Market Markal覺 r羹nlerde Kullan覺c覺 Profili ve Yakla覺mlar覺

Haziran 2011de yay覺nlanan Nielsen Market Markal覺 r羹nler (PL) Raporu, Profil, Genel Al覺veri Davran覺lar覺, Market Markal覺 r羹nlere Yakla覺m adl覺 羹癟 ana bal覺k alt覺nda 癟arp覺c覺 bulgular sunuyor. Bu yaz覺da raporda sunulan 癟arp覺c覺 bulgular覺 sizlerle paylaaca覺z.

Arat覺rma kapsam覺nda, tesad羹fi 繹rneklem y繹ntemi ile 13 ilde kentsel alanlar覺 i癟eren y羹z y羹ze toplam 1078 g繹r羹me ger癟ekletirilmi. Arat覺rmaya 繹zellikle son 7 g羹n i癟erisinde al覺veri yapm覺 kiiler dahil edilmi. Bu kiiler 18 ya 羹zeri, t羹m SES gruplar覺ndan kad覺n ve erkekler. Nielsen g繹r羹me incelemelerinden sonra istatistiksel olarak anlaml覺 d羹zeyde y羹ksek olan k覺r覺l覺mlar覺 saptam覺. Bu k覺r覺l覺mlar;

B繹lge: Marmara, Ege, 襤癟 Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Dou
Ya Gruplar覺: 18-20, 21-24, 25-34, 35-49, 50-64
SES Gruplar覺: AB, C1, C2, DE
Cinsiyet: Kad覺n, Erkek
襤l: Ankara, 襤stanbul, 襤zmir

I. Profil

Nielsen sunduu raporda, bu ana bal覺k alt覺nda hane halk覺 harcama kalemleri, maaza kart覺 sahiplii, hane halk覺 ayl覺k net kazan癟 adl覺 羹癟 bal覺k sunmu. Bu bal覺klar alt覺nda belirtilen istatistik bulgular覺 sizlerle paylaaca覺z.

Hane Halk覺 Harcama Kalemleri
G覺da ve Temizlik 羹r羹nleri hane b羹t癟esinin %25ine denk gelmektedir, ve 繹zellikle Marmara, 襤癟 Anadolu ve Dou Anadoluda ve il olarak incelediimizde 襤stanbulda dier illere k覺yasla daha y羹ksektir.

Maaza Kart覺 Sahiplii
Kat覺l覺mc覺lar覺n yar覺s覺n覺n sadakat kart覺 mevcut deildir. Kat覺l覺mc覺lar覺n dier yar覺s覺 en 癟ok Migros, daha sonra ise CarrefourSa sadakat kart覺na sahiptirler. Migros AB SES ve Akdenizde farkl覺la覺rken, CarrefourSa Akdeniz ve Karadeniz b繹lgeleri ve kad覺n grubunda farkl覺lamaktad覺r.

T羹rkiye kentsel temsili yap覺lan bu 癟al覺mada ortalama hanehalk覺 geliri 1.557TL 癟覺kmaktad覺r. ounluunun (%38) geliri 1001 TL-2000TL aras覺ndad覺r.


II. Genel Al覺veri Davran覺lar覺

Nielsen sunduu raporda, bu ana bal覺k alt覺nda Ziyaret Edilen Perakendeci Tipleri (7 g羹n i癟erisinde), Marka Karar覺n覺 Etkileyen Unsurlar, Etkili Promosyon Tipleri ve Promosyona Duyarl覺l覺k (Marka vs. Promosyon) adl覺 d繹rt alt bal覺k sunmu. Bu bal覺klar alt覺nda belirtilen istatistik bulgular覺 sizlerle paylaaca覺z.

Ziyaret Edilen Perakendeci Tipleri (7 g羹n i癟erisinde)
S羹permarketler ( %59) ve bakkallar (%57) son 7 g羹n i癟inde al覺veri yapan kiiler aras覺nda en 癟ok ziyaret edilen perakendeci tipleri olarak kar覺m覺za 癟覺k覺yor. Bu iki perakendeci tipini, b羹y羹k ucuzluk(indirim) marketleri (%27) takip etmekte. Her 4 kat覺l覺mc覺dan 1inin son yedi g羹n i癟erisinde ziyaret ettii b羹y羹k ucuzluk marketlerine ziyaret 繹zellikle 襤stanbul ve Kad覺n grubu aras覺nda dier gruplara oranla daha y羹ksek.

