Haftalık Medya Haberleri (25 Eylül– 1 Ekim 2017)

Televizyon Haberleri

 • Türk Dizileri 250 Milyon Dolarl?k ?hracat Sa?l?yor”

Ba?bakan Yard?mc?s? Fikri I??k, “Türkiye’de 80’li y?llarda  Brezilya dizileri izleniyordu. ?imdi Türk dizileri sadece  Türkiye’de de?il, yak?n co?rafya da ve 100’e yak?n ülkede izleniyor. Bu üretim 250 milyon dolarl?k bir ihracat sa?l?yor” dedi.  Ba?bakan Yard?mc?s? Fikri I??k, Radyo Televizyon Yay?nc?lar? Meslek Birli?i (RATEM) ve CEO Event taraf?ndan,  Ekonomi Bakanl???, Kültür ve Turizm Bakanl??? ve  Türkiye Cumhuriyeti Ba?bakanl?k Tan?t?m Fonu destekleriyle düzenlenen “IFTV-Uluslararas?  ?stanbul Film ve Televizyon Forum ve Fuar?na kat?ld?.  Lütfi K?rdar Kongre ve Sergi Saray?’nda düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakan? Numan Kurtulmu?, RTÜK Ba?kan? Prof. Dr.  ?lhan Yerlikaya, RATEM Ba?kan? Yusuf Gürsoy ve davetliler kat?ld?.

 • Dizi ?hracat?nda Hedef Çin, Japonya Ve Hindistan

Radyo ve Televizyon Yay?nc?lar? Meslek Birli?i (RATEM) Ba?kan? Yusuf Gürsoy, dizi ihracat?nda hedeflerinin a??rl?kl? olarak Çin, Japonya ve Hindistan oldu?unu belirterek, “Pazar büyük, talep fazla, buna yönelik çal??malar yap?l?yor.” dedi. Türkiye’deki insanlar?n 9 saatini ekran ba??nda geçirdi?ini, bunun 4 saatinin televizyon ekran?yla, di?er zaman diliminin ise ak?ll? telefonlar, tabletler, bilgisayarlarla geçti?ini anlatan Gürsoy tarihsel geçmi?inden yeme içme kültürüne, k?yafetlerden tarihi mekânlara kadar Türkiye’nin merak uyand?rd???n? belirterek, bunlar?n televizyonlarda çok iyi i?lendi?ini, teknolojinin bu içerikle iyi bir birle?me sa?lad???n? kaydetti. Gürsoy, ABD’nin dizi ihracat?nda birinci, Türkiye’nin ise ikinci s?rada bulundu?unu ifade ederek, “Türkiye’nin, kendisini takip eden Brezilya ve Meksika’y? geçmesinde senaryo çe?itlili?i, do?ru kast ve lokasyonla birle?tirilmesinin faydas? var. Bizim önemli ihraç bölgelerimizden birisi de Latin Amerika’d?r. Brezilya, Arjantin, Peru ve Uruguay’da dizilerimiz gösterilmektedir.” ?eklinde konu?tu.

 • Endemol’ün ?flas Davas?n?n ?lk Duru?mas? Yap?ld?

Habertürk Gazetesi’nden Hayati Ar?gan’?n haberine göre alacakl? ?irketler ve oyuncular, ?irket hakk?nda savc?l??a ‘hileli iflas’ suçundan ?ikâyette bulunduklar?n? belirtti. Endemol’ün avukatlar? ?irketin son dönemlerde yapt??? projelerin yeterli gelir elde etmedi?ini, sektörde daralma oldu?unu ve maliyetleri son birkaç y?l içinde kar??layamad?klar?n? belirterek, iflas talebinde bulunduklar?n? anlatt?. ‘Kördü?üm’, ‘Evlat Kokusu’, ‘Dayan Yüre?im’, ‘K?? Güne?i’ gibi dizilere imza atan Endemol’ün yurtd???na sat?lan en pahal? yap?m? olan 97 bölümlük ‘Paramparça’ dizisinin, bölüm ba?? 500 bin dolara sat?ld???n? belirten alacakl? avukatlar?, ‘Paramparça’n?n 2020 tarihine kadar getirece?i gelir 40 milyon dolar?n üzerindedir. Endemol Hollanda’n?n da davaya dâhil edilmesini istiyoruz.’ dedi. Duru?ma ertelendi.

