Haftalık Medya Haberleri (6-12 Kasım 2017)

Televizyon Haberleri

 • ”Dirili? Ertu?rul’da Son Sezon, Dirili? Osman Geliyor”

Dirili? Ertu?rul’un yap?mc?s? Mehmet Bozda?, Hürriyet’ten Cengiz Semercio?lu’na konu?tu.

”Kut’ül Amare, Dirili?’ten 10 Kat Daha Zor Proje”

“Kut’ül Amare”de 9 ayl?k bir ön haz?rl?k oldu. Tam çekimlere ba?layacakken darbe giri?imi oldu. ?lk ba?ta film yapacakt?k. Ona haz?rlan?yorduk. Sonra TRT ile konu?tuk. Film yapmaktan vazgeçtik ve diziye döndük. Çekimleri geçen hafta ba?lad?, Dirili?’ten 10 kat daha zor proje.”

”Özel Kanallara da Dizi Yapaca??z”

Cengiz Semercio?lu, iki diziyi de TRT’ye yay?nlad???n? söyleyince Mehmet Bozda? özel kanallarla görü?tü?ünü, yak?nda özel kanallara da tarih dizisi çekece?ini belirtti.

”Barbaros Hayrettin Pa?a ile ilgili dizi haz?rl?yoruz”

Barbaros Hayrettin Pa?a ile ilgili bir dizi tasarl?yoruz. Onun d???nda birkaç tane daha haz?rlamay? dü?ündü?üm dönem dizisi var. Mevlana’ya çal??t?m. Ak?nc?lar’? dizi yapaca??z. ?n?allah bunlar?n hepsi hayata geçecek.

”Dirili? Ertu?rul bu sezon son, filmi de gelecek”

Dirili? Ertu?rul’u üç sezon olarak planlad???n?, yo?un ilgi sonras? 4. sezon yapmak istedi?ini belirten Mehmet Bozda?,  ”16 reyting alan bir diziyi bu kadar sevdirdikten sonra suyunu ç?karmadan naif bir ?ekilde bitirmek gerek. Müthi? bir reyting ald? bu sezon da. Ertu?rul k?sm? bir sezon daha devam edecek. Nasip olursa “Dirili? Osman” k?sm?na da geçmeyi planl?yorum. “Dirili?”in filmi de olacak.”

”Engin Altan Düzyatan Yeni Dizide Rol Alacak M??”

Bu soruya ise ünlü yap?mc? daha kesinle?medi?ini belirtti.

 • ”?u Ç?lg?n Türkler” Dizi Oluyor

2 milyondan fazla satan ”?u Ç?lg?n Türkler” dizi oluyor. Yap?mc?l???n? bu sezon Söz, Yüz Yüze, Bir Zamanlar Çukurova gibi projelere imza atan Tims & B’nin üstlenece?i ”?u Ç?lg?n Türkler” dizi oluyor. Timur Savc? ve Burak Sa?ya?ar ?imdiden haz?rl?klara ba?lad?. Ne zaman ve hangi kanalda ekrana gelece?i netle?meyen dizi ekranlarda ”Ç?lg?n Türkler” olarak izleyiciyle bulu?acak.

 • ‘Seven Ne Yapmaz’ Dizisi Sona Eriyor

Ba?rollerini Yusuf Çim ile Seren ?irince’nin payla?t??? MF Yap?m imzal? ‘Seven Ne Yapmaz’ dizisi yay?ndan kald?r?ld?. Ye?ilçam’?n ünlü film serisi ‘Güllü’den günümüze uyarlanan dizi, Safranbolu’da ba?lam??, ?stanbul’a ta??nm??t?. Metin Baleko?lu ve Tarkan Karl?da?’?n ard?ndan Bora Onur’un yönetmen koltu?una oturdu?u ‘Seven Ne Yapmaz’?n son olarak senaristi de de?i?mi?ti. Ancak izlenme oranlar? bir türlü beklentiyi kar??layamayan dizi, Çar?amba 11. bölümüyle ekran yolculu?una veda edecek.

