Haftalık Medya Haberleri (4 – 10 Eylül 2017)

Televizyon Haberleri

 • Bakanl?k’tan ‘Çitos Efe’ Karar?: Ekran Yüzü Çocuklar ?çin Dü?meye Bas?ld?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???, ‘Çocuktan Al Haberi Ünlüler’ program?nda ünlenen ve sosyal medyada k?sa sürede binlerce takipçi say?s?na ula?an 5.5 ya??ndaki Erzurumlu Efecan Koçyi?it (Çitos Efe) gibi ekran yüzü olan tüm çocuklar için harekete geçti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???’n?n olu?turdu?u kurulla ekrana ç?kan çocuklar?n aileleri ile temasa geçilecek, çocuklara psikolojik dan??manl?k hizmeti verilecek, ekonomik anlamda sömürülmelerine izin verilmeyecek.

 • KHK ?le Kapat?lan Medya Kurulu?lar?n?n Mallar? TMSF Taraf?ndan Sat??a Ç?kart?ld?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapat?lan ve Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen ?MC TV, TV 10, Jiyan TV, Azadi TV, Radyo Nur, Meydan, Yar?na Bak??, Yeni Hayat, Kocaeli Man?et ve Demokrat Gebze Gazetesi ile Dost Ajans’?n demirba? ve lisanslar?n?n ihale yoluyla sat??a sunulaca?? belirtildi. TMSF’nin internet sayfas?nda yap?lan aç?klamaya göre; 5 Eylül ile 10 Ekim tarihleri aras?nda televizyon ve gazetelerin demirba? ve lisanlar? ihale yoluyla sat??a ç?kar?lacak. ?MC TV ve TV 10, KHK’lerden do?an ma?duriyetleri gidermek iddias?yla kurulan OHAL Komisyonu’na da internetten yap?lan ba?vuru formunda isimleri yer almad??? için ba?vuruda bulunamam??t?.

 • Demet Akal?n, Geçti?imiz Ay En Çok Konu?ulan Ünlü ?sim Olarak Zirveye Ç?kt?

Medya Takip Ajans? Interpress’in haz?rlam?? oldu?u listeye göre vermi? oldu?u konserlerin yan? s?ra hakk?nda ç?kan iddialar ve yapm?? oldu?u aç?klamalarla Demet Akal?n, geçti?imiz ay en çok konu?ulan ünlü isim olarak zirveye ç?kt?. Ba?ar?l? ?ark?c? hakk?nda geçen ay yaz?l? bas?nda 619 haber ç?kt??? tespit edildi. Listenin ikinci s?ras?nda son zamanlar?n en popüler isimlerinden olan Aleyna Tilki yer al?rken, her yapt??? gündem olan genç ?ark?c? ile ilgili yaz?l? bas?na 378 haber yans?d??? belirlendi. Geçti?imiz ay en çok konu?ulan ünlü isimlerin bulundu?u listenin üçüncü s?ras?nda yine bir kad?n sanatç? yer al?rken, çekilen resimlerinin gündemi uzun süre me?gul etmesinin ard?ndan, verdi?i konserlerin yan? s?ra oynayaca?? yeni dizi ile de gündemde olan güzel sanatç? Sibel Can hakk?nda geçen ay yaz?l? bas?nda 338 haber yer ald??? tespit edildi.

 • Ethem Sancak ?irketini Devrediyor

Es Medya’n?n patronu Ethem Sancak, ?irketin yüzde 100’ünü Zeki Ye?ilda?’a devretmek için Rekabet Kurumu’na ba?vurdu. Rekabet Kurumu’nun sitesinde yer alan aç?klamada ?öyle denildi: “Es Yönetim Dan??manl?k ve Yat?r?m Proje Geli?tirme A.?. ile Zeki Ye?ilda? aras?nda düzenlenen Hisse Devri Sözle?mesi uyar?nca, Es Yay?nc?l?k ve Medya Yat?r?m Hizmetleri A.?.’nin %100’ünün Zeki YE??LDA?’a devredilmesi…” Rekabet Kurumu’nun da onay? ile birlikte hisse devir i?lemleri tamamlanm?? olacak. 1 milyon TL sermayeli Es Yay?nc?l?k ve Medya A.?’nin Yönetim Kurulu Ba?kan? konumunda Ethem Sancak yer al?yor. An?lan ?irketin bünyesinde Ak?am, Star ve Güne? gazeteleri ile TV kanallar? Kanal 24 ve TV 360′?n yan? s?ra radyo kanallar? bulunuyor.

