Haftalık Medya Haberleri (9 – 15 Ekim 2017)

Televizyon Haberleri

Türk Dizileri Görücüye Ç?k?yor

Kültür ve Turizm Bakanl???n?n deste?iyle, Türk dizileri, Fransa’da yap?lacak alan?n?n en önemli fuarlar?ndan MIPCOM 2017’de sektörün uluslararas? temsilcilerinin be?enisine sunulacak. Bakanl?ktan yap?lan yaz?l? aç?klamaya göre, Türk dizi sektörü, bu y?l 33’üncüsü düzenlenecek “MIPCOM 2017 Dizi, Film, ?çerik, TV ve Yap?m Fuar?”nda yer alacak. Fransa’n?n Cannes ?ehrinde farkl? formatlar?n tan?t?mlar?n?n yap?ld??? fuara, 4 bin 700’ü a?k?n firmayla 15 bin sektör temsilcisinin kat?lmas? bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanl??? deste?i ve ?stanbul Ticaret Odas? i? birli?inde sektörün önde gelen temsilcilerinin olu?turaca?? ticaret heyeti bu y?l MIPCOM 2017’de dünya profesyonelleri ile bulu?acak. Kurulacak 136,5 metrekarelik ülke stand?nda 25 firma, yap?mlar?n? uluslararas? sektörün be?enisine sunacak.

Ba?rolünde Kenan ?mirzal?o?lu’nun yer alaca?? “Fatih”, izleyici taraf?ndan büyük be?eniyle takip edilen “Dirili? Ertu?rul”, “Payitaht: Abdülhamid” ve “E?k?ya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi yap?mlar da fuar boyunca sektör profesyonelleriyle bulu?turulacak. MIPCOM 2017’de dizi film sektörümüzün de?i?en dinamiklere ba?ar?l? entegrasyonunun uluslararas? kamuoyuyla payla??laca?? “Türkiye’de ?çerik ve Ortakl?klar” temal? panel de gerçekle?tirilecek.

Türkiye’nin dizi sektörü, son dönemde yakalad??? ba?ar?l? ivmeyle 140’dan fazla ülkeye ihraç edilip, 350 milyon dolarl?k bir sektör hacmine ula?arak bu alanda ABD’den sonra dünya ikincili?ine yükseldi. MIPCOM 2017 16-19 Ekim tarihleri aras?nda kap?lar?n? ziyaretçilere açacak.

 • ‘Gazino’ Dizisinin ?smi De?i?ti

Yap?mc?l???n? bu sezon ?stanbullu Gelin, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Vatan?m Sensin ve Gülizar dizilerine imza atacak O3 Medya’n?n üstlenece?i, Kerem Deren ve P?nar Bulut’un senaryosunu yazd??? dizinin ismi ‘Hanedan’ olarak belirlendi. Kanal? henüz belli olmayan ve Ocak 2018’de ekrana gelmesi beklenen dizide Beren Saat’in rol almas?na kesin gözüyle bak?l?yor.

 • Vahide Gördüm’ün Yeni Dizisi Belli Oldu

Usta oyuncu Vahide Gördüm’ün yeni dizisi belli oldu. Yap?mc?l???n? bu sezon ‘Söz’ ve ‘Yüz Yüze’ gibi iddial? projelere imza atan Tims & B‘nin üstlenece?i, yönetmenli?ini Hat?rla Sevgili, ?ffet, Han?m?n Çiftli?i, Urfal?yam Ezelden, ?stanbul Sokaklar? projelerine imza atan Faruk Teber‘in yapaca?? dizinin ismi ‘Bir Zamanlar Çukurova’ olarak belirlendi. Dizinin ba?rol oyuncusu Ad?n? Feriha Koydum, Muhte?em Yüzy?l dizilerinde rol alan Vahide Gördüm oldu. Kanal? henüz belli olmayan ‘Bir Zamanlar Çukurova’ yak?nda yay?nda.

