Haftalık Medya Haberleri (8-14 Mayıs 2017)

Televizyon Haberleri

 • ‘Bir Litre Gözya??’ Kanal D’de
  MF Yap?m’?n yeni Kore uyarlamas? ‘Bir Litre Gözya??’n?n kanal? belli oldu. ‘?li?ki Durumu: Kar???k’, ‘Baba Cand?r’, ‘Seviyor Sevmiyor’, ‘Anne’ gibi ba?ar?l? projelere imza atan MF Yap?m’?n Kore uyarlamas? ‘Bir Litre Gözya??’ dizisinin kanal? belli oldu. 15 ya??ndaki Aya ad?nda lise ö?rencisi bir genç k?z?n ya?am sava??n? konu edinen dizi Kanal D’de ekrana gelecek. Diziyi yönetmesi beklenen Faruk Teber ve uyarlama senaryosunu yazan Sinan Tuzcu ve Deniz Madano?lu ile dizinin yollar? ayr?ld?. Dizinin yeni senaristleri ve yeni yönetmeni ise henüz belli de?il.
 • Engin Akyürek’in Yeni Sezondaki Kanal? Belli Oldu
  Medyatava’n?n haberine göre daha önce Fatmagül’ün Suçu Ne, Kara Para A?k, Ölene Kadar gibi dizilerde rol alan Engin Akyürek yeni sezon için Kanal D ile anla?t?. Akyürek’in Tomris Giritlio?lu’nun yeni sezonda ekrana gelecek dizi projesinde oynayaca?? konu?uluyor. Hat?rlanaca?? üzere Kanal D, geçti?imiz günlerde Kenan ?mirzal?o?lu ile de anla?ma yapm??t?.
 • ‘Fatih’ Dizisinin Yönetmeni Belli Oldu
  O3 Medya’n?n Kanal D için haz?rlad??? yeni dönem dizisi projesi olan, Fatih Sultan Mehmet’in hayat?n?n anlat?laca?? Fatih dizisinin yönetmeni de belli oldu. Güne?i Beklerken, ?eref Meselesi ve son olarak Paramparça dizisinin ikinci sezonunda reji koltu?una oturan Altan Dönmez, Fatih dizisinin de yönetmen koltu?unda oturacak.
 • Kanal D Dizisi ‘Evlat Kokusu’ Sona Eriyor
  Yap?mc?l???n? Endemol Shine Türkiye’nin üstlendi?i, Kanal D’de Çar?amba ak?amlar? yay?nlanan drama Evlat Kokusu final yapma karar? ald?. Dizi 9. bölümde ekranlara veda ediyor. Yönetmenli?ini Gökçen Usta’n?n yapt??? dizinin ba?rollerini; Hande Soral, Bar?? K?l?ç, Sedef Avc?, Murat Han ve Ye?im Salk?m payla??yor. Evlat Kokusu’nun Amsterdam çekimleri s?ras?nda Utrecht Wolvenplein Hapishanesi kapat?lm??t?.
 • Erdal Be?ikçio?lu, Ad? Efsane Dizisinden Ayr?l?yor
  Kanal D’nin sevilen ve ilgiyle izlenilen dizisi ”Ad? Efsane”de ?ok ayr?l?k. Yap?mc?l???n? D Yap?m’?n üstlendi?i, yönetmenli?ini Devrim Yalç?n’?n yapt???, senaryosunu ise Tunus Ta?ç?, Nazl? Sunlu ve Hilal Y?ld?z’?n kaleme ald???, ba?rollerinde Erdal Be?ikçio?lu, Gökçe Bahad?r ve Rojda Demirer gibi isimlerin yer ald??? dizide önümüzdeki günlerde bir ayr?l?k ya?anacak. Dizinin ba?rol oyuncusu Erdal Be?ikçio?lu diziye veda edecek.