 • Seul’den Ay Yap?m Dizilerine Ödül

Bu y?l 12. kez düzenlenen Seul Uluslararas? Drama Ödülleri’nde kazananlar belli oldu. Törende Ay Yap?m’?n ba?ar?s? dikkat çekti. Ba?rollerini K?vanç Tatl?tu? ve Tuba Büyüküstün’ün payla?t???, Star TV’nin sevilen yap?m? Cesur ve Güzel ‘En ?yi Dizi’ kategorisinde Gümü? Güvercin ödülüyle dönerken geçti?imiz aylarda ekranlara veda eden Bu ?ehir Arkandan Gelecek’te boksör Ali karakterini canland?ran Kerem Bürsin ise ‘En ?yi Aktör’ ödülünün sahibi oldu. Bilindi?i gibi geçen y?l Ay Yap?m’?n bir di?er dizisi olan Kara Sevda da jüri özel ödülünü kazanm??t?.

 • ‘Bahtiyar Ölmez’in Ba?rol Oyuncusu Yetkin Dikiciler Oldu

Ekim ay?nda ATV ekranlar?nda seyircisiyle bulu?mak için gün sayan “Bahtiyar Ölmez” dizisinin ba?rol oyuncusu ünlü oyuncu Yetkin Dikiciler oldu. Bayram tatili sonras?nda çekimlerine ba?lanacak olan Bahtiyar Ölmez ad?ndaki komedi dizisini Huzur Soka?? ve Kertenkele gibi dizilerden de tan?d???m?z gazeteci Salih Tuna kaleme ald?. Dizinin yap?mc?l???n? Muharrem Gürer, yönetmenli?ini ise Cem Tabak üstleniyor.

 • ‘Bizim Hikâye’ 14 Eylül’de Yay?nda

FOX’un Shameless uyarlamas? yeni dizisi Bizim Hikâye, 14 Eylül Per?embe 20.00’de ekran maceras?na ba?l?yor. Bizim Hikaye’de Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan’a; Nesrin Cevadzade, Ya??zcan Konyal?, Nejat Uygur, P?nar Töre, Berkay Ak?n, Evrim Do?an, ?smail Karagöz, Korhan F?rat, Mehmetcan Mincinozlu, Alp Akar, Zeynep Selimo?lu ve Ömer Sevgi e?lik ediyor. ?zleyiciyle bulu?mak için gün sayan dizi ‘Bizim Hikâye’nin yönetmenli?ini Serdar Gözelekli yap?yor. Senaryosunu ise Hatice Meryem ve Banu Kiremitçi kaleme al?yor.

 • ‘Kay?td???’ 18 Eylül’de yay?nda

Ba?rollerinde Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert’in yer ald??? “Kay?td???” dizisi 18 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de FOX izleyicisiyle bulu?acak. Senaryosunu ?ahin Altu? ve Caner Güler’in kaleme ald???, yap?mc?l???n? Red Arrow Entertainment bünyesindeki Karga Seven Pictures’?n, proje tasar?m? ile kreatif yönetmenli?ini ise Cevdet Mercan’?n üstlendi?i projede, güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor.  Erkan Petekkaya, uluslararas? ba?lant?lar? olan bir suç organizasyonunu çökertmekle görevlendirilmi? bir istihbarat ajan?n? canland?raca?? yeni dizi için “Yeni bir hikâye, yeni bir heyecan ve muhte?em bir kadro. Bende heyecan ve sab?rs?zl?kla izleyici kar??s?na ç?kaca??m?z günü bekliyorum. Ku?kusuz y?l?n en iddial? projelerinden bir tanesi olacak” diyerek heyecan?n? dile getirdi. Dizide s?n?r tan?mayan, özgür ruhlu, maceraperest bir doktoru canland?ran Songül Öden  çal???rken duydu?u keyfi, izlerken seyircinin de almas?n? diledi?ini belirtti. “Büyük heyecan duydu?um hikâyemizin izleyiciye de ayn? hissiyat? verece?ine eminim” ?eklinde duygular?n? dile getiren Dolunay Soysert ise güzel, anlay??l?, yard?m sever ve zeki “Esra” karakteriyle izleyicinin kar??s?na ç?kacak. “Kay?td???”nda; U?ur Polat, Nur Sürer, Ali Dü?enkalkar, ?smail Hac?o?lu, Tugay Mercan, Burak Yamantürk, Serdar Orçin, Kadim Ya?ar ve Müge Boz gibi birçok deneyimli oyuncu yer al?yor.

