Kadınlar En Çok Instagram’ı Tercih Ediyor

Kad?nlar?n empati ve payla??m dolu dünyas?na biraz daha yak?nla?mak için FikriMühim’in gerçekle?tirdi?i anket çal??mas?n?n sonuçlar? ?????nda kad?nlar?n sosyal medya al??kanl?klar? inceleniyor:

FikriMühim’in sosyal medya ara?t?rmas?na göre, 700’ü 25-34 ya? aral???ndaki bin 380 kad?n kat?l?mc?dan, sosyal medya hesab? olanlar?n genel oran? yüzde 98. Ortalamay? 45 ya? ve üzeri kad?nlar (yüzde 94) dü?ürüyor.

Kad?n kullan?c?lar?n sosyal hesaplar?n? gün içinde kontrol etme al??kanl?klar?n?n sorguland??? ankete göre, hesaplar?n kontrolü için günlük olarak ayr?lan süre ortalama 2 saat. Bir saatten daha s?k hesap kontrolü yapanlar?n ortalamas? yüzde 41. Bu oran 24 ya? ve alt?ndakilerde yüzde 51’e yükseliyor. 45 ya? ve üzeri kullan?c?larda bir saatten daha s?k hesap kontrolü yapanlar?n oran? ise yüzde 35.

24 ya?  ve alt? kad?nlar Instagram’? tercih ediyor
Sosyal medya mecralar? aras?nda ?ampiyon yüzde 58’lik oranla Instagram. Instagram’? en yo?un tercih eden grup, yüzde 75’lik oranla 24 ya? ve alt? kad?nlardan olu?uyor. Onu, yüzde 66 ile 25-35 ya? grubu takip ediyor. Kad?nlar?n ya?? büyüdükçe Instagram kullan?m oran? dü?üyor. En sevilen mecralarda ikinci s?rada Facebook (yüzde 33) yer al?yor. Facebook’u en yo?un tercih eden grup, yüzde 63’lük bir oranla 45 ya? ve üzeri kad?nlar. Bu grubu yüzde 49’luk bir oranla 35-44 ya? aras? kad?nlar takip ediyor. Instagram ve Facebook kullan?m?nda büyük farkl?l?k gözetmeyen tek grup ise 35-44 ya? aras? kad?nlar.

45 ya? üstü Twitter’da daha aktif
Twitter kullan?m?nda yüzde 5 ile en yüksek kullan?m oran?n? 45 ya? ve üzeri kad?n grubu yakal?yor. Snapchat ise 24 ya? ve alt? grubunda yüzde 5’te kal?yor. Gündemde olan YouTube ise 45 ya? ve üzeri kad?nlar taraf?ndan yüzde 0’l?k bir oranla yok say?lm?? vaziyette. Görünen o ki, hedef kitleniz neredeyse oraya do?ru odaklanmakta geç kalm?? de?ilsiniz. Kad?nlar?n en rahat payla??m yapt?klar? mecra ise yüzde 54’lük bir tercihle yine Instagram. En yak?n takipçisi Facebook (yüzde 29).

En sevilen payla??m türü görseller
Ara?t?rmaya göre, en çok ilgi gören payla??m türü görseller (yüzde 73). Tüm ya? gruplar?nda bu oran yüzde 60’?n üzerinde. Görsellere en çok ilgi yüzde 76’l?k dilimle 25-34 ya? grubuna ait. Videolara en çok ilgi gösteren ya? grubu 24 ya? ve alt? kad?nlardan olu?uyor.

Kad?nlar markalar?n hesaplar?na bay?l?yor
Kad?nlar?n yüzde 90’? marka hesaplar?n? takip ediyor. Bu oran 24-35 ya? aras?nda yüzde 92’ye kadar ç?k?yor. Hatta kullan?c?lar?n yüzde 60’? bu hesaplar?n payla??mlar?n? zaman zaman samimi buluyor. Marka takibine hay?r diyen en kalabal?k grup ise yüzde 19 ile 45 ya? ve üzeri kad?nlardan olu?uyor. Marka takip etmeyi bu kadar seven kad?na ba?ka bir ülkede rastlamak mümkün de?il. Bence, bu kad?nlar?n k?ymetini bilin, takiplerini ödüllendirmeyi ihmal etmeyin. Ankete kat?lan kad?nlar?n yüzde 69’u marka veya ürünlere yer verdikleri payla??mlar yapm??lar. Bu konuda en bonkör grup yüzde 74 ile 45 ya? ve üzeri kad?nlardan olu?uyor. Tam kar?? tarafta ise yüzde 44’lük oran ile 24 ya? ve alt? kad?nlar bulunuyor.

 

Kaynak: DigitalAge

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.