Haftalık Medya Haberleri (27 Kasım – 3 Aralık 2017)

Televizyon Haberleri

 • Radyo Televizyon Gazetecileri Derne?i’nde Yeni Dönem

1978 y?l?nda kurulan Radyo televizyon Gazetecileri Derne?i’nin (RTGD) Genel Kurulu yap?ld?. ATV Ankara Temsilcisi ?ebnem Bursal? Genel Ba?kanl??a seçildi. Radyo Televizyon Gazetecileri Derne?i’nin (RTGD) ilk kad?n Ba?kan? olan Deniz Güçer 3 y?ld?r bu görevi yürütüyordu. Bursal?’n?n seçilmesiyle Radyo Televizyon Gazetecileri Derne?i’nde kad?n ba?kan gelene?i de devam etmi? oldu. Radyo Televizyon Gazetecileri Derne?i’nde yeni yönetimde kad?n a??rl??? dikkat çekti. Bursal? ile birlikte 4 kad?n gazetecinin yer ald??? Radyo Televizyon Gazetecileri Derne?i, böylece bir ilke de imza att?.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derne?i’nin yeni yönetimi ?u isimlerden olu?tu:

Ba?kan ?ebnem Bursal? (ATV Ankara Temsilcisi)

Ba?kan vekili Deniz Güçer (Gazeteci)

Ba?kan Vekili Erkan Durdu (TRT Genel Müdür Yard?mc?s?)

Genel Sekreter Hande F?rat (Hürriyet Ankara Temsilcisi)

Ba?kan Yard?mc?s? Ali Can Türko?lu (Ciner Grubu Ankara Temsilcisi)

Ba?kan Yard?mc?s? Müge Dilek (Beyaz TV Program Md. Beyaz Gazete GYY)

Yönetim Kurulu Üyeleri: Ercan Gürses (Reuters Ajans? Parlamento Muhabiri)

Melik Yi?itel (Kanal 24 Ankara Temsilcisi) Zafer ?ahin (Takvim Ankara Temsilcisi)

Denetim Kurulu Ba?kan? Ferda Y?ld?r?m

 

 • Kara Sevda, Uluslararas? Emmy Ödülleri’nde Ödül Olan ?lk Türk Dizisi Oldu

Ay Yap?m yap?mc?l???nda gerçekle?en, Star TV’de ve dünyada 60’? a?k?n ülkede yay?nlanan Kara Sevda, bir ilki gerçekle?tirdi. Dünya televizyon sektörünün en prestijli organizasyonlar?ndan Uluslararas? Emmy Ödülleri’nde “En ?yi Dizi” (Telenovela) ödülüne lay?k görülen Kara Sevda, böylece bu ödülü Türkiye’ye kazand?ran ilk yap?m oldu. Türkiye’de ve dünyada 60’dan fazla ülkede milyonlarca izleyicinin iki sezon boyunca soluksuz takip etti?i Kara Sevda, 45. Uluslararas? Emmy Ödülleri’nde “Telenovela” kategorisinde En ?yi Yap?m seçildi.

 • Hasibe Eren ‘Jet Sosyete’ Dizisi Kadrosunda

Senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme alaca??, yönetmenli?ini Hakan Algül’ün, yap?mc?l???n? BKM’nin üstlenece?i; ba?rollerini Ça?lar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Derya Karada?, Sarp Apak, Ecem Uzun ve Bartu Küçükça?layan’?n payla?aca?? yap?m?n kadrosuna Birsel’le daha önce ‘Avrupa Yakas?’ ve ‘Yalan Dünya’da da çal??m?? olan Hasibe Eren dâhil oldu. 60-70 dakikal?k bölümlerden olu?acak Jet Sosyete’nin ilk bölümü ?ubat ay?nda izleyiciyle bulu?acak.

