İstatistiklerle Aile, 2016

Ortalama hanehalk? büyüklü?ü 3,5 oldu

Adrese Dayal? Nüfus Kay?t Sistemi (ADNKS) sonuçlar?na göre; Türkiye’de 2012 y?l?nda 3,7 olan ortalama hanehalk? büyüklü?ünün azalma e?ilimi göstererek 2016 y?l?nda 3,5 ki?i oldu?u görüldü. ?llere göre incelendi?inde; 2016 y?l?nda ortalama hanehalk? büyüklü?ünün en yüksek oldu?u il, 6,7 ki?i ile ??rnak oldu. ??rnak ilini 5,9 ki?i ile Hakkari, 5,8 ki?i ile ?anl?urfa illeri izledi. Ortalama hanehalk? büyüklü?ünün en dü?ük oldu?u il ise 2,7 ki?i ile Çanakkale oldu. Çanakkale ilini 2,8 ki?i ile Eski?ehir, Bal?kesir ve Tunceli illeri izledi.

Tek ki?ilik hanehalk? oran? artt?
Çekirdek aile; yaln?zca e?lerden veya e?ler ve çocuklar?ndan veya yaln?z ebeveyn ve en az bir çocuktan olu?an aileler olarak tan?mlanmaktad?r. Bu tan?m kapsam?nda, ADNKS sonuçlar?na göre; ülkemizde çekirdek ailelerden olu?an hanehalklar?n?n oran?, 2014 y?l?nda %67,4 iken 2016 y?l?nda %66,4 oldu. Tek ki?ilik hanehalklar?n?n oran?n?n ise 2014 y?l?nda %13,9 iken 2016 y?l?nda %14,9’a yükseldi?i görüldü.

Birden fazla çekirdek aile veya en az bir çekirdek aile ile çekirdek aile üyesi olmayan en az bir ki?iden olu?an aile olarak tan?mlanan geni? ailelerden olu?an hanehalklar?n?n oran?, 2014 y?l?nda %16,7 iken 2016 y?l?nda %16,3 oldu. Çekirdek aile bulunmayan hanehalklar?n?n oran?n?n ise 2014 y?l?nda %2,1 iken 2016 y?l?nda %2,4’e yükseldi?i görüldü.

Hanehalk? tiplerine göre hanehalk? oran?, 2014-2016
aile1

Tek ki?ilik hanehalk? oran?n?n en yüksek oldu?u il Tunceli oldu
Tek ki?ilik hanehalk? oran?n?n en yüksek oldu?u il, 2016 y?l?nda %24,9 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini %22,8 ile Giresun ve %22,6 ile Eski?ehir ve Gümü?hane izledi. Tek ki?ilik hanehalk? oran?n?n en dü?ük oldu?u il, %8,3 ile Diyarbak?r oldu. Diyarbak?r ilini %8,7 ile Batman ve %8,8 ile Van izledi.

Tek ki?ilik hanehalk? oran? en yüksek ve en dü?ük ilk 5 il, 2016

aile2
Çekirdek aileden olu?an hanehalk? oran?n?n en yüksek oldu?u il Kayseri oldu

Çekirdek aileden olu?an hanehalk? oran?n?n en yüksek oldu?u il, 2016 y?l?nda %72,6 ile Kayseri oldu. Kayseri ilini %71,9 ile Osmaniye ve %71,3 ile Ankara takip etti. Çekirdek aileden olu?an hanehalk? oran?n?n en dü?ük oldu?u il, %55,3 ile ??rnak oldu. ??rnak ilini %56,6 ile Kastamonu ve %57,2 ile Tunceli izledi.

Çekirdek aileden olu?an hanehalk? oran? en yüksek ve en dü?ük ilk 5 il, 2016aile3

Hanehalklar?n?n %8,2’sini yaln?z ebeveyn ve çocuklar? olu?turdu

Türkiye’de 2016 y?l?nda toplam hanehalklar?n?n %8,2’sini yaln?z ebeveyn ve çocuklardan olu?an hanehalklar? olu?turdu. Daha detayl? incelendi?inde toplam hanehalklar?n?n %1,7’sini baba ve çocuklardan olu?an hanehalklar?, %6,5’ini ise anne ve çocuklardan olu?an hanehalklar? olu?turdu.

