Haftalık Medya Haberleri (8-14 Ocak 2018)

Televizyon Haberleri

 • Ça?atay Ulusoy’lu Netflix Dizisinin Yönetmeni Belli Oldu

Netflix’in ilk Türk dizisi için haz?rl?klar tüm h?z?yla sürüyor. Yap?mc?l???n? O3 Medya’n?n üstlenece?i, ?pek Gökdel’?n ‘Karakalem ve Bir Delikanl?n?n Tuhaf Hikâyesi’ adl? roman?ndan uyarlanan; ba?rolünde ise Ça?atay Ulusoy’u izleyece?imiz iddial? yap?m?n yönetmen koltu?unda ‘Bask?n: Karabasan’ ve ‘Housewife’ adl? korku filmleriyle birçok ödül kazanan genç yönetmen Can Evrenol yer alacak. ?lk sezonu 20 bölümden olu?acak dizinin bu y?l ekrana gelmesi planlan?yor.

 • Mahsun K?rm?z?gül’den Yeni Dizi

Mahsun K?rm?z?gül uzun aran?n ard?ndan ekranlara dönü? yap?yor. ‘Hayat Devam Ediyor’ dizisinin hem yönetmenli?ini, hem de senaristli?ini yapan Mahsun K?rm?z?gül, en son FOX’ta yay?nlanan ve k?sa sürede kald?r?lan ‘Kadim Dostum’ dizisinin yönetmenli?ini üstlenmi?ti. Ba?ar?l? isim Eylül’de yeni dizi için Tims & B ile anla?ma imzalad?. Hangi diziyle ekranlara dönece?i belli olmasa da Vahide Perçin’in ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisi oldu?u konu?uluyor.

 • E?k?ya Dünyaya Hükümdar Olmaz ?çin 4. Sezon Karar?

Medyatava’dan Birsen Altunta?’?n haberine göre, yönetmen koltu?unda Onur Tan’?n oturdu?u, senaryosunu Bahad?r Özdener ile Raci ?a?maz’?n kaleme ald???, ba?rollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çak?r’?n yer ald??? dizinin 4. sezonunun olaca?? da kesinle?ti.

 • ‘8. Gün’ Dizisine 2 Yeni Oyuncu

Yap?mc?l???n? Ay Yap?m’?n, yönetmenli?ini Ça?r? Vila Lostuval?’n?n, senaristli?ini Toprak Karao?lu, Volkan Sümbül ve Deniz Madano?lu’nun üstlenece?i; ba?rollerini Burcu Biricik, Musa Uzunlar ve Ayça Bingöl’ün payla?aca?? yap?m?n kadrosuna ‘?ubat’, ‘Eski Hikâye’, ‘Gülümse Yeter’ gibi yap?mlarla tan?nan Sermet Ye?il ile daha önce ‘Ezel’ ve ‘7Yüz’de rol alan P?nar Gökta? dâhil oldu. 8. Gün, yak?nda ATV’de ba?l?yor

 • Selma Ergeç ‘Ya?amayanlar’ Dizisinde

?lk yerli vampir dizisi olma özelli?ini ta??yan; yönetmenli?ini Alphan E?eli’nin, senaristli?ini P?nar Bulut’un üstlenece?i; ba?rollerini ise Elçin Sangu ve Birkan Sokullu’nun payla?aca?? yap?m?n kadrosunda daha önce ‘Asi’, ‘Muhte?em Yüzy?l’, ‘Gönül ??leri’ ve en son konuk oyuncu olarak ‘Vatan?m Sensin’de izledi?imiz Selma Ergeç de rol alacak. Ya?amayanlar, yak?nda BluTV’de ba?l?yor

 • ‘Klavye Delikanl?lar?’ Geri Dönüyor

Yap?mc?l???n? Süreç Film’in üstlendi?i dizinin devam etmesi için Digiturk’ten teklif geldi. ?artlarda anla??lmas? halinde yoluna yeni adresinde devam edecek olan yap?m?n ba?rolleri aras?ndaki Uraz Kayg?laro?lu ve Kaan Y?ld?r?m ise yeni dizilerde rol alaca?? için bu bölümlerde rol almayacak. Bununla birlikte kadroda herhangi bir de?i?iklik olup olmayaca?? ise merak konusu. Böylece Klavye Delikanl?lar?, Digiturk’ün bizzat yapt??? (Türkmax dizileri hariç) ilk dizi olacak.