 • ‘Deli Gönül’ Dizisinin Kadrosu Belli Oldu
  Ba?rollerinde Murat Ünalm?? ve Tuvana Türkay’?n yer ald??? “Deli Gönül” dizisinin çekimleri geçti?imiz gün Hatay’?n Antakya ilçesinde ba?lad?. FOX’ta yay?nlanacak olan “Deli Gönül” dizisi, Antakya’dan ?stanbul’a uzanan bir a?k hikâyesini ekranlara getirecek. 25 Film’in yap?mc?l???n?, Berat Özdo?an ve Selim Demirdelen’in yönetmenli?ini üstlendi?i dizinin senaryosunu Rah?an Çi?dem ?nan kaleme al?yor. “Deli Gönül”ün oyuncu kadrosunda ba?rol oyuncular? Murat Ünalm?? ve Tuvana Türkay’?n yan? s?ra Ogün Kaptano?lu, Macit Sonkan, Nilgün Karababa, Mine Tüfekçio?lu, Bar?? Yalç?n, Zuhal Yalç?n, Y?lmaz ?erif, Hayal Ada Topakkaya  gibi usta ve genç birçok oyuncu yer al?yor.
 • Fox TV’den Yeni Yar??ma ‘Gönder Gitsin’
  Red Arrow Entertainment, bünyesindeki markalar?n en güçlülerinden biri olarak kabul gören Karga Seven Pictures, Türkiye’deki ilk projesi Gönder Gitsin’i hayata geçirmeye haz?rlan?yor.
  Türkiye’deki ilk proje
  Dünyan?n en büyük medya ve yap?m devlerinden biri olarak tan?nan Red Arrow Entertainment, bünyesindeki markalar?n en güçlülerinden biri olarak kabul gören Karga Seven Pictures ile Türkiye pazar?na sa?lam bir ad?m att?.
  Ünlü oyuncu Timur Acar sunacak
  Karga Seven Pictures, çok yak?nda FOX ekranlar?nda yay?nlanacak olan “Gönder Gitsin” program?yla Türk izleyiciyle bulu?maya haz?rlan?yor. Türkiye’nin en farkl? yar??mas? “Gönder Gitsin” için ünlü sunucu Timur Acar ile anla?an Karga Seven Pictures TV pazar?na katt??? taze enerji ve ekran kalitesini geli?tirmeye yönelik tercihleriyle Türkiye’de çok k?sa zaman içinde “güçlü ve büyük bir aile olmay?” hedefliyor. Elk Format ?irketine ait olan “Gönder Gitsin” Deniz Benli arac?l???yla Türkiye’ye getirildi.
 • Yeni ?aka Program? “?lk Bulu?ma” Çok Yak?nda FOX TV’de Ba?l?yor
  Yap?m?n? 25 Film’in üstlendi?i, sunuculu?unu ise ?inasi Yurtsever ve Sinan Çal??kano?lu’nun yapt??? yeni ?aka program? “?lk Bulu?ma” çok yak?nda FOX TV’de yay?nda. Kahkaha ve adrenalinin bir arada olaca??, sürprizlerle dolu program “?lk Bulu?ma”, e?i benzeri olmayan ?akalarla FOX TV’de ba?l?yor.
  Kemaralarla dolu bir mekân… Garsonundan a?ç?s?na, komisinden temizlikçisine kalabal?k bir oyuncu ekibi… Kozmik odadan kulakl?klar sayesinde ekiple ileti?im kuran iki sunucu ve bir ?aka kurban?…?zleyiciyi kahkahaya bo?acak programda; Ba??na geleceklerden habersiz ?aka kurban?n? mekana getiren ki?i, mekanda kald?klar? sürece sunucular?n istekleri do?rultusunda her biri di?erinden daha zor dört farkl? etaptan geçmeye çal??acak ve her ?eyden habersiz ?aka kurban?yla beraber para kazanma ?ans?n? elde edecek.
 • Sina Kolo?lu: “Fox’un Sürpriz Dizi Sat???”
