Kartvizit Deneyimini Dijitalleştiren Uygulama: The Card App

?? hayat?nda kartvizitin yeri malûm. Kartvizitleri dijitale ta??yan çe?itli uygulamalar da mevcut. Publicis One Türkiye’nin veri ve dijital ajans? Datawise Biddable Medya Lideri Berkant Kuru ve ekibi The Card App’le farkl? bir ?ey deniyor. Uygulaman?n öyküsünü Kuru’dan dinledik.

The Card’?n ortaya ç?k?? hikâyesinden k?saca bahsedebilir misiniz?

Her ?eyin dijitalle?ti?i bir dünyada, “Neden hâlâ kartvizit bas?l?yor,”’ diye dü?ünerek ba?layan bir hikâye asl?nda The Card App. Kariyerlerimizin ba??nda özenle dizdi?imiz kartvizitler onlarca, yüzlerce olmaya ba?lad???nda h?zla i?levini kaybederek ya bir çekmecede ya da çöp kutusunda son buluyor. ?lk heyecan ile projenin içerisine CV yaratma, ki?i önerme, ilan verme gibi özellikler de ekleyerek yeni bir LinkedIn yaratma yan?lg?s?na dü?tük. Ancak sonra giri?im ekosisteminin içerisinde yer almaya ba?lay?p do?ru yakla??m?n asl?nda basit ve temel bir amaca sad?k kalmak oldu?unu ke?fettik. The Card App, bugün “kartvizit Deneyimini Dijitalle?tiren Uygulama” noktas?na ula?t?.

The Card tam olarak nas?l çal???yor? K?saca anlatabilir misiniz?

The Card App’in mevcut alternatiflerinden en büyük fark?, OCR teknolojisi kullanmamas? asl?nda. Bas?l? bir kartvizitin üzerindeki bilgileri kamera yoluyla okutmak yerine kullan?c?n?n sadece bir kez kendi bilgilerini girerek kartvizitini olu?turmas?n? istiyoruz. Bu noktada ?irketler dilerlerse tasar?mlar?n? bize ileterek kurumsal kimliklerini bozmadan kartvizitlerini ayn? görsellikle dijitale ta??yabiliyorlar. Bu a?amadan sonra kartvizitiniz ve kartvizitinize özel QR kodunuz haz?r oluyor.

Diyelim ki, bir toplant?da yeni biriyle tan??t?n?z ve kartvizit de?i?imi yapmak istiyorsunuz. Tan??t???n?z ki?i de The Card App kullan?c?s? ise uygulaman?zdaki kameray? aç?p kar?? taraf?n QR kodunu tarad???n?z an kar??l?kl? kartvizit de?i?imi gerçekle?iyor. Di?er taraftan yeni tan??t???n?z ki?i The Card App kullan?c?s? de?ilse kar?? tarafa uygulama üzerinden e-posta ya da SMS yolu ile kartvizitinizi iletebilir, onlar? da uygulamay? kullanmaya davet edebilir, kar?? taraf uygulamay? indirdi?i anda ise otomatik olarak uygulama içi kartvizit de?i?imini gerçekle?tirebilirsiniz.

Bu uygulama ile bireysel olarak yan?n?zda kartvizit bulunup bulunmad???n? dü?ünmek zorunda kalmayacak, toplad???n?z tüm kartvizitler içerisinde an?nda arama yapabilecek ve en önemlisi bir konta??n?z kartvizitini güncelledi?inde an?nda haberdar olacaks?n?z. Kurumsal olarak ise kâ??t israf?n?n önüne geçerek hem çevreci ve inovatif duru?unuzu güçlendirebilecek hem de CRM sisteminize entegre edebilece?iniz bu uygulama sayesinde kurumsal haf?zan?za ciddi bir katk? sa?layabileceksiniz.

Publicis90 yar??ma sürecinde neler ya?ad???n?z? anlatabilir misiniz?

