Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017

?nternet kullanan bireylerin oran? %66,8 oldu
Bilgisayar ve ?nternet kullan?m? 2017 y?l?nda 16-74 ya? grubundaki bireylerde s?ras?yla %56,6 ve %66,8 oldu. Bu oranlar 2016 y?l?nda s?ras?yla %54,9 ve %61,2 idi.

Bilgisayar ve ?nternet kullan?m oranlar? 16-74 ya? grubundaki erkeklerde %65,7 ve %75,1 iken, kad?nlarda   %47,7 ve %58,7 oldu.

Her on hanenin sekizi ?nternet eri?im imkân?na sahip
Hanehalk? bili?im teknolojileri kullan?m ara?t?rmas? sonuçlar?na göre 2017 y?l? Nisan ay?nda hanelerin %80,7’si evden ?nternete eri?im imkân?na sahip oldu. Bu oran 2016 y?l?n?n ayn? ay?nda %76,3 idi.
Temel göstergeler, 2008-2017

Geni?bant ?nternet eri?im imkân? %78,3 oldu
Geni?bant ?nternet eri?im imkân?na sahip hanelerin oran? 2017 y?l? Nisan ay?nda %78,3 oldu. Buna göre hanelerin %40’? sabit geni?bant ba?lant? (ADSL, kablolu ?nternet, fiber vb.) ile ?nternete eri?im sa?larken, %72,4’ü mobil geni?bant ba?lant? ile ?nternete eri?im sa?lad?. Geni?bant ?nternet eri?im imkân?na sahip hanelerin oran? önceki y?l %73,1’di.
Bireylerin %42,4’ü e-devlet hizmetleri kulland?
Ki?isel amaçla kamu kurum/ kurulu?lar? ile ileti?ime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2016 y?l? Nisan ay? ile 2017 y?l? Mart aylar?n? kapsayan on iki ayl?k dönemde interneti kullanan bireylerin 16-74 ya? grubu bireyler içerisindeki oran? %42,4 oldu. Bu oran önceki y?l?n ayn? döneminde (2015 Nisan-2016 Mart) %36,7’idi. Kullan?m amaçlar? aras?nda kamu kurulu?lar?na ait web sitelerinden bilgi edinme %37,6 ile ilk s?ray? ald?.
Her dört ki?iden biri ?nternet üzerinden al??veri? yapt?
?nternet üzerinden ki?isel kullan?m amac?yla mal veya hizmet sipari?i veren ya da sat?n alan 16-74 ya? grubundaki bireylerin oran? %24,9 oldu. Önceki y?l ?nternet üzerinden al??veri? yapanlar?n oran? ise %20,9’du.

?nternet üzerinden al??veri? yapan bireylerin 2016 y?l? Nisan ile 2017 y?l? Mart aylar?n? kapsayan on iki ayl?k dönemde %62,3’ü giyim ve spor malzemesi, %25,3’ü ev e?yas? (Mobilya, oyuncak, beyaz e?ya, vb; tüketici elektroni?i hariç), %24,1’i seyahat bileti, araç kiralama vb, %21,9’u g?da maddeleri ile günlük gereksinimler ve %19’u elektronik araçlar (Cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynat?c? vb.) sat?n ald?.

Kaynak: TÜ?K

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.