Haftalık Medya Haberleri (30 Ekim-5 Kasım 2017)

Televizyon Haberleri

 • ‘Dünyadaki En Etkili 500 Ki?i’ Listesinde ?lk Türk Ayd?n Do?an Oldu

Hürriyet’te yer alan habere göre; 112 y?ld?r dünyada e?lence sektörünün sesi olan Amerikan Variety dergisi, sektöre yön veren 500 etkili ismi belirledi. Sinema, televizyon, müzik, teknoloji ve oyun gibi tüm e?lence sektöründe ba?ar?l? olmu? isimlerin yer ald??? listedeki tek Türk ise Do?an Holding kurucusu ve Onursal Ba?kan? Ayd?n Do?an oldu. Ayd?n Do?an, Google kurucusu Larry Page, sanatç? Lady Gaga, Apple CEO’su Tim Cook, Fox TV kurucusu Rupert Murdoch, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ile ayn? listede yer ald?.
En fazla ABD’den

‘Variety 500’ listesi 2 trilyon dolarl?k küresel e?lence endüstrisini ?ekillendiren en etkili 500 i?adam?n? gösteren bir endeks olarak kendini tan?mlarken, y?ll?k olarak güncellenen Variety 500 üyelerinin geçen 12 aydaki ba?ar?lar?n? yans?t?yor. Listedeki isimler kapsaml? ara?t?rma yapan Variety editör kurulu taraf?ndan seçiliyor. Listede 362 ABD’li, 28 ?ngiliz, 20 Çinli, 16 Frans?z, 15 Alman, 12 Hintli, 8 ?talyan, 6 ?spanyol,4 Meksikal?, 2 Katarl? kendine yer bulurken, di?er ülkelerden Türkiye gibi bir ya da iki isim listeye girebildi. Ayr?ca listede, 209 yap?mc?, 179 yönetici, 122 sanatç? yer ald?. Variety editör kurulu, film, televizyon, teknoloji, müzik, oyun ve e?lence kategorilerinde yönetici, patron, sanatç? ve finansörler aras?ndan listeyi olu?turuyor.
Ayd?n Do?an 5 kategoride listeye girdi

Variety editörleri Ayd?n Do?an’?, finansörlü?ü, medya sahipli?i, müzik, teknoloji ve televizyon dünyas?ndaki ba?ar?lar?na göre de?erlendirdi. Editörler özellikle Ayd?n Do?an’?n, Türk özel televizyon s?çramas?nda etkin rol oynad???na, Kanal D’nin yay?mlad??? dizilerin uluslararas? ba?ar?lar elde etti?ine dikkat çekti. Ayr?ca, Ayd?n Do?an’?n kurucusu oldu?u ?irketin Amerikan AOL Time Warner ile yüzde 50 ortak olarak Türkiye’de CNN Türk kanal?n? hayata geçirdi?i belirtildi.

 • NBC Kanal?, Türk Dizisini Uyarlayacak

Daha önce Suskunlar dizisinden uyarlama Game of Silence dizisini yay?nlayan NBC kanal? yine bir Türk dizisini uyarlamaya haz?rlan?yor. Ba?rollerinde Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendo?lu, Gülcan Arslan, Demir Karahan ve Didem Balç?n gibi isimlerim yer ald??? Ölene Kadar dizisi ABD’ye uyarlanacak 2. Türk dizisi olacak. Dallas, Blood & Oil ve Cane gibi dizilerin senaristi ve yap?mc?s? Cynthia Cidre ve Universal TV i?birli?i ile haz?rlanacak dizi Güney Karolina’da geçecek. NBC kanal? daha önce de TIMS Prodüksiyonun bir ba?ka dizisi Suskunlar’? uyarlam?? ve dizi 1 sezonun (10 bölüm) ard?ndan iptal edilmi?ti.

 • BluTV’ye Ödül

Dünyadan 50’den fazla ülkede yüzlerce üyesi olan Mobil Pazarlama Birli?i ?stanbul’da yarat?c? ?irketleri ödüllendirdi. Y?l?n Dijital Platformu ödülü Türkiye’nin internet televizyonu BluTV’nin oldu. Dünya üzerinde 50’den fazla ülkede 800’den fazla üyesi olan birli?in amac? mobil pazarlaman?n geli?mesi sa?lamak. MMA, Mobil Pazarlama Birli?i, ?stanbul’da bir forum düzenledi. Forumda mobil dönü?üm masaya yat?r?ld?. Ard?ndan da sektöründe öncü, ba?ar?l?, yarat?c? ?irketler ödüllendirildi. Törende internet televizyonu BluTV Y?l?n Dijital Platformu ödülüne lay?k görüldü. Ödülü sahnede BluTV ad?na Pazarlama Yöneticisi Zeynep Çil, Dijital Pazarlama Sorumlusu Tu?çe Gürkaya ile Do?an TV Dijital Medya ve Sat?? Grup Ba?kan? Haymi Behar birlikte ald?. Yakla??k 2 y?l önce kurulan BluTV platformdaki yüzlerce film, belgesel d???nda, dikkat çeken özgün içerikleriyle, Masum, Sahipli, 7 Yüz dizilerini de izleyiciyle bulu?turdu.