 • Kurtlar Vadisi Yeni ?smiyle Ekranlara Geri Dönüyor

Ünlü oyuncu Necati ?a?maz, Kurtlar Vadisi Pusu’nun devam? olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin haz?rl?klar?na ba?lad?klar?n? söyledi. Kurtlar Vadisi Vatan filminin Berlin’deki galas?nda bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan Necati ?a?maz, dizinin isminin Kurtlar Vadisi Kaos ya da ?hanet olarak de?i?ece?i ve ekranlara geri dönece?i müjdesini verdi. Dizinin kanal?n?n ise filmden sonra belli olaca?? kulislerde konu?ulan bir ba?ka detay. Ünlü oyuncu Necati ?a?maz diziyle ilgili ?u sözleri söyledi;

Filmden Sonra Dizi Geliyor

“Kurtlar Vadisi Pusu devam edecek mi?” sorusunu ise Necati ?a?maz ?öyle cevaplad?: “Dizimizi de “Kurtlar Vadisi Kaos olarak adland?rd?k. Yak?n zamanda güneyimizde ya?anan krizleri ve ülkemizde ya?anan s?k?nt?lar? ve de?i?en konjonktürde bizim neler ya?ayaca??m?z?, etraf?m?zdaki co?rafyada neler ya?anabilece?ini anlatmaya çal??aca??m?z dizimiz “Kurtlar Vadisi Kaos”, filmimizin vizyonu bittikten sonra Ocak –?ubat ay? gibi gelecek.”

 • Fi Dizisi  Güney Kore’de Yay?nlanacak

Ba?rollerinde Ozan Güven, Serenay Sar?kaya, Mehmet Günsur, Bü?ra Develi ve Berrak Tüzünataç’?n yer ald??? Fi dizisi  Güney Kore’de yay?nlanacak. Güney Kore’de yay?nlanacak ilk Türk dizisi olacak olan Fi, Kas?m ay?nda GTV kanal?nda yay?nlanacak. ?lk defa bir Türk dizisi izleyecek olan Güney Koreliler için GTV kanal?, ülkedeki ünlü isimlerden olu?an bir dublaj ekibi haz?rl?yor.

 • Gani Müjde ‘Entepli’ Dizisi ?çin Yavuz Bingöl ?le Anla?t?

Yap?mc?l???n? ve senaristli?ini Gani Müjde’nin yapaca?? ve çekimleri ?stanbul’da yap?lacak ‘Entepli’ dizisinin erkek ba?rol oyuncusu netle?ti. Dizinin erkek ba?rol oyuncusu Yavuz Bingöl oldu. Dizide her ?ey tan?k koruma program?ndan yararlanarak tövbekâr olan ve normal bir hayat ya?amak isteyen eski bir mafya babas?n? devletin ö?retmen olarak bir okula yerle?tirmesiyle ba?layacak. Belal? bir okula giden Yavuz Bingöl, oradaki tüm ö?rencilere yard?m etmeye ba?layacak. Mafyayla ba?lant?s?n? kesip elini ete?in çeken Bingöl’ün yine de bela pe?ini b?rakmayacak.

 • Limon Yap?m’dan Yeni Dizi: ”Cennetin Kuzeyi”

Ba?ar?l? yap?mlara imza atan Limon Yap?m’dan yeni bir dizi geliyor. Kara Ekmek, Kalbim Ege’de Kald?, Göç Zaman?, Poyraz Karayel, Sava?ç?, ?evkat Yerimdar gibi ba?ar?l? projelerde imzas? bulunan Limon Yap?m’dan yepyeni bir dizi daha geliyor. ?smi ‘Cennetin Kuzeyi’ olarak belirlenen dizinin kanal? henüz netle?medi.

 • ‘Seven Ne Yapmaz’da Yönetmen De?i?ikli?i

ATV’de yay?nlanan ‘Seven Ne Yapmaz’ dizisinde yönetmen de?i?ikli?i ya?and?. Yap?mc?l???n? MF Yap?m’?n üstlendi?i, Yusuf Çim, Seren ?irince, Ecem Çal?k, Serhat Par?l, ?eyla Halis, Sertan Erkaçan ve Ferzan Hekimo?lu’nun yer ald??? diziyi Metin Baleko?lu yönetiyordu. Baleko?lu diziyi b?rakt?. Diziyi yeni yönetmenle anla?ana kadar geçici olarak Tarkan Karl?da? yönetecek.