 

 • Fox’un Yeni Dizisi ‘O?ul’ Ertelendi

Limon Filmin FOX TV için haz?rlad??? ve ba?rolünü son olarak Yer Gök A?k, Lale Devri ve Asla Vazgeçmem dizilerinde izledi?imiz Ay?egül Günay’?n oynayaca?? tan?t?mlar? kanalda dönen ‘O?ul’ dizisi ertelendi. Yap?m ?irketi önümüzde aylarda ‘Avlu’ ve ‘Cennetin Kuzeyi’ adl? dizi projelerini haz?rl?yor.

 • ‘Beyaz Show’ 27 Ekim’de Yay?nda

Kanal D’nin fenomen program? ‘Beyaz Show’un yeni sezon tarihi netle?ti. Sunuculu?unu Beyaz?t Öztürk’ün üstlendi?i yap?m?n 13 Ekim’de ba?lamas? bekleniyordu. Fakat stüdyoda ba?tan a?a?? dekor de?i?imi ya?an?yor. Bu de?i?im yeti?meyince program?n yeni sezon tarihi 2 hafta ertelendi. ?lk bölümüne Kenan ?mirzal?o?lu ile Meryem Uzerli’nin kat?laca?? program 27 Ekim’de ba?layacak. ‘Beyaz Show’ yeni sezon ilk bölümüyle ve canl? yay?n?yla 27 Ekim Cuma gecesi Kanal D’de yay?nda.

 • “Mehmed Bir Cihan Fatihi” Ocak 2018’de Yay?nda

Kanal D, 2018 y?l?na damga vurmas? beklenen “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisi için geri say?ma ba?lad?. Fatih Sultan Mehmet’i Kenan ?mirzal?o?lu’nun canland?rd??? iddial? proje, Ocak 2018’de ekranda olacak. Dizi tutkunlar?, Kanal D’nin iddial? projesi “Mehmed Bir Cihan Fatihi”ni büyük merak ve heyecanla bekliyor. Fatih Sultan Mehmet’e hayat veren Kenan ?mirzal?o?lu’nun diziden yans?yan ilk görüntüleri, bu merak? daha da perçinledi. Ünlü oyuncunun Osmanl? tu?ral? yüzü?üyle yer ald??? dizinin ilk afi?i de sosyal medyada büyük ilgi çekti.

?ddial? oyuncu kadrosu

Çekimlerine geçen ay ba?lanan “Mehmed Bir Cihan Fatihi”, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kenan ?mirzal?o?lu’nun yan? s?ra Metin Akp?nar, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Gürkan Uygun, Funda Eryi?it, Burak Tamdo?an, Ertan Saban, Duygu Boztepe, Sevinç Me?e ve Toprak Sa?lam’?n rol ald??? dizinin ocak ay?nda yay?na ba?lamas? planlan?yor. “Mehmed Bir Cihan Fatihi”nde ba?rol, Kenan ?mirzal?o?lu’na emanet. Yap?mc?l???n? O3 Medya’n?n, yönetmenli?ini Altan Dönmez’in üstlendi?i dizinin senaryosunda ise Alican Yara? ve Özge Efendio?lu’nun imzas? var.

 • ‘Hayati Ve Di?erleri’ Kadrosuna ?brahim Selim Kat?ld?

Ba?rollerini Celil Nalçakan, Levent Ülgen, Günay Karacao?lu, Bülent Çolak ve Ecem Karavus’un payla?t???, 1141 Productions’un yap?mc?l???n? üstlendi?i diziye daha önce S?nav, Zoraki Koca, ?ubat, Fatih, Leyla ve Mecnun ile son olarak Güllerin Sava?? dizilerinde yer alan ?brahim Selim kat?ld?. Selim dizide Celil Nalçakan’?n canland?rd??? Hayati karakterinin arkada?? rolünü üstlenecek. Hayati ve Di?erleri, çok yak?nda Kanal D’de yay?nda.

