İstatistiklerle Çocuk

Türkiye nüfusunun %28,7’sini çocuk nüfus olu?turdu
Adrese Dayal? Nüfus Kay?t Sistemi (ADNKS) sonuçlar?na göre; Türkiye toplam nüfusu 2016 y?l? sonu itibariyle 79 milyon 814 bin 871 iken çocuk nüfus 22 milyon 891 bin 140 oldu. Birle?mi? Milletler tan?m?na göre; 0-17 ya? grubunu içeren çocuk nüfus, 1935 y?l?nda toplam nüfusun %45’ini olu?tururken 2008 y?l?nda toplam nüfusun %31,5’ini, 2016 y?l?nda ise toplam nüfusun %28,7’sini olu?turdu.
Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oran?, 1935-2016
Dünya nüfusunun 2016 y?l?nda %30,3’ünü çocuk nüfus olu?turdu. En yüksek çocuk nüfus oran?na sahip ilk üç ülke s?ras?yla; %56 ile Nijer, %55,3 ile Uganda ve %54 ile Mali oldu. Türkiye %28,7 ile 167 ülke aras?nda en fazla çocuk nüfus oran?na sahip 96. ülke oldu.
Çocuk nüfus oran?n?n en yüksek oldu?u il ?anl?urfa oldu
ADNKS sonuçlar?na göre; 2016 y?l?nda çocuk nüfusun toplam il nüfusu içindeki oran? illere göre incelendi?inde, en yüksek çocuk nüfus oran?na sahip olan il, %47 ile ?anl?urfa oldu. ?anl?urfa ilini %46,8 ile ??rnak ve %44,5 ile A?r? izledi. Çocuk nüfus oran?n?n en dü?ük oldu?u iller ise %17,6 ile Tunceli, %18,8 ile Edirne ve %19,2 ile K?rklareli oldu.
Çocuk nüfus oran?n?n en yüksek ve en dü?ük oldu?u ilk 5 il, 2016
Her iki bebekten biri sezaryen ile do?du
Sa?l?k Bakanl??? verilerine göre; 2002 y?l?nda %21 olan sezaryen do?um oran? 2014 y?l?nda %51, 2015 y?l?nda ise %53 oldu.
?statistiki Bölge Birimleri S?n?flamas? (?BBS) 1. Düzeye göre; 2015 y?l?nda sezaryen do?umlar?n en yüksek oranda görüldü?ü bölge %64 ile TR6 Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmara?, Osmaniye), en dü?ük oranda görüldü?ü bölge ise %33 ile TRA Kuzeydo?u Anadolu  (Erzurum, Erzincan, Bayburt, A?r?, Kars, I?d?r, Ardahan) oldu.
Bebeklere konulan en popüler erkek ismi Yusuf, k?z ismi Zeynep oldu
ADNKS, 2016 y?l? sonuçlar?na göre; yeni do?an bebeklere konulan en popüler erkek isimleri, Yusuf, Eymen ve Ömer, en popüler k?z isimleri ise Zeynep, Elif ve Hiranur oldu. Son 17 y?lda do?an çocuklara verilen en popüler erkek isimlerinin Yusuf, Mehmet ve Mustafa, en popüler k?z isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Merve oldu?u görüldü.
Ortaö?retimde okulla?ma oran? artt?
Ö?retim y?l? ve e?itim seviyesine göre net okulla?ma oran?, ortaö?retimde bir önceki y?la göre art?? gösterdi. Ortaö?retim seviyesinde net okulla?ma oran? 2015/’16 ö?retim y?l?nda %79,8 iken 2016/’17 ö?retim y?l?nda %82,5 oldu. Net okulla?ma oran? cinsiyet aç?s?ndan kar??la?t?r?ld???nda, cinsiyetler aras?nda önemli bir farkl?l???n olmad??? görüldü.
