemli oldu?unu vurgulad?.

*Kuzey Amerika, Bat? Avrupa ve Japonya Olgun Pazarlar olarak, di?er tüm ülkeler Yükselen Pazarlar olarak tan?mlanm??t?r. 

ZenithOptimedia Hakk?nda
ZenithOptimedia – www.zenithoptimedia.com – 74 ülkedeki 250 ofisiyle önde gelen bir global medya hizmetleri a??d?r. Dünyan?n en büyük üçüncü ileti?im grubu, ikinci en büyük medya dan??manl??? ve sat?n alma grubu olan Publicis Groupe’nin bir parças?d?r. Pazarlama harcamalar?n?n etkinli?ini art?rmak için özenli ve nesnel bir yakla??m uygulayan ilk ajans olan ZenithOptimedia, mü?terilerine ileti?im yat?r?mlar?ndan olas? en iyi getiriyi kazand?rmaktad?r. Bu felsefe sat?n al?nan, sahip olunan ve kazan?lm?? (paid, owned, earned) ileti?im noktalar? (Live ROI planlama süreci) özelinde e?siz bir strateji geli?tirme ve uygulama yakla??m?yla desteklenmektedir.  ZenithOptimedia ?irketler grubu mü?terilerini ileti?im planlama, de?er optimizasyonu, performans pazarlama ve içerik yaratma gibi konularda entegre yeteneklerle donat?r.  Mü?terileri aras?nda Armani Group, ASUS, Aviva, BBC Worldwide, British Airways, Electrolux, General Mills, Lactalis, LMVH, Nestlé, News Corporation, L’Oréal, Oracle, Puma, Qantas, Reckitt Benckiser, Richemont Group, Royal Bank of Scotland, Sanofi, Telefónica O2, Toyota/Lexus, Verizon ve Whirlpool bulunmaktad?r.

ZenithOptimedia’n?n tahminleri hakk?nda
ZenithOptimedia’n?n Reklam Harcamas? Tahminleri Raporu, 79 ülke için mecralara göre reklam harcamalar? öngörülerini içermektedir.  1987?den beri sürekli olarak yay?nlanmaktad?r, ve dünyan?n her yerinden ajanslar, medya ?irketi sahipleri, bankalar, analistler, dan??manlar, akademisyenler ve hükümetler taraf?ndan kullan?lmaktad?r.

About ZenithOptimedia

ZenithOptimedia – www.zenithoptimedia.com – 74 ülkedeki 250 ofisiyle önde gelen bir global medya hizmetleri ağıdır. Dünyanın en büyük üçüncü iletişim grubu, ikinci en büyük medya danışmanlığı ve satın alma grubu olan Publicis Groupe’nin bir parçasıdır. Pazarlama harcamalarının etkinliğini artırmak için özenli ve nesnel bir yaklaşım uygulayan ilk ajans olan ZenithOptimedia, müşterilerine iletişim yatırımlarından olası en iyi getiriyi kazandırmaktadır. Bu felsefe satın alınan, sahip olunan ve kazanılmış (paid, owned, earned) iletişim noktaları (Live ROI planlama süreci) özelinde eşsiz bir strateji geliştirme ve uygulama yaklaşımıyla desteklenmektedir. ZenithOptimedia şirketler grubu müşterilerini iletişim planlama, değer optimizasyonu, performans pazarlama ve içerik yaratma gibi konularda entegre yeteneklerle donatır. İletişim için; info@zenithturkey.com