  FOX’un içerik sat?? grubu, (FOX Networks Group Content Distribution)  uluslararas? yay?nc?lara 2 bin saatten fazla dizi satt???n? aç?klad?. Yani FOX Türkiye, grubun ?u an y?ld?z?. Listede dikkatimi çeken ‘Bana Sevmeyi Anlat’ oldu. Dizi, 2016 A?ustos ay?nda iyi bir giri? yapm??t?, eylül ay?nda dü?ü?e geçti. Sonra büyük bir ini? ya?and?. Ay yap?m hat?r?na 22 bölüm dayand?. Bu dizi, FOX’un 2 bin saatlik sat???ndaki en iyilerden. ‘O Hayat Benim’den sonra ikinci s?rada. Pro TV (Romanya), Khabar ( Kazakistan), HT Picture (Vietnam), GMA (Filipin) sat?n alan ülkeler. ‘O Hayat Benim’ malum kanal?n ‘entrikay? damardan veren’ projesiydi. Hangi ülkeler daha çok tercih etti? Tabii ki ac?lar?n ülkeleri; Caracol TV (Kolombiya), Canal 10 (Uruguay), Telemunda (Porto Rico), Kana TV (Etiyopya), Nassmar TV (Tunus). Balkanlardan da TV 3 (Bulgaristan). Kanal?n fla? dizisi ‘Kiraz Mevsimi’nin de sat??lar? sürüyor; Antenne (Romanya) TV 3 (Litvanya), Khabar (Kazakistan). Kanal?n iyi i? yapan dizisi ‘A?k Yeniden’ TV 3 (Litvanya) TV 3 ( Letonya) ve Canal 13’e (?ili) sat?ld?.
 • ?lker Ayr?k’?n Yeni Kanal? Ve Projesi Belli Oldu
  Kanal D’de yay?nlanan ‘Ben Bilmem E?im Bilir’ program?ndaki sunuculu?uyla büyük ses getiren, geçen sezon ‘Var M?s?n?z Yok Musunuz’ program?yla Star TV’ye transfer olan ?lker Ayr?k’?n yeni kanal? belli oldu. ?lker Ayr?k, FOX Tv ile anla?ma sa?lad?. Ünlü sunucu ?lker Ayr?k, Ramazan ay?nda ana haber bülteninden önce 10 dakikal?k skeçlerle ekrana gelecek. Ramazan ay?ndan sonra ise çocuklarla birlikte bir yar??ma sunacak.
 • Netflix, ?lk Türk Dizisi ?çin O3 Medya ?le Anla?t?
  11 May?s gecesi, ?stanbul Grand Pera’da bir davet düzenleyen Netflix, söz verdi?i gibi bir Türk ortak yap?m?na imza att???n? aç?klad?. Çok say?da oyuncu, digital bas?n, blogger’?n kat?ld??? davette sahneye ç?kan Netflix EMAA Pr Direktörü Jai Dattani, davetlilere ho? geldiniz dedikten sonra Netflix’in globalde ve Türkiye pazar?na dair fikirlerini k?saca özetledi ve konu?mas?n?, “Verdi?imiz sözü tutuyoruz ve ilk Türk ortak yap?m? için harekete geçti?imizi sizlere duyuruyoruz” diyerek bitirdi. Daha sonra konu?may? devralan Netflix,  Turkey and Europe Publicity Manager olan Melisa Eyiakkan ise ilk Türk ortak yap?m? için O3 Medya ile anla?maya vard?klar?n? aç?klayarak, Onur Güvenatam’? sahneye davet etti.  Büyük bir gizlilik içinde yürütülen ve imzaya varan görü?melerin ne tür bir projeyi içerdi?ine dair detaylar? ilerleyen zamanlarda duyuracaklar?n? aç?klayan Jai Dattani bu anla?madan oldukça memnun oldu?unu da belirtti. O3 Medya, Kanal D’de yay?nlanan dönem dramas? Vatan?m Sensin ve Star TV’de yay?nlanan ?stanbullu Gelin dizilerinin yap?mc?s?..
 • ?brahim Erkal Hayat?n? Kaybetti
  Ünlü sanatç? ?brahim Erkal, tedavi gördü?ü hastanede ya?am?n? yitirdi. Evinin otopark?nda bayg?n halde bulunan ve beyin kanamas? geçirdi?i anla??lan Erkal, 25 gündür yo?un bak?mda tedavi görüyordu.
  ?brahim Erkal Kimdir?