 • ‘?lk Bulu?ma’ Ve ‘Milyonluk Resim’ Gün De?i?tirdi

FOX’ta yaz ay?nda ba?layan ‘?lk Bulu?ma’ haftada iki gün yay?na ba?lam??, daha sonra üçe ç?km??, son olarak ise pazar geceleri ekrana gelmesi kararla?t?r?lm??t?. Program?n yeni bölümleri art?k Cumartesi günleri ekrana gelecek. A?ustos’ta ba?layan ve Selçuk Yöntem’in sunumuyla ekrana gelen ‘Milyonluk Resim’ ise birçok günü denedi. Bu hafta yeni bölümü yay?nlanmayan yap?m yeni haftayla birlikte Kay?td??? dizisinin ard?ndan Pazartesi günleri yay?nlanacak. ‘?lk Bulu?ma’ Cumartesi 23.30’da, ‘Milyonluk Resim’ Pazartesi 23.30’da FOX’ta yay?nda.

 • ‘Kad?n’ 24 Ekim’de Yay?nda

FOX’un yeni dizisi Kad?n’?n yay?n tarihi belli oldu. Yap?mc?l???n? Medyap?m ve MF Yap?m’?n, yönetmenli?ini Merve Girgin Aytekin’in üstlendi?i; ba?rollerini ise Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Y?ld?r?mlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, ?erif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman ve Devrim Özder Ak?n’?n payla?t??? yap?m, geçti?imiz sezon ayn? yap?mc? taraf?ndan ekrana getirilen ‘Anne’ gibi sal? ak?amlar? ekrana gelecek. Kad?n, ilk bölümüyle 24 Ekim Sal? 20.00’de FOX’ta yay?nda.

 • ‘Hayat?n Penceresinden’ program? final karar? ald?

Kanal D’nin gündüz ku?a??nda ekrana gelen ve sunuculu?unu Yasemin Bozkurt’un yapt??? Hayat?n Pencesinden final karar? ald?. Konu ile ilgili olarak program?n yap?m ?irketinden yap?lan aç?klamada ?öyle denildi:

“Kamuoyunun dikkatine;

Yap?mc?l???n? üstlendi?imiz ve çok sayg?de?er çal??ma arkada??m?z Yasemin Bozkurt’un sunuculu?unu yapt??? “Hayat?n Penceresi”nden isimli program?m?z? “yay?n, yap?m ve sunucu üçgeninde” ortak bir karar alarak sonland?rd?k. Ekrandaki s?cakl???na her daim sayg? duydu?umuz Yasemin Bozkurt’a yeni projelerinde ba?ar?lar dilerken, SOBE F?LM olarak ayn? heyecanla gerçekle?tirece?imiz yeni projemizle yine Kanal D ekran?nda olaca??m?z? sayg?lar?m?zla siz de?erli bas?n mensuplar?na ve izleyicilerimize duyururuz.

 • Kenan ?mirzal?o?lu’nun ‘Fatih’teki Partneri

Bizans ?mparatoriçesi Teodora rolünü ‘Bodrum Masal?’ndaki performans?yla ad?ndan söz ettiren Toprak Sa?lam canland?racak.  Ba?rolünü Kenan ?mirzal?o?lu’nun üstlendi?i, Kanal D’de yay?nlanacak olan ‘Fatih’in oyuncu kadrosu netle?meye ba?lad?. Son olarak Bizans ?mparatoriçesi Teodora rolünü canland?racak oyuncu kesinle?ti. Rol, ‘Bodrum Masal?’ dizisinde canland?rd??? ‘Gözde’ karakteriyle ad?ndan söz ettiren Toprak Sa?lam’?n oldu.

Fatih Ocak Ay?nda Ba?l?yor

Kenan ?mirzal?o?lu’nun Fatih Sultan Mehmet’i canland?raca??, yap?mc?l???n? O3 Medya’n?n, yönetmenli?ini ise Altan Dönmez’in üstlendi?i ‘Fatih’ dizisi, ocak ay?nda ekrana gelmeye ba?layacak. Senaryosunu ‘Elveda Rumeli’yi de yazan Alican Yara? ve Özge Efendio?lu’nun kaleme ald??? dizide Metin Akp?nar, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Gürkan Uygun, Burak Tamdo?an, Ertan Saban, Duygu Boztepe ve Sevinç Me?e de rol alacak.

