Haftalık Medya Haberleri (29 Ocak – 4 Şubat 2018)

Televizyon Haberleri

 • ‘Türk Dizilerinde Süre Artt?, Bölüm Azald?!’

Milliyet Gazetesi yazar? Sina Kolo?lu, Eurodata TV’nin yay?nlad??? 2017 dizi raporunu kö?esinde payla?t?.

Dünyada tarihi dizi modas?

Eurodata TV, (Kanal, 100 ülkede 5 bin kanal? inceleyerek ara?t?rma yapan, Frans?z reyting kurulu? Mediametrie bünyesinde yer al?yor) 2017 dizi raporu yay?nlad?. Türkiye dâhil, 13 ülkede geçti?imiz y?l?n dizi e?ilimleri üzerine bir ara?t?rma yap?lm??. Peki, bu geli?melerin bize yans?mas? nas?l olmu??

Diziler hangi ülkelerde belirleyici?

Raporda, diziler tart??mas?z ekran?n y?ld?z?. Baz? ülkelerde daha belirleyici bir özellikte, üç ülkenin ad? görülüyor; Türkiye, Amerika Birle?ik Devletleri ve Danimarka.

Tarihi diziler ön plana ç?kt?

Polisiye dizilerin yerini art?k tarihi yap?mlara b?rakt??? yaz?lm??. Bizde pek polisiye i?ler yok. Komedi polisiyemiz ‘Hayati ve Di?erleri’, birinci bölümde gitti. ‘Çember’ bu tarz?n en ba?ar?l? (Reyting olarak da öyleydi) i?i oldu ve tek örne?iydi.

Tarihi dizilerde TRT 1’in ‘Dirili? Ertu?rul’, ‘Payitaht Abdülhamid’, ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’, Star TV’nin ‘Vatan?m Sensin’ dizileri bizde de bu e?ilimin göstergesiydi. ?imdi ‘Fatih’ dizimiz gelecek. Yabanc? piyasalarda da ‘Muhte?em Yüzy?l’ büyük ses getirdi.

Uyarlama artt?

10 projeden üçü, orijinal eser (senaristi yerli) olarak ekrana gelmi?. Bizde 2013 y?l?ndan bu yana yükselen bir ivme, Kore uyarlamas? diziler. Say?lar? 17’yi geçiyor. ‘Meryem’, ‘Dolunay’ ve ‘Kalp At???’ geçti?imiz y?ldan
bu yana gelenlerdi. Bakal?m daha ne kadar sürecek?

Süre artt?, bölüm azald?

Yap?lan ara?t?rmaya göre, dizilerin bölüm süreleri artm?? ve say?lar? azalm??. Bizde de süre artt?. 90 dakikadan 120 dakikaya ç?kt?k (‘Gülizar’?n son bölümü 120 dakika sürdü). Süre konusunda bir numara oluyoruz. Bölüm say?lar?nda, ilk bölümde biten de oldu. Ortalama 26 bölüm götüren, mutlu ve mesut olabiliyor. Bu film uzunlu?unda dizi sektöründe… Tüm bunlar? a?an, 2006’dan beri yay?nda olan ve 466 bölümü bitiren bir dizi var, ‘Arka Sokaklar’.

 • “Çok Güzel Stand-Up’lar Bunlar” Geliyor

Geçti?imiz günlerde ”Çok Güzel Hareketler Bunlar” program?n?n geri dönece?ini duyurmu?tuk, program farkl? bir formatla ekranlara dönüyor. Y?lmaz Erdo?an’?n koçlu?uyla seçilecek 10 genç komedyene her bölüm için ayr? bir stand-up metni verip, sahneye ç?karacaklar. Performanslara puan verecek olan jüri de yar??mac?lar? eleyerek Türkiye’ye alternatif bir stand-up sanatç?s? hediye edecek. Jüride olacak di?er isimler henüz belli olmad?. Ramazan ay?na do?ru yay?na girecek program?n kanal? belli olmasa da Kanal D ön plana ç?k?yor.

 • Kanal 7’den ?kinci Kore Dizisi: Sil Ba?tan

Hint dizileriyle yakalad??? büyük ba?ar?n?n ard?ndan Kore dizileri de yay?nlanmaya ba?layacak olan Kanal 7’nin ikinci yay?nlayaca?? Kore dizisi belli oldu. Kanal D’ye ‘Meryem’ ad?yla uyarlanan ‘Feda’ dizisinin ard?ndan, 2015 y?l?nda 20 bölüm yay?nlanan ‘Kill Me Heal Me’ dizisi ‘Sil Ba?tan’ ad?yla yak?nda Kanal 7’de yay?nda.