  10 Ekim 1967 tarihinde Erzurum’da dünyaya gelen ?brahim Erkal, 1984 y?l?nda ?brahim Güzelses ad?yla “Sarho? Baki (Erzurum Türküleri)” adl? ilk albümünü ç?kard?. Fakat sesini duyuramad?. 1994 y?l?n?n ilk ay?nda kendi ad?yla ç?kard??? ilk albümü Tutku adl? albümünü yay?nlad?. Bu albümle sesini duyurmay? ba?ard? ve müzi?iyle insanlar?n ilgi oda?? oldu. 1995 y?l?n?n ilk aylar?nda S?ra Bende/Akl?mdas?n adl? ikinci albümünü yay?nlad?. Albümdeki, “Sevmesende Olur” ve “?nsafs?z” gibi ?ark?lar ön plana ç?kt?. 1996 y?l?n?n yaz aylar?nda üçüncü albümü Gönlünüze Talibim ç?kt?. Albümün ç?k?? parças? olan “Unutmayaca??m” ard?ndan ikinci parça “Can?s?” yay?nland???nda albüm büyük bir patlama ya?ad?. Albüm listelere girdi ve sat??lar? oldukça yükseldi. Albümdeki bir ?ark? hariç hepsinin sözü ?brahim Erkal’a aitti. Daha sonra albümden “Erzurum’a Gel” adl? ?ark? yay?nland?. ?brahim Erkal, ülke çap?nda tan?nd?. Albümün büyük ba?ar?s?ndan sonra, Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde dört dalda aday gösterildi ve ikisini kazanarak geceden iki ödülle birden ayr?ld?. 1997 y?l?nda Can?s? adl? TV filminin ba? rolünde Emine Ün ile birlikte oynad?. Film yay?nland??? gün çok reyting al?nca dizi olarak yay?nlanma karar? al?nd?. Ayn? y?l Can?s? ad?yla STAR’da dizi olarak yay?nlanmaya ba?land?. Daha sonra dizi SHOW’a geçti ve 1998 y?l?nda ekranlara veda etti.
  1998 y?l?nda dördüncü albümü S?r?ls?klam ç?kt?. Albümden ilk olarak “Güllerede Küstüm” adl? ?ark? yay?nlanan ilk parça oldu. Ard?ndan di?er hit ?ark?s? “Gavurun K?z?” parças?n? yay?nlad?. Albüm oldukça be?enildi ve iyi bir sat?? grafi?i çizdi. Son olarak albümün en fazla ses getiren parçalar?ndan birisi olan “Sen Ald?rma” adl? parçay? yay?nlad?. Albümün ad?n? ta??yan parçan?n Eylül 1998 tarihinde dizisi yay?nlanmaya ba?lad?. 5 Ocak 2000 tarihinde be?inci albümü De Get Yalan Dünya’y? ç?kard?. Albümle ayn? ad? ta??yan “De Get Yalan Dünya” adl? parça döneme damgas?n? vurdu. Ard?ndan albümden bir parça daha yay?nlad?. 2001 y?l?nda Su Gibi albümünü ç?karm??t?r. Albümdeki “A?k?ndan Yanay?m M? (Gönül)” parças? döneme damgas?n? vurdu. Radyolarda ve televizyonlarda s?kça gösterildi. Ard?ndan A?kname, (2002), Gönül Liman? (2004), Yüre?inden Öpüyorum – Gülüm (2006), Arana?me (2008), Burnumda Tütüyorsun (2011) ve Nefes 1 (2015) albümlerini ç?kard?.
 • ‘?kisini De Sevdim’ Dizisi Sona Eriyor
  ATV’nin yay?n hayat?na yeni ba?layan dizisi ‘?kisini de Sevdim’in ekran yolculu?u çok k?sa sürdü. Ba?rollerini Türkiye Eski Güzeli Amine Gül?e, Burak Serkan ?enalp, Mehmet Mehmedof, Hande Kaptan gibi genç y?ld?zlar?n yan? s?ra Erhan Yaz?c?o?lu gibi usta oyuncular?n payla?t??? ?kisini de Sevdim reyting yar???na kötü ba?lam??t?. Suna Y?ld?r?m isimli gözü kara bir gazetecinin nikâh masas?nda ya?ad??? büyük ihanet ve ard?ndan etraf?nda ya?anan büyük oyunlar?n gölgesindeki intikam plan?n? anlatan dizinin ikinci bölümü de beklentiyi kar??lamad?. Tekrar bölümleri de ilgi görmeyince hafta ba?? itibariyle dizinin bitirilmesine karar verildi ve tüm ekibe final bilgisi tebli? edildi.
