İstatistiklerle Gençlik

Türkiye ?statistik Kurumu, 2012 y?l?ndan itibaren özel günlerde günün önemine atfen özel yay?n ya da haber bülteni yay?ml?yor. Bu kapsamda, “19 May?s Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram?” çerçevesinde genç nüfusa (15-24 ya? grubu) ili?kin 2011 ilk defa haz?rlanan “?statistiklerle Gençlik” yay?n?, bu y?l güncel bilgileri içerecek ?ekilde tekrar yay?mlanm??t?r. Bu haber bülteninde, ülkemizdeki genç nüfusun temel özelliklerini ortaya koyan istatistiklere yer veriliyor.

Türkiye nüfusunun %16,3’ünü genç nüfus olu?turdu
Adrese Dayal? Nüfus Kay?t Sistemi (ADNKS) sonuçlar?na göre; Türkiye toplam nüfusu 2016 y?l? sonu itibariyle 79 milyon 814 bin 871 iken 15-24 ya? grubundaki genç nüfus 12 milyon 989 bin 42 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %16,3’ünü olu?turdu. Genç nüfusun, %51,2’sini genç erkek nüfus, %48,8’ini ise genç kad?n nüfus olu?turdu.

Genç nüfus oran?n?n en yüksek oldu?u il Hakkari oldu
ADNKS sonuçlar?na göre; 2016 y?l?nda genç nüfus oran?n?n en yüksek oldu?u il, %25,5 ile Hakkari oldu. Bu ili, %23,9 ile ??rnak ve %23,1 ile Siirt izledi. Genç nüfus oran?n?n en dü?ük oldu?u iller ise s?ras?yla; %13,2 ile Mu?la, %13,5 ile Bal?kesir ve %13,7 ile Sinop oldu.

Genç nüfus oran?n?n en yüksek ve en dü?ük oldu?u ilk 5 il, 2016

Kad?nlarda yüksekö?retimde net okulla?ma oran? %42,6 oldu
Türkiye’de 2014/’15 ö?retim y?l?nda %39,5 olan yüksekö?retimde net okulla?ma oran?, 2015/’16 ö?retim y?l?nda %40,9’a yükseldi. Erkeklerde bu oran %38’den %39,2’ye yükselirken kad?nlarda %41,1’den %42,6’ya yükseldi.

Gençlerin %24’ü ne e?itimde ne istihdamda yer ald?
Hanehalk? i?gücü ara?t?rmas? sonuçlar?na göre; ne e?itimde ne istihdamda olan gençlerin oran? 2016 y?l?nda %24 oldu. Bu oran, genç erkeklerde %14,6, genç kad?nlarda ise %33,5 oldu.

Gençlerde i?sizlik oran?, 2015 y?l?nda %18,5 iken 2016 y?l?nda %19,6 olarak gerçekle?ti. Bu oran, 2016 y?l?nda genç erkeklerde %17,4, genç kad?nlarda ise %23,7 oldu. Genç erkeklerde i?sizlik oran? bir önceki y?la göre 0,9 puan artarken genç kad?nlarda i?sizlik oran? bir önceki y?la göre 1,5 puan art?? gösterdi.

?stihdamdaki gençlerin %51,1’i hizmet sektöründe yer ald?
Gençlerde istihdam oran?, 2015 y?l?na göre 0,1 puan dü?erek 2016 y?l?nda %34,1 oldu. ?stihdam edilen gençlerin %17,6’s? tar?m, %31,3’ü sanayi, %51,1’i ise hizmet sektöründe yer ald?.

Gençlerde d??sal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle ölümler daha fazla oldu
Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlar?na göre; 2016 y?l?nda 15 ve üzeri ya?taki bireylerin ölüm nedenleri incelendi?inde, ölüm vakalar?n?n %4,3’ünü d??sal yaralanma nedenleri ve zehirlenmelerin olu?turdu?u görüldü. Gençlerde d??sal yaralanma ve zehirlenmeler nedeni ile ölüm oran? %50,5 olarak gerçekle?irken bu oran genç erkeklerde %57,3, genç kad?nlarda %31,8 oldu.

