IAB Türkiye 2016 Yılı Dijital Reklam Yatırımlarını Açıkladı

IAB Türkiye’nin aç?klad??? 2016 rakamlar?na göre dijital reklam yat?r?mlar?, geçen y?la göre %13,7 artarak 1.872,4 Milyon TL’ye ula?t?.

IAB Türkiye’nin yapt??? aç?klamaya göre, display reklam yat?r?mlar? 2016’da yüzde 11 büyüyerek 1.059,1 milyon TL oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük pay? 821,4 milyon TL ile Gösterim ya da T?klama Bazl? Reklam Yat?r?mlar? ald?. Video reklam yat?r?mlar? yüzde 34’lük büyümeyle 179,8 milyon TL olarak gerçekle?irken, sponsorluk reklamlar?n?n yerini alan Native 58 milyon TL’ye ula?t?.

Arama Motoru Reklam Yat?r?mlar?n?n büyüklü?ü 706,6 milyon TL olurken, ?lan Sayfalar? Reklam Yat?r?mlar? 91,1 milyon TL’ye ç?kt?. Geçen y?l Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk?nda Kanun’un etkisine ba?l? olarak küçüldü?ü tahmin edilen E-posta, küçülmeyi sürdürdü ve 5,6 milyon TL oldu. Buna kar??l?k Oyun ?çi reklamlar 10 milyon TL’lik büyüklü?e eri?ti.

1.872,4 milyon TL’lik toplam dijital reklam yat?r?mlar?n?n 601 milyon TL’si display, arama motoru, ilan sayfalar?, e-posta ve oyun içi reklam dahil olmak üzere mobil platformlarda gerçekle?ti. 262,4 milyon TL’lik büyüklü?e ula?an Sosyal Medya reklamlar?n?n yüzde 64’ü mobil cihazlarda yer ald?. 2016’daprogramatik sat?n alman?n art??? sürdü ve büyüklü?ü 993,8 milyon TL’ye ç?kt?.

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Ba?kan? Dr. Mahmut Kur?un 2016 y?l?n?,“Y?l?n ilk yar?s?nda dijital yüzde 20’lik büyümeyle mükemmel bir performans sergilemi?ti. Ancak ikinci yar? bilinen nedenlerden ötürü bir yava?lama ya?and?. Bu da y?l toplam?n etkiledi. Ancakyüzde 14’lük bir büyüme yine de bizleri memnun etti. Dijital tüm dünyadaoldu?u gibi Türkiye’de de reklam sektörünün çekici gücü olmaya devam ediyor. Öte yandan dijital transformasyon i? dünyas?n?n önemli gündem maddelerinden biri. Accenture Strategy – Digital Disruption Growth Multiplier raporu dijital ekonominin dünya ekonomisinin yüzde 22,5’ini olu?turdu?unu ortaya koyuyor. IAB Türkiye’nin Ipsos ve Bo?aziçi Üniversitesi ?dari Bilimler Fakültesi i?birli?iyle haz?rlad??? Dijital Reklam?n Ekonomiye Katk?s? Raporu, dijital reklama yap?lan her 1 TL yat?r?m?n milli gelire 17,2 kat olarak yans?d???n?; sadece 2015’te dijital reklam?n do?rudan ve dolayl? etkileriyle birlikte 1,26 milyon ki?ilik istihdam yaratt???n? gösteriyor. Dijital reklam teknolojileri dijital ekonominin temel yap? ta?lar?ndan biri, bu nedenle Türkiye’de dijital reklam?n büyümesinin sürmesi bir anlamda memleket meselesi.” sözleriyle de?erlendirdi.

2015 2016
Dijital Reklam Yat?r?m Toplam? 1.646,3 TL 1.872,4 TL
Display Reklam Yat?r?mlar? 957,4 TL 1.059,1 TL
Gösterim ya da t?klama bazl? 777,0 TL 821,4 TL
Video reklam yat?r?mlar? 134,6 TL 179,8 TL
Native 45,9 TL 58,0 TL
Arama Motoru Reklam Yat?r?mlar? 588,5 TL 706,6 TL
Ücretli s?ralama yat?r?mlar? 588,5 TL 706,6 TL
?lan Sayfalar? Reklam Yat?r?mlar? 85,7 TL 91,1 TL
Di?erleri 14,6 TL 15,6 TL
E-posta 6,2 TL 5,6 TL
In-gameadvertising 8,5 TL 10,0 TL

*Yarat?c? i?ler, mevcut mü?terilere yap?lan CRM çal??malar?, SEO yat?r?mlar? dahil de?ildir.

Sosyal Medya Reklam Yat?r?mlar? 208,1 TL 262,4 TL
Sosyal medya reklam yat?r?mlar? 208,1 TL 262,4 TL
Mobil 233,5 TL 601,0 TL
Programatik 78,5 TL 993,8 TL

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.