 • ATV’den Yeni Bir Dizi: “Kanats?z Ku?lar”
  Yap?mc?l???n? Koliba Film’in üstlendi?i Kanats?z Ku?lar dizisinin çekimlerine ba?land?. Ba?rollerini Ümit Kantarc?lar, Melis Tüzüngüç, Fatih Al ve Ahmet Varl?’n?n payla?t??? dizinin kadrosunda ayr?ca; Deniz Bol???k, Karel Gürtekin, Servet Pandur, Gizem Güne?, Emir Özden, Eliz Ne?e Ça??n, Seda Türkmen, Yusuf Baymaz, Emre Melemez, Evren Bingöl ve Deniz Sayar gibi isimler de yer al?yor.
 • Timur Acar Ekranlara Dönüyor
  Son dizisi “Kertenkele”de beraber kamera kar??s?na geçti?i güzel oyuncu Eda Özerkan’la geçen yaz ya?am?n? birle?tiren Timur Acar, bir süre yüzünü dinlendirdikten sonra “Rüzgâr?n Kalbi” projeleri büyük ilgi gören Filmevi Yap?m’la iddial? bir dizi için el s?k??t?. Köfte Necmi karakterine hayat verdi?i Murat ?eker imzal? “Çakallarla Dans” serisi ba?ta olmak üzere daha önceki projelerinde hep güldürmeyi tercih eden ünlü oyuncu bu kez “Karde?im ?çin” dizisinde kamera kar??s?na geçecek. ATV’de seyirciyle bulu?acak olan dizide sempatik oyuncuya Gonca Sar?y?ld?z e?lik edecek. Çekimleri ba?lamak üzere olan dizinin oyuncusu Gonca Sar?y?ld?z, Muhte?em Yüzy?l’la ba?lad??? oyunculuk kariyerinde son olarak “Seviyor Sevmiyor” dizisinde ?rem karakterini canland?rm??t?. “Karde?im ?çin” dizisinin yönetmen koltu?unda ise geçen y?l “Oyunbozan”? çeken Emre Kabaku?ak  oturacak.
 • Oyuncu Ve Sunucu Selçuk Yöntem, Yeni Bir Proje ?çin FOX’la Anla?t?.
  19 May?s tarihinde ülkemizde vizyona girecek ‘The Ottoman Lieutenant’ filmiyle yurt d???nda büyük ses getiren Yöntem, yepyeni bir proje için yeni sezonda FOX ekranlar?nda izleyiciyle bulu?acak. Ünlü tiyatro sanatç?s? Selçuk Yöntem’in hayranlar?n? ekrana kilitleyece?i projenin haz?rl?klar? son h?z devam ediyor.
 • Türkiye’de ?lk Kez TV Festivali Düzenlenecek
  Türkiye’de ilk kez TV festivali düzenlenecek. 28 Eylül-1 Ekim 2017 tarihleri aras?nda gerçekle?ecek festivale, ?stanbul Lütfi K?rdar Uluslararas? Kongre ve Sergi Saray? ev sahipli?i yapacak.??te Ali Eyübo?lu’nun o yaz?s?…
  TÜRK?YE’DE ?LK KEZ TV FEST?VAL? OLACAK
  ?imdiye kadar birçok büyük projeye imza atan Rabia Bak?c? Güreli (?kon Events), Selim Sefada (Sefada Entertainment) ve Serkan Alt?ner’in (Salt ?leti?im), birlikte düzenleyecekleri TVCON’la hedefleri, “Hayal ettirenlerle hayal edenleri” bir araya getirmek. Televizyon y?ld?zlar?yla seyircileri bulu?turacak “Televizyon Festivali” TVCON’da neler mi yapacak? Önceki gün bir araya geldi?im üç orta??n TVCON’a dair anlatt?klar? özetle ?öyle:
  “Televizyon Festivali” TVCON’da format sat??? olmayacak. Ö?rencilerin 20, yeti?kinlerin 40 lira ödeyerek girece?i TVCON’da her kanala e?it yer verilecek. ?ki bin ki?ilik büyük salonda her TV kanal?na üç workshop hakk? tan?nacak. TV kanallar? etkinliklerde yeni projelerini tan?tacak ve ekran y?ld?zlar?yla hayranlar?n? bulu?turacak. TV izleyicileri, dizilerin sadece oyuncular?yla de?il, yönetmenleri, senaristleri ve yap?mc?lar?yla da sohbet etme, merak ettiklerini sorma hakk?n? elde edecek. Dünyada benzerleri yap?lan, ama Türkiye’de ilk kez düzenlenecek TV Festivali’ne bilet al?p girenler, isterlerse greenbox’la sevdikleri dizi y?ld?z?yla kar??l?kl? oynama ?ans?n? yakalayacak ve bu çekimlerin CD’sini an? olarak saklayacak. TVCON’da her y?l format yar??mas? düzenlenecek. Yar??maya kat?lanlardan jürinin seçece?i 10 projenin sahipleri, projelerini satmak için TV yöneticilerine sunum yapma ?ans? elde edecek. TV kanallar?n?n yan? s?ra dijital platformlar ve cast ajanslar?n?n da kat?laca?? üç gün sürecek TVCON’dan elde edilen gelirin büyük bir k?sm?, belirlenecek sosyal sorumluluk projesine aktar?lacak.
