Haftalık Medya Haberleri (27 Mart – 02 Nisan 2017)

Televizyon Haberleri

 • Numan Kurtulmu?: “Amac?m?z Evlilik Programlar?n? Yasaklamak De?il Ama…”
  Türkiye’de hem en çok izlenen yay?nlar aras?nda bulunan, hem de çok ?ikâyet edilen evlilik programlar?na ili?kin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ülkedeki ulusal kanallarda izlenen 4 izdivaç program?n?n yay?mland??? 4 televizyon kanal?n?n yöneticisi ile bir araya geldi. Cumhuriyet’in edindi?i bilgiye göre, birkaç toplant?n?n daha yap?lmas?nda hemfikir kal?n?rken, RTÜK gibi denetleyici kurulu?lar?n yan? s?ra TV sektörünün kendisinin de tedbir almas? karar? verildi. Toplant?n?n ard?ndan bir aç?klama yapan Kurtulmu?, “Bizim amac?m?z yasaklamak de?il asl?nda ama bu kanallar?n da kendilerine çekidüzen vermeleri laz?m. Bu programlar?n, benzer di?er programlar?n düzeltilmesi laz?m. Yasa olur veya ba?ka bir düzeltme ile olur. Sonuç olarak burada bir düzeltme ihtiyac? var” ifadelerini kulland?. Bu ifadeler, izdivaç programlar?n?n Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yasaklanmas?ndan vazgeçildi?i ya da ?imdilik ertelendi?i yönünde yorumland?.
 • Mart Ay?nda En Çok Acun Il?cal? Konu?uldu
  Medya Takibi Ajans? Interpress’in Mart ay? için haz?rlam?? oldu?u magazin gündeminin en çok konu?ulan isimlerinin listesinde ilk s?ray? Acun Il?cal? ald?. ?kinci s?rada ünlü komedyen Cem Y?lmaz üçüncü s?rada ise yeni neslin gözde ismi Aleyna Tilki’nin oldu?u belirlendi.
 • 97 Aktif Senarist, Yerli Dizi Yersiz Uzun Diyor
  Sektörün en önemli sorunlar?ndan biri olan dizi süreleri konusunda SenDer üyesi yazarlar sonunda örgütlenmeye karar verip bir bildiri yay?nlad?lar. 97 aktif senaristin imzas?n? ta??yan metinde senaryo yazarlar?n?n 60 dakikal?k bölümler yazmak üzere örgütlendiklerinin alt? çizilmi?. Bu eylemin Hollywood’da gerçekle?en direni?e dönü?üp dönü?meyece?ini önümüzdeki günlerde sektörün alaca?? pozisyon belirleyecek. Bilindi?i üzere 5 Kas?m 2007’de Amerikan Senaryo Yazarlar? Birli?i (WGA) üyesi toplam 10 bin 500 yazar grev ba?latm??t?. Üç ay süren grev sürecinde WGA ile sektör aras?nda anla?maya var?lm?? ve 13 ?ubat 2008’de greve son verilmi?ti. Grev sürecinde ise sektörün en önemli ödül törenlerinden olan Oscar ve Golden Globe iptal edilmi?, kazananlar bir bas?n toplant?s?yla aç?klanm??t?.
 • Kadir ?nan?r 6 Y?l Sonra Ekranlara Geri Dönüyor