Marka Karar覺n覺 Etkileyen Unsurlar
G覺da d覺覺 羹r羹nlerde marka karar覺n覺 etkileyen en 繹nemli unsur fiyat olarak kar覺m覺za 癟覺k覺yor. Fiyat %51 oran覺yla en etkili unsuru s覺ras覺yla marka %29, 羹r羹n羹n farkl覺 癟eitlerinin olmas覺 %15, reklam ve tan覺t覺m % 2 oy oranlar覺yla takip etmektedir. Fiyat unsuru 襤癟 Anadolu b繹lgesinde farkl覺lamaktayken, 羹r羹n羹 farkl覺 癟eitleri olmas覺 unsuru Ege b繹lgesinde, tan覺t覺m ve reklam ise AB SES grubunda farkl覺lamaktad覺r.

Etkili Promosyon Tipleri
Market ve bakkaliye al覺verilerinde marka se癟iminde etikili promosyon tipi olarak %64luk oranla fiyat indirimi olmutur. Bunu takiben 癟oklu paket (%11), bal覺 paketler (%10), hediye numune (%8), promosyon paketi (%3) , kupon ( %2) izlemekte. Kad覺nlar 癟oklu pakette farkl覺la覺rken, Dou b繹lgesi promosyon paketi, Ege b繹lgesi ise kupon da farkl覺lamakta.

Promosyona Duyarl覺l覺k vs Marka Hassasl覺k
Promosyona duyarl覺l覺k %59 oy oran覺 al覺rken, marka hassasl覺k %41 oy oran覺 alm覺t覺r.
襤stanbul ve Ankara 襤zmire k覺yasla promosyona duyarl覺l覺kta farkl覺lamaktad覺r. Promosyona duyarl覺lar fiyat, marka, 羹r羹n 癟eitlilii ve market markas覺 gibi unsurlarla marka karar覺n覺 belirlemekte. Promosyon tipi olarak ise 繹zellikle fiyat indirimi, prromosyon(avantaj), bal覺 paket ve 癟oklu paketi tercih etmekteler. Promosyona duyarl覺lar marka hassaslara k覺yasla fiyat k覺yaslamas覺 ve marketin g羹venilirlii 羹zerinden market markalar覺na daha 癟ok ans tan覺maktalar. Buna kar覺n marka hassaslar marka, maaza i癟indeki tan覺t覺m, reklam ve fiyat indirimi gibi unsurlar覺 g繹z 繹n羹nde bulundurarak marka karar覺n覺 vermekteler. Marka hassaslar s羹permarket ve bakkal覺n yan覺s覺ra kasap, kozmetik maazalar覺 ve departmanl覺 maazalar ve premium parf羹mler promosyon duyarl覺lara k覺yasla daha fazla gitmekteler. Marka hassaslar aile ve 癟ocuk ve market markalar覺 hakk覺nda yeteri bilgi sahip olamama gibi unsurlardan dolay覺 羹retici markay覺 daha 癟ok tercih eden kiilerden olumakta. Marka hassaslar覺n ortalama hane geliri 1.668 tl iken, promosyona duyarl覺lar 1.474 tl ile daha d羹羹k gelire sahip kiilerden olumakta.

Sevdii markalar覺n promosyonunu deerlendirmede Dou b繹lgesi ve 襤zmir farkl覺lamaktayken, nadiren promosyondan etkilendiklerini belirten gruplar ise Karadeniz b繹lgesi ve erkeklerdir.


III.Market Markal覺 r羹nlere Yakla覺m

Nielsen sunduu raporda, bu ana bal覺k alt覺nda market markas覺 satan perakendeci bilinirlii ve market markalar覺 bilinirlii, market markas覺 alg覺s覺, market markal覺 羹r羹n羹n markal覺 羹r羹ne g繹re fiyat alg覺s覺, sat覺n al覺nan 羹r羹n gruplar覺 ve market markalar覺 adl覺 d繹rt bal覺k sunmu. Bu bal覺klar alt覺nda belirtilen istatistik bulgular覺 sizlerle paylaaca覺z.