 • Erkan Petekkaya’n?n Aya?? K?r?ld?

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, geçen hafta bir al??veri? merkezi ç?k??? arac?na binerken talihsiz bir kaza atlatt?. Otomobiline binmek üzereyken ters bir hareketle aya??n? burkan Petekkaya solu?u hastanede ald?. Yap?lan kontrollerin ard?ndan ünlü oyuncunun aya??n?n k?r?ld??? ö?renildi. Aya?? alç?ya al?nan Erkan Petekkaya’n?n bir süre setlerden uzak kalaca?? ö?renildi. Sevilen oyuncunun durumu üzerine dizinin yap?mc?s? Karga Seven Türkiye, çekimlere bir süre ara verildi?ini aç?klad?.

 • Fox’un Yeni Dizisi ‘Ad? Zehra’n?n Ba?rolü Belli Oldu

NTC Medya’n?n FOX’ta ekranlara gelecek yeni bir dizi haz?rl???nda oldu?u haberleri ç?km??t?. O diziden yeni bilgiler geldi. Ocak ay?nda ‘Ad? Zehra’ ismiyle yay?na ç?kacak olan dizinin ba?rol oyuncusu Beni Böyle Sev, Seviyor Sevmiyor ve son olarak Kara Yaz? dizisiyle ekranda olan Zeynep Çamc? oldu. ‘Ad? Zehra’ yeni y?lda FOX’ta ba?l?yor.

 • ‘Vatan?m Sensin’ 9 Kas?m’da Yay?nda

Vatan?m Sensin yeni sezon 32. bölümüyle 9 Kas?m 2017 Per?embe ak?am? 20.00’de Kanal D ekranlar?nda ba?layacak. Yeni sezon 32. bölüme, Cevdet’in ya?am mücadelesi damga vuracak. Vatan?m Sensin 2. sezon 32. bölüm fragman?nda Cevdet’in bu sald?r?dan yaral? olarak kurtuldu?u ve hastanede tedavi gördü?ü ortaya ç?k?yor. Cevdet ald??? yaralardan sonra güçlükle yürümeye ba?l?yor. Hastanedeki tedavisinden sonra ise ‘Ya ?stiklal Ya Ölüm’ diyerek kurtulu? mücadelesinin ön saflar?nda art?k aç?k bir ?ekilde yer almaya ba?l?yor.

 • ‘Yüz Yüze’ 4 Hafta Ara Verdi

Ba?rollerini Birkan Sokullu, Sinem Kobal, Taner Ölmez, Özgür Emre Y?ld?r?m, Ece Çe?mio?lu, Rüzgar Aksoy, Ba?ak Da?man, Muhammet Çak?r, Ali Seçkiner, Merve Dizdar ve Selin Yeninci’nin payla?t??? yap?m, geçti?imiz günlerde yay?n ak???ndan ç?kar?lm?? ve ak?beti konusunda soru i?aretleri yaratm??t?. Ancak bugün gelen bir habere göre dizi konsept de?i?ikli?i için 4 hafta ara verdi. Öte yandan çiçe?i burnunda bir dizinin daha yolun ba??ndayken ara vermesinin nas?l sonuçlanaca??n? ise ancak gelecek ay görebilece?iz.

 • ‘Fazilet Han?m ve K?zlar?’ Ortado?u’da

Ba?rollerinde Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraço?lu, Mahir Gün??ray ve Ça?lar Ertu?rul gibi isimlerim yer ald??? Fazilet Han?m ve K?zlar? dizisi yurtd???na aç?l?yor. Star TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Ortado?u ülkelerine yay?n yapan OSN platformunda ekrana gelecek. 21 Kas?m ak?am? ilk bölümüyle ekrana gelecek olan dizi böylece 22 ülkeden izlenebilecek.

 • TVT Kanal? Yay?nda

Kanal 7 Medya Grubu, ‘Aileden biri’ slogan?yla TVT adl? yeni kanal?n? izleyicisinin be?enisine sunuyor.  ?lk a?amada Türksat üzerinden izleyiciye ula?acak olan TVT’nin Genel Yay?n Yönetmenli?ini Fatma Güngör yürütecek. TVT, nostaljik programlar?n yan? s?ra özgün içeriklere de yer verecek. Nostaljik yap?mlar?n yan? s?ra farkl? projelerin de yer alaca?? TVT’de Kanal 7 ekranlar?nda yay?nland??? dönem büyük ses getiren yap?mlar, diziler ve özgün içerikler izleyiciye ula?acak. Anadolu’yu kar?? kar?? gezdiren gezi programlar?, ?ark?lar?n, türkülerin renk katt??? e?lence programlar? ve çok daha fazlas? TVT ile ekrana ta??nacak. TVT, 1 Kas?m’dan itibaren yay?nda. TVT Türksat 4A üzerinden ?u frekanstan izlenebilecek; Frekans 12095, Sembol 4800, Fec 5/6, Polorizasyon Yatay (Horizontal).