 • ‘Yüz Yüze’ 19 Ekim’de Yay?nda

Yap?m?n? Tims & B’nin, yap?mc?l???n? Timur Savc? ve Burak Sa?ya?ar’?n üstlendi?i, yönetmenli?ini Osman Ta?ç?’n?n yapt???, senaryosunu ise Ethem Öz???k’?n kaleme ald??? Show TV’nin merakla beklenen dizisi Yüz Yüze, 19 Ekim Per?embe 20.00’de ekran maceras?na ba?l?yor. Birkan Sokullu ve Sinem Kobal’?n ba?rollerini payla?t???, Show TV’nin iddial? projesi Yüz Yüze’de Sokullu ve Kobal’a; Taner Ölmez, Özgür Emre Y?ld?r?m, Ece Çe?mio?lu, Rüzgar Aksoy, Ba?ak Da?man, Ali Seçkiner, Muhammet Çak?r, Selin Yeninci, Merve Dizdar, Nihal Telcan, Kaan Uluca ve Celal Öztürk gibi isimler e?lik ediyor.

 • ‘Çukur’ 23 Ekim’de Yay?nda

Bu sezonun yeni dizilerinden, Show TV’de ekrana gelecek Ay Yap?m imzal? Çukur’un yay?n tarihi belli oldu. Dikkat çeken senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla 23 Ekim Pazartesi izleyicilerle bulu?maya haz?rlanan Çukur, ikinci tan?t?m? da yay?nland?. Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazd???, yönetmenli?ini Sinan Öztürk’ün üstlendi?i dizide son dönemin ba?ar?l? oyuncular? Aras Bulut ?ynemli, Dilan Çiçek Deniz, Mustafa Üstünda?, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, R?za Kocao?lu, Nebil Say?n, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Sava? bulu?uyor.

 • ‘Ufak Tefek Cinayetler’ 24 Ekim’de Yay?nda

Ay Yap?m imzal?, yönetmenli?ini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendi?i, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme ald???, sezonun iddial? dizisi “Ufak tefek Cinayetler” yay?n için gün say?yor. Ba?rollerini Gökçe Bahad?r, Mert F?rat, Asl?han Gürbüz, Tülin Özen,  Y?ld?ray ?ahinler, Bade ??çil, Ferit Aktu?, Selim Bayraktar, Tansu Biçer, Duygu Sar???n ve Hayal Köseo?lu’nun payla?t???, Dört kad?n ve dört adam aras?nda karanl?k s?rlar, tutkulu bir a?k, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlat?ld??? “Ufak Tefek Cinayetler” 24 Ekim Sal? ak?am? ekran yolculu?una ba?l?yor. Yer ald?klar? her projede farklar?n? ortaya koyan oyuncu kadrosu, güçlü prodüksiyonu ve çarp?c? hikâyesiyle “Ufak Tefek Cinayetler” 24 Ekim’de  Star TV’de yay?nda.

 • ‘Ate?böce?i’ 25 Ekim’de Sona Eriyor

Yap?mc?l???n? Mia Yap?m’?n üstlendi?i, ba?rollerini Seçkin Özdemir, Nilay Deniz, Ça?r? Ç?tanak, Seda Güven, Belma Canci?er Müjde, Durul Bazan ve Derya Alabora’n?n payla?t??? yap?m, Dolunay’?n 29 Ekim’den itibaren pazar ak?amlar? ekrana gelecek olmas? nedeniyle yeni gün ve saatinde izleyicisine veda edecek. Ate?böce?i, final bölümüyle 25 Ekim Çar?amba 22.30’da Star’da yay?nda.