 • Star TV’den Yeni Dizi: ”Ate?böce?i”
  Star TV ve Mia Yap?m’dan yepyeni bir dizi geliyor. Yap?mc?l???n? Mia Yap?m’?n üstlendi?i, yönetmenli?ini Bar?? Yö?’ün yapaca??, senaryosunu ise Ebru Hac?o?lu’nun kaleme alaca?? ”Ate?böce?i” dizisinin erkek ba?rol oyuncusu son olarak ‘Kiral?k A?k’ dizisinde izledi?imiz Seçkin Özdemir oldu. Dizinin kad?n ba?rol oyuncusu ise son olarak ‘Kara Yaz?’ dizisinde izledi?imiz Gülper Özdemir oldu. ”Ate?böce?i” Temmuz ay?nda Star TV’de yay?nda.
 • Star TV’den 6 Bölümlük Mini Dizi: Börü
  Yakla??k iki y?l boyunca özel kuvvetler temas? üzerine bir dizi yapmay? planlayan Star TV, sonunda projeyi T?MS&B Yap?m’a sipari? ederek Söz dizisini yay?nlamaya ba?lam??t?. Ethem Öz???k’?n senaryosunu yazd???, Ya??z Alp Akayd?n’?n yönetti?i, Tolga Sar?ta?’?n ba?rolünde yer ald??? Söz çok ba?ar?l? izlenme sonuçlar? al?yor.  Da?’?n yap?mc?s? Alper Ça?lar’?n Polis Özel Harekât (PÖH) temal? bir mini dizi haz?rlad???n? Habertürk yazar? Mustafa Do?an aç?klad?. Star ?ç Yap?mlar’?n yeni sezonda Da?’?n yap?mc?lar?yla ortak olarak haz?rlad??? seri 60 dakikal?k 6 bölümden olu?acak.  Alper Ça?lar’?n senaryosunu yaz?p yönetece?i ve en geç Ekim 2017’de yay?na ç?kmas? beklenen dizi için Kerem Bürsin’le el s?k???ld?.
 • ”Çark?felek” Geri Dönüyor
  Mehmet Ali Erbil’in sunumuyla ekranlar?n efsaneleri aras?na giren ”Çark?felek” geri dönüyor. Geçen sezon Show TV’de ekrana gelen program bu sezon Star TV’de ekrana gelecek. Yap?mc?l???n? RTV Film’in üstlenece?i program?n haz?rl?klar?na da ba?lan?ld?. Program Ramazan ay?yla birlikte ekrana gelmeye ba?layacak.
 • ”Dolunay” Temmuz Ay?nda Star TV’de
  Ya?mur Ünal’?n Med Yap?m ile ortak yap?m ?irketinin ilk projesi belli oldu. Star TV’de Temmuz ay?nda yay?na ba?layacak olan ”Dolunay” dizisinin kad?n ba?rol oyuncusu Özge Gürel olurken erkek ba?rol oyuncusu Can Yaman oldu.  ‘Kay?p ?ehir’ dizisiyle ad?ndan söz ettiren Nik Xhelilaj, dizinin ikinci erkek ba?rol oyuncusu oldu. Diziyi, daha önce Galip Dervi?, ?li?ki Durumu: Evli, Baba Cand?r gibi dizileri yöneten Ça?r? Bayrak yönetecek. Dizi, ay sonunda sete ç?kacak. ”Dolunay” Temmuz ay?nda Star TV’de yay?nda.
