Instagram Influencer Pazarlaması 2017’de 2 Kat Arttı

Son y?llarda markalar, hedef kitlelerine ula?mak için sosyal medyay? etkili bir ?ekilde kullan?yorlar. Bunu yaparken de Influencer’lardan, di?er bir deyi?le ‘sosyal medya fenomenleri’nden yararlan?yorlar. Son dönemde en aktif kullan?lan pazarlama stratejilerinden biri olan ‘Influencer marketing’ 2017’de bir önceki y?la oranla %198 artarak önemini vurgulam?? oldu.

Markalar, ajanslar ve i?letmeler için sosyal veri hizmetleri sa?layan bir sosyal medya analiz platformu Klear’?n verilerine göre Instagram, 2017’de Influencer pazarlamas? için en önemli mecralardan biri. Instagram’daki Influencer yay?n say?s? 2016-2017 y?llar? aras?nda dünya genelinde 1.5 milyondan fazla artarak neredeyse iki kat?na ç?kt?. Yaln?z 2017 y?l?nda yakla??k 1 milyar be?eni alan sponsorlu Instagram postlar? bir gönderi ba??na ortalama 682 be?eni al?yor.

Instagram Influencer Marketing 2016-2017

Ba?ar?l? Instagram Influencer gönderileri büyük kitlelere ula?maktan ziyade do?ru hedef kitleye ula?may? amaçlayanlard?r. Klear’?n ara?t?rmas?na göre Influencer’lar?n büyük ço?unlu?u (yakla??k 4’te 3’ü) 18-34 ya? aral???nda bulunuyor. 18-24 ya? aral??? ise bu oran?n %42’sini olu?turuyor. Instagram Influencer’lar?n?n ise büyük bir k?sm?n? %84 gibi bir oranla kad?nlar olu?turuyor. Bu durum da asl?nda moda, aksesuar, güzellik ve kozmetik sektörlerinin en çok Instagram Influencer i?birli?i yapan sektörler olmas?n? aç?kl?yor. Ara?t?rmaya göre Instagram sposorluklar?n?n 4’te 1’ini moda ve akseuar markalar? olu?turuyor.

eMarketer tahminlerine göre ABD’de Instagram kullan?c? say?s? 2018’de 96.3 milyona ula?acak, 2021’de ise bu rakam 118.1 milyona yükselecek.

*Klear’?n tan?m?na göre Influencer, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) taraf?ndan önerilen #reklam ya da #sposorlu içerikleri kullanarak tan?t?m yapma amac?yla gönderi payla?an ki?ilere deniyor.

Kaynak: eMarketer 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.