Market Markas覺 Satan Perakendeci ve Market Markalar覺 Bilinirlii
Market markas覺 satan perakendeci bilinirliinde Bim %61 oy oran覺yla en tan覺nan perakendeci olurken, bunu takiben migros %60 ve CarrefourSa %52, Tana %41 oy oranlar覺yla izlemekteler. Migros Ege ve Karadeniz b繹lgelerinde, CarrefourSa Marmara (繹zellikle
襤stanbul), Karadeniz b繹lgeleri ve AB SES grubunda farkl覺lamaktad覺r.

Kat覺l覺mc覺lar aras覺nda bilinen market markalar覺 olarak Migros (%53)u en fazla belirtirken,bunu takiben CarrefourSa (%50) ve Tansa (%42)u belirtmilerdir. Migros Karadeniz ve Dou b繹lgesi ile 襤zmir ilinde, Tansa ise Ege b繹lgesi ve 繹zellikle 襤zmir b繹lgesinde farkl覺lamaktad覺r.

Market Markas覺 Alg覺s覺
Market markas覺 alg覺s覺 繹zellikle markete duyulan alg覺yla paralel olarak geliebilmekte. Kat覺l覺mc覺lar g羹vendikleri marketin kendi markas覺ndaki 羹r羹nleri sat覺n almaya yatk覺n durumdalar. Buna kar覺n kiiler market markalar覺n覺 dar b羹t癟eliler i癟in uygun g繹rmekteyken, kad覺nlar aile ve 癟ocuk gibi unsurlar覺 d羹羹nd羹klerinde market markas覺na kar覺 hassas davranmaktalar. Market markas覺 alg覺s覺n覺 iyiletirmek i癟in marketin g羹venirliliini artt覺rmak ve 羹r羹nler hakk覺nda bilgilendirme yapmak karars覺z ve 羹pheci yaklaanlar 羹zerinde etkili olacakt覺r.

Market Markal覺 r羹n羹n Markal覺 r羹ne G繹re Fiyat Alg覺s覺
Kat覺l覺mc覺lar ortalama olarak 羹retici firma 羹r羹n羹 fiyat olarak 100 tl ald覺klar覺nda, market markas覺 羹r羹n羹n羹n 57.23 tl olmas覺 gerektiini d羹羹n羹yorlar. Bu fiyat alg覺s覺, 襤zmirde 65 tl, Akdenizde 76 tl ve 襤癟 Anadoluda 61 tldir.

Sat覺n Al覺nan r羹n Gruplar覺 ve Market Markalar覺
Market markas覺 al覺m覺nda kat覺l覺mc覺lar覺n %65i market markas覺 almaktayken, %35i ise kullanmad覺覺n覺 belirtmektedir. Kat覺l覺mc覺lar覺n en 癟ok tercih ettikleri market markal覺 羹r羹nler s覺rayla yourt (45%), tuvalet ka覺d覺(%33), past繹rize s羹t(%26), makarna(%22), temizlik 羹r羹nleri kimyasallar覺 (%20).


En ok Sat覺lan Market Markal覺 r羹nler
Nielsenin verilerine g繹re YTD2011 itibariyle ger癟ekleen toplam market markal覺 羹r羹n sat覺lar覺n覺n % 32si s覺ras覺yla yourt, s羹t ve s覺v覺 ya kategorilerinden meydana gelmektedir.

Cirosal anlamda toplam sat覺lar覺 i癟inde en y羹ksek 羹癟 market markalar覺 羹r羹n kategorileri s覺rayla dondurulmu g覺da, haz覺r puding ve re癟eldir.

Miktar baz覺nda toplam sat覺lar覺 i癟inde market markal覺 羹r羹n sat覺lar覺 en y羹ksek 3 kategori dondurulmu g覺da, pudra ekeri ve kolonya.

Farkl覺 formatlarda toplam 羹r羹n grubu sat覺lar覺 i癟inde market markal覺 羹r羹n sat覺lar覺na bak覺ld覺覺nda, indirim marketlerinin de yer ald覺覺 400 m2 alt覺ndaki k羹癟羹k formatl覺 s羹permarketlerde hipermarketlere k覺yasla sat覺覺n 癟ok daha b羹y羹k k覺sm覺 market markal覺 羹r羹nlerden gelmektedir.

Kaynak: Nielsen

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve t羹ketici i癟g繹r羹s羹 alanlar覺nda hizmet veren SMG birimidir. Reklam yat覺r覺m覺yla elde edilen deerin 繹l癟羹lmesi ve maksimize edilmesini ama癟lar.