 • ‘4N1K’ Yak?nda FOX’ta

Genç yazar Bü?ra Y?lmaz’?n roman?ndan sinemaya uyarlanan ‘4N1K’n?n FOX’ta dizi olarak ekranlara gelece?i haberleri ç?km??t?. Dizi hakk?nda yeni bilgiler geldi. Yap?mc?l???n? Fabrika Yap?m’?n üstlenece?i dizinin senaryosunu Kaçak Gelinler, Kiraz Mevsimi, Y?ld?zlar ?ahidim dizilerinin senaristli?ini yapan Ferhat Ergün üstlenecek. Dizinin yönetmen koltu?unda ise Murat Onbul oturacak. Oyuncu kadrosunda Gözde Mutluer, Hasan Denizyaran, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan ?im?ek, Cemrehan Karaka? gibi isimlerin bulundu?u ‘4N1K’ çok yak?nda FOX’ta.

 • Woman’?n çekimleri ba?lad?

Yeni yay?n döneminde FOX izleyicisiyle bulu?acak olan, yap?mc?l???n? Med Yap?m ve Mf Yap?m’?n üstlendi?i, yönetmen koltu?unda Merve Girgin Aytekin’in oturdu?u ve senaryosunu Hande Altayl?’n?n kaleme ald??? ‘’Woman’’ dizisinin uyarlamas?n?n çekimleri ba?lad?. Bayramda çekimlerine devam edilen dizide; Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’a Bennu Y?ld?r?mlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, ?erif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Devrim Özder Ak?n, Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil e?lik ediyor.

 • ‘Arka Sokaklar’ 15 Eylül’de Kanal D’de Yay?nda

Kanal D’nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Arka Sokaklar 12. sezonuyla 15 Eylül Cuma ak?am? izleyiciyle bulu?acak. Yap?m? Erler Film’in, yap?mc?l???n? Türker ?nano?lu’nun üstlendi?i, yönetmenli?ini Orhan O?uz’un yapt???, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazd???, Kanal D’nin efsane dizisi ‘Arka Sokaklar’?n oyuncu kadrosuna yeni sezonda Merve Oflaz da dâhil olmu?tu.

 • ‘Sevda’n?n Bahçesi’ 23 Eylül’de Yay?nda

Kanal D’nin yeni sezondaki dizilerinden Sevda’n?n Bahçesi’nin yay?n tarihi belli oldu. Ba?rollerini Sibel Can, Emre K?nay, Alina Boz, Baran Bölükba??, Begüm Kütük Ya?aro?lu, Kerem Al???k, Esra K?z?ldo?an, Mehmet Bozdo?an ve Berat Yenilmez’in payla?t???; yap?mc?l???n? Gold Film’in, yönetmenli?ini Emir Khalilzadeh’in, senaristli?ini ise Birol Güven’in üstlendi?i yap?m, 23 Eylül’den itibaren cumartesi yar???na dâhil olacak. Sevda’n?n Bahçesi, ilk bölümüyle 23 Eylül Cumartesi 20.00’de Kanal D’de.

 • ‘Beyaz Show’ 13 Ekim’de Yay?nda

Kanal D’nin sevilen talk-show program? Beyaz Show’un yeni sezonu ne zaman açaca?? belli oldu. Sunuculu?unu Beyaz?t Öztürk’ün üstlendi?i yap?m, bir de?i?iklik olmad??? takdirde 13 Ekim Cuma gecesi 21. sezona start verecek. Öte yandan ilk programda konuk olmas? için sezonun iddial? filmi ‘Cingöz Recai’nin ekibi (ba?ta Kenan ?mirzal?o?lu, Meryem Uzerli ve Haluk Bilginer olmak üzere) davet edildi?i de gelen haberler aras?nda. Öte yandan geçti?imiz y?l ya?anan olaylar nedeniyle bant yay?na geçen Beyaz Show bu sezon yeniden canl? olarak ekrana gelecek.