  Ye?ilçam’?n usta oyuncular?ndan Kadir ?nan?r, 2011 y?l?nda ekrana gelen “?zmir Çetesi’nin sona ermesinin ard?ndan dizi setlerinden uzakla?m??t?. Ald??? tüm teklifleri geri çeviren ?nan?r’? sonunda yak?n bir dostu ikna etti. Kadir ?nan?r, Gold Film’in yap?mc?l???nda çekilecek “Ali Ekber Cevahir” adl? diziyle ekrana dönecek. Oyuncu, ba?rolünü oynayaca?? dizide ?stanbul’un ünlü kabaday?lar?ndan Galatal? E?ref’i canland?racak. Senaryosunu Esen Ali Bilen, Emre Erkan ve Ece Umay Mit’in yazd??? dizinin çekimlerine Temmuz ay?nda ba?lanmas? planlan?yor. Üç k?z? bulunan E?ref’in ailesinde ve mahallesinde ya?ayaca?? çat??malar? ekrana ta??yacak dizi, eylül ay?nda seyirciyle bulu?acak.
 • Çi?dem Batur, Ürdün’de Ramazan Program? Yapacak
  Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki “Savc?” rolüyle özellikle Ortado?u’da büyük hayran kitlesine sahip olan Çi?dem Batur, Ürdün’de sevenleriyle bulu?tu. Ünlü oyuncu Çi?dem Batur, hayranlar?yla bulu?mak ve TV program?na kat?lmak için gitti?i Ürdün’de, Ramazan program? sunmak için teklif ald?. Dört gün boyunca Ürdün’de kalan ve programlara kat?lan oyuncuya, konuk oldu?u Nart TV’nin yöneticileri taraf?ndan teklif geldi. Ramazan ay?nda program sunmas? istenen oyuncu, May?sta ülkeye giderek çekimlere ba?layacak. Bir ay Ürdün’de kalacak olan Batur’a, ikinci teklif ise bir dönem tüm dünyada fenomen olan ‘Bonanza’ dizisinin yönetmeni Muhittin Kandur’dan (Mohy Wuandour) geldi.
 • Bir Osmanl? Dizisi Daha Geliyor
  Milliyet Cadde yazar? Sina Kolo?lu, kö?e yaz?s?nda yeni bir Osmanl? dizisinin çekilece?ini aç?klad?. Amerikan Variety dergisine dayand?rd??? iddias?na göre dizinin yap?mc?l???n? Karga Seven Pictures üstlenecek.
  Sina Kolo?lu’nun yaz?s? ?öyle: Geçti?imiz Ocak ay?nda Türkiye’de faaliyete geçen Los Angeles merkezli Karga Seven Pictures, ilginç bir projeye imza at?yor. Jason Goodwin’in Türkçeye de çevrilen ve büyük ilgi gören ‘Yeniçeri A?ac?’ (The Janissary Tree) kitab?ndan yola ç?k?larak gerçekle?en bir ‘Osmanl? Polisiyesi’ ekrana gelecek. Haber, Amerikan ‘Variety’ dergisinde ç?kt?. dizi, ?ngilizce çekilecek. Kadrosu Türk ve yabanc?lardan (büyük olas?l?k Amerikal? oyuncular) olu?acak. Çekimler Türkiye’de gerçekle?ecek. Haberde Türkiye’de çekim maliyetlerinin ucuz oldu?unun alt? çiziliyor.
  Çok ses getiren bir Kitap
  Dizi k?saca, ll. Mahmud döneminde i?lenen cinayetler ve onlar? çözmekle görevli tarihin belki de ilk had?m dedektifi Ya?im’in maceralar?n? anlatacak. Çok ses getiren bir kitap oldu?unu belirteyim. Karga Seven Pictures, serinin devam? için di?er üç kitab?n da haklar?n? sat?n alm??.
 • Mesut Yar: “?lker Ayr?k FOX TV’de, Okan Bayülgen BluTV’de
