Haftalık Medya Haberleri (25 Aralık 2017 – 1 Ocak 2018)

Televizyon Haberleri

 • Bir Y?lda 70 Milyon Liral?k Dizi Sat?ld?

Türk dizilerine artan ilgi televizyon yap?mlar?n?n sat?? rakamlar?na da yans?yor. Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumunun dizilerinin de aralar?nda oldu?u programlar?n?n sat???ndan elde etti?i gelir geçen y?l 70 milyon lira oldu. TRT’nin dizi ihracat? Orta Do?u ve Kuzey Afrika bölgesiyle Balkan ülkelerinde yo?unla??rken, söz konusu yap?mlar Uzak Do?u ve Latin Amerika bölgelerinde de seyredilir hâle geldi. Kanal?n dizi ve programlar?n?n sat???ndan elde etti?i gelir ise 2016’da 70 milyon liraya ula?t?. Özellikle son üç senede yap?lan sat??larla Türk dizi ihracat?ndan elde edilen gelirin 750 milyon liraya ula?t??? tahmin ediliyor. TRT Genel Müdürü ?brahim Eren, Türk dizilerinin yurt d???nda izlenirli?inin artmas?ndan dolay? mutluluk duyduklar?n? dile getirdi. Eren “Dizilerimizin yurt d???nda seyredilmesi, ekonomik getirinin ötesinde kültürel olarak o ülkelerde var olabilme ad?na çok önemli” dedi. Gelecek dönemde Avrupa ve Kuzey Amerika’da da seyredilece?ini dü?ündükleri on bölüm, 45 dakikal?k diziler yapmay? planlad?klar?n? kaydeden Eren “Eurodata’n?n yapt??? son ara?t?rmaya göre dünya genelinde tüketilen yabanc? kaynakl? içeri?in yüzde 30’u Türk üretimi. Buradan da anla??laca?? üzere üretti?imiz içerik dünya ortalamas?n?n üzerinde. Bu, gerçekten çok büyük bir ba?ar?” ?eklinde konu?tu.

 • Y?lba?? Haftas? Hangi Diziler Yay?nlanm?yor?

Y?lba?? haftas?n?n gelip çatmas?yla birlikte diziler de ekrana ara vermeye ba?l?yor. Reklam gelirlerinin çok dü?ük olmas? nedeniyle E?k?ya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ufak Tefek Cinayetler, Vatan?m Sensin, Çukur, ?stanbullu Gelin gibi dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmeyecek. 1 0cak Pazartesi ak?am?, Çukur, Söz, Siyah Beyaz A?k, K?rg?n Çiçekler, Yalaza, 2 Ocak Sal? ak?am? E?k?ya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ufak Tefek Cinayetler, Kad?n, K?zlar?m ?çin, 3 Ocak Çar?amba Dirili? Ertu?rul, Meryem, 4 Ocak Per?embe ak?am? Bizim Hikâye, Vatan?m Sensin ve 5 Ocak Cuma ak?am? ?stanbullu Gelin dizilerinin yeni bölümleri ekrana gelmeyecek. Ayr?ca 5 Ocak Cuma ak?am? da Beyaz Show’un yeni bölümü yay?nlanmayacak.

 • Necati ?a?maz Duyurdu: Kurtlar Vadisi Ekranlara Geri Dönüyor

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’?, oyuncu ve yap?mc? Necati ?a?maz, ?ubat ay?nda ekranlara gelecek “Kurtlar Vadisi Kaos”ta, Myanmar’dan da hikâyelerin yer alaca??n? söyledi.

Polat Alemdar Ekranlara Geri Dönüyor

?a?maz, “Bir Hadis Bir Film K?sa Film Yar??mas? Ödül Töreni” için geldi?i Konya’da, AA muhabirine, televizyonda 2003 y?l?nda yay?nlanmaya ba?layan Kurtlar Vadisi dizisinin, 2018’de “Kurtlar Vadisi Kaos” olarak izleyicinin kar??s?na ç?kaca??n? belirtti. ?a?maz, “Dizimizin senaryosunu tamamlad?k. ?ubat ay? gibi televizyonlarda yay?nlanmaya ba?layacak in?allah.” dedi.