 • Kanal D ?spanya Pazar?nda

Hürriyet Gazetesi yazar? Ertu?rul Özkök, Kanal D’nin ?spanya pazar?na girdi?ini duyurdu. Özkök yaz?s?nda, Beren Saat ve Engin Akyürek’in ba?rollerini payla?t??? Kanal D’nin yay?nland??? döneme damga vuran “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisini ?spanya’ya satt???n? aç?klad?. Ertu?rul Özkök, yine Kanal D’nin, ba?rollerini Kerem Bürsin, ?ükrü Özy?ld?z ve Yasemin Allen’?n payla?t?klar?, yay?nland??? dönemde ilgiyle izlenen “?eref Meselesi” dizisini de Fransa pazar?na satt???n? yazd?.

 • Elçin Sangu ‘Gülizar’ Dizisinde

Elçin Sangu’nun yeni projesi sonunda belli oldu. Kiral?k A?k dizisiyle büyük bir ç?k??? yakalayan Elçin Sangu, geçti?imiz aylarda Kanal D ile anla?m??t?. Aylard?r birçok proje okuyan güzel oyuncu en sonunda karar?n? verdi ve O3 Medya’n?n Gülizar dizisiyle anla?t?. Yönetmen koltu?unda Ça?an Irmak’?n oturaca?? dizi Gülizar, yak?nda Kanal D’de.

 • Ali?an Ve Ça?la ??kel ‘Sar? Melekler’ Dizisinde

Erler Film’in patronu, duayen sinemac? Türker ?nano?lu’nun yeni dizisi ‘Sar? Melekler’in kanal? belli oldu. Senaryosunu Resul Erta?’?n yazd??? dizi Kanal D’de seyirciyle bulu?acak. Deniz Çelebi ve Levent Gürkan’?n yönetece?i “Sar? Melekler” dizisinde Ali?an, taksici Metin rolüne hayat verecek. Ali?an’?n e?i Füsun’u ise Hande Katipo?lu canland?racak.

Ça?la ??kel, Ali?an’?n yengesi oldu

‘Sar? Melekler’ dizisinde Ali?an’?n y?llard?r partnerli?ini yapan Ça?la ??kel ise  bu kez seyirciyi ?a??rtacak. Ba?rol oynad?klar? Cennet Mahallesi dizisi haf?zalardan silinmeyen ikiliden ??kel, Ali?an’?n yengesi kuaför Seher rolüne hayat verecek.

 • ‘Dünya Güzellerim’ Final Yap?yor

Show TV’de yay?nlanan ‘Dünya Güzellerim’ ekranlara veda ediyor. Yap?mc?l???n? Bloom Medya’n?n, yönetmenli?ini Mustafa Kotan’?n üstlendi?i; Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy’dan olu?an dev kadronun bir araya geldi?i “Dünya Güzellerim” ekranlara veda ediyor. Sevilen program 13. bölümüyle 20 Eylül Çar?amba günü final yapacak. Program?n ikinci bir sezonu olup olmayaca?? ise henüz net de?il. Sina Kolo?lu’nun kulis bilgisine göre program?n ikinci sezonu olursa yine yaz ay?nda olacak.

 • ‘Aras’ Dizisinin ?smi De?i?ti

Yap?mc?l???n? Ay Yap?m’?n üstlendi?i, ba?rollerinde Aras Bulut ?ynemli ve Dilan Çiçek Deniz’in yer ald??? dizinin ismi ‘Çukur’ olarak belirlendi. Merakla beklenen dizinin kadrosuna Erkan Kolçak Köstendil ve Öner Erkan dâhil oldu. ‘Çukur’ yak?nda Show TV’de yay?nda.