  ?lker Ayr?k son olarak Star TV ekran?ndayd?. Var m?s?n?z Yok musunuz? ?simli format? k?sa say?lmayacak bir süre yapt?. Neden sonra program bitti… Kanalda sözle?mesi gere?i bir süre daha program yapacakt? ve format çal??malar? da bir süredir devam ediyordu… Ancak ne olduysa ?lker sessiz sedas?z ?ekilde kanal de?i?tirdi. Bildi?im kadar?yla yeni ekran? FOX olacak… ?imdilik bu kanalda da yapaca?? format belli de?il ama tan?d???m ?lker yüksek ihtimalle bir prime time i?inde yer almak isteyecektir… Eh, iki taraf da gönül rahatl???yla el s?k??t?ysa ?lker Ayr?k’? görece?imiz saatler de bellidir. ?imdiden baht? aç?k olsun…
  Blu TV diye duydum
  Bir belli oldu haberi de Okan Bayülgen cephesinden. Alt?n Kelebek Ödülleri sonras? tamamlanm?? dekorundan bile vazgeçilerek program? ask?ya al?nan Okan’?n ekibiyle kanal?n yollar? da ayr?lm??t?… Ama duydu?um kadar?yla sular?n serinlemesiyle birlikte Okan yine i?ba?? yapma hevesine dü?mü?. Bo? heves de de?il hani… Çünkü o ünlü Zaga format? için Blu TV ile anla?m??. Bilmeyenlere not dü?elim; Blu TV abone say?s?n? her geçen gün artt?ran bir dijital izleme platformu. “Masum” isimli dizisiyle birlikte ciddi bir kitleye ula?t?… Çoktand?r ana ak?m medyan?n bitti?ini dillendiren Okan da bu yeni adresiyle k?smen istedi?ine kavu?mu? oldu. Ha, bu kadar? adam?m?z? keser mi; onu bilemiyorum i?te.
 • Doktorlar Dizisi Yeni Bölümleriyle Geliyor
  Bir dönemin ekran fenomeni dizisi olan Doktorlar 2017 y?l?nda yeniden çekilecek. Med Yap?m, yay?nland??? dönemde izlenme rekorlar? k?ran Doktorlar dizisini yeniden çekiyor. ?irket cast çal??malar?na ba?lad?. Dizi ba?roldeki Kutsi ile özde?le?mi?ti, ancak yap?m ?irketi yoluna ba?ka isimle devam etmeye karar verdi. Toplam 4 sezon devam eden 97 bölüm yay?nlanan Doktorlar dizisinde, Kutsi, Yasemin Ergene,  Melike Güner, Bekir Aksoy, Ya?mur Atacan, Ye?im Ceren Bozo?lu, Gamze Topuz, Aysun Kayac?, Mehmet Aslan, Naz Elmas, Merve Sevi rol alm??t?. 28 Aral?k 2006 tarihinde Show TV’de yay?nlanmaya ba?layan Doktorlar dizisi, dünyaca ünlü Grey’s Anatomy dizisinden uyarlanm??t?.
 • Halit Akçatepe Vefat Etti
  Sinema ve tiyatro sanatç?s? Halit Akçatepe, Ata?ehir’de bir süredir tedavi gördü?ü özel bir hastanede ya?am?n? yitirdi. 1 Ocak 1938’de Üsküdar’da do?an Akçatepe, ilkokulu Refik Halit Karay Mektebi’nde okudu. Babas? yine bir oyuncu olan S?tk? Akçatepe idi. Bir yönetmen “Bize bir çocuk oyuncu laz?m” deyince babas? tuluatç? S?tk? Bey o?lu Halit’i oynatm??t?r. ?lk olarak 5 ya??ndayken 1943’te bir filmde rol ald?. Saint Benoit Frans?z Lisesi’nden mezun oldu. 1959’da An?tkabir’de 1,5 y?l askerlik görevini yapt?. 1972’te Tatl? Dillim filmiyle ?öhreti yakalad?. 1963’te Yasak, Gündo?arken, Semaya Bakt?m Seni Gördüm filmlerini çekti. 