Yeni Yay?nlar

 • ‘Stil Avc?lar?’ 30 Ekim’de Fox’ta yay?nda (Yar??ma)
 • ‘Y?lmaz Morgül Show’ 1 Kas?m’da TV 8,5’da yay?nda (?ov)
 • ‘Hayat S?rlar?’ 1 Kas?m’da Star TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Kom?ular’ 6 Kas?m’da FOX’ta yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Laf Bende Kalmas?n’ 6 Kas?m’da Lifetime Türkiye TV’de yay?nda( Magazin)
 • ‘Nerdesin Birader?’ dizisi 8 Kas?m’da FOX’ta yay?nda (Yerli dizi)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • CNN Türk’le yollar? ayr?lan Nev?in Mengü, Birgün Gazetesi ile anla?t?.
 • Beyaz TV’de yay?nlanan ‘Son Söz’ program? sona erdi.
 • Kanal D’de yay?nlanan ‘Masum’ dizisi sona erdi.
 • Türkü Turan, Star TV’de yay?nlanan ‘Dolunay’ dizisi kadrosundan ayr?ld?.
 • Burak Sergen, Show TV’de yay?nlanan ‘Çukur’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Ufuk Bayraktar ve ?ükran Oval?, Kanal D’de yay?nlanan ‘Vatan?m Sensin’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Kanal A Yönetim Kurulu, yay?mlad?klar? yaz?yla, Kanal A izleyicilerine veda etti.
 • FOX’un 2 y?ld?r Dramalar Müdürlü?ü’nü yürüten Özlem Yurtsever görevinden ayr?l?rken yerine Türkan Yurdam Do?an getirildi.
 • DHA Adana Bölge Temsilcisi Orhan Apayd?n kurumla yollar?n? ay?rd?. Apayd?n’?n yerine Bekir Karakoca atand?.

Yaz?l? Bas?n

 • Hürriyet Türkiye’nin 673’üncü Ar-Ge Merkezi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl???’na ba?l? Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlü?ü’nde yap?lan sunum sonunda Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac?l?k A?’nin Ar-Ge merkezi ba?vurusu onayland? ve Hürriyet 673’üncü merkez oldu. Hürriyet’in Ar-Ge merkezi bilgi sistemleri ve yaz?l?m ekibini kapsayan 55 ki?iden olu?acak. Ar-Ge merkezi ile Hürriyet, yüksek katma de?eri olaca?? öngörülen projeler için TÜB?TAK fon programlar?na ba?vuru yapmay? hedefliyor. Proje kapsam?nda kal?c? ve katma de?erli ürünler elde etmek için akademisyenlerle i?birlikleri sa?layarak bu ortak çal??malar sonucu mevcut personelinin yetkinli?inin art?r?lmas? da planlan?yor. Hürriyet Ar-Ge merkezi, devam eden 10 projesi ile iki y?l içinde 2 patent ve 1 marka tescili almay? hedeflerken, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlü?ü’nde yap?lan sunuma Genel Müdür Doç. Dr. Elife Ünal, Ar-Ge ve Tasar?m Merkezleri Daire Ba?kan? Fatih Kemal Öztürk, Uzman Tuba Hokka Gökdemir, akademisyenler, Bülent Öktem, Yrd. Doç. Dr Serap ?ahin, Doç. Dr. Adem Alparslan Altun ve Do?an Holding Mali ??ler Ba?kan Yard?mc?s? Fuad Arslan, Hürriyet Mali ??ler Müdürü Süleyman Ersin ve Bilgi ??lemleri ve Ar-Ge Yaz?l?m Geli?tirme Grup Müdürü ve Ar-Ge Merkezi Ba?kan? Erhan Kocaba? ve Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge ?? Zekâs? ve Veri Analiti?i Grup Müdürü Koray Kocaba? kat?ld?.

 • Erdo?an ?enay Ya?am?n? Yitirdi

Türkiye Spor Yazarlar? Derne?inden yap?lan aç?klamaya göre, Tercüman, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde uzun y?llar kö?e yaz?s? kaleme alan ve derne?in onur üyelerinden olan ?enay, 79 ya??nda vefat etti.

Erdo?an ?enay, Türkiye Futbol Federasyonunda da çe?itli kademelerde görev alm??t?.

Erdo?an ?enay Kimdir?

1938 y?l?nda ?stanbul’da do?an ?enay, Çapa Kulübü’nde futbolcu ve yönetici olarak görev alm?? spor yazarl???na Tercüman Gazetesi’nde ba?lam??t?. Daha sonra Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde uzun y?llar yaz?lar yazan ?enay, Futbol Federasyonu’nda da etkin görevler alm??t?. Erdo?an ?enay, amatör sporun güçlenmesi ve futbolun ça?da? biçimde uygulanmas? yolunda da büyük çaba harcam??t?.

 

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.