 • ‘Gecelerin Ötesi’ Dizisinin Ba?rol Oyuncular? Belli Oldu

T?MS & B Yap?m’?n bu sezon Show TV için haz?rlad??? drama Gecelerin Ötesi’nin kadrosu tamamlan?yor. Yönetmenli?ini Osman Ta?ç?’n?n, senaristli?ini Ethem Öz???k’?n üstlendi?i, Taner Ölmez, Özgür Emre Y?ld?r?m ve Merve Dizdar’?n rol ald??? dizinin ba?rol erkek oyuncusu da nihayet belli oldu. Geçen sezon Kanal D’de yay?nlanan Hayat ?ark?s? dizisinde Kerim karakterine can veren Birkan Sokullu, Cino karakterini canland?rmak üzere yap?m ?irketiyle imza a?amas?na geçti. Hikâyenin kilit karakteri olan ba?rol kad?n rolü için ise Sinem Kobal ile anla??ld?. Planlamalarda bir son dakika de?i?ikli?i olmazsa Gecelerin Ötesi (yay?na ba?ka isimle ç?kabilir) Ekim ay?nda Show TV’de yay?nda olacak.

 • ‘Fazilet Han?m ve K?zlar?’ 16 Eylül’de Yay?nda

Star TV dizilerinden Fazilet Han?m ve K?zlar?’n?n yeni sezon yay?n tarihi aç?kland?. Dizi, 16 Eylül Cumartesi günü ekran yolculu?una geri dönü? yap?yor. Senaristli?ini S?rma Yan?k’?n yapt???, yap?mc?l???n? Av?ar Film’in üstlendi?i yönetmen koltu?unda ise Gökçen Usta’n?n oturdu?u dizinin oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraço?lu, Mahir Gün??ray, Gülsen Tuncer, Ça?lar Ertu?rul, Alp Navruz, Tu?ba Melis Türk, Tolga Güleç, Hazal Türesan, ?dris Nebi Ta?kan, Ecem Baltac?, Zerrin Ni?anc? ve Sevinç Erol’un yer al?yor.  Fazilet Han?m ve K?zlar?, yeni bölümleri ile 16 Eylül Cumartesi günü saat: 20:00’de Star’da yay?nda.

 • ‘Söz’ 18 Eylül’de Yay?nda

Yap?m?n? ‘TIMS&B’nin, yap?mc?l???n? Timur Savc? ve Burak Sa?ya?ar’?n yapt???, Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi ‘SÖZ’ün 2. sezonu 18 Eylül Pazartesi saat 20.00’de ba?l?yor. Ba?rollerini Tolga Sar?ta?, Aybüke Pusat ve Serhat K?l?ç’?n payla?t?klar?, yönetmenli?ini Ya??z Alp Akayd?n’?n yapt???, senaryosunu Ethem Öz???k’?n kaleme ald???, vatan? için gözünü k?rpmadan ölüme yürüyen bir ‘Özel Kuvvet Timi’nin hikâyesinin anlat?ld??? ‘SÖZ’ dizisinin kadrosuna Cihan Ünal, Ezgi Çelik ve Mehmet Özgür dâhil olmu?lard?.

 • ‘Hayat S?rlar?’ Star TV’de

Most Yap?m’?n yeni ve iddial? dizisi ‘Hayat S?rlar?’n?n kanal? belli oldu. Yönetmenli?ini Gül O?uz’un yapaca??, kadrosunda Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Ahmet Mümtaz Taylan ve Devrim Yakut’un yer ald??? ‘Hayat S?rlar?’ Ekim sonunda Star TV’de ekrana gelecek. ‘Hayat S?rlar?’ Ekim’de Star TV’de.

 • Burak Özçivit, Star TV’deki Yeni Dizisiyle Ekrana Dönüyor

Son olarak Kara Sevda dizisinde rol alan Burak Özçivit, Star TV’deki yeni dizisiyle ekrana dönüyor. Daha önce Küçük S?rlar, Çal?ku?u, Muhte?em Yüzy?l, Kara Sevda gibi dizilerde rol alan Burak Özçivit ekranlara dönüyor. Bu sezon yine Star TV‘de yay?nlanacak bir dizide rol alacak ünlü oyuncunun adresi ise yine Ay Yap?m olacak. Ünlü oyuncu Star TV’nin yeni sezon tan?t?m?nda da yer ald?. Burak Özçivit’in Star TV’deki yeni dizinin detaylar? ise henüz belli olmad?. Senaryo ve cast çal??malar? süren dizi Ocak 2018’de Star ekranlar?nda olacak.