1975’te Hababam S?n?f? adl? filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle çok sevildi. ‘Süt Karde?ler’in Ramazan’? Halit Akçatepe’nin babas? S?tk? Akçatepe ve annesi Leman Akçatepe de Türk Sinemas?’nda birçok yap?mda rol alm?? oyunculard?r. Özellikle babas? S?tk? Akçatepe, Hababam S?n?f? film serisinde oynad??? Pa?a Nuri tiplemesiyle tan?nmaktad?r. Babas? S?tk? Akçatepe anne taraf?ndan Osmanl? ?mparatorlu?u’nun Lale Devri Sadrazam? Nev?ehirli Damat ?brahim Pa?a’n?n torunuydu.
 • Yurdaer Dokur, ‘Seni Kimler Ald?’ Dizisinin Kadrosundan Ç?kart?ld?
  KKTC’de Ercan Havaliman?’nda üzerinde uyu?turucu madde bulundu?u için gözalt?na al?nan Yurdaer Okur, ç?kar?ld??? mahkemenin karar?yla 100 bin TL senet ve 10 bin TL de nakit vererek serbest kald?. Mahkeme Okur’un dava sonuçlanana kadar ülke d???na ç?k???n? da yasaklad?. Okur’un suçlu bulunmas? durumunda ise s?n?r d??? edilece?i aç?kland?.
  Ad? silindi, foto?raf? kald?r?ld?
  ATV’nin internet sitesinde ‘Seni Kimler Ald?’ dizisinin sayfas?nda yer alan foto?raflardan ve dizi künyesinden ünlü oyuncu Yurdaer Okur’un ç?kart?ld??? görüldü. Yap?m ?irketi ve kanaldan henüz resmi bir aç?klama yap?lmam?? olsa da, KKTC’de üzerinde uyu?turucu ile yakalanmas?n?n ard?ndan Okur’un büyük ihtimalle dizide yer almayaca?? belli olmu? oldu.
  Fragman da kald?r?ld?
  Yap?mc?l???n? Pastel Film Ya?ar ?rvül ve Efe ?rvül’ün yapt???, yönetmenli?ini Sadullah ?entürk’ün üstlendi?i, ‘Seni Kimler Ald?’ dizisinin geçti?imiz günlerde yay?nlanan ve Yurdaer Okur’un da yer ald??? ilk tan?t?m filmi de ATV’nin internet sitesinden kald?r?ld?.
 • Kad?n Cinayetleri Televizyon Dizisi Oldu
  Dijital televizyon sektörüne h?zl? bir giri? yapan ‘Türkiye’nin internet televizyonu’ BluTV, kendi dizilerini yay?nlamaya devam ediyor. “Masum” ve “Sahipli” ile tam not alan kanal, ?imdi de drama-belgesel tad?ndaki yeni dizisi “Çal?nm?? Hayatlar”? seyircisiyle bulu?turacak. Yap?m?n? D Productions ve GameYap?m’?n üstlendi?i “Çal?nm?? Hayatlar”da Özgecan Aslan, Münevver Karabulut ve Sarai Sierra cinayetleri, ailelerin de özel izni ve kat?l?m?yla izleyiciye aktar?lacak. Sunuculu?unu Gökçen Özdemir’in yapt??? dizinin yönetmen koltu?unda Deniz Y?lmaz ?ayir oturuyor. Dizinin ba?rollerinde ise Özge Özkaplan, Cansu Dikta? ve Onuryay Evrentan var.
 • Erkan Petekkaya’dan Yeni Dizi