 • ‘Kom?ular’ Dizisi Sona Eriyor

Fox’ta 6 Kas?m’dan itibaren yay?nlanmaya ba?layan ‘Kom?ular’ dizisi ekranlara veda ediyor. No 9 Yap?m’?n Zehra Çelenk imzas?yla Türkiye’ye uyarlad??? günlük dizi, reyting canavar?na yenik dü?tü. Canan Evcimen ve Özdemir Göksel Ayd?n’?n yönetti?i ‘Kom?ular’da Gizem Altunay, Mustafa Bar?? Koçkar, Arda Esen ve Sema ?im?ek’e, Mehmet Uslu, Zafer Esen Demircan, Kaan Yalç?n, Kevork Türker ve Serap Önder gibi isimler e?lik ediyordu. Dizinin geçen günlerde dü?ük reytinglerine çözüm bulmak için ba?rol kad?n oyuncusunda de?i?ikli?e gitme karar? al?nm??t?. Ancak son gelen habere göre 6 Kas?m’dan itibaren görücüye ç?kan dizi, ekran yolculu?unu noktalayacak.

 • FOX’tan Yeni Film: ‘Eski Köye Yeni Adet’

Yap?mc?l???n? Juli Sanat’?n, yönetmenli?ini ve senaryosunu Ferit Karahan ile Gülistan Acet’in üstlendi?i ‘Eski Köye Yeni Adet’ isimli filmin çekimleri tamamland?. FOX için çekilen filmin oyuncu kadrosunda Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder Parlak, Haki Biçici, Meltem Y?lmazkaya, Nail K?rm?z?gül, Füsun Demirel, Osman Akça ve Gülhan Tekin gibi ba?ar?l? isimler yer al?yor. Filmin görüntü yönetmenli?ini Eyüp Boz yaparken, sanat yönetmenli?ini ise Gamze Y?lmaz üstlendi. ‘Eski Köye Yeni Adet’ yak?nda FOX’ta.

 • Sony Channel Risk Almad?

RTÜK’ten gelen tarihi ceza sonras? format de?i?tiren “Hande Ataizi’yle” isimli program, Sony Channel yöneticileri taraf?ndan yay?nlanan kald?r?ld?. Konuyla ilgili Posta gazetesinde bir yaz? kaleme alan televizyon ele?tirmeni Mesut Yar, “Ekran yöneticileri risk almay?p program? yay?ndan kald?rd?lar” ifadelerine yer verdi.

 • Kanal D’den Günlük Dizi Ata??

Kerime Nadir’in ayn? adl? ölümsüz eserinden uyarlanan H?çk?r?k, yak?nda hafta içi her gün Kanal D ekran?nda izleyicisi ile bula?acak. Ba?rollerini Sezgi Sena Akay, Bar?? Arda Hac?o?lu, Selçuk Özer ve Nurseli ?diz’in payla?t?klar? dizinin yönetmenli?ini F?rat Gürsoy, senaryosunu ise Redife Zerener ve Gökhan Korkusuz kaleme al?yor.

Yeni Yay?nlar

 • ‘K?zlar?m ?çin’ 27 Kas?m’da Kanal D’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Üç ?nsan’ 4 Aral?k’ta Ulusal Kanal’da yay?nda (Yar??ma)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • FOX’ta yay?nlanan ‘Kay?td???’ dizisi sona erdi.
 • FOX’ta yay?nlanan ‘Nerdesin Birader’ dizisi sona erdi.
 • Kanal D’de yay?nlanan ‘Ver Elini A?k’ dizisi sona erdi.
 • Yasemin Allen, PuhuTV’de yay?nlanan ‘Çi’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Ogün Kaptano?lu, TRT 1’de yay?nlanan ‘Dirili? Ertu?rul’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Do?an Medya Grubu, CNN Türk ve Kanal D eski Genel Müdürü Bar?? Tünay’la yollar? ay?rd?.

Yaz?l? Bas?n

 • TGC 2017 Sedat Simavi Ödülleri’nin Sahipleri Belli Oldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2017 Sedat Simavi Ödülleri’ne de?er görülen gazeteci, karikatürist, edebiyat, spor ve bilim insanlar?na verilecek ödüller aç?kland?. 11 Aral?k 1953’de ya?am?n? yitiren TGC kurucu Ba?kan? Sedat Simavi ad?na 41 y?ldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sa?l?k bilimleri ve spor alanlar?nda veriliyor. Ödül Töreni’nin tarihi ve yeri daha sonra payla??lacak.