Yaln?z ebeveyn ve çocuklardan olu?an hanehalk? en fazla ?zmir’de görüldü

Yaln?z ebeveyn ve çocuklardan olu?an hanehalk? oran?n?n en yüksek oldu?u iller 2016 y?l?nda %10 ile ?zmir, %9,8 ile Adana ve %9,7 ile Malatya, en dü?ük oldu?u iller ise %5,8 ile Bayburt, %5,9 ile Tokat, %6,2 ile Bitlis, Nev?ehir, Burdur ve Yozgat oldu.

Yaln?z anne ve en az bir çocu?undan olu?an hanehalk? oran?n?n en yüksek oldu?u iller %7,9 ile ?zmir, %7,8 ile Adana ve %7,7 ile Bingöl ve Hatay, en dü?ük oldu?u iller ise %4,5 ile Bayburt, %4,6 ile Ardahan ve %4,7 ile Tokat oldu. Yaln?z baba ve en az bir çocu?undan olu?an hanehalk? oran?n?n en yüksek oldu?u iller %2,6 ile Malatya, %2,5 ile Gümü?hane ve %2,4 ile I?d?r ve Kilis, en dü?ük oldu?u iller ise %1,2 ile Nev?ehir, Kayseri ve Tokat oldu.

Geni? aileden olu?an hanehalk? oran?n?n en yüksek oldu?u il ??rnak oldu

Geni? aileden olu?an hanehalk? oran?n?n en yüksek oldu?u il, 2016 y?l?nda %29,9 ile ??rnak oldu. ??rnak ilini %26,4 ile Hakkari ve %25,9 ile Batman izledi. Geni? aileden olu?an hanehalk? oran?n?n en dü?ük oldu?u il, %10,3 ile Çanakkale oldu. Çanakkale ilini %10,5 ile Eski?ehir ve %11,2 ile Bal?kesir izledi.

Geni? ailelerden olu?an hanehalk? oran? en yüksek ve en dü?ük ilk 5 il, 2016aile4

Kad?nlar en çok ailelerinin izin vermemesi sebebiyle e?itimini yar?da b?rakt?

Aile yap?s? ara?t?rmas?, 2016 sonuçlar?na göre; e?itime devam etmek istemesine ra?men e?itimini yar?da b?rakan 15 ve üzeri ya?taki bireylerin oran? %18,3 oldu. E?itimini yar?da b?rakan bireylerin yar?da b?rakma nedenleri incelendi?inde; birinci s?rada %45,5 ile ekonomik nedenlerin, ikinci s?rada %22,7 ile ailenin izin vermemesinin, üçüncü s?rada ise %12,3 ile e?itimde ba?ar?s?zl???n yer ald??? görüldü.

E?itimini yar?da b?rakan bireylerin e?itimini b?rakma nedenleri cinsiyete göre incelendi?inde; erkeklerin en fazla %58,7 ile ekonomik nedenler, %16,6 ile e?itimde ba?ar?s?zl?k ve %7,5 ile ailenin izin vermemesi sebebiyle, kad?nlar?n ise en fazla %38,1 ile ailenin izin vermemesi, %32,3 ile ekonomik nedenler ve %9,5 ile evlenme/ni?anlanma/anne olma/hamile kalma sebebiyle e?itimlerini yar?da b?rakt?klar? gözlendi.

E?ler birbirini en fazla aile ve akraba çevresinden buldu

Aile yap?s? ara?t?rmas?, 2016 sonuçlar?na göre; 15 ve üzeri ya?ta olup evlilik deneyimi ya?am?? bireylerin e?leri ile nas?l tan??t?klar? incelendi?inde, ülke genelinde bireylerin %49,8’inin e?leri ile aile ve akraba çevresinden, %28,2’sinin kom?u ve mahalle çevresinden, %10,3’ünün ise e?leri ile arkada? (okul ve i? d???) çevresinden tan??t?klar? görüldü. Bireylerin e?leri ile nas?l tan??t?klar? cinsiyete göre incelendi?inde, erkeklerin %47,8’inin, kad?nlar?n ise %51,5’inin e?leri ile aile ve akraba çevresinde tan??t?klar? görüldü.