 • FOX’tan Yeni Bir Gençlik Platformu: 4N1K

FOX, Fabrika Yap?m ile gerçekle?tirdi?i anla?ma ile ödüllü genç yazar Bü?ra Y?lmaz’?n çok satan kitab? 4N1K’y?, yenilikçi projelerle beraber, gençler ile bulu?turuyor. Geçti?imiz gün Soho House ?stanbul’da gerçekle?tirilen lansman etkinli?inde FOX Networks Group SVP, COO’su Mehmet ?ça?as?o?lu, Fabrika Yap?m ?irketinin kurucusu Öner Arslanel, ödüllü genç yazar Bü?ra Y?lmaz ve 4N1K oyuncular?, kat?l?mc?lara projenin detaylar?n? anlatt?. FOX’un Fabrika Yap?m’la yapt??? anla?mas? kapsam?nda platformun ilk projelerinin, bir sinema filmi, bir web dizisi ve bir TV dizisi olaca?? aç?kland?. FOX Networks Group SVP, COO’su Mehmet ?ça?as?o?lu, 4N1K’n?n sektördeki gençlik projesi aç???n? ba?ar?l? bir ?ekilde dolduraca??na inand?klar?n? ve yaln?zca bir dizi-film projesi olarak de?il, farkl? alan ve mecralarda da etkin olacak bir platform olarak ele ald?klar?n? belirtti. Geçti?imiz y?l?n May?s ay?nda vizyona giren 4N1K sinema filmi ikinci vizyon dönemiyle beraber 500.000’i a?k?n izleyiciye ve iki kitap ile beraber 270.000’den fazla okura ula?t?. 4N1K’n?n ba?rollerini Gözde Mutluer, Atakan Ho?gören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan ?im?ek ve Cemrehan Karaka? gibi ba?ar?l? isimler üstleniyor. Senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme ald???, yönetmen koltu?unda ise Murat Onbul’un oturdu?u 4N1K dizisinde; Çok satan kitaplarda ve rekor gi?e elde eden filmde oldu?u gibi yine dostluk, a?k, gençlik ön planda olmakla birlikte, be? gencin kahkaha ve macera dolu hikâyeleri konu al?nacak.

 • ‘Gülizar’ 20 Ocak’ta Yay?nda

Usta yönetmen Ça?an Irmak y?llar sonra Gülizar ile televizyon ekran?na geri dönüyor. Proje tasar?m?, senaryosu ve yönetmenli?i Ça?an Irmak’a ait olan “Gülizar”?n etkileyici hikâyesi 20 Ocak Cumartesi ak?am? saat 20.00’de Kanal D ekran?nda izleyici ile bulu?acak. O3 Medya imzas?yla yay?n hayat?na ba?lamak için geri say?mda olan dizide, ?ark? söylemekten asla vazgeçmeyen Gülizar’?n ve ba?ar?l? veteriner hekim Murat’?n hayatlar?n?n beklenmedik ?ekilde kesi?mesi ekrana aktar?lacak.

 • 10. Uluslararas? TRT Belgesel Ödülleri’ne Ba?vurular Ba?lad?