 • Türk-Rus Ortak Yap?m? “Kalbimin Sultan?” Dizisi Star TV’de Ba?l?yor

Türk/Rus ortak yap?m? “Kalbimin Sultan?” isimli televizyon dizisi Rus enerji devi Gazprom’un çat?s? alt?ndaki KIT sinema stüdyosu ve Maya Productions’? temsil eden Global Connection International Media Group birlikteli?i ile ekrana ta??n?yor. Dünyaca ünlü Lost ve Prison Break dizilerinin yönetmeni Bobby Roth’un da dan??man yönetmen olarak yer alaca?? proje ayn? anda Türkiye ve Rusya televizyonlar?nda ekrana gelecek. Proje için ülkemize gelen Bobby Roth ve Gazprom/K?T Sinema Stüdyosu yetkilileri ve dizinin yap?mc?s? Burhan Özkan’?n da kat?ld??? bir bas?n toplant?s? düzenlendi. Toplant?da proje ile ilgili bas?na bilgi aktar?ld?. Osmanl? Saray?’nda Sultan Mahmut ve Rus k?z? Anna’n?n a?k?n? konu alan dizi, Türkiye’de Star TV’de, Rusya’da ise Perviy Kanal’da ayn? anda ekrana gelecek. Ba?rollerinde Ali Ersan Duru ve Rus oyuncu Alexandra Nikiforova’n?n yer ald??? projede yönetmen koltu?unda ise Kerem Çak?ro?lu  oturuyor. Dizinin Yap?mc?s? ve Maya Produksiyon Yön Kur B?k. Burhan Özkan dizi ile ilgili olarak ?unlar? söyledi; “Dizi körfez co?rafyas?nda da yay?nlanacak. Bu ?ekilde ilk kez Türkiye’de bir dizi ayn? anda 250 milyonun üzerinde bir  izleyici kitlesine ula?m?? olacakt?r”

Star TV Genel Md. Ömer Özgüner de proje için ?unlar? söyledi. “Bizi bu projede en çok etkileyen ?ey, mevcut tarihi projelerden farkl? olarak bu projede tarihi bir zeminde ya?anan muhte?em bir a?k hikayesi oldu” dedi.

 • ‘Babam?n Günahlar?’ Dizisine Yeni Oyuncu

Yap?mc?l???n? ANS Film’in, yönetmenli?ini Abdullah O?uz’un üstlendi?i; ba?rollerini Kadir Do?ulu, Melisa Sözen, Mustafa U?urlu, Sezin Akba?o?ullar? ve ?smail Demirci’nin payla?t??? yap?m?n kadrosuna daha önce ‘Muhte?em Yüzy?l’, ‘E?k?ya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ ve son olarak ‘Kiral?k A?k’ta rol alan Müjde Uzman dâhil oldu. Babam?n Günahlar?, yak?nda Star’da ba?l?yor

 • Emel Çölgeçen Ve It?r Esen ‘Kalbimin Sultan?’ Dizisinde

Star TV’nin yeni tarihi komedi dizisi Kalbimin Sultan?’na 2 yeni isim dâhil oldu. Yönetmenli?ini Kerem Çak?ro?lu’nun üstlendi?i; ba?rollerini Ali Ersan Duru ve Alexandra Nikiforova’n?n payla?t??? yap?mda Canan Ergüder ve Defne Samyeli ile görü?ülen Esma Sultan rolü daha önce ‘Poyraz Karayel’ ve ‘K?rlang?ç F?rt?nas?’nda rol alan Emel Çölgeçen’e giderken Esma Sultan’?n annesini canland?rmas? için It?r Esen’le prensipte anla?ma sa?land?. Ayr?ca yap?m?n kadrosuna daha önce ‘?ntikam’, ‘Kara Ekmek’ ve ‘7 Yüz’de izledi?imiz Engin Hepileri, deneyimli oyuncu Ayten Soykök, en son ‘Kördü?üm’de oynayan Tuncer Salman ve son olarak ‘Seni Seven Ölsün’de rol alan ?amil Kafkas dâhil oldu. Rusya ile ayn? anda ekranda olmas? planlanan Kalbimin Sultan?, yak?nda Star’da ba?l?yor.

 • ‘Aslan Ailem’ 22 Ekim’de yay?nda

Ba?rollerini Zerrin Sümer, Benian Dönmez, Hakan Sal?nm??, Ferdi Sancar, Ak?n Ak?nözü, F?rat Altunme?e, Bora Akka?, Levent Özdilek, Burcu Özberk, Esra Sönmezer, Eda ?ölenci, Mehmet ?eker ve ?pek Öza?an’?n payla?aca?? dizi 22 Ekim Pazar günü itibariyle TRT 1 ekranlar?nda ba?l?yor. Öykü ve senaryosunu Nuray Uslu ve Ayça Mutlugil’in yazd??? dizinin Genel Koordinatörlü?ünü Sibel Tuna, Uygulay?c? Yap?mc?l???n? Zeynep Tuna üstlenirken, dizinin müziklerinde klarnet virtüözü Serkan Ça?r? imzas? yer alacak.