 • ‘Ölene Kadar’ Amerika Yolcusu

Fahriye Evcen ile Engin Akyürek’in rol ald??? ATV dizisi Ölene Kadar, Amerika yolcusu. Geçti?imiz sezon yay?nlanan dizi, Amerika’n?n NBC kanal? için uyarlanacak. Dallas dizisinin yap?mc?s? ve proje geli?tiricisi Cynthia Cidre taraf?ndan Etharnal ad?yla uyarlanan dizinin hikâyesi Güney Carolina’da geçecek..

 • ‘Bir ?çeri Bir D??ar?’ 16 Kas?m’da Yay?nda

FOX’un Nisan Yap?m imzal? yeni yar??mas? ‘Bir ?çeri Bir D??ar?’ için geri say?m ba?lad?. Ba?ar?l? oyuncu Derda Yasir Yenal’?n sunuculu?unu üstlendi?i yar??ma için ?imdiden nefesler tutuldu. Bu yar??mada çekilmek ya da durmak yok. Yar??ma, “iyi insanlar?n ba??na güzel ?eyler gelsin’ ilkesiyle ekranlara gelecek. Hayat?n içinden ilham veren hikâyeleri olan tüm yar??mac?lar isme özel davet mektuplar?yla yar??maya davet edilecekler. Göz kama?t?ran prodüksiyonda, hayatlar?n? de?i?tirecek tam 1 milyon lira için yar??acaklar. ‘Bir ?çeri Bir D??ar?’ 16 Kas?m Per?embe günü saat 23.00’te izleyicisiyle bulu?acak.

 • Hatice Aslan ‘Ad? Zehra’ Dizisinde

NTC Medya’n?n FOX için haz?rlad??? yeni drama dizisi için kadrosuna usta oyuncu, Hatice Aslan’? katt?. Dizinin ba?rolü geçti?imiz günlerde aç?klan?p ba?ar?l? oyuncu Zeynep Çamc? olmu?tu. Ad? Zehra yak?nda FOX’ta yay?nda.

 • ‘Hayati Ve Di?erleri’ 19 Kas?m’da Yay?nda

Kanal D’nin, yap?mc?l???n? 1441 Prodüksiyon’un üstlendi?i, ba?rollerinde Celil Nalçakan, Günay Karacao?lu ve Levent Ülgen’in yer ald??? yeni dizisi “Hayati ve Di?erleri” 19 Kas?m Pazar ak?am? izleyicisi ile bulu?acak. Sürgün karakolunda ba? komiserlik yapan Hayati (Celil Nalçakan), ona her f?rsatta gelin bulmaya çal??an annesi ?ükran (Günay Karacao?lu) ve türlü yöntemlerle kolay yoldan kö?eyi dönmeye çal??an day?s? Danyal’?n (Levent Ülgen) hikâyesini konu alan dizinin senaryosunu Onur Özcan ve Murat Özsoy kaleme al?rken, yönetmenli?ini ise Özer K?z?ltan yap?yor.

 • Leyla Tanlar ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ Dizisinde

Yap?mc?l???n? O3 Medya’n?n, yönetmenli?ini Altan Dönmez’in üstlendi?i, kadrosunda Kenan ?mirzal?o?lu, Seda Bakan, Selin Demiratar, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Gürkan Uygun, Metin Akp?nar, Ertan Saban, Serkan Keskin, Funda Eryi?it, Toprak Sa?lam, Burak Tamdo?an gibi isimlerin yer ald??? diziye Paramparça dizisinin Cansu’su Leyla Tanlar dâhil oldu. Tanlar, dizide Çandarl?’n?n k?z? Melike’ye hayat verecek. ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ Ocak 2018’de Kanal D’de yay?nda.