E?i ile akraba oldu?unu beyan eden bireylerin oran? %23,2 oldu

Aile yap?s? ara?t?rmas?, 2016 sonuçlar?na göre; 15 ve üzeri ya?ta olup evlilik deneyimi ya?am?? bireylerin e?leri ile akraba olup olmad?klar? incelendi?inde, bireylerin %23,2’sinin e?i ile akraba oldu?u görüldü.

?statistiki Bölge Birimleri S?n?flamas? (?BBS) 1. Düzeye göre; akraba evliliklerinin en yayg?n oldu?u bölge %42,6 ile TRC Güneydo?u Anadolu (Gaziantep, Ad?yaman, Kilis, ?anl?urfa, Diyarbak?r, Mardin, Batman, ??rnak, Siirt) oldu. Akraba evliliklerinin en dü?ük oranda görüldü?ü bölge ise %8,9 ile TR2 Bat? Marmara (Tekirda?, Edirne, K?rklareli, Bal?kesir, Çanakkale) oldu.

Kad?nlar ev düzeninde, erkekler ise tatil ve e?lence konusunda karar al?c? oldu

Aile yap?s? ara?t?rmas?, 2016 sonuçlar?na göre; baz? belirlenmi? konularda al?nacak kararlar? genellikle kimin ald???, hanede bulunan 15 ve üzeri ya?taki bireyler için cinsiyete göre incelendi?inde, kad?nlar?n en yüksek oranda s?ras?yla, %78,1 ile ev düzeninde, %58 ile al??veri? konular?nda ve %56,1 ile kom?ularla ili?kilerde karar alma önceli?inin oldu?u görüldü. Erkekler ise %70,6 ile tatil ve e?lence konusunda, %65,9 ile ev seçiminde ve %59,7 ile akrabalarla ili?kiler konular?nda karar al?c? oldu.

Kad?nlar hanehalk? ve aile bak?m?na erkeklerden 5 kat daha fazla zaman ay?rd?

Zaman kullan?m ara?t?rmas?, 2014-2015 sonuçlar?na göre; 15 ve daha yukar? ya?taki bireylerin hanehalk? ve aile bak?m?na harcad?klar? zaman incelendi?inde, bireylerin bu faaliyete ay?rd?klar? sürenin bir günde ortalama 2 saat 45 dakika oldu?u görüldü. Erkeklerin bu faaliyet için harcad?klar? süre 53 dakika iken kad?nlar için 4 saat 35 dakika oldu. Hanehalk? ve aile bak?m?na ayr?lan zaman çal??ma durumuna göre incelendi?inde; 15 ve daha yukar? ya?ta çal??an bireylerin bu faaliyete günde ortalama 1 saat 34 dakika, çal??mayan bireylerin ise 3 saat 47 dakika ay?rd??? görüldü.

Hanehalk? ve aile bak?m?na ayr?lan zaman çal??ma durumuna ve cinsiyete göre incelendi?inde; çal??an erkeklerin bu faaliyete günde ortalama 46 dakika, çal??an kad?nlar?n ise 3 saat 31 dakika ay?rd??? görüldü. Çal??mayan erkekler ise hanehalk? ve aile bak?m?na günde ortalama 1 saat 7 dakika ay?r?rken çal??mayan kad?nlar 4 saat 59 dakika ay?rd?.

Hanehalk? ve aile bak?m?na ayr?lan sürenin %14,5’i çocuk bak?m?na ayr?ld?