2014 y?l?nda uygulamay? yay?na almak için ilk ciddi giri?imimizi gerçekle?tirdik, ancak yaz?l?m deste?i konusunda ya?ad???m?z s?k?nt?lar?n üzerine, bu hayali birlikte kurdu?umuz Sinan User’in çok genç ya?ta aram?zdan ayr?lmas? hepimizi derinden etkiledi. Bu nedenle The Card App çal??malar?na ara vermek zorunda kald?k.

Devam?nda geçen iki senede projeye olan inanc?m?z hep devam etti ve be? y?ld?r çal??t???m Publicis Groupe’un dünya çap?nda düzenledi?i Publicis90 yar??mas? bize ba?lamak için tekrar bir i?aret oldu. 2016 Temmuz ay?nda gerçekle?en yar??mada The Card App 141 ülkeden 3 bin 500’ün üzerinde projenin aras?ndan s?yr?lmay? ve seçilen 90 proje aras?na girmeyi ba?ararak Türkiye’den destek almaya hak kazanan tek proje oldu.

Publicis Groupe’un deste?inden sonra neler de?i?ecek?

Publicis Groupe geride b?rakt???m?z alt? ayl?k dönemde projeyi ciddi bir kuluçka periyoduna soktu. Farkl? ülkelerdeki Publicis Groupe yöneticilerinden ald???m?z mentörlük  ile fikri olgunla?t?rmaya ve bugünün ihtiyaçlar?na adapte etmeye odakland?k. Dünya çap?nda 100’den fazla ülkede 80 bin çal??ana sahip olan ve giri?imlere verdi?i destek ile ad?ndan s?kça söz ettiren bir medya grubunun bu projenin destekçisi olmas?n?n hem uygulamay? h?zl? bir ?ekilde geli?tirmek hem de kullan?c? taban? olu?turmak anlam?nda yads?namaz bir katk?s? olacak.

The Card App’i Publicis Groupe içinde mi tutacaks?n?z yoksa start-up olarak m? yola devam edeceksiniz?

The Card App’i ilk günden beri bir sosyal giri?im olarak kurgulad?k. Çünkü kartvizit tüketiminin her y?l binlerce a?ac?n yok olmas?na yol açan bir etkisi söz konusu. Bu noktada bir etki yaratabilmek için de projenin yayg?nla?mas? büyük önem ta??yor. Publicis Groupe’un hem hizmet verdi?i mü?teriler, hem de birlikte çal??t??? partnerler göz önünde bulunduruldu?unda ciddi bir network etkisi oldu?unu söyleyebiliriz. Çevreye somut bir katk? gösterecek noktaya getirmek ve ba?ta birlikte çal??t??? ?irketler olmak üzere tüm sektörlere kurumsal haf?za anlam?nda destek olmak ad?na medya sektöründen ba?layarak h?zla geni?leyen bir etki alan?na sahip olmak en büyük hedefimiz. The Card App’in orta vadede kendi ayaklar? üzerinde durabilen ve dikey bir hizmet alan? olarak kendi portföyünü geli?tiren bir noktaya gelebilece?ini dü?ünüyoruz.

Bunun d???nda eklemek istedi?iniz noktalar var m??

Özellikle kurumsal hizmet perspektifinden bakt???m?zda The Card App’i bir ba?lang?ç olarak gördü?ümüzü belirtmek isterim. CRM sistemlerini besleyebilecek böyle bir ihtiyaç oldu?u gibi, i? süreçlerini takip etmekten tutun da, toplant? odalar?n? organize etmek ya da masraf giri?lerini yapmaya kadar mobille?mesi gereken çok fazla geli?im alan? oldu?unu dü?ünüyoruz. Bu noktada kurumlar ile bir ortakl?k ili?kisi kurarak, onlar?n mobil çözüm orta?? haline gelebilece?imiz ve farkl? problemlere çözüm bulmalar?na destek olabilece?imizi dü?ünüyoruz.

The Card App hakk?nda ayr?nt?l? bilgi için www.thecardapp.net adresini ziyaret edebilir veya info@thecardapp.netüzerinden sorular?n?z? iletebilirsiniz

 Kaynak: Digital Age

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.