 • ‘Ufak Tefek Cinayetler’ Dizisinin Ba?rolleri Belli Oldu

Ay Yap?m’?n Star TV için haz?rlad??? Ufak Tefek Cinayetler ad?ndaki yeni draman?n kadrosu netle?meye ba?lad?. Burçin Terzio?lu’nun ba? kad?n oyuncu olarak el s?k??t??? projede, erkek ba?rol için ise son olarak Show Tv’de yay?nlanan A?k ve Gurur’da rol alan genç oyuncu Mert F?rat ile anla??ld?. Kiral?k A?k ad?ndaki romantik komedi dizisiyle ad?na a?ina oldu?umuz Meriç Acemi’nin senaryosunu yazd??? projede Selim Bayraktar, Y?ld?ray ?ahinler ve Ferit Aktu? gibi güçlü oyuncular da yer al?yor.

 • ‘Kefaret’ Dizisinin Ba?rol Oyuncular? Belli Oldu

Star TV’nin yeni sezondaki dizilerinden olan Kefaret’in ba?rolleri belli oldu. Yap?mc?l???n? ANS Prodüksiyon’un üstlendi?i ve Kore dizisi Two Weeks’ten uyarlanan dizinin ba?rollerinde son olarak Bana Sevmeyi Anlat dizisinde oynayan Kadir Do?ulu ile son olarak Çember’de konuk oyuncu olarak izledi?imiz Melisa Sözen yer alacak. ??lemedi?i bir suç yüzünden hayat? zindan olan bir adam?n hikâyesinin anlat?ld??? dizinin yönetmen koltu?unda usta yönetmen Abdullah O?uz oturacak. Kefaret, yak?nda Star TV’de.

 • Ezgi Sertel Teve2 ?le Anla?t?

Sunucu Ezgi Sertel ekranlara dönüyor. Posta gazetesi yazar? Mesut Yar’?n haberine göre, Son olarak Star TV’de ‘Lezzetin Haritas?’ program?yla izleyici kar??s?na ç?kan Sertel, yeni sezonda teve2’de yay?nlanacak olan bir kad?n program?yla yeniden izleyici kar??s?na ç?kmaya haz?rlan?yor. ?smi henüz belli olmayan yap?m gelecek haftalarda ekran yolculu?una ba?layacak.

 • TV8’den Yeni Yar??ma

Milliyet yazar? Sina Kolo?lu, TV8’de yay?nlanacak olan yeni yar??ma program? Emlak Avc?lar?’n?n detaylar?n?, bugünkü yaz?s?nda duyurdu. Yap?mc?l???n? Haluk ?irin’in yapt??? yar??ma, yak?nda ekran maceras?na ba?layacak. Milliyet yazar? Sina Kolo?lu’nun o yaz?s?: ‘Emlak Avc?lar?’ geliyor. Ev ahalisi olarak y?llard?r D-Smart’ ta ‘Travel Channel’de izledik bu ‘House Hunters’ program?n?… Hatta “Acaba bizde olur mu?” diye soruyorduk. Program?n geçmi?i 1999 y?l?na dayan?yor. O gün bugündür geli?erek, (‘House Hounter International’ oldu, hatta Türkiye’ye geldiler!) devam ediyorlar. Haluk ?irin, “Emlak Avc?lar? isimli bir format? ald?k. Bizim milletimize inan?lmaz uygun bir program” dedi. Malum ülkemizde ‘her yer in?aat’ ?eklinde. Peki nas?l olacak? ?l il dola?acak emlak avc?lar?. Hangi ildeyse, yar??mada bölgenin kendini en iyi gören, üç emlakç?s? yar??acak. Her gün bir aileye üç ev gösterecekler. Ev sat?ld???nda ya da kiraland???nda puan alacaklar. Be? günün sonunda kim daha çok ev satm?? ya da kiralam??sa haftan?n birincisi olacak.

Gerçek al?c?lar m??