Gençlerde iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekle?en ölüm oran? %12,1 olurken bu oran genç erkeklerde %10,2, genç kad?nlarda %17,4 olarak gerçekle?ti.

Her be? gençten dördü ?nternet kulland?
Hanehalk? bili?im teknolojileri kullan?m ara?t?rmas? sonuçlar?na göre; 16-24 ya? aras?ndaki gençlerin ?nternet kullan?m oran?, 2015 y?l?nda %82,4 iken 2016 y?l?nda %87,5’e yükseldi. ?nternet kullan?m oran?, 2016 y?l?nda genç erkeklerde bir önceki y?la göre 4,8 puan artarak %94,2, genç kad?nlarda ise 5,2 puan artarak %80,7 oldu.

Gençlerin %65,1’i mutlu oldu?unu belirtti
Ya?am memnuniyeti ara?t?rmas? sonuçlar?na göre; 2015 y?l?nda kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 ya? aras?ndaki gençlerin oran? %63,8 iken bu oran 2016 y?l?nda %65,1 oldu. Mutluluk oran?, 2016 y?l?nda genç erkeklerde %60, genç kad?nlarda ise %70,2 olarak gerçekle?ti.

Gençlerin %63,6’s? alm?? oldu?u e?itimden memnun oldu
Ya?am memnuniyeti ara?t?rmas? sonuçlar?na göre; 2016 y?l?nda gençlerin %63,6’s? ?imdiye kadar alm?? oldu?u e?itimden memnun olduklar?n? beyan etti. Genç erkeklerin %64,2’si alm?? olduklar? e?itimden memnun olurken bu oran genç kad?nlarda %63 oldu.

Gençler i? memnuniyetini kazançtan daha önemli buldu
Ya?am memnuniyeti ara?t?rmas? sonuçlar?na göre; 2016 y?l?nda gençlerin %78,7’si i?inden memnunken %51’i elde etti?i kazanc?ndan memnun oldu. Genç erkeklerde çal???lan i?ten duyulan memnuniyet oran? %77, elde etti?i kazanç memnuniyeti ise %51,5 olurken genç kad?nlarda bu oranlar %82,4 ve %50 olarak gerçekle?ti.

Gençlerin mutluluk kayna??nda sa?l?k ilk s?rada yer ald?
Ya?am memnuniyeti ara?t?rmas? sonuçlar?na göre; 2016 y?l?nda gençlerin mutluluk kayna?? olan de?erlerinde ilk s?ray? %54,6 ile sa?l?k ald?. Bunu, %20 ile sevgi, %15,4 ile ba?ar? izledi. Genç erkeklerde ve kad?nlarda mutluluk kayna?? olan de?erlerde ilk s?ra de?i?mezken ikinci s?rada erkeklerde %17,7 ile ba?ar?, kad?nlarda %24,1 ile sevgi yer ald?. Erkeklerin mutluluk kayna?? olan de?erlerde üçüncü s?ray? %15,8 ile sevgi, kad?nlarda ise üçüncü s?ray? %13,2 ile ba?ar? ald?.

Genç kad?nlar görücü usulü ile, genç erkekler kendi karar?yla evlendi
Aile yap?s? ara?t?rmas?, 2016 sonuçlar?na göre; 15-24 ya? aras?ndaki gençlerin %43,3’ü görücü usulü ve kendi r?zas?yla evlenirken %36,8’i kendi karar? ve ailesinin r?zas?yla evlendi. Gençlerin %13,6’s?n?n ise kaçma/kaç?r?lma ile evlendi?i görüldü.

Genç erkeklerin %45,3’ü, genç kad?nlar?n ise %35,3’ü kendi karar? ve ailesinin r?zas?yla evlenirken genç erkeklerin %33,4’ü, genç kad?nlar?n ise %45’i görücü usulü ve kendi r?zas?yla evlendi.

Gençlerin %51’i aile ve akraba çevresinden evlenirken bu oran genç erkeklerde %45,5, genç kad?nlarda %52 olarak gerçekle?ti. ?nternet arac?l??? ile evlenen gençlerin oran? ise %3 oldu. ?nternet arac?l??? ile evlenen genç erkeklerin oran? %5,7 iken bu oran genç kad?nlarda %2,6 oldu.

