İşgücü İstatistikleri, Mart 2017

??sizlik oran? %11,7 seviyesinde gerçekle?ti  

Türkiye genelinde 15 ve daha yukar? ya?takilerde i?siz say?s? 2017 y?l? Mart döneminde geçen y?l?n ayn? dönemine göre 619 bin ki?i artarak 3 milyon 642 bin ki?i oldu. ??sizlik oran? ise 1,6 puanl?k art?? ile  %11,7 seviyesinde gerçekle?ti. Ayn? dönemde; tar?m d??? i?sizlik oran? 1,8 puanl?k art?? ile %13,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 ya?) i?sizlik oran? 4,4 puanl?k art?? ile %21,4 olurken,15-64 ya? grubunda bu oran 1,7 puanl?k art?? ile %12 olarak gerçekle?ti.

?stihdam oran? %46,1 oldu

?stihdam edilenlerin say?s? 2017 y?l? Mart döneminde, bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre 496 bin ki?i artarak 27 milyon 489 bin ki?i, istihdam oran? ise de?i?im göstermeyerek %46,1 oldu.

Bu dönemde, tar?m sektöründe çal??an say?s? 8 bin ki?i azal?rken, tar?m d??? sektörlerde çal??an say?s? 503 bin ki?i artt?. ?stihdam edilenlerin %18,5’i tar?m, %19,4’ü sanayi, %7,3’ü in?aat, %54,8’i ise hizmetler sektöründe yer ald?. Önceki y?l?n ayn? dönemi ile kar??la?t?r?ld???nda tar?m sektörünün istihdam edilenler içindeki pay? 0,4 puan, sanayi sektörünün pay? 0,2 puan azal?rken, in?aat sektörünün pay? 0,2 puan, hizmet sektörünün pay? 0,4 puan artt?.

??gücüne kat?lma oran? %52,2 olarak gerçekle?ti

??gücü 2017 y?l? Mart döneminde  bir önceki y?l?n ayn?  dönemine göre  1 milyon 115  bin ki?i artarak 31 milyon  131 bin ki?i, i?gücüne kat?lma oran? ise 0,9 puan artarak %52,2 olarak gerçekle?ti. Ayn? dönemler için yap?lan k?yaslamalara göre; erkeklerde i?gücüne kat?lma oran? 0,4 puanl?k art??la %71,9, kad?nlarda ise 1,3 puanl?k art??la %32,9 olarak gerçekle?ti.

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lmam?? temel i?gücü göstergeleri, Mart 2016, Mart 2017

Kay?t d??? çal??anlar?n oran? %33,1 olarak gerçekle?ti

Mart 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kurulu?una ba?l? olmadan çal??anlar?n oran?, bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre 0,2 puan artarak %33,1 olarak gerçekle?ti.

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? istihdam artt?, i?sizlik azald?

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? istihdam bir önceki döneme göre 115 bin ki?i artarak 27 milyon 805 bin ki?i olarak tahmin edildi. ?stihdam oran? 0,1 puanl?k art?? ile %46,6 oldu.

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? i?siz say?s? bir önceki döneme göre 34 bin ki?i azalarak 3 milyon 629 bin ki?i olarak gerçekle?ti. ??sizlik oran? 0,2 puanl?k azal?? ile %11,5 oldu.

24628_img_2_16_15.06.2017-1450742412
Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? i?gücüne kat?lma oran? bir önceki döneme göre 0,1 puanl?k art?? ile %52,7 olarak gerçekle?ti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin say?s?, tar?m sektöründe 105 bin,  ki?i azal?rken, sanayi sektöründe 95 bin, in?aat sektöründe 61 bin, hizmet sektöründe 64 bin ki?i artt?.

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? temel i?gücü göstergeleri, Mart 2016 – Mart 2017

 

Kaynak: TU?K

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.