?lk bölümlerde ‘cast’ olacak. Sonras?nda hem emlakç?lar hem de ev arayanlar cephesinde ciddi bir piyasa olmas? bekleniyor. Bu format? Fransa’dan alm??lar. Benzer durum orada da olmu?. Yar??man?n ilerleyen zamanlar?nda sat?l?k ve kiral?k ev arayan vatanda?lar, programda kendini bulacak anlad???m. Projenin TV8’de ne zaman yay?na girece?i belli de?il ama tan?t?mlar? çekilmi?.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Yemekteyiz’ yeni bölümleriyle 4 Eylül’de TV 8’de yay?nda (Yar??ma)
 • ‘Balçiçek ?lter ile Olay Yeri’ 4 Eylül’de Star TV’de yay?nda (Faili meçhul cinayetler, kay?p)
 • ‘Her ?ey Gerçek’ 4 Eylül’de FOX’ta yay?nda (Faili meçhul cinayetler, kay?p)
 • ‘Hayat?n Penceresinden’ 4 Eylül’de Kanal D’de yay?nda (Faili meçhul cinayetler, kay?p)
 • ‘Esra Erol’da’ 4 Eylül’de ATV’de yay?nda (Kad?n ve aile)
 • ‘Müge Anl? ile Tatl? Sert’ yeni bölümleriyle ATV’de yay?nda (Faili meçhul cinayetler, kay?p)
 • ‘Gece Hatt?’ yeni bölümleriyle 5 Eylül’den sonra Show TV’de yay?nda (Haber)
 • ‘Seven Ne Yapmaz’ 6 Eylül’de ATV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Ver Elini A?k’ 7 Eylül’de Kanal D’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Prof. Dr. Nihat Hatipo?lu ile Dosta Do?ru’ yeni bölümleriyle 7 Eylül’de ATV’de yay?nda (Din)
 • ‘Türk’ün Ate?le ?mtihan? 1921-1922’ 8 Eylül’de CNN Türk’te yay?nda (Belgesel, 12 bölüm)
 • ‘Benden Söylemesi’ yeni bölümleriyle 10 Eylül’de FOX’ta (Kad?n ku?a??)
 • ‘Sava?ç?’ yeni bölümleriyle 10 Eylül’de FOX’ta yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Kalbimdeki Deniz’ ikinci sezon yeni bölümleriyle 9 Eylül’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Memet Özer ile Mutfakta’ yeni bölümleriyle 10 Eylül’de FOX’ta (Yemek)
 • ‘Pelin Karahan’la Nefis Tarifler’ 11 Eylül’de Show TV’de yay?nda (Yemek)
 • ‘Zahide Yeti?’le’ 11 Eylül’de Show TV’de yay?nda (Kad?n)
 • ‘?simsizler’ yeni bölümleriyle 11 Eylül’de Kanal D’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Doktor Geldi’ 11 Eylül’de TRT 1’de yay?nda (Sa?l?k)
 • ‘Nazl? Çelik ile Star Ana Haber’ 11 Eylül’de Star TV’de yay?nda (Haber)
 • ‘Kanal D ile Günayd?n Türkiye’ 11 Eylül’de Kanal D’de yay?nda (Haber)
 • ‘Art?k Susma’ 11 Eylül’de Show TV’de yay?nda (Faili meçhul cinayetler, kay?p)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • Show TV’de daha önce Sal? ak?amlar? yay?nlanan ‘Rüya’ dizisi, 10 Eylül’den itibaren Pazar ak?amlar? yay?nda.
 • Berkan ?al, Kür?at Aln?aç?k ve Mert Öcal, Kanal D’de yay?nlanan ‘?simsizler’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Derya Artemel ve Ya?mur Aydan ATV’de yay?nlanan ‘A?k ve Mavi’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Nik Xhalilaj ile Volkan Keskin TRT 1’de yay?nlanan ‘Payitaht Abdülhamit’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Mehmet Ali Erbil, Star TV’de yay?nlanan ‘Türk Mal?’ dizisinin kadrosundan ayr?ld?.
 • Olgun ?im?ek, Birol Ünel, Mesut Akusta, Haydar ?i?man ve ?rem Sultan Cengiz, ATV’de yay?nlanan ‘E?k?ya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Habertürk TV’de Mehmet Ye?ilkaya’dan bo?alan Haber Koordinatörlü?ü unvan? Haber Ku?aklar? Koordinatörlü?ü olarak de?i?tirildi. Bu göreve de Planlama Koordinatörü olarak görev yapan ?ükran Pakkan getirildi.

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri 

 • Hürriyet’te yaz?lar?na son verilen Akif Beki’nin yeni adresi Karar gazetesi oldu. Beki 12 Eylül’den itibaren yeni gazetesinde yazmaya ba?layacak.

Dijital Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Habertürk TV’den TRT’ye transfer olan Mehmet Ye?ilkaya, star.com.tr’de yazmaya ba?lad?.

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.