 • TRT Pay? Ve Emlak Vergisi Kald?r?l?yor
  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? Faruk Özlü, 77 maddelik Üretim Reform Paketi’ni aç?klad?. Bugün TBMM Sanayi Komisyonu’nda paketin sunumunu yapacaklar?n? söyleyen Özlü, may?s ay? içinde de Meclis’ten geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. Özlü, sanayicilerin elektrik tüketimlerinde TRT’ye pay ödedi?ine dikkati çekerek, “2015’te sanayicilerin TRT’ye ödedi?i pay 344,2 milyon lira. Biz bunu kald?r?yoruz. TRT’yi destekleyen sanayicimiz de?il, ?ans ve talih oyunlar?ndan gelen gelir olacak” ?eklinde konu?tu.
 • Survivor Ve TV Tarihinde ?lk
  Ekranlar?n en çok izlenen rekortmen yar??mas? TV 8 ekranlar?nda yay?nlanan Survivor’da bir ilk ya?anacak. Survivor Büyük Ödülü belli oldu. Survivor tarihinde ve Türk Televizyon tarihinde verilen en büyük ödülü vermeye haz?rlan?yor. Per?embe yay?nlanacak bölümde TV ve Survivor’da tarihinde ilk olacak ödül oyunu yay?nlanacak. Kazanan tak?m?n her oyuncusuna 0 km Araba hediye edilecek. Kazanan tak?ma toplam 6 Araba hediye edilecek.
 • ‘Ya?amdan Hikâyeler’ TV 8’de yak?nda ba?layacak
  Yap?mc?l???n? Ph yap?m’?n yapaca?? y?llard?r medya dünyas?nda hem haberci hem programc? olarak yer alan ve yazar Lütfiye Pekcan’?n haz?rlay?p sunaca?? Ya?amdan Hikâyeler isimli program yak?nda TV8’de. Lütfiye Pekcan’?n haz?rlay?p sunaca?? ‘Ya?amdan Hikayeler’ program?, gerçek ya?am hikayelerini canl? yay?nda gerçek kahramanlar?n kat?l?m?yla TV8’de ekranlara ta??yacak. Kad?nlar?n sesine kulak veren Lütfiye Pekcan, canl? yay?nda avukat, dedektif ve psikiyatrist gibi uzmanlar yard?m?yla kad?nlara rehber olacak, gündüz ku?a??nda yay?nlanacak program?n tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.
 • TV 8’de yeni bir program ba?l?yor
  ?smi Gerçe?in Pe?inde olacak olan ve sunuculu?unu uzun bir süre sonra ekranlara dönecek Serap Ezgi yapacak, program Reality program? olacak. TV8’de Müge Anl?’ya benzer bir program yapmaya haz?rlanan Serap Ezgü, cinayetleri çözecek, kay?plar? arayacak. Yaz sezonu yakla??rken, böyle bir program yapmaya haz?rlanan TV 8’in reytinglerinin nas?l etkilenece?i ise merak konusu, program?n ne zaman yay?nlanaca?? ise hala belirsiz.
 • TV Program?ndaki Sözlere ‘Atatürk’e Hakaret’ Soru?turmas?
  Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???, Tvnet’te yay?nlanan, “Derin Tarih” isimli programda Atatürk’e hakaret edildi?i iddias?yla soru?turma ba?latt?. Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???, Tvnet kanal?ndaki programda Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edildi?i iddialar?n?n ele ald???n? konuyla ilgili soru?turma ba?lat?ld???n? bildirdi. CHP de programdaki konu?mac?lar ve kanal?n sorumlu müdürü hakk?nda suç duyurusunda bulundu. Yazar Süleyman Ye?ilyurt, programda Atatürk ve manevi k?z? Afet ?nan hakk?nda tepki çeken iddialarda bulunmu?tu.
 • Süleyman Ye?ilyurt Tutukland?
  Süleyman Ye?ilyurt, bir televizyon program?nda kulland??? ifadeler nedeniyle, ”Atatürk’ün hat?ras?na alenen hakaret” ile ”Halk? kin ve dü?manl??a alenen tahrik” suçlar?ndan tutukland?.