Zaman kullan?m ara?t?rmas?, 2014-2015 sonuçlar?na göre; 15 ve üzeri ya?taki bireylerin hanehalk? ve aile bak?m faaliyetlerine harcad?klar? zaman?n da??l?m? incelendi?inde, zaman?n %14,5’inin çocuk bak?m?na ayr?ld??? görüldü. Erkekler hanehalk? ve aile bak?m faaliyetlerine ay?rd?klar? toplam sürenin %17,2’sini, kad?nlar ise %14,1’ini çocuk bak?m?na ay?rd?.

En fazla koruyucu aile ?stanbul’da

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???n?n verilerine göre; 8 May?s 2017 tarihi itibariyle Türkiye genelinde mevcut koruyucu aile say?s? 4 bin 242 oldu. Koruyucu aile say?s? illere göre incelendi?inde; en fazla koruyucu ailenin 386 aile ile ?stanbul’da oldu?u görüldü. ?stanbul’u 310 aile ile ?zmir, 254 aile ile Ankara, 160 aile ile Kayseri ve 140 aile ile Kocaeli illeri takip etti.

Bireylerin %53,5’i koruyucu aile olmay? istemedi

Aile yap?s? ara?t?rmas?, 2016 sonuçlar?na göre; 15 ve üzeri ya?taki bireylere koruyucu aile olmay? isteyip istemedikleri soruldu?unda, bireylerin %30,4’ü koruyucu aile olmay? istedi?ini, %53,5’i koruyucu aile olmay? istemedi?ini, %16,1’i ise koruyucu aile olma hakk?nda bir bilgisinin olmad???n? beyan etti. Koruyucu aile olmay? isteyen erkeklerin oran? %28,2, kad?nlar?n oran? ise %32,6 oldu.

Koruyucu aile olmay? istedi?ini beyan edenlerin oran? ?BBS 1. Düzeye göre incelendi?inde; koruyucu aile olmay? istedi?ini belirtenlerin oran?n?n en yüksek oldu?u bölge %42,4 ile TR9 Do?u Karadeniz (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü?hane), en dü?ük oldu?u bölge ise %17,2 ile TRC Güneydo?u Anadolu oldu.

Akraba ve yak?nlar en fazla dini bayramlarda ziyaret edildi

Aile yap?s? ara?t?rmas?, 2016 sonuçlar?na göre; 15 ve üzeri ya?taki bireylerin akraba ve yak?nlar?n? seçilmi? baz? durumlarda hangi s?kl?kla ziyaret ettikleri incelendi?inde, bireylerin akraba ve yak?nlar?n? en fazla %65,4 ile dini bayramlarda bayramla?ma için ziyaret etti?i görüldü.

Bayramla?madan sonra akraba ve yak?nlar en fazla s?ras?yla; %61,6 ile ba?sa?l??? için, %59,3 ile dü?ün, nikah vb. törenlerde, %56,7 ile hasta ziyareti için, %49,5 ile bebe?i olan yak?nlar için bebek görmede, %47,5 ile kabir/mezarl?k ziyaretinde, %46,9 ile askere gidenleri u?urlamada veya kar??lamada, %46,8 ile hac veya umre ziyaretlerinde, %45,9 ile ev alan yak?nlar? için ev görmede ziyaret ettikleri görüldü.

Bireyleri en fazla aileleri mutlu etti

Ya?am memnuniyeti ara?t?rmas? sonuçlar?na göre; 18 ve üzeri ya?taki bireyler aras?nda kendilerini en fazla ailelerinin mutlu etti?ini belirtenlerin oran? 2016 y?l?nda %70,2 oldu. Erkeklerin %76,3’ü kendilerini en fazla ailelerinin mutlu etti?ini ifade ederken, bu oran?n kad?nlar için %64,3 oldu?u görüldü.

Bireylerin %74,4’ü ailelerinin mutlu oldu?unu beyan etti

Aile yap?s? ara?t?rmas?, 2016 sonuçlar?na göre; 15 ya? ve üzeri ya?taki bireylerin ailelerinin genel mutluluk durumunu nas?l de?erlendirdikleri incelendi?inde, %74,4’ünün ailelerini mutlu olarak beyan etti?i, %20’sinin ailesinin mutluluk düzeyini orta buldu?u, %5,7’sinin ise ailesini mutsuz olarak beyan etti?i görüldü.

