Kullanım Koşulları

Bu internet sitesini kullanmadan önce Kullan?m Ko?ullar?n?’n? dikkatlice okuyun. ?nternet sitesine ve sitenin materyallerine eri?iminiz ve kullan?m?n?z sizin bu ?artlar? tümüyle kabulünüze ve uyman?za ba?l?d?r. E?er bu ?artlar? kabul etmezseniz, internet sitesini derhal terk etmeniz ve internet sitesinden elde etti?iniz materyallerden ileride alaca??n?z her türlü fayday? kesmeniz gerekmektedir.

?çeri?in Telif Haklar? ve Kullan?m?

Bu internet sitesindeki materyallerin telif haklar? ve di?er haklar? VivaKi Turkey ve/veya VivaKi Turkey’in bütün dünyadaki ?ubelerine aittir. Bu sitede size sa?lanan materyalleri sadece kendi içinizde bilgi edinmek amac?yla görmek, indirmek, ve ço?altmak hakk?na ?u ?artlara uyarak sahip olabilirsiniz: 1) materyallerin orijinal hallerindeki bütün bildirimlerin ücretini ödemek 2) görüntülerle ilgili olarak, sadece yaz?n?n etraf?ndaki görüntüleri kullanmak, ve 3) a?a??daki telif uyar?s?n? içererek: “© VivaKi Turkey. Tüm haklar? sakl?d?r.” VivaKi Turkey’in yaz?l? izni olmad??? sürece bu internet sitesindeki materyaller ba?ka bir yay?n veya ticari amaç için kullan?lamaz. Bu internet sitesindeki herhangi bir bölüm çerçeve veya parça olarak veya ba?ka bir yolla ba?ka bir internet sitesinin bölümü yap?lamaz. Bu internet sitesi ve içeri?i herhangi türden bir veritaban? olu?turmak veya ayn?s?n?n (tamam?n?n veya bir bölümünün) siz veya 3. Ki?iler taraf?ndan ula??labilmesi, internet sitesi veya içeri?inin tamam?n?n veya bir bölümünün da??t?lmas? için veritaban?n?n depo edilmesi amac?yla kullan?lamaz.

Uygulanabilecek Di?er ?art ve Bildirimler

?lave ?artlar ve ko?ullar yap?lan ticari i?lemlere veya VivaKi Turkey taraf?ndan bu internet sitesi üzerinde yürütülen promosyonlara da uygulanacakt?r. ?lave ?artlar bu internet sitesi taraf?ndan teklif edilen bütün duyuru panolar?na, sanal konu?ma mekanlar?na ve/veya di?er mesaj ve ileti?im olanaklar?na da hakim olacakt?r. Bu Hukuki Bilgi Sayfas?’n?n içerdi?i hiçbir ?ey VivaKi Turkey ve sizin aran?zda ?u anda hüküm ifade eden herhangi bir sözle?meyi düzeltmek veya düzeltmeye niyet etmek amaçl? de?ildir.

Bu ?artlar her ne kadar connectedVivaKi .com alt?nda yer alan bütün içeriklere genel olarak uygulanmak amaçl? ise de, amaca uygun olarak bu internet sitesinin belirli bölümleri için uygulanmak üzere ara?t?r?lm?? ve takip edilmi? ko?ullar olmak zorunlulu?uyla birlikte bu internet sitesi ba?ka ba??ms?z kullan?m ko?ul ve uyar?lar? içerebilir. Bu internet sitesinin baz? bölümleri sitenin ön bilgi k?sm?nda belirli ülke referanslar?nca da belirtildi?i üzere belirli ülkelerdeki dinleyiciler için tasarlanm??t?r. Ülkelerin belirli internet sayfalar? için olan kullan?m ?artlar? çe?itlendirilebilir ve o belirli ülke için olan VivaKi Turkey internet sitesinden ula??labilir. VivaKi Turkey bu Hukuki Bilgi Sayfas?’nda yer alan herhangi bir hakk? istedi?i zaman sayfay? güncelleyerek düzeltebilir veya yürürlükten kald?rabilir.

Di?er Fikri ve S?nai Haklar

Bu internet sitesindeki materyallerde tarif edilen ürün, i?lem veya teknoloji VivaKi Turkey taraf?ndan sakl? tutulan ba?ka fikri haklar?n konusu olabilir ve bunlar?n alt?nda lisansl? de?ildir. VivaKi Turkey, VivaKi Turkey logosu, bu sitede bulunan di?er markalar?n ço?u VivaKi Turkey un ticari markalar? veya tescilli ticari markalar?d?r. Di?er taraflar?n ticari markalar? mümkün oldukça belirtilmi?tir ve VivaKi Turkey onlar?n haklar?n? tan?maktad?r.