Ortaö?retim seviyesindeki k?z çocuklar?n?n net okulla?ma oran?n?n 2016/’17 ö?retim y?l?nda en yüksek oldu?u il, %100 ile Rize oldu. Bu ili %98,2 ile Isparta ve %97,7 ile Artvin izledi. Net okulla?ma oran?n?n en dü?ük oldu?u il ise %46,7 ile Mu? oldu. Bu ili %50,9 ile A?r? ve %53,2 ile Bitlis izledi.
Özel e?itim alan ö?rencilerin oran? %1,8 oldu
Milli e?itim istatistikleri 2016/’17 ö?retim y?l? sonuçlar?na göre; Türkiye genelinde örgün e?itime devam eden ö?renci say?s? 17 milyon 319 bin 433 oldu. Bu ö?rencilerin %51,7’sinin erkek, %48,3’ünün ise k?z ö?renci oldu?u görüldü.
Özel e?itim gerektiren bireylere (i?itme, görme, ortopedik ve hafif düzeyde zihinsel engelli) hizmet veren, özel olarak yeti?tirilmi? personelin bulundu?u, geli?tirilmi? e?itim programlar?n?n uyguland??? özel ö?retim kurumlar?nda örgün e?itime devam eden ö?renci say?s? ise 306 bin 205 oldu. Özel e?itim alan ö?renciler  örgün e?itimdeki ö?rencilerin %1,8’ini olu?turdu. Özel örgün e?itime devam eden ö?rencilerin %62,7’si erkek ö?renci iken %37,3’ü k?z ö?renci oldu.
E?itim hizmetlerinde en fazla sorun e?itim masraflar?nda görüldü
Ya?am memnuniyeti ara?t?rmas? sonuçlar?na göre; 2016 y?l?nda e?itim hizmetleriyle ilgili ya?anan en fazla sorun e?itim masraflar? konusunda oldu. Devlet okullar?nda e?itim masraflar?nda sorun görenlerin oran? %37,1 iken özel okullarda e?itim masraflar?nda sorun görenlerin oran? %58,8 oldu.
Devlet okullar?nda 2016 y?l?nda e?itim hizmetleriyle ilgili ya?anan en az sorun %7,6 ile okula kay?t i?lemlerinde ya?an?rken, özel okullarda ya?anan en az sorunun %4,2 ile okullar?n ?s?nma, temizlik vb. ko?ullar?nda ya?and??? görüldü.
E?itim hizmetlerinde en fazla ya?anan ilk 5 sorun, 2016
Resmi k?z çocuk evlilikleri azald?
Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 ya? grubunda olan k?z çocuklar?ndaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oran? 2015 y?l?nda %5,2 iken 2016 y?l?nda bu oran %4,6’ya dü?tü. K?z çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oran?n?n en yüksek oldu?u il, %15,7 ile A?r? oldu. Bu ili, %14,9 ile Mu? ve %14,3 ile Kilis izledi. K?z çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oran?n?n en dü?ük oldu?u iller ise s?ras?yla; %1,1 ile Tunceli, %1,3 ile Trabzon ve %1,5 ile Karabük oldu.
Genç ba??ml?l?k oran? %34,9 oldu
ADNKS sonuçlar?na göre; 15-64 ya? grubundaki her 100 ki?i için 0-14 ve 65 ve daha yukar? ya? gruplar?ndaki ki?i say?s? olarak tan?mlanan toplam ya? ba??ml?l?k oran? 2016 y?l?nda %47,2 oldu. Çal??ma ça??ndaki her 100 ki?iye dü?en 0-14 ya? grubundaki çocuk say?s?n? ifade eden genç ba??ml?l?k oran? ise 2015 y?l?nda %35,4 iken 2016 y?l?nda %34,9’a dü?tü.
??gücüne kat?lma oran? 15-17 ya? grubunda %20,8 oldu
Hanehalk? i?gücü ara?t?rmas? sonuçlar?na göre; 2016 y?l?nda 15-17 ya? grubundaki çocuklar?n i?gücüne kat?lma oran? %20,8, istihdam oran? %18 ve i?sizlik oran? %13,5 olarak gerçekle?ti. Cinsiyete göre çocuklar?n i?gücüne kat?l?m?nda ise farkl?l?klar gözlendi. Erkek çocuklarda i?gücüne kat?lma oran? 2015 y?l?nda %28,6 iken 2016 y?l?nda %27,8’e dü?tü. K?z çocuklar?nda ise bu oran 2015 y?l?nda %13 iken 2016 y?l?nda %13,4’e yükseldi.