 • “H?çk?r?k” Dizisinin Kad?n Ba?rol Oyuncusu Belli Oldu

Son olarak Ac? A?k ve Meryem dizisinin ilk bölümüne konuk olan Sezgi Sena Akay, Kanal D’nin iddial? günlük dizisi ‘H?çk?r?k’ dizisinin kad?n ba?rolü oldu. Ölümsüz yazar Kerime Nadir’in ayn? adl? roman?ndan günümüze uyarlanan dizide ba?rolü Arda Hac?o?lu canland?racak. Hac?o?lu’nun partneri Nalan rolüne hayat verecek, 2012 y?l?nda Best Model seçilen, ard?ndan “Zeytin Da??” ve “Muhte?em Yüzy?l Kösem” gibi birçok ünlü dizide rol alan Sezgi Sena Akay, Hac?o?lu ile kamera kar??s?na geçecek.

 • ‘Tutsak’ Ve ‘Ver Elini A?k’ Final Yap?yor

Yap?mc?l???n? 1441 Yap?m’?n üstlendi?i, kadrosunda Pamir Tekin, Gülper Özdemir ve Caner ?ahin’in yer ald??? dizi haftaya yay?nlanacak 9. bölümüyle final karar? ald?. Final karar?n? yap?m ?irketi “Yap?mc?l???n? yapm?? oldu?umuz Tutsak isimli dizimiz 9. bölüm itibari ile final yapacakt?r, ?imdiye kadar göstermi? oldu?unuz anlay?? ve eme?inizden dolay? te?ekkür ederiz. Yeni projelerde görü?mek üzere…”  aç?klamas?n? yapt?. Yap?mc?l???n? Salacak Yap?m’?n üstlendi?i ve ‘Vatan?m Sensin’in gelmesiyle yay?n ak???ndan ç?kar?lan ‘Ver Elini A?k’ da final karar? ald?. Dizi, 11. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.

 • ‘Anne’ Dizisine Tokyo Festivalinden Özel Ödül

Yönetmenli?ini Merve Girgin Aytekin’in üstlendi?i MEDYap?m-MF Yap?m ortak yap?m? olan ve ba?rollerini Vahide Perçin, Cansu Dere, küçük oyuncu Beren Göky?ld?z ve Gonca Vuslateri’nin payla?t??? “Anne” dizisi Tokyo Uluslararas? Drama Festivali, “Yabanc? Dizi” kategorisinde özel ödüle lay?k görüldü. Ekim ay?nda, Tokyo ’da gerçekle?tirilen ödül töreninde Anne dizisinin ödülünü yap?mc? Fatih Aksoy ve Faruk Bayhan Japonya Ekonomi Bakan?’ndan ald?. Törende ve sonras?nda Anne dizisine ve yap?mc?lar Fatih Aksoy ile Faruk Bayhan’a Japon bas?n? büyük ilgi gösterdi. Dizinin orijinal versiyonu Mother’?n yap?mc?s? ve yönetmeni de Fatih Aksoy ve Faruk Bayhan’? ayr?ca sahnede tebrik ettiler.

 • Demet Evgar ‘Avlu’ Kadrosunda

Yap?mc?l???n? Limon Film’in, yönetmenli?ini Yüksel Aksu’nun, senaristli?ini Seda Altayl? Turgutlu’nun üstlendi?i; ba?rollerini ise Nursel Köse, Rüçhan Çal??kur ve Gamze Topuz’un payla?t??? yap?m için daha önce ‘Emret Komutan?m’, ‘1 Erkek 1 Kad?n’ ve son olarak ‘Vatan?m Sensin’de rol alan ba?ar?l? oyuncu Demet Evgar ile imza a?amas?na gelindi. Avlu, yak?nda Star’da ba?l?yor.

