Kullanıcı Deneyimleri Araştırması

Sherpa taraf?ndan 23 Mart – 12 Nisan aras?nda  184 ki?iyle kantitatif ara?t?rma tekni?i yöntemiyle gerçekle?tirilen kullan?c? deneyimleri ara?t?rmas?, kullan?c? deneyimlerinin Türkiye pazar?ndaki konumunu belirlemeyi amaçl?yor.

Ara?t?rmada göze çarpan sonuçlardan baz?lar? ise ?öyle;

Kullan?c? deneyimlerine yat?r?m yapan ve yapmay? planlayan sektörler aras?nda Bilgi Teknolojileri sektörünün ba?? çekti?ini görülüyor.

ux1

Ara?t?rmaya göre ?irketler kullan?c? deneyimleri ile yak?ndan etkile?im haline geçmelerine ra?men,  bütçe kalemlerinde olmas? gerekenden az pay ay?r?yorlar.

ux2

?irket içerisinde bu alandan sorumlu olan ki?inin daha çok kullan?c? deneyimlerine en yak?n gördükleri uzmanl?k alan?nda çal??an ki?i ile e?le?ti?i görülüyor.

ux3

Kullan?c? deneyimlerine yap?lan yat?r?mlarda ana hedefler aras?nda mü?teri memnuniyetinin artmas? ve dönü?üm oran?n?n artmas? oldu?u görülüyor.

ux4

Kaynak: Sherpa

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.