İlk Yedi Ayda Hızlı Tüketim’de Artış Görüldü, Market Markalı Ürünlere Rağbet Arttı

Ocak – Temmuz 2017 döneminde Türkiye’de bulunan yakla??k 21 milyon hanenin, h?zl? tüketim ürünleri (HTÜ) için yapt?klar? harcamalar bir önceki döneme göre %14 art?? gösterdi, enflasyondan ar?nd?r?lm?? de?erlerle bu büyüme %3 oldu. Ortalama bir hanenin yedi ayl?k h?zl? tüketim ürünleri harcama tutar? 2600.- TL’ye ula?t?.

Bu büyümenin yakla??k %80’ini hanelerin bir seferde harcad??? tutar?n art???, yani fiyat art??lar? olu?turdu. Geriye kalan art???n sebebi ise büyük oranda nüfus art??? olarak de?erlendirildi.

Y?llar baz?nda incelendi?inde Türkiye’de hanelerin HTÜ harcamalar?nda geleneksel kanal?n, özellikle Ba??ms?z Süpermarketler ve Bakkallar?n pay? azal?rken, daha organize i?leyen modern kanal?n pay?, özellikle ?ndirim Marketlerinin h?zl? ve sürekli büyümesi ile art?? gösterdi.

?ndirim marketlerinin tüketiciye uygun fiyat stratejisiyle markal? ürünlerin yan?nda kendi markalar?n? sunmalar? ile birlikte giderek daha çok ma?aza say?s? ile mahalle aralar?nda yer alarak daha ula?abilir olmalar?n al??veri? davran???na «daha s?k al??veri?in gerçekle?ti?i noktalar» olarak yans?d?.

2017 y?l?nda Türkiye’deki hanelerin neredeyse tamam? en az bir defa Market Markal? ürün sat?n ald?.

Market Markal? ürünler 2017 ilk 7 ay? itibariyle hanelerin H?zl? Tüketim Ürünleri harcamalar?n?n %17’sini kar??lar duruma geldi; 10 y?l önce bu oran %5 civar?ndayd?.

Market Markalar?n?n büyüdü?ü ve bask?n oldu?u kategoriler birbirinden farkl?l?k göstermektedir.

Hane harcamalar?nda Market Markal? ürünlerin pay?n?n en yüksek oldu?u kategori Ki?isel Bak?m kategorisidir (%18). Market Markalar?n?n hane harcamalar?n?n neredeyse 1/3’ünü olu?turdu?u Ka??t Ürünleri kategorisini d??ar?da tutarsak, Market Markalar?n?n Ki?isel Bak?m harcamalar?ndan ald??? pay sadece %5 seviyesindedir.

G?da&?çecek harcamalar?nda Market Markalar?n?n hane harcamalar?nda ald??? pay ise %17’dir; bakliyat, dondurulmu? g?da, unlar gibi Genel G?da kategorileri, Süt Ürünleri ve Ya?lar G?da&?çecek kategorisinde yüksek Market Markas? pay? ile farkl?la?an kategorilerdir.

Hanelerin Temizlik Ürünleri harcamalar?nda Market Markalar?n?n pay? ise %11’dir.

 

Kaynak: Ipsos

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.