 • ‘Vatan?m Sensin’ Dizisi Uruguay’da Ekranda

Kanal D’nin sevilen dizisi “Vatan?m Sensin” Uruguay televizyonunda gösterilecek. Uruguay’da Canal 10 kanal?nda “Mi vida eres tú” ismiyle yay?nlanacak dizinin ba?rollerinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel var. Yap?mc?l???n? O3 Medya’n?n üstlendi?i “Vatan?m Sensin”in dünya genelindeki sat??? 50 ülkeyi geçmi? durumda. Dizinin yönetmen koltu?unda ise Ya?mur Taylan ve Durul Taylan karde?ler oturuyor.

Vatan?m Sensin’in yay?nland??? ülkeler

Afganistan, Endonezya, Pakistan, Banglade?, Dubai, Peru, Paraguay, ?ili, Arjantin, Meksika, Bosna Hersek, Polonya, Kazakistan, Romanya, H?rvatistan, Macaristan, Gürcistan, Makedonya, Moldova, Kosova ve Mena Bölgesi…

HiLeon’un ünü Amerika’ya ula?t?

“Vatan?m Sensin”in umutsuz â??klar? Hilal ve Leon’a hayat veren Miray Daner ile Boran Kuzum, Amerika’da “en iyi televizyon çifti” anketinde aday gösterildi. AMER?KA’n?n ünlü reality show ve magazin kanal? E! Entertainment Television’?n düzenledi?i “En iyi TV Çifti” anketi listesine, “Vatan?m Sensin”in romantik ikilisi Hilal ve Leon da aday olarak dâhil edildi. Miray Daner ve Boran Kuzum, www.eonline.com üzerinden yap?lan ve uluslararas? birçok dizinin popüler yüzlerinin yer ald??? listedeki tek Türk çift oldu. Oylama sonucunda 64 olan aday say?s? 32’ye dü?ecek.

 • Pastel Film’den Yeni Proje: ?nsanl?k Suçu

Ünlü Amerikal? romanc? Theodore Dreiser’in 1925 y?l?nda yazd??? An American Tragedyadl? roman 1951 y?l?nda sinemaya uyarlanm??t?. Elizabeth Taylor ve Montgomery Clift’in rol ald???, George Stevens’in yönetti?i, 1951 yap?m? A Place in The Sun ad?ndaki film vizyona girdi?i y?l 6 Oscar ald?. Pastel Film, An American Tragedy adl? roman? Türk televizyonlar?na uyarlamak için bir süredir çal???yordu. Sonunda Can Sinan’?n kaleme ald??? uyarlama Kanal D için haz?rlanmaya ba?lad?. Kanal D’nin yeni sezonda ekrana sürece?i iddial? dramalardan biri olan projenin reji koltu?unda Bar?? Yö? var. Kod ad? ?nsanl?k Suçu olan dizi, geçti?imiz hafta sonu Adana’da sete ç?kt?. Dizinin oyuncu kadrosunda Gizem Karaca, Kaan Y?ld?r?m, Melike ?pek Yalova, Serkay Tütüncü, Cankat Aydos, Deniz U?ur, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan var.

 • NTV Spor Veda Etti

‘Discovery Communications’?n Do?u? Yay?n Grubu’ndan NTV Spor’un ulusal yay?n frekans?n? sat?n ald??? duyurulmu?tu. NTV Spor, ?ubat ay? içerisinde, yay?nlar?na NTV ekran?nda devam edecek. NTV Spor’un, frekans sat???n?n ard?ndan NTV’de yay?n?na devam edecek olmas?yla ilgili olarak, bir veda videosu yay?nland?. Diego Armando Maradona’n?n y?ld?z?n?n parlad??? Boca’ya dönü?ünün konu edildi?i videoda ‘NTV Spor evine dönüyor’ denildi.

 • ‘Siyah ?nci’ Dizisi Sona Eriyor

Yap?mc?l???n? Gold Film’in, yönetmenli?ini Cem Karc?’n?n, senaristli?ini Yekta Torun‘un yapt??? Star’da ekrana gelen Siyah ?nci dizisi final karar? ald?. Dizi, yap?mc? Faruk Turgut’un Twitter hesab?ndan yapm?? oldu?u aç?klamaya göre 20. bölüm itibariyle izleyicisiyle vedala?acak. Siyah ?nci’nin ba?rollerinde Hande Erçel, Tolgahan Say??man ve Berk Hakman yer al?yor.

 • ‘Yalaza’ Dizisi Sona Eriyor

Ekrana erken veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. TRT’de 21 Kas?m’da yay?nlanmaya ba?layan Yalaza dizisi de reytinglere yenildi. Yap?mc?l???n? Osman S?nav’?n üstlendi?i, ba?rollerini ise Sinan Albayrak, Didem Balç?n, ?pek Tuzcuo?lu, Hasan Kaçan ve Kadir Çöpdemir’in payla?t??? Yalaza dizisi 20. bölümünde final yapma karar? ald?.

 • ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ TV 8’e Yak?n

Kurtlar Vadisi uzun süre verdi?i aray? yeni ad? ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ ismiyle ekranlara dönerek bitiriyor. Necati ?a?maz ?ubat ay?nda ekranlarda olaca??z aç?klamas?n?n ard?ndan dizinin sevenlerinin kanal aç?klamas?n? merakla bekliyordu. Medyabey’in iddias?na göre Pana Film’in Kurtlar Vadisi Kaos için yak?n görü?mede oldu?u kanal TV8. Dü?ük bütçeli dizilerle ?ans?n? deneyen TV8’in bu kez garanti bir i? tercih edece?i konu?uluyor. Anla?ma sa?lan?rsa ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ TV8’de ekranlara dönecek.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Alija’ 30 Ocak’ta TRT 1’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Sosyetik Ev Kad?nlar?’ 5 ?ubat’ta Kanal D’de yay?nda (Gündüz ku?a??)
 • ‘Memet Özer ile Mutfakta’  her Cumartesi yeniden FOX’ta.

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • Star TV’de yay?nlanan ‘Babam?n Günahlar?’ dizisi sona erdi.
 • Seray Sever, TRT 1’de yay?nlanan ‘Aslan Ailem’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Hakan Onat, TRT 1’de yay?nlanan ‘Dirili? Ertu?rul’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Alperen Duymaz, Show TV’de yay?nlanan ‘Çukur’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Ahu Ya?tu, FOX’ta yay?nlanan ‘Kad?n’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • TV 8’de yay?nlanan ‘O Ses Türkiye’ program? sona erdi.
 • Engin Benli FOX’ta yay?nlanan Sava?ç? dizisine dahil oldu.

  Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

  Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • ATV ile yollar?n? ay?ran Hüseyin Özcan, TRT Haber ile anla?t?.
 • Kanal A televizyonunun Haber Müdürlü?ünü yürüten Ogün Öcek TRT Haber’in Dijital Medya birimine transfer oldu.
 • Kanal D’nin D?? Al?mlar ve Dizi Sat?? Direktörü Özlem Özsümbül görevinden ayr?ld?.
 • ‘Günayd?n Türkiye’ program? için TRT Spor’dan Kanal D‘ye transfer olan Mutlu Ulusoy, kanalla yollar?n? ay?rd?.
 • Star TV’nin ?ç Yap?mlar Müdürü ?ebnem Aksoy, görevinden ayr?l?yor. 2015 y?l?ndan bu yana Star TV çat?s? alt?nda çal??an ?ebnem Aksoy, ara verdi?i senaristli?e dönü? yapacak.
 • Star TV Program Müdürlü?ü görevini 5 y?ld?r sürdüren Recep Balc?,  bu görevden ayr?ld?. Kanal?n çe?itli programlar?nda yap?mc? olarak çal??an Esin Demirkol D??kaya, Star TV’nin yeni Program Müdürü oldu.

Yaz?l? Bas?n

 • Gelece?in Gazetecileri ?çin ?mza

Bahçe?ehir Üniversitesi ve Do?an Haber Ajans? (DHA) i?birli?iyle, duayen gazetecilerin ve akademisyenlerin gazeteci adaylar? yeti?tirece?i sertifika program? ‘International News Academy (INA)’ bu ay ba?l?yor. Geleneksel gazetecilik tecrübesini dijital gazetecilik ile birle?tiren INA için dün imza töreni yap?ld?. Hürriyet’ten Zeynep Bilgehan’?n haberine göre; Üniversite-sektör i?birli?inin bir örne?i olarak hayata geçecek gazetecilik sertifika program? “International News Academy”’nin (INA) amac? duayen gazetecilerin ve akademisyenlerin e?itmenli?inde gazeteci adaylar? yeti?tirmek. Geleneksel gazetecilik tecrübesini dijital gazetecilik ile birle?tiren program bu ay sonunda ba?l?yor. Programa kat?lan gazeteci adaylar? Bahçe?ehir Üniversitesi’nde alacaklar? teorik e?itimin ard?ndan mentörler ile habercili?i Hürriyet gazetesi ve Do?an Haber Ajans? çat?s? alt?nda uygulamal? olarak deneyimleyecek. Program ba?ka alanlarda lisans e?itimi alm?? ama gazeteci olmak isteyenlere bu f?rsat? sunarken, ayn? zamanda politika, ekonomi, e?itim, sa?l?k habercili?i gibi dallarda da uzmanla?malar?n? sa?layacak. Program için dün Bahçe?ehir Üniversitesi’nde bir tören düzenlendi. Konu?malar?n ard?ndan Do?an Haber Ajans? ve Bahçe?ehir Üniversitesi’nin ‘International News Academy’ i?birli?i için Do?an Holding Onursal Ba?kan? Ayd?n Do?an ve Bahçe?ehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Ba?kan? Enver Yücel imza att?. 

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.