Ebeveynler gençlerle en fazla sigara içme konusunda sorun ya?ad?
Aile yap?s? ara?t?rmas?, 2016 sonuçlar?na göre; ebeveynler, 18-25 ya? aras?nda olup ayn? evde ya?ad?klar? çocuklar?yla en fazla %16 ile sigara içme konusunda sorun ya?ad?klar?n? beyan etti. Anneler, çocuklar?yla sigara içme konusunda %18,3 oran?nda sorun ya?arken babalar %13,2 oran?nda sorun ya?ad?.

Sigara içme konusundan sonra ebeveynler ve gençler aras?nda ya?anan en fazla sorunun %15,4 ile arkada? seçiminde ve %14,4 ile cep telefonu kullan?m? ile k?l?k k?yafet tarz?nda ya?and??? belirtildi.

Gençlerin %42,9’u farkl? mezhepten ki?iler evlenebilir görü?üne kat?ld?
Aile yap?s? ara?t?rmas?, 2016 sonuçlar?na göre; bireylerin evlilik hakk?ndaki dü?ünceleri incelendi?inde, 15 ve üzeri ya?taki bireylerin %36,6’s? farkl? mezhepten ki?ilerin birbiriyle evlenebilece?i görü?üne kat?l?rken bu oran gençlerde %42,9 oldu. Farkl? mezhepten ki?ilerin birbiriyle evlenebilece?i görü?üne kat?lan genç erkeklerin oran? %46,1, genç kad?nlar?n oran? ise %39,6 oldu.

Gençlerin evlenecekleri ki?ide arad?klar? en önemli özellik güvenilir olmak oldu
Aile yap?s? ara?t?rmas?, 2016 sonuçlar?na göre; gençlerin evlenecekleri ki?ide arad?klar? özelliklerin neler oldu?u incelendi?inde, gençlerin %98,5’inin evlenecekleri ki?inin güvenilir ki?i olmas?n?/yalan söylememesini önemli buldu?u görüldü. Gençlerin %98,1’i evlenecekleri ki?inin e?ine sad?k kalmas?n?, %97,7’si ise sab?rl? ve ho?görülü olmas?n? önemli buldu?unu beyan etti.

Gençlerin %48,6’s?n?n evlenecekleri ki?i ile benzer siyasi görü?e sahip olma konusunu önemsemedikleri görüldü. Gençlerin %41,6’s? evlenecekleri ki?inin yüksek gelir sahibi/varl?kl? olmas?n?, %41’i ise evlenecekleri ki?i ile ayn? sosyal çevreden olmay? önemsemedi?ini beyan etti.

Gençlerin %95,5’i kad?n?n aldatmas?n? kesin bo?anma sebebi olarak gördü
Aile yap?s? ara?t?rmas?, 2016 sonuçlar?na göre; kesin bo?anma sebebi oldu?u dü?ünülen durumlar ya? grubuna göre incelendi?inde, gençlerin %95,5’inin kad?n?n kocas?n? bir kez bile olsa aldatmas?n? en önemli bo?anma nedeni olarak beyan etti?i görüldü. Gençlerin %93,8’i, erke?in kar?s?n? bir kez bile olsa aldatmas?n? kesin bo?anma nedeni olabilecek ikinci en önemli neden olarak beyan etti. Erke?in kar?s?na kötü muamelede (dayak, hakaret vb.) bulunmas? ise %89,6 ile gençler taraf?ndan üçüncü en önemli neden olarak beyan edildi.Erke?in ve kad?n?n çocu?unun olmamas? nedenleri, gençler taraf?ndan kesin bo?anma nedeni olarak önemli bulunmad?. Gençlerin sadece %6,2’si erke?in çocu?unun olmamas?n? kesin bo?anma nedeni olarak beyan ederken %6,8’i ise kad?n?n çocu?unun olmamas?n? kesin bo?anma nedeni olarak beyan etti.

Kaynak: TÜ?K

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.