 • ‘Kalk Gidelim’ 18 Kas?m’da Yay?nda

Yap?mc?l???n? STAFF Film’in, yönetmenli?ini Hatice Memi?’in, senaristli?ini Baykut Badem’in üstlendi?i; ba?rollerini ise Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varl?er, Mehtap Bayri, Emin Gürsoy, Asl? Oma?, Kerem Kupac?, Y?ld?z Kültür, Beyaz?t Gülercan, Nalan Yavuz ve Füsun Kostak’?n payla?t??? yap?m önümüzdeki haftadan itibaren cumartesi yar???na dâhil olacak. Öte yandan ayn? gün yay?nlanan ve çok dü?ük reytingler alan ‘Yalaza’n?n ak?beti ise merak konusu. Kalk Gidelim, ilk bölümüyle 18 Kas?m Cumartesi 20.00’de TRT 1’de yay?nda.

 • ‘Yalaza’  Dizisi Yeni Gününde

TRT 1’in sevilen dizisi Yalaza bundan sonra yeni gününde ekrana gelecek. Yap?mc?l???n? Sinegraf’?n üstlendi?i; ba?rollerini Sinan Albayrak, ?pek Tuzcuo?lu, Didem Balç?n, Hasan Kaçan ve Kadir Çöpdemir’in payla?t??? yap?m, yeni dizi ‘Kalk Gidelim’in ba?layacak olmas?yla birlikte önümüzdeki haftadan itibaren pazartesi ak?am? yay?nlanacak ve ‘Söz’, ‘Çukur’, ‘K?rg?n Çiçekler’, ‘Siyah Beyaz A?k’ gibi rakiplere kar?? mücadele verecek. Yalaza, yeni bölümleriyle 20 Kas?m’dan itibaren her Pazartesi 20.00’de TRT 1’de yay?nda.

 • ‘Te?kilat Yak?nda TRT Haber’de

Gazeteciler ?smail Navruz ve Turan K?rk?l’?n haz?rlayaca?? program?n sunuculu?unu tecrübeli isim Ayla Çetinkaya yapacak. Her bölümde Emniyet Te?kilat?n?n bir birimine konuk olacak olan ekip operasyon, tatbikat ve e?itimlere  kat?larak isimsiz kahramanlar?n gerçek hikâyelerini ekranlara yans?tacak. Çekim çal??malar? aral?ks?z sürerken, program?n ilk bölümü Kas?m ay? içinde TRT Haber ekranlar?nda olacak.  Ayn? ekip daha önce de TRT Haber’de yay?nlanan Ya Olmasayd? isimli program? haz?rlam??t?.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Kom?ular’ 6 Kas?m’da FOX’ta yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Laf Bende Kalmas?n’ 6 Kas?m’da Lifetime Türkiye TV’de yay?nda (Magazin)
 • ‘Nerdesin Birader’ 8 Kas?m’da FOX’ta yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Vatan?m Sensin’ yeni sezon bölümleriyle 9 Kas?m’da Kanal D’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Çi’ 9 Kas?m’da PuhuTV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Bahtiyar Ölmez’ 11 Kas?m’da ATV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Al??veri? Melekleri’ 13 Kas?m’da Kanal D’de yay?nda (Moda)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • Show TV’de daha önce Sal? ak?amlar? ekrana gelen ‘Klavye Delikanl?lar?’ dizisi 12 Kas?m’dan itibaren art?k Pazar ak?amlar? yay?nda.
 • Kanal D’de daha önce Per?embe ak?amlar? ekrana gelen ‘Ver Elini A?k’ 21 Kas?m’dan itibaren art?k Sal? ak?amlar? yay?nda.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Kameraman ?smail Kö?eli, NTV ile yollar?n? ay?rd?.

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Genel Müdür Yard?mc?s? Kemal Gülmü?, Do?an Haber Ajans? ile yollar?n? ay?rd?.
 • TGRT Haber’in deneyimli ekran yüzü Özlem Pala görevinden istifa etti.
 • Ayd?nl?k gazetesi yazar? Mehmet Faraç, gazete ile yollar?n? ay?rd?.

 

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.