İçerik Pazarlamada En Fazla Arama Motoru Reklamları Tercih Ediliyor

Ascend2, içerik pazarlamas? ve da??t?m? üzerine içerisinde %41’nin ?irket sahibi, ortak ve üst düzey yönetici kadro oldu?u, % 47’sinin direktör ve yöneticilerin bulundu?u ve %12’sinin ise çal??an oldu?u 243 ki?ilik bir ara?t?rma yapt?.

Ankete kat?lanlar?n %50’si içerik pazarlamas? ve da??t?m stratejisi söz konusu oldu?unda artan sat?? gelirini en önemli hedef olarak belirledi?i görülüyor.

içerik1

Kat?l?mc?lar?n % 81’i içerik pazarlama ve da??t?m stratejilerini bir dereceye kadar ba?ar?l? olarak de?erlendirmektedir. %35’i ise içerik pazarlamas?n? oldukça ba?ar?l? buluyor.

içerik2

 

Kat?l?mc?lar için içerik pazarlamada  ba?ar?ya ula??ld???n? gösterebilecek metrikler aras?nda; %53’lük oranla talep yaratma var, ikinci olarak %50 ile mü?teriye ula?ma, üçüncü s?rada ise %40 ile marka görülünürlü?ünü artt?rma yer al?yor.

içerik3

 

Kat?l?mc?lar taraf?ndan kullan?lan en etkili içerik türleri  %49 ile video/ hareketli grafik, %47 ile web sitesi makaleleri/bloglar, %46 ile sosyal medya içeri?i %44 ile ara?t?rma raporlar? oldu?u görülüyor.

içerik5

 

Kat?l?mc?lar?n %63’ü arama motoru pazarlamas?n?n içeri?i da??tmak için en etkili kanal olarak görürken, %50’si ise sosyal medya reklamlar?n?n en etkili ücretli kanal oldu?unu söylüyor.

içerik6

 

Kaynak: Ascend2

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.