 • Ünlü Oyuncular?n Yeni Dizileri Ertelendi

Star TV ile anla?malar? bulunan Burak Özçivit ile Bar?? Arduç’un, Kanal D ile anla?mas? bulunan Engin Akyürek’in dizileri ertelendi. Ünlü oyuncular 2018 sonbahar?yla birlikte ekranlarda olacak. Burak Özçivit yeni sezon için Star TV ile anla?m?? ve tan?t?mlar?nda yer alm??t?. Ayn? ?ekilde Engin Akyürek de Kanal D’nin yeni sezon yüzü olarak tan?t?m filminde boy göstermi?ti. Ancak ünlü isimlerin bu sezon ekrana gelmesi beklenen yeni dizileri gelecek y?la ertelendi.

 • Ay?e Selen Ya?am?n? Yitirdi

Bir süredir kanser tedavisi gören tiyatro sanatç?s? Ay?e Selen hayata veda etti. E?itim hayat?n? ?stanbul Avusturya K?z Lisesi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co?rafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olarak tamamlayan Selen, çok say?da tiyatro oyununda sahne alm??t?. Aralar?nda “Kapal? Çar??”, “Leyla ile Mecnun”, “Ask Yakar”, “Doktorlar”, “Gülpare”, “Kavak Yelleri” ve “Çoban Y?ld?z?” gibi dizilerin yer ald??? baz? televizyon dizilerinde de rol alan Ay?e Selen, sinemada da “Faize Hücum” (1982), “Böcek” (1995), “Usta” (2008) ve “El Yaz?s?” (2010) adl? sinema filmlerinde rol alm??t?.

 • ATV’den 4 Yeni Dizi

Yeni y?l?n ilk aylar?nda ekranda olacak olan ATV’nin yeni dizileri “Beni B?rakma”, “Sen Anlat Karadeniz”, “8. Gün” ve “Bu ?ehrin Çocuklar?” farkl? konseptleri ve öyküleriyle dikkat çekecek. Sabah gazetesi yazar? Mevlüt Tezel, kanal?n 4 yeni dizisini kö?e yaz?s?yla duyurdu. ??te Tezel’in yaz?s?ndan “ATV’den dizi ata??” ba?l?kl? bölüm: ATV, yeni y?l?n ilk aylar?nda dört yeni dizi ekrana getirmeye haz?rlan?yor. Dört dizi, farkl? konseptleri ve öyküleriyle dikkat çekiyor. 8 Ocak’ta ekrana gelecek olan ilk dizi ‘Beni B?rakma’. Yap?mc?l???n? Focus Film’in üstlendi?i ‘Beni B?rakma’, günlük dizi olacak ve her gün yeni bir bölüm ekrana gelecek.

Çekimleri Ankara’da devam eden ve soap opera (pembe dizi) format?nda çekilen dizi; büyük o?lu ‘Tar?k’?n gerçek babas?n? kocas?ndan saklayan bir annenin hayat?n?n, arkada??n?n bu s?rr? koz olarak kullanmas?yla nas?l altüst oldu?unu anlat?yor. Kad?n-erkek ili?kileri, evlilik, aile ba?lar? gibi temalar üzerinde yo?unla?an ‘Beni B?rakma’; gündüz ku?a??nda kad?n izleyicinin ilgiyle izleyece?i entrikas? bol bir pembe dizi.