Geçen y?l 78 ülkeden toplam 677 film ile rekor kat?l?m?n oldu?u bu y?l ki 10’uncu “TRT Belgesel Ödülleri” için ba?vurular ba?lad?. Bu y?l rekor bir kat?l?m?n olmas? beklenen “TRT Belgesel Ödülleri” organizasyonu ile ilk gününden bu yana; amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün geli?mesi ve yayg?nla?mas?na katk?da bulunmak, çe?itli ülkelerden farkl? ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin Türkiye’de seyirciyle bulu?mas?n? sa?lamak ve uzun vadede dünyan?n her taraf?ndan belgeselcilerin bulu?aca?? bir zemin olu?turmak hedefleniyor.  Onuncusu düzenlenecek olan TRT Belgesel Ödülleri’ne ba?vuru için son tarih 16 ?ubat 2018.  Yap?lan ba?vurular?n sona ermesinin ard?ndan gerçekle?tirilecek ön elemenin sonuçlar?, 12 Mart 2018’de aç?klanacak.  Finale kalan filmler, geçen y?llarda oldu?u gibi, halka aç?k ve ücretsiz gösterimlerle, yönetmenlerinin de kat?l?m?yla 10-13 May?s 2018 tarihleri aras?nda belgesel sevenlerle bulu?acak. Gösterimlerle e? zamanl? yap?lacak Seçici Kurul de?erlendirmeleri sonras?nda, 14 May?s 2018’de düzenlenecek ödül töreni ile kazananlara ödülleri verilecek. Ulusal Profesyonel Kategoride 45.000 TL olan en iyi film ödülü, Ö?renci Filmleri Kategorisi’nde 20.000 TL olarak belirlendi. Uluslararas? Yar??madaki en iyi film ödülü 10.000 Avro. Bu ödüllerin yan? s?ra her kategoride 2 özel para ödülü daha bulunuyor. TRT Belgesel Ödülleri, yar??maya kat?l?m ko?ullar?n? ta??yan herkese aç?k ve kat?l?m ücretsiz. Yar??maya kat?lmak isteyenler, ba?vuru formunu ve ayr?nt?l? bilgileri, yar??man?n www.trtbelgesel.com web adresinden edinebilirler. Uluslararas? TRT Belgesel Ödülleri www.trtbelgesel.com Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün geli?mesi ve yayg?nla?mas?na katk?da bulunmak, çe?itli ülkelerden farkl? ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle bulu?mas?n? sa?lamak ve uzun vadede dünyan?n her taraf?ndan belgeselcilerin bulu?aca?? ve dü?ünce al??veri?inde bulunaca?? bir zemin olu?turmak amac?yla, Uluslararas? TRT Belgesel Ödülleri’ni bu y?l dokuzuncu kez düzenlemektedir. Uluslararas? TRT Belgesel Ödülleri, yar??maya ba?vuru ko?ullar?n? ta??yan bütün belgesel filmcilere aç?kt?r. Yar??maya kat?l?m ücretsizdir.

YARI?MA TAKV?M?:

Ba?vuru Ba?lang?ç Tarihi: 08 Ocak 2018

Yar??maya Son Ba?vuru Tarihi:16 ?ubat 2018

Ön Eleme Sonuçlar?n?n ?lan?:12 Mart 2018

Yar??maya Seçilen Filmlerin Malzemelerinin Son Kabul Tarihi:19 Mart 2018

Seçici Kurul De?erlendirmeleri:10-13 May?s 2018

Sonuçlar?n Aç?klanmas? ve Ödül Töreni:14 May?s 2018

ÖDÜLLER:

Ulusal Yar??ma Profesyonel Kategori En ?yi Film Ödülü: 45.000 TL

Özel Ödül: 35.000 TL

Özel Ödül: 25.000 TL

Ö?renci Filmleri Kategorisi En ?yi Film Ödülü: 20.000 TL

Özel Ödül:15.000 TL

Özel Ödül:10.000 TL

Uluslararas? Yar??ma En ?yi Film Ödülü:10.000 Avro

Özel Ödül: 7.500 Avro

Özel Ödül: 5.000 Avro

 • ‘Mardini ?ov’ ?le Ekranlara Dönüyor

Berdan Mardini, TRT Kürdi kanal?nda ‘Mardini ?ov’ ile ekranlara dönüyor. Hem Türkçe hem de Kürtçe ?ark?lar? ile her pazar Ankara’dan canl? yay?nla ‘Mardini ?ov’da izleyici ile bulu?acak olan ?ark?c?, “Hükümetimin destekleriyle aç?lan TRT Kürdi kanal?m?zda ?ark?lar?mla ekranlarda olmaktan büyük gurur duyuyorum. Hem Türkçe hem de Kürtçe olarak seslendirece?im ?ark?lar?mla birle?tirici, e?lenceli bir program yapaca??z. Kap?m?z herkese aç?k” dedi. Televizyon program?n?n yan? s?ra albüm ve Mardin’de kurdu?u gülya?? fabrikas? ile ilgilendi?ini belirten Berdan Mardini, önümüzdeki günlerde çok farkl? projelerle hayranlar?n?n kar??s?na ç?kaca??n?n müjdesini verdi.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Sizi Böyle Alal?m’ 8 Ocak’ta FOX’ta yay?nda (Yemek)
 • ‘Seda Sayan’la’ 8 Ocak’ta Show TV’de yay?nda (Magazin)
 • ‘U?ur’la Fenomen Av?’ 8 Ocak’ta Show TV’de yay?nda (Gizli kalm?? yetenekler)
 • ‘Beni B?rakma’ 8 Ocak’ta ATV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Babam?n Günahlar?’ 10 Ocak’ta Star TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Mesut Yar’la Laf Çok’ 15 Ocak’ta 360TV’de yay?nda (Sohbet)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • Kanal D’de yay?nlanan ‘Meryem’ dizisinin yönetmeni Feride Kaytan oldu.
 • Kanal D’de yay?nlanan ‘Nursel’le Evin Tad?’ program? sona erdi.
 • Levent Özdilek, ATV’de yay?nlanan ‘E?k?ya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Macit Koper ve Selin ?ekerci Kanal D’de yay?nlanan ‘Siyah Beyaz A?k’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Caner Kurtaran, FOX’ta yay?nlanan ‘Kalbimdeki Deniz’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • A Haber’de Program Müdürü, ATV’de ise dan??man olarak 8,5 y?l süreyle görev yapan deneyimli televizyoncu Hüseyin Özcan Turkuvaz Medya Grubu ile yollar? ay?rd?.
 • Show TV Ana Haber Bülteni’ni sunan ekranlar?n deneyimli sunucusu Jülide Ate?, kanalla yollar?n? ay?rd?.

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • 15 y?l yazarl?k yapt??? Yeni ?afak gazetesinden bir süre önce ayr?lan Ali Bayramo?lu, Karar gazetesiyle anla?t?.
 • Yeni ?afak gazetesi, Ya?ar Ta?k?n Koç ile yollar?n? ay?rd?.
 • Yeni ?afak gazetesi, kö?e yazar? Müfid Yüksel ile yollar?n? ay?rd?.
 • Sözcü gazetesinin künyesinde de?i?iklik yap?ld?. Yap?lan de?i?iklikle gazetenin sahibi Burak Akbay’?n ismi künyeden ç?kar?ld?. Gazetenin imtiyaz sahibinin yaz?l? oldu?u alana Estetik Yay?nc?l?k A.?. yaz?ld?.

Yaz?l? Bas?n

 • Baki Avc? Vefat Etti

Sözcü gazetesinin kurulu? ekibinde yer alan ve ard?ndan haber müdürlü?ü görevini üstlenen tecrübeli gazeteci Baki Avc?, dün sabah saatlerinde geçirdi?i kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 56 ya??nda hayat?n? kaybeden Avc? bir süredir sa?l?k sorunlar? nedeniyle tedavi görüyordu.

Baki Avc? Kimdir?

Baki Avc? 1962 y?l?nda ?skeçe’de do?du. Gazetecilik mesle?ine 15 Mart 1977 y?l?nda Milli Gazete’de ba?lad?. Harçl?klar?yla biriktirdi?i para onun ilk foto?raf makinesini almas?n? ve mesle?e ba?lamas?n? sa?lad?. Tercüman, Bulvar, Günayd?n, Sabah, Son Havadis, Bugün, Meydan ve Gözcü gazetelerinde muhabir, ?stihbarat ?efi ve Haber Müdürü olarak çal??t?. Koyu bir Galatasaray taraftar? olarak bilinen Avc? Habertürk Gazetesi muhabiri Ümran Avc? ile evli ve bir çocuk babas?yd?.

 

nar-ajans-tarafindan1

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.