Haftalık Medya Haberleri (23 – 29 Ekim 2017)

Televizyon Haberleri

 • TMSF’den 12 Gazete Ve Kanal Hakk?nda Varl?k Sat???

Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu’nun (TMSF) yay?nlad??? ihale ilan?na göre, Taner Tala? (Adana Medya Gazetesi), U?ak A.R.T.Reklam ve Yay?nc?l?k San. ve Tic. A.?. (Art Tv ve Art Radyo), Sem Haber Ajans? A.?.(Haber Radyo Ege), Herkül Radyo ve Televizyon Ticaret A.?.(Herkül Fm), ?kinci Kanal Tv ve Radyo Yay?nc?l??? A.?. (Htv Hayat Tv), Erzincan Televizyon Yay?nc?l?k A.?. (Kanal 24), ?brahim Ba?-Ahmet ?amil Kavlak Adi Ortakl??? (Nazar Gazetesi), Ersin Bas?n ve Yay?nc?l?k San. ve Tic. Ltd. ?ti. (Özgür Gündem Gazetesi), Ses Radyo Tv Yay?n Yap?m ve Tan?t?m A.?. (Özgür Radyo), Taraf Gazetecilik San. Ve Tic. A. ?. (Taraf), URY U?ak Radyo Yay?nc?l??? A.?. (U?ak Rd Klas), Cankurt Gaz. Paz. Ajans Tic.ve San. Ltd. ?ti.(Yeni Emek) ?irketlerinin TMSF’ye de?erleme ve sat??? için devredilen varl?klar teklif alma yöntemi ile sat?lacak.

Buna göre,  Art Tv ve Art Radyo, Herkül Fm, Htv Hayat TV, Kanal24, U?ak Rd Klas’?n lisans ve makina, teçhizat ve demirba?lar?, Haber Radyo Ege’nin lisans?, Adana Medya Gazetesi’nin demirba?lar?, Nazar Gazetesi, Özgür Gündem, Özgür Radyo, Taraf ve Yeni Emek’in baz? makina, teçhizat ve demirba?lar? sat?lacak.

Varl?klar?n tamam?na bir istekli taraf?ndan teklif verildi?i takdirde teklif sahibine teklifinin uygun bulunup bulunmad??? yap?lacak de?erlendirmeyi müteakip bildirilecek, birden fazla teklif verilirse isteklilere daha sonra bildirilecek tarih ve saatte aralar?nda aç?k art?rma yap?lacak. Teklifler 17 Kas?m 2017 saat 17:00’ye kadar al?nacak.

 • Format ?irketi Armoza, Karga Seven Pictures ?le Anla?t?

Dünyaca ünlü format ?irketi Armoza; yar??mac?lar?na ilk günden ?öhret ve lüks dolu bir hayat sunan program “The Final Four” için Türkiye’den Karga Seven Pictures ile anla?t?. Türkiye, bu format? sat?n alan 8. ülke oldu. Geçti?imiz aylarda Cannes’da düzenlenen MIPTV fuar?nda sunumu gerçekle?tirilen ve hemen ard?ndan Amerika’da FOX, Rusya’da ise CTC ile anla?an Armoza, Türkiye’de format?n yerel uygulamas?n? Karga Seven Pictures’a teslim etti. Kanal görü?meleri devam eden “The Final Four” un 2018’de yay?nda olmas? hedefleniyor.

Hem Yetenek Hem Popülarite Yar??mas?

The Final Four, sezon aç?l???n? süperstar kalitesinde 4 finalist ile yapacak. Üç ki?ilik iddial? bir müzik jürisi taraf?ndan yar??ma ekrana gelmeden önce seçilecek olan bu finalistler, VIP standard?nda bir ya?ama ba?layacak ve yerlerini almak isteyen umut dolu yar??mac?lara kar?? koltuk mücadelesi verecekler. Her bölümde finalistlerden birinin yerini çal?p son 4 finalist aras?na girmeye çal??acak olan yar??mac?lar?n sadece sesleri de?il ki?ilikleri de bu yar??mada büyük rol oynayacak.

 • ‘S?f?r Bir’ 9 Kas?m’da BLUTV’de Yay?nda

Ba?rollerini Sava? Sat??, Cihangir Ceylan, Özgür Meriç ve Burak ?afak’?n payla?t???, Adana’n?n Hürriyet mahallesinde bir grup genç taraf?ndan bu mahallede ya?anm?? olaylara dayanarak haz?rlanan yap?m, sosyal medyada elde etti?i ba?ar?n?n ard?ndan yeni adresi ve yeni bölümleriyle, 9 Kas?m ak?am? 19.01’de izleyiciyle bulu?maya haz?rlan?yor. S?f?r Bir, 3. sezonuyla 9 Kas?m Per?embe ak?am? sadece BluTV’de.