  Final yaparak ekranlara veda eden Paramparça dizisinde 3 sezondur ba?rol oynayan Erkan Petekkaya, bir süre önce yeni dizisi için anla?ma yapm??t?. Erkan Petekkaya’n?n yeni sezonda Fox TV ekranlar?nda yay?nlanacak dizisinden yeni bilgiler ortaya ç?kt?. Milliyet’ten Ali Eyübo?lu’nun yaz?s?na göre, Erkan Petekkaya yeni anla?madan rekor bir ücret alacak. ??te o yaz?: “Erkan Petekkaya’n?n Karga Seven’le bir anla?ma yapt??? haberleri bas?nda ç?km??t?. Tam 10 milyon TL’lik bir anla?ma oldu?u söylendi. ?lk bilgiler  Variety dergisindeki haberde yer ald?. ?irketin kurucu ortaklar?ndan Emre ?ahin, durumu ?öyle özetlemi?: “Karanl?k ve puslu bir dünyada iyilik yapmak için mücadele veren bir adam. Tabii ki izleyicinin kalbine i?leyecek bir a?k hikâyesi de olacak.” Dizi, önümüzdeki Eylül ay?nda yay?nlanacak”
 • ‘Bir Deli Sevda’ 5 Nisan’da Yay?nda
  Yap?mc?l???n? Pastel Film’in üstlendi?i Show TV’nin dev kadrosu ile dikkat çeken dizisi “Bir Deli Sevda” 5 Nisan Çar?amba günü saat 20.00’de ba?l?yor.  Ba?rollerini Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Erdinç Gülener, Cankat Aydos ve Deniz U?ur’un payla?t???, oyuncu kadrosunda It?r Esen, Mehmet Esen, Esra K?z?ldo?an, Sermet Ye?il, Hikmet Körmükçü, Deniz Özerman, Zuhal Yalç?n, Tolga Evren, Seren Deniz Yalç?n’?n yan? s?ra usta oyuncular Zafer Algöz ve Erkan Can’?n da yer ald??? dizinin yap?mc?l???n? Ya?ar ?rvül ve Efe ?rvül, yönetmenli?ini Hakan ?nan üstlenirken, senaryosunu ise Korcan Derinsu ve Cihan Çal??kantürk kaleme al?yor.
 • ‘Bir Sorun Mu Var?’ 6 Nisan’da Yay?nda
  Yap?mc?l???n? BKM’nin üstlendi?i Show TV ekranlar?n?n yeni bilgi yar??ma program? Bir Sorun Mu Var?’?n yay?n tarihi belli oldu. Güldür Güldür Show’un direktörü ba?ar?l? oyuncu Ali Sunal’?n e?lenceli sunumuyla gerçekle?ecek olan bilgi yar??mas?nda kazanan yar??mac? 500 bin TL büyük ödülün sahibi olacak, Bir Sorun Mu Var ilk bölümü ile 6 Nisan Per?embe ak?am? saat 20.00’da Show TV’de ekranlara gelecek.
 • Yeni Bir Sitcom Geliyor: Mehmet Ali Erbil Ve ?afak Sezer Ba?rolde
  Show TV, kadrosunda iki ünlü komedyen ile bir fenomen oyuncunun bulundu?u iddial? bir diziyi ekrana getirmeye haz?rlan?yor. Komedi dünyas?n?n iki ünlü ismi Mehmet Ali Erbil ve ?afak Sezer, “Hababam S?n?f?” ve “Maskeli Be?ler filmlerinden sonra bir kez daha ayn? projede izleyici kar??s?na ç?kacak. “Türk Mal? Yeni Balya” ismiyle Show TV için çekilecek olan sitcom’da, ikiliye Serkan ?engül de e?lik edecek. ?afak Sezer’in Binnur Kaya ile oynad??? Türk Mal? efsanesinin yeni versiyonu olarak seyirciyle bulu?acak olan yeni komedi dizisinin yönetmen koltu?unda ise Avrupa Yakas? ve Yalan Dünya gibi Gülse B?rsel imzal? iki fenomen dizinin de yönetmenli?ini yapan Jale Atabey oturacak. Oyuncu seçmelerinin sürdü?ü “Türk Mal? Yeni Balya”n?n çekimlerine Nisan ay? sonunda ba?lanacak.
 • Cesur Ve Güzel 4 Ülkede Daha Yay?nlanacak
