IAB, AdEx Benchmark Raporu’nu Yayınladı

IAB Avrupa, Interact Konferans?’nda, 2016’da Avrupa’da dijital reklam yat?r?mlar?n?n %12 büyüyerek 41,8 milyar Euro’ya ula?t???n? ve pazardaki en önemli reklam arac? olma konumunu güçlendirdi?ini aç?klad?.

Bu y?l 11.si aç?klanan AdEx Benchmark Raporu’na göre dijital, TV reklam yat?r?mlar?n? bu y?l da geride b?rakt?. Dijital, ara?t?rmaya kat?lan tüm ülkelerde büyümeye devam etti, toplam 20 pazar son 3 y?ld?r çift haneli rakamlarla büyüdü. Mobil, 2016’da da hem display hem de search ile yüzde 50’nin üzerinde bir orana ula??rken ve baz? pazarlarda %100’ün üzerindeki büyüyerek dikkat çekti.

ec7964e8-cc4d-40c2-899e-3d1205924d00-iab-avrupa-rapor-

Mobil display 5,4 Milyar Euro’luk hacimle display pazar?n?n yüzde 33,3’ünü kapsad?.

IAB Avrupa Dijital Video Reklamc?l?k Tutumlar? Raporu’na göre, imaj  kampanyalar? için çok önemli bir format olan video, istikrarl? art???n? sürdürdü ve toplam display pazar?ndan yüzde 18,2 pay ald?.

IAB Avrupa AdEx Benchmark Ara?t?rmas? dijital reklam pazar?n? üç ana ba?l?kta inceliyor: Display, Arama Motoru ve ?lan Sayfalar?. Bu formatlardaki büyüme, geli?en cihaz kullan?m? ve tüketim al??kanl?klar?ndaki de?i?ikliklerle de destekleniyor.

2016’da Display reklamlar yüzde 13,8 büyümeyle üst üste 3 y?ld?r di?er kategorilere göre daha iyi bir performans göstererek 16 milyar Euro’ya ula?t?.

Arama motoru reklam yat?r?mlar? yüzde 12,9 büyüme oran?yla y?l? 19,1 milyar Euro ile tamamlad? ve böylece en büyük online reklam format? olma özelli?ini devam ettirdi.

Türkiye, 2016’n?n ikinci yar?s?nda s?k?nt? ya?amas?na ra?men, yüzde 13,5’lik büyüme oran?yla Avrupa ortalamas?n?n (yüzde 12,2) üstünde bir performans sergiledi. Özellikle yüzde 33,6 oran?nda büyüyen online videoyla dikkat çekti.

2016’da en yüksek büyüme oran? yakalayan 3 ülke:

Romanya – %36,9

Slovenya – %32,2

?rlanda – %31,4

Dijital reklam yat?r?mlar? bak?m?ndan en büyük 10 pazar:

?ngiltere –14,2 milyar €

Almanya – 5,9 milyar €

Fransa – 4,2 milyar €

Rusya – 2,6 milyar €

?talya -2,3 milyar €

Hollanda – 1,7 milyar €

?spanya – 1,6 milyar €

?sveç – 1,6 milyar €

Belçika – 0,9 milyar €

?sviçre – 0,9 milyar €

 

 

 

Kaynak:CampaignTR

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.