 • ‘Kom?ular 6 Kas?m’da Yay?nda

Bugüne dek 60’?n üzerinde ülkeye sat?lm??, yay?nland??? her yerde büyük bir izleyici ilgisiyle kar??la?an dizi, “Kom?ular” ismiyle 6 Kas?m Pazartesi’den itibaren FOX izleyicisiyle bulu?acak. Yap?mc?l???n? No 9 Yap?m’?n üstlendi?i, yönetmen koltu?unda Canan Evcimen ve Göksel Ayd?n’?n oturdu?u, senaryosunu ise Zehra Çelenk’in kaleme ald??? “Kom?ular”da Gizem Altunay, Mustafa Bar?? Koçkar, Arda Esen ve Sema ?im?ek’e, Mehmet Uslu, Zafer Esen Demircan, Kaan Yalç?n, Kevork Türker ve Serap Önder gibi ba?ar?l? isimler e?lik ediyor.

 • ‘Nerdesin Birader’ 8 Kas?m’da Yay?nda

Yap?mc?l???n? Filmevi Yap?m Erol Demir ve Dilek Yorulmaz’?n üstlendi?i, yönetmen koltu?unda Ula? Cihan ?im?ek’in oturdu?u, senaryosunu Sahne 77’nin kaleme ald??? “Nerdesin Birader?” dizisi 8 Kas?m Çar?amba günü itibariyle FOX izleyicisiyle bulu?acak. “Nerdesin Birader?” de Timur Acar’a; Gonca Sar?y?ld?z, Hakan Bilgin, Ruhi Sar?, Defne Yaln?z, Denizcan Akta?, Seren Deniz Yalç?n, Kemal Uçar, çocuk oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi ve Altan Erkekli gibi ba?ar?l? isimler e?lik ediyor. Bir dizi talihsizlik sonucu Hindistan’dan s?n?r d??? edilen Yunus, sadece bir geceli?ine polis olan ikiz karde?iyle yer de?i?tirmeye ikna olur; fakat hesap edemedikleri bir ?ey vard?r: “Bu oyun zannettiklerinden çok uzun sürecektir.”

 • ‘Hayat S?rlar?’ 1 Kas?m’da Yay?nda

Ba?rollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Devrim Yakut ve Olgun Toker’in payla?t?klar?, Most Production taraf?ndan haz?rlanan, çarp?c? hikâyesi, güçlü oyuncu kadrosuyla göz dolduran Star TV’nin yeni dizisi ‘Hayat S?rlar?’, 1 Kas?m Çar?amba günü ekran maceras?na ba?l?yor.

 • ‘Anne’ Dizisine ‘En ?yi Yabanc? Dizi’ Ödülü Verildi

Star TV’nin geçti?imiz sezon reyting rekorlar? k?ran ve ba?rollerinde Vahide Perçin, Cansu Dere, Beren Göky?ld?z ve Gonca Vuslateri’nin yer ald??? Anne, uyarland??? ülke Japonya’da ödüle lay?k görüldü. Tokyo Uluslararas? Drama Festivali’nde ‘En ?yi Yabanc? Dizi’ ödülüne lay?k görülen dizinin yap?mc?lar? Faruk Bayhan ve Fatih Aksoy ödülü birlikte ald?. Tokyo Drama Awards, Japonya’n?n önemli ödüllerinden biri olarak adland?r?l?yor.

 • ‘Çember’ Dizisi Sona Eriyor

Yap?mc?l???n? ANS Film’in üstlendi?i; ba?rollerini Bar?? Ba?c?, Pelin Akil, Sermet Ye?il ve An?l Altan’?n payla?t??? yap?m, dü?en reytingleri nedeniyle geçen hafta yay?n ak???ndan ç?kar?lm??t?. Geçti?imiz aylarda 6 yeni filmle ekranlara dönece?i belirtilen yap?m, bir bölüm eksikle, yani 11. bölümüyle ekranlara veda etme karar? ald?. ‘Güven Bana’ isimli son bölümün konuk oyuncusu ise son olarak ‘?ki Yalanc?’da rol alan Keremcem olacak.