  ?skandinav kökenli dizi da??t?c? firma Eccho Rights’in Genel Müdürü Fredrik af Malmborg, Türk dizilerinden ‘Cesur ve Güzel’i Malezya, Hindistan, ?talya ve ?spanya’daki televizyon kanallar?na satt?klar?n? söyledi. Merkezi New York’ta bulunan 32 y?ldan bu yana dünyan?n çe?itli ülkelerindeki medya endüstrisine ili?kin yay?n yapan ‘World Screen’in web sayfas?nda Eccho Rights’in Genel Müdürü Fredrik af Malmborg ile yap?lan röportaj yay?nland?. Genel Müdür Fredrik af Malmborg, 2009’da ‘Ezel’ ile ba?lad?klar? Türk dizilerini dünyaya açma projesinin ba?lang?çta ‘Bir kumar’ olarak de?erlendirildi?ini ancak, çok ba?ar?l? sonuçlar ald?klar?n? söyledi. ‘Ezel’ dizisinin hala dünyada ilgi gördü?ünü son olarak Malezya ve Mo?olistan’da ekrana gelece?ini anlatan Eccho Rights’in Genel Müdürü Fredrik af Malmborg, Türkiye’de be?eni ile izlenen Tuba Büyüküstün ve K?vanç Tatl?tu?’un ba?rollerini oynad??? ‘Cesur ve Güzel’in de dünya çap?nda ilgi gördü?ünü anlat?rken, “Bu dizi Hindistan, Malezya, ?talya ve ?spanya’da büyük kanallara sat?ld?. Son dönemde bütün Türk dizileri büyük ilgi görüyor.” Çe?itli ülkelerde yay?nlanan ‘Cesur ve Güzel’ son olarak Yunanistan’daki ‘Antenna TV’, ?ran’a yönelik ?ngiltere’den Farsça yay?n yapan ‘Gem TV’, Macaristan’daki ‘TV 2’, Pakistan’daki ‘Urdu 1’, Romanya’daki ‘Antena’, Arnavutluk’taki ‘TV Klan’ ve Kuzey Irak’tan Kürtçe yay?n yapan ‘Kurdmax TV’ de yay?nlanmaya ba?lam??t?.
 • TRT’nin 200 Bin Saatlik Ar?ivi Halka Aç?ld?
  TRT, dünyada sadece ?ngiltere ve ?sveç gibi birkaç ülkede uygulanmakta olan “ar?ivlerin detayl? olarak tasniflenerek reprodüksiyonlar?n internetten kullan?c?ya sunulmas?” uygulamas?n? hayata geçirdi. TRT Ar?iv’in aç?lmas? ile birlikte sosyal medyada yo?un ilgi gördü. Harbiye’deki TRT ?stanbul Radyosunda gerçekle?tirilen tan?t?m öncesi AA muhabirine aç?klamada bulunan TRT Genel Müdürü ?enol Göka, TRT’nin yay?n hayat?na ba?lad??? günden itibaren ve hatta onun öncesinde de çekilmi? görüntüleri, ar?ivinde biriktirdi?ini belirterek, “TRT’de son derece önemli bir birikim var. Daha sonra eklenen çal??malarla da bu ar?iv çok büyük bir zenginli?e kavu?tu ve bunun bir ?ekilde aç?lmas? gerekliydi. O haf?zan?n tekrar gündeme getirilmesi gerekiyordu, siyasi, kültürel ve sosyolojik aç?dan.” dedi.
 • TV 8’de Reality Show Ba?l?yor
  Reality programlar?n?n vazgeçilmez ismi Serap Ezgü yeni program?yla ekranlara geri dönüyor. Acun Il?cal?’n?n Temmuz ay?nda ba?lamas? planlanan program? ara vermeden yaz boyu devam ettirerek sürdürece?i konu?uluyor. Yeni sezonda reality programlar aras?nda da büyük bir rekabet ya?anacak. Serap Ezgü rakipleri Müge Anl?, Yalç?n Çak?r ve ?nci Ertu?rul’u TV 8 ekranlar?ndan terletecek.

