İletişim Hizmetleri İstatistikleri, Q4 2016

Elektronik haberle?me sektöründe faaliyet gösteren i?letmeci say?s? 10 ?ubat itibar?yla 438 oldu

10 ?ubat 2017 itibar?yla elektronik haberle?me sektöründe faaliyet gösteren i?letmeci say?s? 438 olup bu i?letmecilere verilen yetkilendirme say?s? 767’dir. Bu i?letmeciler yetkilendirme say?s? bak?m?ndan ?nternet Servis Sa?lay?c?l??? Hizmeti, Sabit Telefon Hizmeti, Altyap? ??letmecili?i Hizmeti ?eklinde s?ralanmaktad?r.

Elektronik haberle?me sektöründe 2016 y?l? dördüncü çeyrekte 12,2 milyar ? gelir elde edildi

Elektronik haberle?me sektöründe 2015 y?l? dördüncü çeyrekte 10,4 milyar ? olan gelir %16,7 art??la 2016 y?l? dördüncü çeyrekte 12,2 milyar ?’ye ç?km??t?r.

Sektörde üç ayl?k dönemde 2,7 milyar ? yat?r?m yap?ld?

Elektronik haberle?me sektöründe 2015 y?l? dördüncü çeyrekte 13,638 milyon ? olan yat?r?m miktar? 2016 y?l? dördüncü çeyrekte 2,704 milyon ? olarak gerçekle?mi?tir.

Sabit telefon abone say?s? 11,1 milyon olarak gerçekle?ti

2015 y?l? dördüncü çeyrekte 11,5 milyon olan sabit telefon abone say?s? %3,6 dü?ü?le 2016 y?l? dördüncü çeyrekte 11,1 milyon olarak gerçekle?mi?tir.

Mobil abone say?s? bu dönem 75,1 milyona ç?kt?

2015 y?l? dördüncü çeyrekte 73,6 milyon olan mobil telefon abone say?s? %1,9 art??la 2016 y?l? dördüncü çeyrekte 75,1 milyona ç?km??t?r.

?nternet abone say?s?ndaki art?? devam

2016 y?l? dördüncü çeyre?i itibar?yla çevirmeli internet dâhil toplam internet aboneli?inde bir önceki y?l?n ayn? döneme göre %28,1 art?? gerçekle?mi? olup, özellikle Mobil Cepten ?nternette %34,8 ve Eve Kadar Fiber (FTTH)’de %18,1 art??la birlikte internet abone say?s?ndaki genel art?? e?ilimi devam etmi?tir.

haber

Sabit ses trafi?i 2,3 milyar dk. oldu

2015 y?l? dördüncü çeyrekte 2,7 milyar dk. olan sabit ses trafi?i %14,8 dü?ü?le 2016 y?l? dördüncü çeyrekte 2,3 milyar dk. olarak gerçekle?mi?tir.

Mobildeki ses trafi?i artmaya devam ediyor

2015 y?l? dördüncü çeyrekte 59,7 milyar dk. olan mobil ses trafi?i %6,5 art??la 2016 y?l? dördüncü çeyrekte 63,6 milyar dk. olarak gerçekle?mi?tir.

haber2

Geni?bant internet trafi?i h?zl? art???n? sürdürüyor

2015 y?l? dördüncü çeyrekte 1.863.378 Tbyte olan toplam geni?bant internet data trafi?i 2016 y?l? dördüncü çeyrekte %30,3 art??la 2.428.801 Tbyte’ a ç?km??t?r. Geni?bant internet data trafi?inin da??l?m?na bak?ld???nda sabit trafik %23,2 art??la 1.698.012 Tbyte’tan 2.092.328 Tbyte, mobil trafik ise %103,5 art??la 165.366 Tbyte’tan 336.473 Tbyte ç?km??t?r.

Kaynak: BTK- Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.