 • ‘Katilin K?zlar?’ Dizisinin Oyuncu Kadrosu Belli Oldu

Kanal D’nin yeni dizisi ”Katilin K?zlar?”n?n oyuncu kadrosu belli oldu. Yap?mc?l???n? Süreç Film’in üstlendi?i, kadrosunda Fikret Ku?kan, Tuvana Türkay, Elifcan Ongurlar, Ahsen Ero?lu, Hakan Yufkac?gil ve Ülkü Duru’nun yer ald??? dizinin kadrosuna son olarak Muhte?em Yüzy?l: Kösem dizisinde izledi?imiz Sibel Ta?ç?o?lu, en son dizisi ‘Arkada?lar ?yidir’ ile kar??m?za ç?kan Numan Çak?r, geçti?imiz yaz ekrana gelen ‘Yüksek Sosyete’ dizisinde son olarak gördü?ümüz Özgün Çoban, son olarak ‘Cesur ve Güzel’ dizisinde izledi?imiz Serdar Özer daha önce ‘Kay?p ?ehir’ ve ‘Kara Ekmek’te izledi?imiz Elifcan Ongurlar, son olarak ‘Anne’de rol alan Ahsen Ero?lu, son olarak ‘Cesur Yürek’te izleyici kar??s?na ç?kan Hakan Yufkac?gil ve ödüllü oyuncu Ülkü Duru ve son olarak ‘Hayat Bazen Tatl?d?r’ dizisinde izledi?imiz oyuncu An?l Tetik dâhil oldu. Ku?kan’?n Ya?ar, Türkay’?n 4 k?z karde?i olan Kumru, Ongurlar’?n Sumru, Ero?lu’nun ise Suna karakterine hayat verece?i dizinin çekimlerinin 15 Ekim’de ba?lamas? planlan?yor. Katilin K?zlar?, Kas?m’da Kanal D’de ba?l?yor.

 • Burak Sergen ve Nebil Say?n ‘Çukur’ Dizisinin Kadrosuna Dâhil Oldu

Yaz boyunca “?simsizler” ba?ta olmak üzere çok say?da diziden teklif alan Burak Sergen, yine eski yap?m ?irketi Ay Yap?m’la çal??ma karar? ald?. Ünlü oyuncu, ?irketin Show TV için çekece?i “Çukur” dizisinin kadrosuna kat?ld?. Sevilen oyuncu tansiyon yaratacak sürpriz bir karakterle “Çukur”da seyirci kar??s?na ç?kacak. Yap?mc?l???n? Ay Yap?m’?n yapt???, Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazd???, yönetmenli?ini Sinan Öztürk’ün üstlendi?i, dizinin kadrosuna son olarak ‘?çerde’ dizisinde izledi?imiz Nebil Say?n da kat?ld?.

 • “Sadettin Teksoy: Zaman Tüneli”, Yak?nda Teve2’de Ba?l?yor

Ünlü televizyoncu Sadettin Teksoy yeni kanal?nda ekranlara dönmeye haz?rlan?yor. 1994-2006 y?llar? aras? süren ‘Teksoy Görevde’ adl? program?yla yurt içinden ve d???ndan ilginç, s?ra d??? ve gizemli ki?i veya mekânlar? kendine has üslubuyla izleyicilerle tan?tarak ad?ndan s?kça söz ettiren Teksoy, önümüzdeki aydan itibaren ‘Zaman Tüneli‘ adl? yeni program?yla teve2 ekranlar?nda yer almaya haz?rlan?yor.

 • TRT’den Yeni Dizi: ‘Aslan Ailem’

‘Payitaht Abdülhamid’ ve ‘?simsizler’ gibi önemli dizi projelerinin yarat?c?s? ES Film, Yusuf Esenkal ve Serdar Ö?retici, ‘Aslan Ailem’ ile ekranlara aile ili?kilerinin de?erini anlatt?klar?, ayn? zamanda romantizmi ve komediyi içinde bar?nd?racak yepyeni bir projeye imza atacaklar. Ba?rollerini Zerrin Sümer, Benian Dönmez, Hakan Sal?nm??, Ferdi Sancar, Ak?n Ak?nözü, F?rat Altunme?e, Bora Akka?, Levent Özdilek, Burcu Özberk, Esra Sönmezer, Eda ?ölenci, Mehmet ?eker ve ?pek Öza?an’?n payla?aca?? dizi Ekim ay? itibariyle TRT 1 ekranlar?nda olacak. Öykü ve senaryosunu Nuray Uslu ve Ayça Mutlugil’in yazd??? dizinin Genel Koordinatörlü?ünü Sibel Tuna, Uygulay?c? Yap?mc?l???n? Zeynep Tuna üstlenirken, dizinin müziklerinde klarnet virtüözü Serkan Ça?r? imzas? yer alacak.

