İnternetten Ödeme Yapma Artıyor

BKM’den yap?lan aç?klamaya göre, May?s 2017’de banka kartlar? ve kredi kartlar?yla toplam 57,8 milyar liral?k ödeme yap?ld?. Bu tutar geçen May?s 2016’daki 50,9 milyar liral?k kartl? ödemelere göre yüzde 14’lük art??a i?aret ediyor.
May?s ay?ndaki kartl? ödeme tutar?n?n 51,8 milyar TL’si kredi kartlar? ile yap?l?rken, 6 milyar TL’si için banka kartlar? kullan?ld?. Buna göre önceki y?l?n ayn? dönemine göre büyüme oran? banka kart? ile ödemelerde yüzde 40, kredi kart? ile ödemelerde ise yüzde 11 oldu.

?nternetten ödeme yüzde 46 artt?
?nternetten ödeme al??kanl?klar?n?n her geçen gün artmas?yla beraber BKM verilerine göre bu y?l?n May?s ay?nda toplam 8,5 milyar TL kartl? ödemeyle rekor k?r?ld??? görüldü. Buna göre May?s 2016 ile k?yasland???nda internetten kartl? ödemelerde yüzde 46 art?? gerçekle?ti.

Geçen y?l?n ayn? dönemine göre yüzde 14 art?? gösteren kartl? ödemelere göre çok daha h?zl? büyüyen internetten kartl? ödemeler, toplam kartl? ödemelerin yüzde 15’ini olu?turdu.

En çok kamu/vergi ödemeleri yap?l?yor
May?s ay?nda yap?lan internetten kartl? ödemelerin sektörel da??l?m? incelendi?inde 1 milyar 294 milyon TL ve yüzde 15 payla kamu/vergi ödemeleri en fazla internetten ödeme yap?lan sektör oldu.
Bu sektörü 1 milyar 139 milyon TL ve yüzde 13 payla havayollar?, 1 milyar 15 milyon TL ve yüzde 12 payla elektronik e?ya, 928 milyon TL ve yüzde 11 payla seyahat acenteleri, 679 milyon TL ve yüzde 8 payla hizmet sektörü takip etti.

 

Kaynak:DigitalAge

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.