 • ‘3 Adam’ Ocak’ta Yay?nda

Eser Yenenler, O?uzhan Koç ve ?brahim Büyükak’?n sundu?u talk-show program? 3 Adam, 4. sezonunda ekranlara ara verme karar? alm??t?. Ak?beti merakla beklenen program hakk?nda söylentilere ise ?brahim Büyükak kat?ld??? bir söyle?ide son noktay? koydu. Büyükak; “3 Adam’? neredeyse 3,5 y?l aral?ks?z çektik, yeni bir ?eyler yapmak istedi?imiz için ara verdik. Ocak ay?nda içeri?ini daha da zenginle?tirerek ba?lamay? dü?ünüyoruz.” dedi. 3 Adam, yeni sezonuyla Ocak’ta ekranlarda.

 • ‘Y?lmaz Morgül Show’ 1 Kas?m’da Yay?nda

Son olarak TV 8 ekranlar?nda hafta içi her gün yay?nlanan gündüz ku?a?? program?yla sabahlar? ekranlarda olan ?ark?c? Y?lmaz Morgül yeni program?yla tekrar ekranlara dönüyor. Y?lmaz Morgül bu kez gece program?yla ekranlarda olacak. ‘Y?lmaz Morgül Show’ isimli program?yla Çar?amba geceleri TV 8,5’da program yapacak. ‘Y?lmaz Morgül Show’ canl? yay?nla Çar?amba 23.00’de TV 8,5’da yay?nda.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Çukur’ 23 Ekim’de Show TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Hande Ataizi’yle’ 23 Ekim’de Sony Channel Türkiye’de yay?nda (?zdivaç)
 • ‘Ufak Tefek Cinayetler’ 24 Ekim’de Star TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Kad?n’ 24 Ekim’de FOX’ta yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Dirili? Ertu?rul’ yeni bölümleriyle 25 Ekim’de TRT 1’de yay?nda
 • ‘Boxun Y?ld?zlar?’ 27 Ekim’de TV 8’de yay?nda (Yar??ma)
 • ‘Beyaz Show’ yeni bölümleriyle 27 Ekim’de Kanal D’de yay?nda (?ov)
 • “Kutup Y?ld?z?: Sönmeyen Klavuz” 29 Ekim’de CNN Türk’te yay?nda (Belgesel)
 • ‘Stil Avc?lar?’ 30 Ekim’de Fox’ta yay?nda (Yar??ma)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • Star TV’de yay?nlanan ‘Ate?böce?i’ dizisi sona erdi.
 • FOX’ta yay?nlanan ‘No:309’ dizisi sona erdi.
 • Hakan Dinçkol, FOX’ta yay?nlanan ‘Sava?ç?’ dizisinin kadrosundan ayr?ld?.
 • Pelin Körmükçü, Kanal D’de yay?nlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Kanal D’de yay?nlanan ‘Ver Elini A?k’ dizisinin yeni yönetmeni, FOX’ta final yapan ‘No 309’ dizisinin ikinci yönetmeni Emre Kavuk oldu. Emre Kavuk diziyi Deniz Y?lmaz’la birlikte yönetecek.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Gazeteci Meryem Özgün, 4 y?ll?k NTV deneyiminin ard?ndan veda karar? ald?.

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Do?an Haber Ajans? (DHA) Rize Muhabiri Muhammet Kaçar, DHA Trabzon Bölge Müdürlü?ü görevine getirildi.
 • Türkiye gazetesinin Ankara Temsilcili?ine Batuhan Ya?ar getirildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin (TGC) önceki ba?kanlar?ndan Burhan Felek ad?na düzenlenen Burhan Felek Bas?n Hizmet Ödüllerine de?er bulunan 10 gazeteci belirlendi. TGC Burhan Felek Bas?n Hizmet Ödülleri Seçici Kurulu 20 Ekim’de TGC Merkezinde topland?. Seçici Kurulda Ahmet Özdemir, Orhan Erinç, Engin Ba?ç?, Esat Y?lmaer, Niyazi Dalyanc?, Nuray Özger, Rahmi Turan, Sibel Güne? ve Turgay Olcayto yer ald?. Kurul ba?kanl???na ise Orhan Erinç seçildi.

Yaz?l? Bas?n

 • 10 Gazeteciye Ödül

Oylama sonunda Yönetmeli?e göre 70 ya??ndan gün alan, meslekte 50 y?l?n? tamamlayan Ahmet Örs, Ertu? Karakullukçu, ?zzet Öz, Melih A??k, Nurzen Amuran, Orhan Atasoy, Ömer K?rkp?nar, Sezi Ergun Anar, Tevfik Yener, Zeynep Oral Burhan Felek Bas?n Hizmet Ödülüne de?er görüldüler.

 

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.