İşgücü İstatistikleri, Şubat 2017

??sizlik oran? %12,6 seviyesinde gerçekle?ti  

Türkiye genelinde 15 ve daha yukar? ya?takilerde i?siz say?s? 2017 y?l? ?ubat döneminde geçen y?l?n ayn? dönemine göre 676 bin ki?i artarak 3 milyon 900 bin ki?i oldu. ??sizlik oran? ise 1,7 puanl?k art?? ile  %12,6 seviyesinde gerçekle?ti. Ayn? dönemde; tar?m d??? i?sizlik oran? 2,1 puanl?k art?? ile %14,8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 ya?) i?sizlik oran? 4,7 puanl?k art?? ile %23,3 olurken,15-64 ya? grubunda bu oran 1,8 puanl?k art?? ile %12,9 olarak gerçekle?ti.

?stihdam oran? %45,3 oldu

?stihdam edilenlerin say?s? 2017 y?l? ?ubat döneminde, bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre 500 bin ki?i artarak 26 milyon 956 bin ki?i, istihdam oran? ise de?i?im göstermeyerek %45,3 oldu.

Bu dönemde, tar?m sektöründe çal??an say?s? 160 bin ki?i, tar?m d??? sektörlerde çal??an say?s? 340 bin ki?i artt?. ?stihdam edilenlerin %18,7’si tar?m, %19,5’i sanayi, %6,7’si in?aat, %55,2’si ise hizmetler sektöründe yer ald?. Önceki y?l?n ayn? dönemi ile kar??la?t?r?ld???nda tar?m sektörünün istihdam edilenler içindeki pay? 0,3 puan, hizmet sektörünün pay? 0,2 puan artarken, sanayi sektörünün pay? 0,4 puan azald?. ?n?aat sektörünün pay? ise de?i?im göstermedi.

??gücüne kat?lma oran? %51,8 olarak gerçekle?ti

??gücü 2017 y?l? ?ubat döneminde bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre 1 milyon 175 bin ki?i artarak 30 milyon  855 bin ki?i, i?gücüne kat?lma oran? ise 1 puan artarak %51,8 olarak gerçekle?ti. Ayn? dönemler için yap?lan k?yaslamalara göre; erkeklerde i?gücüne kat?lma oran? 0,8 puanl?k art??la %71,7, kad?nlarda ise 1,2 puanl?k art??la %32,3 olarak gerçekle?ti.

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lmam?? temel i?gücü göstergeleri, ?ubat 2016, ?ubat 2017i?gücü1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kay?t d??? çal??anlar?n oran? %32,8 olarak gerçekle?ti

?ubat 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kurulu?una ba?l? olmadan çal??anlar?n oran?, bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre 0,7 puan artarak %32,8 olarak gerçekle?ti.

Kamu istihdam? %1,2 azald?

Maliye Bakanl??? taraf?ndan derlenen verilere göre, 2017 y?l? I. döneminde toplam kamu istihdam? 2016 y?l?n?n ayn? dönemine göre %1,2 oran?nda azalarak 3 milyon 558 bin ki?i olarak gerçekle?ti.

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? istihdam artt?, i?sizlik azald?

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? istihdam bir önceki döneme göre 143 bin ki?i artarak 27 milyon 699 bin ki?i olarak tahmin edildi. ?stihdam oran? 0,2 puanl?k art?? ile %46,5 oldu.

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? i?siz say?s? bir önceki döneme göre 15 bin ki?i azalarak 3 milyon 674 bin ki?i olarak gerçekle?ti. ??sizlik oran? 0,1 puanl?k azal?? ile %11,7 oldu.

i?gücü2

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? i?gücüne kat?lma oran? bir önceki döneme göre 0,2 puanl?k art?? ile %52,7 olarak gerçekle?ti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin say?s?, tar?m sektöründe 22 bin,  in?aat sektöründe 61 bin, hizmet sektöründe 83 bin ki?i artarken sanayi sektöründe ise 23 bin ki?i azald?.

i?gücü3

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.