2017 Sedat Simavi Ödülleri’ne de?er görülen isimler ?öyle:

1- GAZETEC?L?K ÖDÜLÜ:

Aykut KÜÇÜKKAYA

Cumhuriyet Gazetesi’nde 29 Haziran–14 A?ustos 2017 tarihleri aras?nda yay?nlanan “?SPARK’ta Fi? Vurgunu” ba?l?kl? seri haberleri nedeniyle.

2- TELEV?ZYON ÖDÜLÜ:

Haber:

Mustafa SOYBA? – Gül?ah ?NCE B?RSEN

Fox TV’de 25 A?ustos 2017 tarihinde yay?nlanan “Cumhurba?kan?’na ?arjörsüz Güvenlik Önlemi” adl? haberleri nedeniyle.

Belgesel:

Ne?e SARISOY KARATAY

TRT Televizyonu Belgesel Kanal?nda 26 May?s 2017 tarihinde yay?nlanan “Halil ?nalc?k Yüzy?ll?k Ç?nar” adl? belgesel program? nedeniyle.

3- RADYO ÖDÜLÜ:

Seçici Kurul, yar??maya ba?vuran eserler içerisinde bu y?l yönetmelik ?artlar?na uygun ödüle de?er bir eser olmad???na karar verdi.

4- KAR?KATÜR ÖDÜLÜ:

Emre ULA?

Yeniça? Gazetesi’nde yay?nlanan “Cilal? Ta? Devri” isimli kö?esinde çizdi?i karikatürleri nedeniyle.

5- EDEB?YAT ÖDÜLÜ:

Cevat ÇAPAN

“Son Duraktan Bir Önce” adl? ?iir kitab? nedeniyle.

6- SOSYAL B?L?MLER ÖDÜLÜ:

Prof. Dr. Gülay GÜNLÜK ?ENESEN – Yrd. Doç. Dr. Yelda YÜCEL – Doç. Dr. Ay?egül YAKAR ÖNAL – Doç. Dr. Nuray ERGÜNE? – Doç. Dr. Burcu YAKUT ÇAKAR

“Kad?ns?z Kentler; Toplumsal Cinsiyet Aç?s?ndan Belediyelerin Politika ve Bütçeleri” adl? eserleri nedeniyle.

7- FEN B?L?MLER? ÖDÜLÜ:

Doç. Dr. Hâldun SEV?NÇL?

“Grup-VA Elementlerinin Alt?gen Örgülerinde Kuartik Dispersiyon, Güçlü Tekillik, Manyetik Karars?zl?k ve Benzersiz Termoelektrik Özellikler” adl? eseri nedeniyle.

8- SA?LIK B?L?MLER? ÖDÜLÜ:

Prof. Dr. Vas?f HASIRCI

“Daha ?yi Polimerik ?mplantlar ?çin Mikro ve Nano-Düzeyde De?i?tirilmi? Yüzeyler” ba?l?kl? çal??mas? nedeniyle.

9- SPOR ÖDÜLÜ:

Ramil GUL?YEV

“Atletizmde (erkekler 200 metrede) Dünya ?ampiyonu” olmas? nedeniyle.

 • Cafer Yarkent Ya?am?n? Yitirdi

Türk Medyas?na birçok ö?renci yeti?tiren, uzun y?llar Yeni As?r, Sabah, Hürriyet, Star, Vatan gazetelerinin yaz? i?leri müdürlü?ü ve yay?n yönetmeni dan??manl???n? yapan Türk Bas?n?n?n duayenlerinden Cafer Yarkent hayat?n? kaybetti. Yarkent, Türkiye’de bilgisayarl? gazetecili?i ba?lat?p, bas?nda daktiloyu kald?rt?p bir devrime imza atan isim olmu?tu. Emekli olduktan sonra Foça’da ya?amaya devam eden 68 ya??ndaki Yarkent bir süredir karaci?er rahats?zl??? nedeniyle ?zmir’deki bir hastanede tedavi görüyordu.

 

nar-ajans-tarafindan1

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.