Küresel Medya Bilgi Raporu: Dijital, TV’nin Tahtını Sağlamlaştırıyor

Starcom Mediavest Group ve eMarketer i?birli?iyle haz?rlanan Küresel Medya Bilgi Raporu (The Global Media Intelligence Report) 2013 yay?nland?. Bu y?lki raporda Asya-Pasifik, Do?u Avrupa, Latin Amerika, Orta Do?u-Afrika, Kuzey Amerika ve Bat? Avrupa bölgelerinden, Türkiye’nin de dahil oldu?u toplam 40 ülkeye yer verildi. Rapor içeri?inde, tüm bu bölgeler ve ülkelerdeki teknoloji ve medya kullan?m?, geli?mi? ve geli?mekte olan pazarlara daha etkin bir ?ekilde eri?mek isteyen markalara yönelik detayl? dijital profiller ve harcalama trendleri gibi kapsaml? veriler yer al?yor.

Dünyada mobil ileti?im trendleri hakk?nda özet ç?kar?mlar? a?a??da bulabilirsiniz.

dijitalTV, dünyada en popüler içerik bazl? medya platformu durumunda. Yaz?l? bas?n uzun dönemde bariz bir dü?ü? ya?arken, radyo ise sad?k dinleyicilerini muhafaza etmek için mücadele ediyor. Ücretsiz TV yay?n?, ücretli kablolu yay?nlar ve uydu servisleri çe?itli pazarlarda rekabete yol açsa da  TV’nin taht? sars?lamaz görünüyor. TV içerikleri her ne  kadar online’a ve mobil ekranlara kaysa da bu durum yay?nc?lar ve izleyiciler aras?ndaki ba?a zarar vermiyor, aksine kuvvetlendiriyor.

Mobil a?lar ve servislerdeki h?zl? geli?im, ilk defa milyonlarca tüketiciye modern ve interaktif bir ileti?im olana?? sa?l?yor. Geçmi?te, geli?mekte olan ülkelerin büyük bir k?sm?, sabit telekomüniskasyon altyap?s? bak?m?ndan, geli?mi? ülkelerin arkas?nda kal?yordu. Hala büyük farkl?l?klar olmas?na ra?men, günümüzde bunlar?n etkisi azal?yor. Günümüzde mobil telefonlar (ekonomik ve çok yönlü) neredeyse her yerde ve herkeste bulunuyor, hatta baz? ülkelerde TV’den daha yüksek penetrasyon oran?na sahip oldu?u görülüyor. YouGov’?n UpStream için haz?rlad??? çal??maya göre dünya ki 6 milyar telefonun 4’te 3’ü geli?mekte olan ülkelerde yer al?yor. Bu bölgelerdeki ço?u tüketici do?rudan mobil kullan?m?na gidiyor ve telefonlar?n? çe?itli ürünler hakk?nda bilgi almada, finansal i?lemlerde, ticaret ili?kilerinde ve önemli ki?isel ve i? bilgilerine,haberlere hava durumuna, ula??m bilgilerine ve emtia (alt?n, gümü?, petrol vb.) fiyatlar?na ula?mada kullan?yor.

Mobil hakk?ndaki di?er bir gerçek ise inan?lmaz bir h?zla de?i?ti?i. Birçok ülkede ak?ll? telefon kullan?m?n?n önemli seviyelere ula?t??? kaydedilirken, yayg?nla?an ak?ll? telefonlar  ile dünyadaki insanlar?n hayatlar? de?i?iyor. 2012’de sahnelere ç?kan tabletin de büyük bir h?zla tüketicilere ula?t??? görülüyor. Tabii ki tablet sahipli?i de ülkeler baz?nda farkl?la?makta. Ara?t?rma sonucunda saptananlara göre, tablet sahipli?i Arjantin’de %0.7, M?s?r’da %1.3, ve Meksika’da %2.2 iken ?ngiltere ve ABD’de ise %22.3 ve %39.3 olarak gözleniyor. Fakat tablet kullan?m? çok daha h?zl? bir oranla artacak gibi görünüyor.

Kaynak: eMarketer – The Global Media Intelligence Report 2013

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.