 • ‘Dirili? Ertu?rul’ 25 Ekim’de Yay?nda

Dördüncü sezonuna 92. bölümüyle ba?layacak olan dizinin 25 Ekim’de seyirciyle bulu?mas?na karar verildi. Ba?rolünü Engin Altan Düzyatan’?n oynad??? “Dirili? Ertu?rul”un geçen günlerde yay?nlanan yeni sezon tan?t?m? da izlenme rekoru k?rm??t?. Düzyatan’?n hikâye dönem atlayaca?? için projeden ayr?laca?? iddialar? bir süredir dizi kulislerinde konu?uluyordu. Ancak Düzyatan, bu sezon da ekipte yer alaca??n?, söylentilerin asl?n?n olmad???n? duyurmu?tu.

 • TRT 2 Yeniden Aç?l?yor

Bir dönemin televizyonculuk ad?na önemli de?erlerinden biri olan TRT 2 kanal? yeniden izleyiciyle bulu?uyor. Yeni ?afak Yazar? ?smail K?l?çarslan, kö?e yaz?s?nda, TRT 2’nin kültür ve bilim kanal? olarak yeniden yay?n hayat?ndaki yerini alaca??n? yazd?. K?l?çarslan, TRT 2’nin Genel Yay?n Yönetmenli?i koltu?una ise televizyon dünyas?n?n tecrübeli isimlerinden Samed Karagöz’ün oturaca??n? belirtti.

Yeni Yay?nlar

 • Hakk?n? Helal Et’ 9 Ekim’de TRT 1’de yay?nda (Sabah ku?a??)
 • ‘Ezgi Sertel’le Kad?nlar Bilir’ 9 Ekim’de teve2’de yay?nda (Kad?n)
 • ‘Zaman Tüneli’ 14 Temmuz’da teve2’de yay?nda (Realty show)
 • ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ yeni bölümleriyle TV 8’de yay?nda (Yar??ma)
 • ‘Bana Ba?tan Anlat’ 15 Ekim’de TV 8’de yay?nda (Ünlülerin ya?am öyküleri)
 • ‘Tad?nda Hikâyeler’ 15 Ekim’de Habertürk TV’de yay?nda (Yemek)
 • ‘Siyah Beyaz A?k’ 16 Ekim’de Kanal D’de yay?nda

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • Arzu Yanarda?, Show TV’de yay?nlanan ‘Yeni Gelin’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Show TV’de yay?nlanan ‘Art?k Susma’ program?n?n ad? ‘Seda ve U?ur’la’ olarak de?i?ti.
 • ‘Birol Ünel’ ATV’de yay?nlanan ‘E?k?ya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinden senaryo gere?i ayr?ld?.
 • Sermet Ye?il, Star TV’de yay?nlanan ‘Çember’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Kanal D’de yay?nlanan ‘Sevdan?n Bahçesi’ dizisi sona erdi.
 • Kanal D’de daha önce Pazartesi ak?amlar? yay?nlanan ‘?simsizler’ dizisi 21 Ekim’den itibaren art?k Cumartesi ak?amlar? yay?nda.
 • Kanal D’de yay?nlanan ‘Vatan?m Sensin’ dizisinde Ali Kemal rolünü canland?ran Kubilay Aka, Show TV’de yay?nlanacak Çukur’ dizisine transfer oldu.  Saadet I??l Aksoy senaryo gere?i diziden ayr?ld?.
 • Berker Güven ve Levent Can Kanal D’de yay?nlanan ‘Vatan?m Sensin’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Y?ld?z Asyal?, Kanal 7’de yay?nlanan ‘Elif’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Burak Sar?mola, FOX TV’de yay?nlanan ‘Sava?ç?’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Habertürk TV geçti?imiz ay sonunda A Haber ile yollar?n? ay?ran ?hsan Y?lmaz’? kadrosuna katt?.

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Do?an Haber Ajans?’n?n Görüntülü Yay?nlar Servisi’nin kurulu?undan beri Haber Müdürlü?ü görevini yürüten Mustafa Erdo?an kurumla yollar?n? ay?rd?.

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.