Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2015

?nternet kullanan bireylerin oran? %55,9 oldu

Bilgisayar ve internet kullan?m oranlar? 2015 y?l? Nisan ay?nda 16-74 ya? grubundaki bireylerde s?ras?yla %54,8 ve %55,9 oldu. Bu oranlar erkeklerde %64 ve %65,8 iken, kad?nlarda %45,6 ve %46,1’dir. Bilgisayar ve internet kullan?m oranlar?, 2014 y?l?nda %53,5 ve %53,8’di.

On hanenin yedisi internet eri?im imkan?na sahip

Türkiye genelinde ?nternet eri?im imkan?na sahip hanelerin oran? 2015 y?l? Nisan ay?nda %69,5 oldu.

Evden internete eri?imi olmayan hanelerin %59,5’i evden internete ba?lanmama nedeni olarak internet kullan?m?na ihtiyaç duymad?klar?n? belirtti. Bunu %44,7 ile internet kullan?m?n?n yeterince bilinmedi?i, %38,5 ile ba?lant? ücretlerinin yüksekli?i takip etti.

Geni?bant internet eri?im imkan?na sahip hanelerin oran? %67,8 oldu. Buna göre hanelerin %37,4’u sabit geni?bant ba?lant? (ADSL, kablolu internet, fiber vb.) ile internete eri?im sa?larken, %58,7’si mobil geni?bant ba?lant? ile internete eri?im sa?lad?. Darbant ba?lant? ise hanelerin %2,7’sinde internet eri?imi için kullan?ld?.

Hanelerin %96,8’inde cep telefonu var

Hanelerin 2015 y?l? Nisan ay?nda %96,8’inde cep telefonu veya ak?ll? telefon bulunurken, sabit telefon bulunma oran? %29,6 oldu. Ayn? dönemde hanelerin %25,2’sinde masaüstü bilgisayar, %43,2’sinde ta??nabilir bilgisayar ve %20,9’unda ?nternete ba?lanabilen TV bulunmaktad?r.

?nternet kullan?m amaçlar? aras?nda sosyal medya ilk s?rada yer ald? 

?nternet kullan?m amaçlar? dikkate al?nd???nda, 2015 y?l?n?n ilk üç ay?nda internet kullanan bireylerin %80,9’u sosyal medya üzerinde profil olu?turma, mesaj gönderme veya foto?raf vb. içerik payla??rken, bunu %70,2 ile online haber, gazete ya da dergi okuma, %66,3 ile sa?l?kla ilgili bilgi arama, %62,1 ile kendi olu?turdu?u metin, görüntü, foto?raf, video, müzik vb. içerikleri herhangi bir web sitesine payla?mak üzere yükleme, %59,4 ile mal ve hizmetler hakk?nda bilgi arama takip etti.

Temel göstergeler, 2007-2015

?nternet en çok evde kullan?ld?

?nterneti 2015 y?l?n?n ilk üç ay?nda kullanan 16-74 ya? grubu bireylerin %87,1’i evde kulland?. Bunu %42,5 ile i?yeri, %37,7 ile akraba, arkada? evleri, %29,2 ile al??veri? merkezi, havaalan?, vb. kablosuz ba?lant?n?n yap?labildi?i yerler takip ederken, internet kafede kullan?m oran? %10,6 oldu.

Ev ve i? yeri d???nda internet kullan?m? için ta??nabilir cihaz kullan?m? artt?

?nterneti 2015 y?l?n?n ilk üç ay?nda kullanan bireylerin %74,4’ü ev ve i?yeri d???nda internete kablosuz olarak ba?lanmak için cep telefonu veya ak?ll? telefon kullan?rken, %28,9’u ta??nabilir bilgisayar (dizüstü, netbook, tablet vb.) kulland?. Bu oranlar 2014 y?l?n?n ayn? döneminde s?ras?yla %58 ve %28,5 idi.

?nternet kullanan bireylerin %53,2’si e-devlet hizmetleri kulland?

?nterneti 2014 y?l? Nisan ay? ile 2015 y?l? Mart aylar?n? kapsayan on iki ayl?k dönemde kullanan bireylerin ki?isel amaçla kamu kurum/ kurulu?lar? ile ileti?ime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için interneti kullanma oran? %53,2 oldu. Bu oran önceki y?l?n ayn? döneminde (2013 Nisan-2014 Mart) %53,3’tü. Kullan?m amaçlar? aras?nda kamu kurulu?lar?na ait web sitelerinden bilgi edinme %50,5 ile ilk s?ray? ald?.

?nternet üzerinden al??veri? artt?

?nternet kullanan bireylerin internet üzerinden ki?isel kullan?m amac?yla mal veya hizmet sipari?i verme ya da sat?n alma oran? %33,1 oldu. Önceki y?l ?nternet üzerinden al??veri? yapanlar?n oran? ise %30,8’di.

?nternet üzerinden al??veri? yapan bireylerin 2014 y?l? Nisan ile 2015 y?l? Mart aylar?n? kapsayan on iki ayl?k dönemde %57,4’ü giyim ve spor malzemesi, %27’si seyahat bileti, araç kiralama vb, %25,5’i ev e?yas? (Mobilya, oyuncak, beyaz e?ya vb), %22,4’ü elektronik araçlar (Cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynat?c? vb.), %18,4’ü kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) ald?.

?nternet üzerinden 2014 y?l? Nisan ile 2015 y?l? Mart aylar?n? kapsayan on iki ayl?k dönemde sat?n al?? ya da sipari? veren bireylerin %23,2’si sorun ya?ad?. En çok kar??la??lan sorun türleri teslimat?n belirtilenden daha yava? olmas? %47 ve yanl?? veya hasarl? ürün veya hizmetin teslim edilmesi %45,4 oldu.

Düzenli internet kullan?c?s? artt?

Son 3 ay içerisinde ?nternet kullanan bireylerden ?nterneti hemen her gün veya haftada en az bir defa kullanan bireylerin olu?turdu?u düzenli ?nternet kullan?c? oran? 2015 y?l?n?n ilk üç ay?nda %94,2 oldu.

Kaynak: TU?K

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.