‘Programatik Satın Alma’ Pazar Büyüklüğü Açıklandı

dmexco 2014 Konferans?’nda gerçekle?en panelde; IAB Avrupa, IHS Technology i?birli?i ile Avrupa çap?nda programatik sat?n alma pazar büyüklü?ünün ölçümünü yapt???n? duyurdu. IAB Avrupa taraf?ndan Programatik sat?n alman?n, dijital reklamc?l?k ekosistemindeki büyüyen etkisini göz önüne alarak, bu bölümde içgörüye olan ihtiyac?n büyüdü?ü tespit etti; bunun sonucu olarak bir dijital reklamc?l?k sektör kurulu?u taraf?ndan ilk defa böyle bir çal??ma hayata geçirildi.

Ara?t?rma, 2012’de 0.98 milyar € de?erinde olan Avrupa programatik sat?n alma pazar?n?n %111’lik bir s?çramayla 2013 y?l?nda 2.08 milyar €’ya ula?t???n? ortaya koydu.

Tüm payda?lardan gelen veriler IAB Avrupa ve IHS Technology taraf?ndan bütünsel bir yakla??mla birle?tirildi. Rakamlar yerel IAB’lerden gelen reklam yat?r?m raporlar?, al?m sat?m i?lemlerine dair veriler, Avrupa’n?n pazar büyüklü?ünü tespit etmek için istatistiki ve ekonometrik modeller ve sektör
profesyonellerinden gelen bilgileri temel al?yor. Bu çal??man?n ayn? zamanda, Avrupa online reklamc?l?k pazar?n?n rehberi IAB Avrupa AdEx Benchmark Raporu’nun da tamamlay?c? rolü bulunmaktad?r. Önümüzdeki dönemde de programatik sat?n alma sektöründeki geli?meler, Avrupa’daki IAB’lerin de katk?s?yla irdelenmeye devam edilecek. Aç?klanan Avrupa rakamlar?, ekosistemin tüm taraflar?n? temsil etmek ad?na online display ve mobil
display reklam yat?r?mlar?n? kaps?yor.

Proje, yay?nc?lar, ajanslar ve reklamverenlerin programatik ekosistem hakk?ndaki bilgi birikimini ve dijital reklamc?l??a olan etkilerini artt?rmak amac?yla çal??an çok payda?l? bir giri?im olan “IAB Avrupa Programatik Sat?n Alma Çal??ma Komitesi” taraf?ndan yürütüldü.

programatik sat?n alma

Kaynak: IAB Türkiye

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.