YEN? YAYINLAR

 • ‘Kelime Oyunu’ 8 May?s’ta teve2’de yay?nda (Yar??ma)

YAYINI DE???EN-DURDURULAN YAYINLAR

 • Tiyatro sanatç?lar? Atilla Olgaç, U?ur ?zgi ve Kadir Polatç? Kanal D’de yay?nlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Burak Hakk?, TRT 1’de yay?nlanan ‘Dirili? Ertu?rul’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Hande Do?andemir, Tugay Mercan ve Müge Boz, FOX TV’de yay?nlanan ‘Muhte?em Yüzy?l Kösem’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • FOX TV’de yay?nlanan “Çoban Y?ld?z?” dizisinin senaryo grubuna Ço?kun Irmak’ta kat?ld?.
 • ?ebnem Hassanisoughi, Tu?rul Tülek ve Can Koluk?sa, Kanal D’de yay?nlanan ‘Vatan?m Sensin’ dizisinin kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.
 • Medyatava’n?n haberine göre Paramparça, Dayan Yüre?im, Evlat Kokusu gibi diziler yapan ‘Endemol Shine Türkiye’nin dramalar bölümü kapat?ld?.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

GÖRSEL BASINDA GÖREV DE????KL?KLER?

 • TRT Genel Müdürü ?enol Göka istifa etti. Göka’n?n istifas? kabul edildi. TRT Kanunu gere?i en k?demli genel müdür yard?mc?s? olan Erkan Durdu vekâlet edecek.
 • TGRT Haber’in Genel Yay?n Yönetmeni Yücel Koç’tan bo?alan Genel Yay?n Yönetmenli?i görevine ise Haber Koordinatörü olarak görev yapan Ercan Seki atand?.
 • TGRT Haber’de Haber Koordinatörlü?ü görevine Bülent Çöltekin atand?.
 • 2015 y?l?ndan bu yana D Productions Genel Müdürlü?ü görevini yapan Müge Tural? Pak’la yollar ayr?ld?. Tural?’n?n yerine O3 Medya’daki Dramalar Direktörlü?ü görevinden istifa eden Lale Eren geldi.

YAZILI BASINDA GÖREV DE????KL?KLER?

 • Gazeteci, polis ve emniyet muhabiri Ferit Zengin, Milliyet Gazetesi Haber Merkezi kadrosuna kat?ld?.
 • 2,5 y?ld?r kö?esinden uzak olan Fatih Altayl? Gazete Habertürk’te yeniden kö?e yazmaya ba?lad?.

Yaz?l? Bas?n

 • Bas?n Kart? Komisyonu Kararlar? Aç?kland?
  Bas?n Kart? Komisyonu, 682’si ilk kez, 144’ü sürekli bas?n kart? olmak üzere 826 ba?vuruyu onaylad?. Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ünden yap?lan yaz?l? aç?klamaya göre, bas?n kart? ve sürekli bas?n kart? almaya hak kazananlar aç?kland?. Ankara’da dün toplanan Bas?n Kart? Komisyonu, 682’si ilk kez, 144’ü sürekli bas?n kart? olmak üzere 826 ba?vuruya onay verdi. 945 dosyay? görü?en komisyon, 115 ba?vuruyu olumsuz de?erlendirirken, 4 ba?vuruyu da iade etti. Ba?vuru sahipleri, komisyon kararlar?n?, “basinkartlari.byegm.gov.tr” internet sitesi ve e-devlet üzerinden sorgulayabilecek.
 • Cumhuriyet Gazetesi ?nternet Sitesi Yay?n Yönetmeni O?uz Güven Gözalt?na Al?nd?
  Cumhuriyet gazetesi internet sitesi yay?n yönetmeni O?uz Güven gözalt?na al?nd?. Al?nan bilgiye göre, ?stanbul Güvenlik ?ube Müdürlü?ü ekipleri, Güven’i evinde gözalt?na alarak, ?stanbul Emniyet Müdürlü?ünün Vatan Yerle?kesi’ne götürdü.  Güven hakk?nda, Denizli Cumhuriyet Ba?savc?s? Mustafa Alper’in trafik kazas?nda ölümüyle ilgili bir haber nedeniyle gözalt? karar? ç?kar?ld??? ö?renildi

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.