Yap?mc?l???n? Osman S?nav’?n üstlendi?i ‘Sen Anlat Karadeniz’, ad? üstünde Karadeniz’de geçiyor. Çocuk gelin, kad?na ?iddet gibi önemli sorunlar? ele alan dizi, para kar??l??? sat?lan bir çocuk gelin olan ‘Nefes’in o?lu ‘Yi?it’le birlikte e?i taraf?ndan esir edili?i ve ?iddet görmesi sonucu evden kaçmas?yla geli?en olaylar? konu al?yor. Ula? Tuna Astepe, ?rem Helvac?o?lu, Sinan Tuzcu ve Gözde Kansu’nun ba?rollerini payla?t?klar? dizinin, Ocak’?n ikinci haftas? ekrana gelmesi planlan?yor. ATV’nin yeni y?ldaki bir di?er iddial? dizisi ise, Ay Yap?m’?n yap?mc?l???n? üstlendi?i ‘8. Gün’. Dizinin ?u an için oyuncu kadrosunda belli olan tek isim Burcu Biricik. ‘?çerde’ dizisinden tan?d???m?z Toprak Karao?lu’nun senaryosunu yazd??? dizi; önemli projeler yürüten yaz?l?m mühendisi ‘?ehnaz’?n bir uçak kazas? sonucu ?üpheli ölümü ve bu ölüme inanmayan k?z? ‘Bahar’? silahl? adamlar?n rehin almas?yla ba?l?yor. Silahl? adamlar, ‘?ehnaz’?n geli?tirdi?i yaz?l?m program?n?n pe?indedir. ATV’nin henüz yap?mc?s? aç?klanmayan ‘Bu ?ehrin Çocuklar?’ adl? bir gençlik dizi daha var. Konservatuvarda sanat e?itimi alan gençlerin öykülerini konu alan dizinin oyuncu kadrosu yüzde 80 no name yani tan?nmam?? isimlerden olu?acak. Dizide amatör müzik gruplar?na da kendilerini duyurma f?rsat? sunulacak, gruplar?n ?ark?lar?na klipler çekilip sosyal medyada payla??lacak.

 • ‘Sizi Böyle Alal?m’ 8 Ocak’ta Yay?nda

Ünlü oyuncu ve sunucu P?nar Altu? Atacan, ‘Sizi Böyle Alal?m’ adl? programla 8 Ocak Pazartesi günü FOX izleyicisiyle bulu?acak. P?nar Altu? Atacan, ‘Sizi Böyle Alal?m’da birbirinden renkli ve maharetli konuklar?yla keyifli sohbetler e?li?inde hesapl?, pratik, sa?l?kl? ve ayn? zamanda besleyici tatlar? seyircinin be?enisine sunacak. Yemek programlar?yla ödüllere lay?k görülen, ‘P?nar’?n Yemek Günlü?ü’ ve ‘P?nar’?n Mutfa??ndan’ adl? ba?ar?l? yemek kitaplar?n?n yazar? P?nar Altu? Atacan, sihirli dokunu?lar?yla, tad? dama??n?zda kalacak, birbirinden e?siz lezzetleri ve keyifli sohbetleri hafta içi her gün ekrana ta??yacak. P?nar Altu? Atacan, ‘Sizi Böyle Alal?m’ program?yla 8 Ocak tarihinden itibaren hafta içi her gün FOX’ta.

 • ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’ Dizisinde Yeni Geli?meler

Kanal D’nin yeni dizisi ”Mehmed Bir Cihan Fatihi”nde yeni geli?meler ya?an?yor. Yap?mc?l???n? O3 Medya’n?n üstlendi?i, yönetmenli?ini Cevdet Mercan’?n yapt???, kadrosunda Kenan ?mirzal?o?lu, Seda Bakan, Selin Demiratar, Çetin Tekindor, Leyla Tanlar, Gürkan Uygun, Ertan Saban, Serkan Keskin, Funda Eryi?it, Toprak Sa?lam, Burak Tamdo?an ve Mert Yaz?c?o?lu’nun yer ald??? dizi ?ubat ay?nda ekrana gelecek. Merakla beklenen dizinin kadrosunda ?ok ayr?l?klar ya?and?. Metin Akp?nar, Altan Erkekli ve Avni Yalç?n kadrodan ç?kar?ld?. Yerine gelecek isimler ise birkaç güne belirlenecek. Dizinin platformu için ise yap?mc? ‘muhte?em’ bir formül buldu. Yap?m ?irketi, ‘Muhte?em Yüzy?l’?n çekildi?i Arnavutköy’deki dekorlar? sat?n ald?. O3 Medya, ‘Muhte?em Yüzy?l’?n yap?mc?s? Timur Savc?’ya 4.5 milyon TL ödeyip, dekorlar? ald? ve arazinin sahibi ?irketle de kira sözle?mesi yapt?.

