Korkusuz Pazarlama Yolunda 4 Önemli Adım

Cannes Lions’u takip edenler (özellikle sosyal medyadan) Kim Kardashian’?n “La Croisette” adl? yere gitti?ini duymu?tur. Kim, Mondelez firmas?n?n “Fearless” aktivitesinde sansasyon yarat?rken, organizasyondaki kar??l?kl? konu?malar oldukça kal?c? bir etki yaratt?. Bu konu?malara Mondelez’in CMO’su Dana Anderson’?n reality show y?ld?z? Kim Kardashian ile olan diyalo?u da dahildi. Mondelez’in h?rs? pazarlaman?n gelece?ini yeniden yaratmakt?. Organize edilen “Fearless” aktivitesinin amac? pazarlamac?lara korkusuz olma tavr?n? telkin etmekti. Bu seneki konu?mac?lar Airbnb CMO’su Jonathan Mildenhall, The New York Times CEO’su Mark Thompson ve Facebook’ta Küresel Pazarlama Çözümleri Ba?kan Yard?mc?s? Carolyn Everson korkusuz pazarlama yolunda 4 önemli noktaya de?indi:

1. Kontrolden feragat etmek  Jonathan Mildenhall, Airbnb toplulu?unun dünyan?n en büyük “story-doing” platformlar?ndan biri olarak sahip oldu?u güçten bahsetti. “Story-doing” ?irketleri, “storytelling” ?irketleri gibi markalar?n?n hikayelerini medya mecralar?nda reklamlar arac?l??? ile anlatmaktan ziyade medya mecralar?na daha az harcama yaparak direkt aksiyona geçip hikayelerinin özünü aktiviteler organize ederek anlatmay? tercih ediyor. Bu stratejiyi benimseyen ?irketler her tüketicinin kendi deneyimlerini çevresiyle payla?abilece?i sonsuz f?rsatlar?n?n oldu?una inan?yor.

2. Zorlay?c? sohbetlere kucak açmak Facebook’tan Carolyn Everson en iyi çal??man?n korkusuz geri bildirimler ile ortaya ç?kt???n?n kan?s?nda. Dobra ele?tirilerin güçlendirici oldu?unu savunurken bu sayede CEO Mark Zuckerberg dahil herkesin nas?l performans gösterdi?ini ve nas?l geli?ebilece?ini garantilendi?ini vurguluyor.

3. Korkuyu nab?z yoklamak için kullanmak Thompson, ki?ide korku hissinin olu?mas?n?n kendisinin do?ru bir ?ey yapt???n?n kan?t? oldu?una inan?yor. Kendimize güvendi?imiz alanlardan ç?kman?n ve zaman zaman ön s?ralara geçmenin güzel geli?melere i?aret oldu?unu belirtiyor.

4. K?r?lganl??? kutlamak Kim Kardashian kariyerinin ba??nda ba?kalar?n?n dü?üncelerini üstün tuttu?unu söyledi. Kendi k?r?lganl???n? ve tecrübesizli?ini kabullenmi?ti. Belirsizliklerin, ba?ar?s?n?n anahtar? oldu?unu vurgulad?.

Kaynak: Richard Hartell | President, Strategy, Mediavest USA    

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.