Haftalık Medya Haberleri (22 – 28 Ocak 2018)

Televizyon Haberleri

 • ATV’den Yeni Dizi: ‘Masum De?iliz’

Koliba Film, Kanats?z Ku?lar’dan sonra ATV için yeni bir dizinin daha haz?rl?klar?na ba?lad?. Dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde ba?lanacak. Yap?mc?l???n? Koliba Film-Ata Türko?lu, yönetmenli?ini Levent Türkan’?n üstlendi?i senaryosunu Bekir Baran S?tk?’n?n yazd??? dizide, birbirinden ünlü isimler oynuyor. Masum De?iliz’de televizyon dünyas?n?n ba?ar?l? aktörlerinden Uraz Kayg?laro?lu, ödüllü sanatç? Damla Sönmez ve izleyicilerin gözdesi Ushan Çak?r ve Sercan Badur rol al?yor. Cast ve prodüksiyon çal??malar? devam eden Masum De?iliz’in, atv’nin, 2018’e damgas?n? vuracak en iddial? yap?mlar?ndan biri olaca?? belirtiliyor. ‘Masum De?iliz’ yak?nda ATV ekranlar?nda.

 • ‘Ekip ?ahane’ 2 ?ubat’ta Sona Eriyor

Yap?m?n? Provizyon Medya’n?n üstlendi?i, usta mimar Selim Yuhay ve ekranlar?n sevilen ismi, ba?ar?l? oyuncu Nergis Kumbasar’?n sunuculu?unda ekrana gelen program reytinglerde istenilen oranlara ula?amad??? için ekran maceras?n? sonland?r?yor. ”Ekip ?ahane” 2 ?ubat Cuma 12.45’te final yaparak izleyiciye veda edecek.

 • ”Sosyetik Ev Kad?nlar?” 5 ?ubat’ta Yay?nda

Kanal D’nin yeni gündüz ku?a?? program? ”Sosyetik Ev Kad?nlar?”n?n yay?n tarihi belli oldu. Yay?nland??? ABD, ?ngiltere, Kanada, Fransa ve Avustralya gibi birçok ülkede büyük bir be?eni ile takip edilen NBC Universal formatl? The Real Housewives art?k Türkiye’de. Cemiyet hayat?n?n tan?nan simalar?; Neslihan Kozano?lu, Elif Sa?lamyürek, Günsel Ülkü, Esra Tokgöz ve Ezgi Darg? “Sosyetik Ev Kad?nlar?”nda bir araya gelerek özel hayatlar?n? ekrana ta??yacak program 5 ?ubat Pazartesi günü ba?l?yor.

 • ‘K?zlar?m ?çin’ 6 ?ubat’ta Sona Eriyor

Kanal D’nin büyük umutlarla ba?layan dizisi K?zlar?m ?çin dizisinden kötü haber geldi. Yap?mc?l???n? Süreç Film’in, yönetmenli?ini Mesude Erarslan Tekin’in üstlendi?i; ba?rollerini Fikret Ku?kan, Tuvana Türkay, Elifcan Ongurlar, Sanem Yeles, Ahsen Ero?lu, Naz Ar, Serdar Özer, An?l Tetik, Cansu F?r?nc?, Hakan Yufkac?gil, Numan Çak?r ve Ülkü Duru’nun payla?t??? yap?m, dü?ük reytingleri nedeniyle 10. bölümüyle ekranlara veda edecek. K?zlar?m ?çin, final bölümüyle 6 ?ubat Sal? 22.15’te Kanal D’de yay?nda.

 • ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’nde Senarist De?i?ikli?i

Yap?mc?l???n? O3 Medya’n?n üstlendi?i, yönetmenli?ini Cevdet Mercan’?n yapt???, kadrosunda Kenan ?mirzal?o?lu, Seda Bakan, Selin Demiratar, Çetin Tekindor, Leyla Tanlar, Gürkan Uygun, Ertan Saban, Serkan Keskin, Funda Eryi?it, Toprak Sa?lam, Burak Tamdo?an, Altan Erkekli ve Mert Yaz?c?o?lu’nun yer ald??? diziyi Alican Yara? ile Özge Efendio?lu kaleme al?yordu. Ancak sil ba?tan çekilen dizinin yeni yazarla yoluna devam etmesine karar verildi. ‘Behzat Ç.’ dizi ve filmini yazan ba?ar?l? kalem Ercan Mehmet Erdem “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisinin yeni yazar? oldu. ‘Mehmet: Bir Cihan Fatihi’ ?ubat sonu veya Mart ba?? Kanal D’de yay?nlanmas? bekleniyor.

 • ‘NTV Spor’ Sat?ld? Ve ?smi De?i?iyor

Discovery grubuna sat??? duyurulan NTV Spor kanal? art?k DMAX olarak yay?n yapacak. NTV Spor çal??anlar?n?n kanalda durmas? ise yeni kanal?n yay?n politikas? nedeniyle mümkün gözükmüyor. DMax, (Discovery Maximum) özellikle erkek izleyicilerin ilgi alanlar?yla dolu fakat kad?nlar?n da ilgisini çekece?i içeriklerin yer ald??? bir kanal olmas? bekleniyor. DMax, hali haz?rda Avusturya, Almanya, ?ngiltere, ?talya, ?spanya ve Çin gibi ülkelerde faaliyet gösteriyor. Kanal?n Türkiye sorumlusu Discovery’den Seth Porges, program koordinatörü ise Emir Ek?io?lu olacak. Mart ay?nda Türkiye’de önemli programlarla izleyicilerin kar??s?na ç?kacak kanalda, önemli isimler farkl? programlarda yer alacak ayn? zamanda yurt d???nda sevilen programlar da Türk izleyicilerle bulu?acak. NTV Spor çal??anlar?n?n da DMax’e transfer olmayaca?? belirtiliyor. Kanal içeri?inin yüzde 70’inin d?? yap?mlardan olu?aca?? aktar?l?yor.