YEN? YAYINLAR

 • ‘?simsizler’, 27 Mart’ta Kanal D’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘El Eme?i’, 27 Mart’ta TRT 1’de yay?nda (Ev yenileme)
 • ‘Kara Yaz?’ 28 Mart’ta Kanal D’de yay?nda (Yerli Dizi)
 • Sony Channel Türkiye, 28 Mart 2017 Sal? gecesi Türkiye’de yay?nda.
 • UçanKu? Global-HD kanal?n?n test yay?nlar?n? 31 Mart itibariyle hayata geçirdi.
 • ‘F?’ 31 Mart’ta PuhuTV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Söz’ 3 Nisan’da Star TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • A News kanal? Türksat 4A Uydusu Frekans: 11999 Mhz Symbol Rate: 11666 FEC: 3/4 Polarizasyon: V ( Dikey ) Modülasyon: DVBS2-8PSK. frekanslar?yla 3 Nisan’da yay?nda (Haber)

YAYINI DE???EN-DURDURULAN YAYINLAR

 • Star TV’de yay?nlanan ‘Paramparça’ dizisi sona erdi.
 • TRT 1’de yay?nlanan ‘Sevda Ku?un Kanad?nda’ dizisi sona erdi.
 • ?ebnem Sönmez ve Erdem Akakçe, FOX TV’de yay?nlanan ‘Çoban Y?ld?z?’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Derya Artemel, ATV’de yay?nlanan ‘K?rg?n Çiçekler’ dizisi kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

GÖRSEL BASINDA GÖREV DE????KL?KLER?

 • Do?an TV’de 2002 y?l?ndan bu yana Teknik Grup Ba?kan? ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hakan Tümer, 31 Mart 2017 itibariyle Do?an TV’deki tüm görevlerinden ayr?l?yor.
 • Bengütürk’te 4 y?ld?r ekran yüzü olarak görev yapan,  Buyrun Konu?al?m ve Gündo?du programlar?n? sunan Esra Y?ld?z’?n kanalla yollar? ayr?ld?.

YAZILI BASINDA GÖREV DE????KL?KLER?

 • Do?an Burda Dergi Grubu ?cra Kurulu Ba?kan? ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Mehmet Y. Y?lmaz ve Capital, Ekonomist, Start-up ve CEO Life dergileri yay?n direktörü Rauf Ate?, görevlerinden istifa ettiler. Mehmet Y. Y?lmaz’?n Hürriyet Gazetesi’ndeki yaz?lar?na devam edece?i ö?renildi. Mehmet Y. Y?lmaz’?n yerine Cem Ba?ar atand?.
 • Puslu K?talar Atlas? ile Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü alan yazar ?hsan Oktay Anar, OT Dergisinde yazmaya ba?lad?.

???TSEL BASINDA GÖREV DE????KL?KLER?

 • ESMEDYA bünyesinde faaliyet gösteren Alem FM ve Lig Radyo’nun Genel Yay?n Yönetmeni Mehmet Ayan  Alem FM’deki görevinden ayr?ld?. Mehmet Ayan’?n yerine ise Ocak ay?nda ESMEDYA’dan Best FM’e transfer olan Sibel Toprak Egemen getirildi.