 • ‘Babam?n Günahlar?’ 10 Ocak’ta Yay?nda

Star’?n Yeni dizisi Babam?n Günahlar? ekran maceras?na ba?l?yor. Ba?rollerini Kadir Do?ulu ve Melisa Sözen’in payla?t?klar? Babam?n Günahlar?, 10 Ocak Çar?amba 20.00’de Star’da ba?l?yor. Yönetmenli?ini Abdullah O?uz’un üstlendi?i “Babam?n Günahlar?”, oyuncu kadrosuyla da oldukça iddial? geliyor. Ba?rollerinde Kadir Do?ulu ve Melisa Sözen yer al?rken, ikiliye Mustafa U?urlu, ?smail Demirci, Mehrnoush Esmaeilpour, çocuk oyuncu Gökçen Bilge Çiftçi e?lik ediyor.

Gülse Birsel ‘Jet Sosyete’ ?le Star’da

?u s?ralar Aile Aras?nda ile beyazperdede boy gösteren Gülse Birsel’in 3 y?l aradan sonra ekrana dönü? yapaca??, merakla beklenen dizi ‘Jet Sosyete’ Star TV’den ekranlara gelecek.  BKM yap?mc?l???nda; yönetmen Hakan Algül taraf?ndan hayata geçirilecek ‘Jet Sosyete’ y?ld?z oyuncu kadrosu ile ekranlarda komedi f?rt?nas? estirecek.

Kadrosunda Kimler Var?

Ça?lar Çorumlu, Derya Karada?, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ay?enil ?aml?o?lu, Bartu Küçükça?layan, Asl? Bekiro?lu, Hasibe Eren, Enis Ar?kan, ?ahin Irmak, Tu?ba Çom, Deniz Cengiz, Emre Ta?tekin ve Ecem Uzun’un oyuncu kadrosunda yer ald??? Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet h?z?yla sosyeteye giri? hikâyesini konu al?yor.  Jet Sosyete’nin ocak ay?nda sete ç?kmas? planlan?yor.

 • Gamze Özçelik Ekranlara Dönüyor

Son olarak “Arka Sokaklar” ve 2013 y?l?nda “Fatih” dizisinde Çiçek Hatun rolünde izledi?imiz Gamze Özçelik, uzun zaman sonra Dirili? ekibinin yeni dizisi Mehmetçik: Kut’ül Amare dizisi ile dönü? yapacak. Dizinin ilk bölümü 18 Ocak Per?embe ak?am? ba?layacak.

