İnternet Kullanıcıları Reklamları En Çok Hangi Cihazlar Üzerinden İzliyor?

Gemius, Orta ve Do?u Avrupa’da 14 ülkeyi kapsayan raporunda internet reklamlar?n?n en çok hangi cihazlar üzerinden izlendi?ini ara?t?r?yor.

Reklamlar En Çok Ki?isel Bilgisayarladan ?zleniyor

Ara?t?rma yap?lan cihazlar aras?nda (ki?isel bilgisayar, tablet, ak?ll? telefon) en yüksek oran bilgisayar üzerinden reklam izlemede %92,1 ile Moldova’da. Moldova’y? ise %86’l?k oranla Ukrayna ve %82,2’lik oran ile Slovenya takip ediyor. Türkiye ise %68,7 ile bilgisayar üzerinden reklam izlemede en dü?ük paya sahip ülke olarak görülüyor.gemius

Ak?ll? Telefon ve Tablet Üzerinden Reklam ?zleme Nas?l Farkl?la??yor?

GemiusAdMonitor üzerinden al?nan verilere göre ak?ll? telefon üzerinden reklam izlemede en yüksek orana sahip olan ülke %29,3 ile Türkiye. ?kinci s?rada ise %27,1 oranla Romanya yer al?rken, üçüncü s?ra %22,8 S?rbistan bulunuyor. Ak?ll? telefonlar üzerinden reklam izlemede en dü?ük orana sahip ülke ise %6,2 oranla Moldova.

Tablet üzerinden izlemelerde ise en yüksek pay %7,3 ile Slovakya. ?kinci s?rada 6,3 ile Estonya yer al?yor. Türkiye’de ise bu oran %2,1 olarak ortaya ç?k?yor.

Ara?t?rma Hakk?nda: Veriler GemiusAdMonitor üzerinden elde edilmi?tir.  Rapordaki veriler 2016’n?n ikinci yar?s?n? kapsamaktad?r.

Kaynak: Gemius

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.