Yaz?l? BASIN

 • Hasan Cemal’e Beraat
  T24 yazar? ve P24 Ba??ms?z Gazetecilik Platformu Kurucu Ba?kan? Hasan Cemal ‘Çekilme Günlükleri’ yaz? dizisi için, 13 y?l hapisle yarg?land??? davada beraat etti.  Savc? bir önceki duru?mada, hükümetin talimat?yla yürütülen müzakerelerde var?lan mutabakat üzerine Türkiye topraklar?ndaki PKK’l?lar?n s?n?r d???na çekilmesini izleyen yaz? dizisi gerekçe gösterilerek yakla??k 4 y?l sonra aç?lan davada Hasan Cemal’in 13 y?la kadar hapsini istemi?ti. Hasan Cemal’in avukat? Fikret ?lkiz’in savunma için ek süre istedi?i duru?ma 31 Mart’a ertelenmi?ti.
 • Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’ni Kazananlar Belli Oldu
  Bu seneki yar??mada görüntülü haber ödülünü, 28 Kas?m 2016’da BBC Türkçe’nin internet sitesinde yay?mlanan, “Gözalt?nda i?kence iddialar?: Tan?klar anlat?yor” ba?l?kl? haberleriyle BBC Türkçe Muhabiri Selin Girit ve kameraman Göktay Koraltan kazand?.
  Evrensel Gazetesi’nde 1 Mart 2017 günü, “Raydoaktif Skandal!” ba?l??? ile yay?mlanan haberiyle yaz?l? haber ödülüne Cansu Pi?kin de?er görüldü.
  Evrensel Gazetesi Muhabiri Tamer Arda Er?in ise 12 ?ubat 2017 tarihinde yay?mlanan “Hay?r gitmiyoruz” isimli foto?raf?yla foto?raf ödülünü ald?.
  Er?in, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 72 akademisyenin ihraç edildi?i Ankara Üniversitesindeki protestoya polisin köpekli müdahalesini görüntülemi?ti.
  Yerel gazetecilik ödülünü ise, Deniz Çaba ?zmir Life Dergisi’nin 2016 May?s? say?s?nda yay?mlanan “Mülteci Olmak: Bu kez onlar anlat?yor” ba?l?kl? haberiyle kazand?.
  Diyarbak?r’da düzenlenen Nevruz kutlamalar? ba?lamadan önce, üniversite ö?rencisi Kemal Kurkut’un polis taraf?ndan öldürülmesini çekti?i foto?raflarla belgeleyen D?HABER muhabiri Abdurrahman Gök de Jüri Özel Ödülüne de?er görüldü.
  Cumhuriyet Gazetesi’nden Canan Co?kun ve Bianet’ten Elif Akgül’e de, 18 Ocak 2017-20 Ocak 2017 tarihleri aras?nda yay?mlanan ve birlikte haz?rlad?klar? Hrant Dink cinayeti davas?n?n 10 y?l?n? anlatan dosya haberleriyle Jüri Özel Ödülü verildi.
  Gazeteci Ahmet ??k da, Cumhuriyet Gazetesi’nde 8-13 Aral?k 2016 tarihleri aras?nda yay?mlanan “15 Temmuz’un ?ifreleri” ba?l?kl? yaz? dizisiyle Jüri Özel Ödülü’nü ald?.
 • Ertan Cillov Vefat Etti
  2003 ile 2009 y?llar? aras?nda Bas?n ?lan Kurumu Genel Müdürü olarak görev yapan Ertan Cillov 73 ya??nda hayat?n? kaybetti.
  Ertan Cillov Kimdir?
  Ertan Cillov, 1944 y?l?nda Denizli’de dünyaya geldi. ?lk ve orta ö?renimini Denizli’de tamamlayan Cillov, 1964 y?l?nda ?stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1973-74’te askerlik hizmetini yerine getirdi. 1975 y?l?ndan itibaren serbest avukat olarak çal??maya ba?layan Cillov, 1976’da Bas?n ?lan Kurumu Genel Müdürlü?ü’nün, 1990’da Türk Standartlar? Enstitüsü ?stanbul Bölge Müdürlü?ü’nün mü?avir avukatl??? görevini üstlendi. Ticari firmalara da avukatl?k hizmeti veren Cillov, 1995 y?l?nda Bas?n ?lan Kurumu Genel Müdür Yard?mc?l??? görevine getirildi. 30 May?s 2003 tarihinde Kuruma Genel Müdür olarak atand? ve 23 Kas?m 2009’da ya? haddinden emekli oldu.
 • At?lay Kayao?lu Vefat Etti
  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Üyesi, Sürekli Bas?n Kart? sahibi, foto muhabiri At?lay Kayao?lu  vefat etti.
  At?lay Kayao?lu’nun Özgeçmi?i
  1943 y?l?nda ?stanbul’da do?du. Mesle?e 1969 y?l?nda Hürriyet Gazetesi’nde Foto Muhabiri olarak ba?lad?. Y?llarca ba?ar?l? birçok foto?rafa imza att? Hürriyet Gazetesinden emekli oldu. TGC ve TSYD’den çe?itli zamanlarda ba?ar? ödülleri kazand?. Evli ve bir çocu?u olan At?lay Kayao?lu Sürekli Bas?n Kart? sahibiydi.

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.