Feragat

Bu internet sitesinin içerdi?i bilgi size ‘oldu?u gibi’, sadece sizin dahili bilgi edinme amaçlar?n?z için, örtülü kalite garantisi veya pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal olmamas? durumu da dahil olmak üzere herhangi bir temsil veya kesinlik yetkisi veya bilgi bütünlü?ü veya herhangi ba?ka bir yetki olmaks?z?n, sa?lanm??t?r. Hiçbir olayda VivaKi Türkiye taraflara kar?? bu sitenin kullan?m?ndan veya bilgilerin güvenilirli?i, veya site üzerinden ula??lan materyaller, veya kar mahrumiyeti, belli bir rizikonun do?mas?ndan dolay? i?in engellenmesi veya kesintiye u?ramas?, veri kayb?ndan kaynaklanan zararlar? da içermek ve fakat bunlarla s?n?rl? olmamakla birlikte, VivaKi Türkiye bu zararlar?n meydana gelmesi olas?l???ndan hukuki olarak izin verilen derecede özellikle haberdar edilse de internet sitesinin hiperlink edilmesinden do?an direkt, direkt olmayan, tesadüfi, kullan?m?n do?al ve zorunlu sonucu olmayan veya dolayl? zarardan ötürü sorumlu olmayacakt?r. Baz? yarg?lama alanlar? örtülü garantilerin ve yetkilerin d??arda b?rak?lmas?na izin vermemektedir, o yüzden yukar?da belirtilen mahrumiyetler size uygulanmayabilir.

Bu internet sitesindeki materyaller teknik kusurlar veya yaz?m hatalar?ndan kaynaklanan yanl??lar içerebilir, ve bu durumda bilgi de?i?ecek, güncellenecek ve uyar? yap?lmadan silinecektir. VivaKi Turkey bu materyalde tarif edilen ürünlerde ve/veya programlarda her zaman düzeltme ve de?i?iklik yapabilir. VivaKi Turkey bu internet sitesinin devaml? ve hatas?z i?leyece?ini veya noksanlar?n düzeltilece?ini garanti etmemektedir. VivaKi Turkey bu internet sitesinin sizin bilgisayar ekipman?n?zla uyumlu oldu?unu veya internet sitesinin veya sunucunun virüslerden veya hatalardan, worm ya da Trojan Horses’dan ar?nm?? oldu?unu garanti etmez. VivaKi Turkey bu tür tahrip edici özelliklerden do?acak sonuçlardan zarar görmenizden sorumlu olmayacakt?r.

Bütün bunlara ek olarak, VivaKi Turkey bu internet sitesi üzerinden ula?may? seçece?iniz ba?ka bir internet sitesiyle ilgili garanti veya yetki vermemektedir. VivaKi Turkey taraf?ndan bu tarz internet sitelerine ula??m sa?layan linkler sadece sizin rahatl???n?z içindir ve VivaKi Turkey in bu internet sitelerini veya içeriklerini onaylad???n? ima etti?i farz edilmemelidir.

VivaKi Turkey’e Bilgi Sunma

Genel bilgilendirme için lütfen güvenlik tedbirleri bölümümüze bak?n?z. VivaKi turkey ile aran?zda bu tarz bilgileri payla?mak ile ilgili ba?ka yaz?l? sözle?meniz olmad?kça, VivaKi turkey bu internet sitesi arac?l???yla sizden gizli veya müseccel bilgi almak istememektedir. VivaKi turkey’in internet sitesinden edindi?i ve güvenlik tedbirleri k?sm?nda belirtilen sizin ki?isel tan?nabilirli?inizle ilgili bilgiler d???ndakiler ‘gizli olmayan bilgi’ farz edilecektir. VivaKi turkey’e bu internet sitesi üzerinden veya ba?ka bir elektronik yolla yaz?l? bir sözle?me olmadan ve sizin teklifinize ba?l? olarak bilgi göndermeniz halinde, VivaKi turkey’in o bilgileri, size kar?? herhangi bir yükümlülü?ü olmadan kullanabilece?ini anlam?? ve kabul etmi? olursunuz. E?er VivaKi turkey’e nas?l fikir teklif edilece?i konusunda bilgi edinmek isterseniz, lütfen ‘ileti?im’ bölümüne t?klay?n ve ‘fikriniz hakk?nda’ adl? bro?ürün bir kopyas?ndan isteyin.

Yarg?lama Yetkisi ve ?leti?im Detaylar?

Bu sitenin kullan?m? ve siteye ula??m Türk Hukuku taraf?ndan yorumlanacak ve hüküm verilecektir ve VivaKi Turkey ve Kullan?c? Türk Mahkemelerinin yetkisine uyacakt?r.

?irket Detaylar?
VivaKi Turkey

Merkez:
Büyükdere Caddesi No: 193
Levent 34394 ?stanbul
Tel. + (90) 212 315 99 99
Faks + (90) 212 279 78 33

 

Yazar Hakkında

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.