 • ‘Alija’ 30 Ocak’ta Yay?nda

TRT 1’in mini dizisi Alija’n?n yay?n tarihi belli oldu. Bosna Hersek’in ilk cumhurba?kan? olan Alija ?zzetbegoviç’in hikâyesini konu alacak olan; ba?rollerini Yurdaer Okur, Görkem Yeltan, Berke Üzrek, Dil?ad Çelebi, Fato? Kabasakal, Ümit Olcay, Emrah Girgin, Volkan Özda?, Murat Prosçiler, Engin Seçgin, Seda Kement, Nezih I??tan’?n payla?aca?? dizinin yap?mc?l???n? Sancak Medya, yönetmenli?ini Ahmed ?mamoviç üstleniyor. 90’ar dakikal?k 6 bölümden olu?acak olan Alija, ilk bölümüyle 30 Ocak Sal? 20.00’de TRT 1’de yay?nda.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Ekip ?ahane’ 18 Aral?k’ta Kanal D’de yay?nda (Ev tasar?m?)
 • ‘Tolgshow’ 30 Aral?k’ta FOX’ta yay?nda (Talk show)
 • ‘Yapars?n A?k?m’ 1 Ocak’ta FOX’ta yay?nda (Yar??ma)
 • ‘H?çk?r?k’ 1 Ocak’ta Kanal D’de yay?nda (Yerli dizi)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • Star TV’de yay?nlanan ‘Dolunay’ dizisi sona erdi.
 • Star TV’de daha önce Çar?amba ak?amlar? yay?nlanan ‘Hayat S?rlar?’ 14 Ocak’tan itibaren art?k Pazar ak?amlar? yay?nda.
 • Burak Çelik, Star TV’de yay?nlanan ‘Söz’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • ?pek Tenolcay, Kanal D’de yay?nlanan ‘Meryem’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Emre Törün, ATV’de yay?nlanan ‘E?k?ya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinden senaryo gere?i ayr?ld?.
 • Yasemin Allen, PuhuTV’de yay?nlanan ‘Çi’ dizisinin kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Kanal D Dramalardan Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? olan Hülya Vural görevinden ayr?ld?.  Nermin Ero?lu, Kanal D’nin Dramalardan Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?l??? görevine atand?.
 • Habertürk TV’nin iki muhabiri, kanalla yollar?n? ay?rd?. Ankara’dan Arzu Çetik ve ?stanbul’dan Ela Sezen Habertürk TV’den ayr?ld?lar.

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Hürriyet, Kelebek eki yazar? Melike Karakartal ile yollar?n? ay?rd?.
 • Ankara Hürriyet Gazetesi Yaz?i?leri Koordinatörü ve kö?e yazar? Ya?ar Sökmensüer’in, gazete ile yollar? ayr?ld?.
 • Cemile Bayraktar, Yeni ?afak Gazetesi ile yollar?n? ay?rd?.
 • 2011’den bu yana gazetede Ekonomi Müdür Yard?mc?l??? görevini üstlenen Bilal Emin Turan, Posta’n?n yeni Ekonomi Müdürü oldu.
 • Sözcü Gazetesi, Ekonomi servisinde editörlük yapan Hamit Varol ve Engin Esin, editör Tar?k Y?lmaz, Almanya Servisi’nde görev yapan Ramazan Güntay, okur temsilcisi Atilla Hamzaçebi, Foto muhabiri Mert Ar?slan, muhabir Ayhan Bel, Sorumlu Müdür Sami Erdo?an, adliye muhabiri Yalç?n Bel ile Sözcü’nün ‘medyatik’ magazin muhabiri Edda Sönmez ile yollar?n? ay?rd?.

Yaz?l? Bas?n 

 • Gazeteci Buket A?ç? Ya?am?n? Yitirdi

Gazeteci Buket A?ç? Gürel, ?stanbul’da tedavi gördü?ü hastanede 41 ya??nda hayat?n? kaybetti. 2007’de böbrek yetmezli?i nedeniyle böbrek nakli olan A?ç?’ya, Ekim 2016’da kanser te?hisi konulmu?tu.

Buket A?ç? Gürel, 29 Ekim 1976’da do?du. ?stanbul Üniversitesi ?ktisat Fakültesi’nden 1993 y?l?nda mezun olan A?ç?, ilk olarak E Yay?nevi’nde editör olarak mesle?e ba?lad?. A?ç? daha sonra s?ras?yla Aktüel Dergisi, Sabah Hafta sonu ekleri, Milliyet Sanat Eki’nde görev ald?. Buket A?ç? SKY Türk ve TV8’de edebiyat ve kitap üzerine televizyon programlar? yapt?. 2002’de Vatan Gazetesi’nin kurulu?unda rol alarak haber merkezinde muhabir olarak çal??maya ba?layan A?ç?, 2006’da Vatan Gazetesi Kitap ekinin Genel Yay?n Müdürü olarak görevine devam etti.

 

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.