?BBS 1. Düzeye göre incelendi?inde; ailesini mutlu buldu?unu belirtenlerin oran?n?n en yüksek oldu?u bölge %81,1 ile TR7 Orta Anadolu (K?r?kkale, Aksaray, Ni?de, Nev?ehir, K?r?ehir, Kayseri, Sivas, Yozgat), en dü?ük oldu?u bölge ise %64,9 ile TRC Güneydo?u Anadolu oldu.

Sabit hatl? telefon sahipli?i azal?rken cep telefonu sahipli?i artt?

Hanehalk? bili?im teknolojileri kullan?m ara?t?rmas? sonuçlar?na göre; hanelerde bili?im teknolojileri bulunma oranlar? incelendi?inde, hanelerde masaüstü bilgisayar bulunma oran?n?n 2004 y?l?nda %10 iken 2011 y?l?nda %34,3’e yükseldi?i, daha sonraki y?llarda ise dü?ü? e?ilimi göstererek 2016 y?l?nda %22,9 oldu?u görüldü.

Hanelerde ta??nabilir bilgisayar (dizüstü, tablet, netbook vb.) bulunma oran?, 2004 y?l?nda %0,9 iken daha sonraki y?llarda sürekli bir art?? göstererek 2016 y?l?nda %49 oldu. Hanelerde cep telefonu/ak?ll? telefon bulunma oran?n?n 2004 y?l?nda %53,7 iken 2016 y?l?nda %96,9’a yükseldi?i, sabit hatl? telefon bulunma oran?n?n ise 2004 y?l?nda %81,6 iken 2016 y?l?nda %25,6’ya dü?tü?ü görüldü.

Hanelerde ?nternet eri?imi oranlar? incelendi?inde, 2004 y?l?nda %7 olan ?nternet eri?im oran?n?n 2016 y?l?nda %76,3 oldu?u görüldü.

Bireylerin %21,9’u yoksulluk s?n?r?n?n alt?nda

Gelir ve ya?am ko?ullar? ara?t?rmas? sonuçlar?na göre; e?de?er hanehalk? kullan?labilir fert medyan gelirinin %60’? dikkate al?narak belirlenen yoksulluk s?n?r? incelendi?inde, yoksulluk s?n?r?n?n alt?nda ya?ayan bireylerin oran?n?n 2015 y?l?nda %21,9 oldu?u görüldü. Hanehalk? tipine göre yoksulluk oran? incelendi?inde ise tek ebeveynli ve en az bir çocu?u olan hanehalklar?n?n %29,3’ünün hesaplanan göreli yoksulluk s?n?r?n?n alt?nda ya?ad??? gözlendi.

Ba??ml? çocuk; 18 ya??ndan küçük olan veya 18-24 ya??nda olup ekonomik aç?dan pasif ve ebeveynlerinden en az biri ile ya?ayan ki?iler olarak tan?mlanmaktad?r. Ba??ml? çocu?u olan hanehalklar?n?n yoksulluk oran? %26,7 iken ba??ml? çocu?u olmayan hanehalklar?n?n yoksulluk oran? %7,9 oldu.

Konuta ili?kin en önemli problem izolasyondan dolay? ?s?nma sorunu oldu

Gelir ve ya?am ko?ullar? ara?t?rmas? sonuçlar?na göre; konutun mülkiyet durumlar? incelendi?inde; bireylerin %60,4’ünün oturdu?u konutta ev sahibi oldu?u, %23,3’ünün ise kirac? oldu?u görüldü.

Bireylerin %43’ünün 2015 y?l?nda konutunda izolasyondan dolay? ?s?nma sorunu ya?ad???, %39’unun s?zd?ran çat?, nemli duvarlar, çürümü? pencere çerçevesi vb. nedenlerle sorun ya?ad??? ve %24,2’sinin trafik veya endüstrinin neden oldu?u hava kirlili?i, çevre kirlili?i veya di?er çevresel sorunlar ya?ad??? görüldü.

Kaynak:TU?K

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.