İşgücü İstatistikleri, Ocak 2017

??sizlik oran? %13 seviyesinde gerçekle?ti  

Türkiye genelinde 15 ve daha yukar? ya?takilerde i?siz say?s? 2017 y?l? Ocak döneminde geçen y?l?n ayn? dönemine göre 695 bin ki?i artarak 3 milyon 985 bin ki?i oldu. ??sizlik oran? ise 1,9 puanl?k art?? ile  %13 seviyesinde gerçekle?ti. Ayn? dönemde; tar?m d??? i?sizlik oran? 2,2 puanl?k art?? ile %15,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 ya?) i?sizlik oran? 5,3 puanl?k art?? ile %24,5 olurken,15-64 ya? grubunda bu oran 2 puanl?k art?? ile %13,3 olarak gerçekle?ti.

?stihdam oran? %44,8 oldu

?stihdam edilenlerin say?s? 2017 y?l? Ocak döneminde, bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre 397 bin ki?i artarak 26 milyon 672 bin ki?i, istihdam oran? ise 0,2 puanl?k azal?? ile %44,8 oldu.

Bu dönemde, tar?m sektöründe çal??an say?s? 81 bin ki?i, tar?m d??? sektörlerde çal??an say?s? 317 bin ki?i artt?. ?stihdam edilenlerin %18,3’ü tar?m, %19,8’i sanayi, %6,5’i in?aat, %55,4’ü ise hizmetler sektöründe yer ald?. Önceki y?l?n ayn? dönemi ile kar??la?t?r?ld???nda tar?m sektörünün istihdam edilenler içindeki pay? de?i?im göstermezken, sanayi sektörünün pay? 0,4 puan, in?aat sektörünün pay? 0,2 puan azald?. Hizmet sektörünün pay? ise 0,6 puan artt?.

??gücüne kat?lma oran? %51,5 olarak gerçekle?ti

??gücü 2017 y?l? Ocak döneminde bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre 1 milyon 93 bin ki?i artarak 30 milyon  658 bin ki?i, i?gücüne kat?lma oran? ise 0,8 puan artarak %51,5 olarak gerçekle?ti. Ayn? dönemler için yap?lan k?yaslamalara göre; erkeklerde i?gücüne kat?lma oran? 0,7 puanl?k art??la %71,5, kad?nlarda ise 1 puanl?k art??la %32 olarak gerçekle?ti.

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lmam?? temel i?gücü göstergeleri, Ocak 2016, Ocak 2017

Kay?t d??? çal??anlar?n oran? %32,5 olarak gerçekle?ti

Ocak 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kurulu?una ba?l? olmadan çal??anlar?n oran?, bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre 0,7 puan artarak %32,5 olarak gerçekle?ti.

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? istihdam artt?, i?sizlik azald?

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? istihdam bir önceki döneme göre 230 bin ki?i artarak 27 milyon 534 bin ki?i olarak tahmin edildi. ?stihdam oran? 0,1 puanl?k art?? ile %46,3 oldu.

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? i?siz say?s? bir önceki döneme göre 10 bin ki?i azalarak 3 milyon 697 bin ki?i olarak gerçekle?ti. ??sizlik oran? 0,2 puanl?k azal?? ile %11,8 oldu.
i?gücü1

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? i?gücüne kat?lma oran? bir önceki döneme göre 0,1 puanl?k art?? ile %52,5 olarak gerçekle?ti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin say?s?, tar?m sektöründe 111 bin, sanayi sektöründe 9 bin, in?aat sektöründe 13 bin, hizmet sektöründe 96 bin ki?i artt?.

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? temel i?gücü göstergeleri, Ocak 2016 – Ocak 2017

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.