 • ?lker Aksum Mehmetçik Kut’ül Amare’ Dizisi Kadrosuna Dâhil Oldu.

Yap?mc?l???n? Bozda? Film’in, yönetmenli?ini Mustafa ?evki Do?an’?n üstlendi?i; ba?rollerini ?smail Ege ?a?maz, Kaan Ta?aner ve Serdar Gökhan’?n payla?t??? yap?m?n kadrosuna Cox rolüyle daha önce ‘Yabanc? Damat’, ‘Can?m Ailem’, ‘Bizim Yenge’, ’20 Dakika’, ‘Ye?il Deniz’ ve ‘Poyraz Karayel’de rol alan ?lker Aksum dâhil oldu. Oyuncu, dizi için at binme dersleri almaya ba?lad?. Mehmetçik Kut’ül Amare, yak?nda TRT 1’de ba?l?yor.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Emlak Avc?lar?’ 25 Eylül’de TV 8’de yay?nda (Yar??ma)
 • ‘Çember’ yeni bölümleriyle 27 Eylül’de Star TV’de yay?nda (Polisiye)
 • ‘Siyah ?nci’ 28 Eylül’de Star TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Payitaht Abdülhamid’ 29 Eylül’de TRT 1’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Hülya Av?ar Sohbeti’ 29 Eylül’de Star TV’de yay?nda (Sohbet)
 • ‘?ule ile Vitrindekiler’ 30 Eylül’de Kanal D’de yay?nda (Sanat, siyaset, medya, spor)
 • ‘Özlem Denizmen’le Kad?nca’ yeni bölümleriyle 1 Ekim’de Star TV’de yay?nda (Kad?n)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • Daha önce TRT’de yay?nlanan ‘Ad?n? Sen Koy’ dizisi 25 Eylül’den itibaren Star TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • Alma Terzic, FOX’ta yay?nlanan ‘Sava?ç?’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Batuhan Yeleko?lu, FOX’ta yay?nlanan ‘Kay?td???’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Asl?han Güner, TRT 1’de yay?nlanan ‘Dirili? Ertu?rul’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • ‘Türk Mal?’ final bölümü 27 Eylül’de yay?nda (Star TV)
 • TV 8’de yay?nlanan ‘Gençlik Ba??mda Duman’ dizisi sona erdi. Dizi sosyal payla??m sitesi YouTube’da gösterilecek.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Süreç Film’de uzun y?llard?r yap?mc? olarak görev yapan Asena Bülbülo?lu, Star TV ile el s?k??t?.
 • Bein Sports, sunucu P?nar Bekbölet ile yollar?n? ay?rd?.
 • Acun Il?cal?, TV8 kanal?ndaki yeni program? için sunucu Dilara Gönder’le anla?maya vard?.

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Gazete Habertürk, haberci Dilek Kanto?lu’nu kadrosuna katt?. Kanto?lu, Gazete Habertürk’te gece editörü olarak görev yapacak.
 • Hürriyet internette Aile ve Seyahat sayfalar?nda yazan Zeynep Zor ile Hürriyet Pazar’da yazan Pucca’n?n gazeteyle ili?i?i kesildi.

Yaz?l? Bas?n

 • Bas?n Kart? Komisyonu Kararlar? Aç?kland?

Bas?n Kart? Komisyonu, 2017’nin ikinci toplant?s?nda 353 bas?n mensubuna ilk kez, 78 gazeteciye de sürekli bas?n kart? verilmesini kararla?t?rd?. Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ünden yap?lan yaz?l? aç?klamaya göre, komisyon dün gerçekle?tirilen 2017’nin ikinci toplant?s?nda ba?vurular? görü?tü. Komisyon, 353 bas?n mensubuna ilk kez, 78 gazeteciye de sürekli bas?n kart? verilmesini karara ba?lad?. Komisyon kararlar?, “http://basinkartlari.byegm.gov.tr” adresinden ve “e-devlet” üzerinden ki?i baz?nda sorgulanabilecek.

 

nar-ajans-tarafindan1

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.