Çocuklara verilen en fazla ceza %72,6 ile azarlama oldu

Aile yap?s? ara?t?rmas?, 2016 sonuçlar?na göre; anne veya babalar?n çocuklar?na verdikleri ceza türleri incelendi?inde, en yayg?n ceza türünün %72,6 ile azarlama oldu?u görüldü. Bunu, %48,7 ile ?nternet’in yasaklanmas? ve %40,8 ile TV izlenmesine izin verilmemesi cezalar? izledi.

Anne ve babalar?n çocuklar?na verdikleri en az cezan?n ise %8,9 ile odaya kapatma cezas?n?n oldu?u görüldü. Bu cezay?, %14,2 ile harçl???n?n kesilmesi ve %14,3 ile arkada?lar? ile görü?türülmeme cezalar? izledi.

Çocuklara verilen en fazla ceza nedeni e?itimini ihmal etmesi oldu
Aile yap?s? ara?t?rmas?, 2016 sonuçlar?na göre; anne ve babalar?n çocuklar?na verdikleri ceza nedenleri incelendi?inde, en fazla ceza nedeninin %65,9 ile çocu?un e?itimini ihmal etmesi oldu?u görüldü. Bunu s?ras?yla, %46 ile çocu?un ?nternette/bilgisayarda çok fazla oyun oynamas? ve %33,3 ile kendi bak?m?n? yapmamas? ve odas?n? toplama gibi görevlerini yerine getirmemesi konular? izledi.
Anne ve babalar?n çocuklar?na verdikleri en az cezalar ise %9,2 ile k?l?k/k?yafet tarz?, %10 ile ölçüsüz para harcamas? ve %10,5 ile eve geç gelmesi nedenleriyle oldu.
Çocuklar?n ya?l?l?kta anne ve babas?na bakmas? gerekti?i dü?ünüldü
Aile yap?s? ara?t?rmas?, 2016 sonuçlar?na göre; bireylerin çocuk ile ilgili alg?lar? incelendi?inde, Türkiye genelinde bireylerin %92,3’ünün çocu?un anne ve babas?na ya?l?l???nda bakmas? gerekti?ini dü?ündükleri görüldü. Çocu?un e?leri birbirine yak?nla?t?rd???n? dü?ünen bireylerin oran? %88,1, her ailenin ekonomik durumuna göre çocuk yapmas? gerekti?ini dü?ünen bireylerin oran? ise %85,3 oldu.
Türkiye genelinde bireylerin erkek çocuk ile ilgili alg?lar? incelendi?inde; bireylerin %44,7’sinin neslin (soyun) devam?n?n sadece erkek çocuk ile sa?lanaca??n? ve %35,9’unun erkek çocu?un annenin itibar?n? art?raca??n? dü?ündükleri görüldü. Bireylerin erkek çocuk ile ilgili alg?lar? ?BBS 1.Düzeye göre incelendi?inde; her iki ifadeye de kat?l?m?n en fazla oldu?u bölgenin %55 ile TRC Güneydo?u Anadolu (Gaziantep, Ad?yaman, Kilis, ?anl?urfa, Diyarbak?r, Mardin, Batman, ??rnak, Siirt) oldu?u görüldü.
Kazalarda ölen her iki çocuktan biri 10 ya??n alt?ndayd?
Trafik kaza istatistiklerine göre; 2015 y?l?nda meydana gelen trafik kazalar?nda 864 çocuk ya?am?n? yitirirken, 55 bin 198 çocuk yaraland?. Kazalarda ölen çocuklar?n %44,8’inin 0-9 ya? grubunda, %21,5’inin 10-14 ya? grubunda ve %33,7’sinin ise 15-17 ya? grubunda oldu?u görüldü.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.