 • Müjde Ar ve Necip Memili  ‘?ahsiyet’ Dizisi Kadrosunda

Yap?mc?l???n? Ay Yap?m’?n, yönetmenli?ini Onur Saylak’?n, senaristli?ini Hakan Günday’?n üstlendi?i; ba?rollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Onur Saylak, ?ebnem Bozoklu, Ahmet Mümtaz Taylan ve ?brahim Selim’in payla?t??? yap?m?n kadrosuna ‘A?k, Ekmek ve Hayaller ’de rol alan, Ye?ilçam’?n ba?ar?l? oyuncusu Müjde Ar ve Han?m?n Çiftli?i’, ‘Dila Han?m’, ‘Dolunay’da rol alan Necip Memili  dâhil oldu. ?ahsiyet, yak?nda PuhuTV’de ba?l?yor.

 • Mustafa Üstünda?’?n Yeni Dizisi Belli Oldu

Ba?ar?l? oyuncu Mustafa Üstünda?’?n yeni dizisi belli oldu. MF Yap?m’?n Show TV için yeni bir Japon uyarlamas? ‘My Dangerous Wife’ ad?ndaki uyarlama dizinin ba?rol kad?n oyuncusu Gonca Vuslateri olmu?tu. Yönetmenli?ini Ça?r? Bayrak’?n yapaca??, Nalan Merter Sava? ve Vilmer Özç?nar’?n senaryosunu kaleme ald??? dizinin kadrosuna son olarak ‘Çukur’da izledi?imiz Mustafa Üstünda? dâhil oldu. Kod ad? ‘Tehlikeli Kar?m’ Mart ay?nda Show TV’de yay?nda.

 • RTÜK’ten ‘Ufak Tefek Cinayetler’e Ceza

Ufak Tefek Cinayetler yay?ndan kald?r?labilir. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya ile Serhan’?n ili?kisini uygunsuz bulan RTÜK, diziye yüklü bir para cezas? kesti. RTÜK’e dizide evlilik d??? ili?kilerin Türk aile yap?s?na ayk?r? oldu?u yönünde ?ikâyetlerde bulunuldu?u, ?ikâyetlerin devam etmesi halinde ise dizinin yay?n?n durdurulabilece?i konu?uluyor. Ufak Tefek Cinayetler’in RTÜK’le ya?ad??? sorun sosyal medyada tart??ma konusu oldu. Serhan ile Oya’n?n durumunu ‘yasak a?k’ olarak alg?layan RTÜK’ün dizilerdeki pedofili, tecavüz, çok e?lilik, kad?na ?iddet temalar?na kar?? sessiz kalmas? ele?tirildi.

 • ‘Babam?n Günahlar?’ 31 Ocak’ta Sona Eriyor

Star TV’de yay?nlanan ”Babam?n Günahlar?” ekranlara veda ediyor. ANS Prodüksiyon’un imzas?n? ta??yan, Abdullah O?uz’un yönetmen koltu?unda oturdu?u, senaryosunu Ahmet Saatçio?lu’nun kaleme ald??? ‘Babam?n Günahlar?’ dizisi, kanal?n yay?n ak???na göre final yap?yor. Kadir Do?ulu, Melisa Sözen, Mustafa U?urlu, ?smail Demirci, Sezin Akba?o?ullar?, Müjde Uzman ve Mehrnoush Esmaeilpour gibi isimlerden olu?an kadrosuyla 10 Ocak 2018 tarihinde yay?n hayat?na ba?layan dizi, yeterli reytingi alamamas? sebebiyle erken final karar? ald?. Babam?n Günahlar? 31 Ocak Çar?amba günü yay?nlanacak dördüncü bölümüyle dizi sevenlerine veda edecek.

 • ‘Alija’ 30 Ocak’ta Yay?nda

Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurba?kan? ‘Bilge Lider’ Alija ?zetbegoviç’in gerçek hayat hikâyesinin anlat?laca?? Alija dizisi, 30 Ocak Sal? günü TRT 1 ekran?nda ba?l?yor. Yap?mc?l???n? Sancak Medya’n?n üstlendi?i Alija dizisinin ba?rollerini; Yurdaer Okur, Berke Üzrek, Görkem Yertan ve Dil?ad Çelebi payla??yor.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Sen Anlat Karadeniz’ 24 Ocak’ta ATV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Yuvamdaki Dü?man’ 25 Ocak’ta Show TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Dudullu Postas?’ 26 Ocak’ta BluTV’de yay?nda (Yerli dizi)

  Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar 

 • Show TV’de yay?nlanan ‘Kalp At???’ dizisi sona erdi.
 • Gökmen Özdanak, Beyaz TV’de yay?nlanan ‘Beyaz Futbol’ kadrosuna dâhil oldu.
 • Burcu Binici, Star TV’de yay?nlanan ‘Söz’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Onur Saylak, Kanal D’de yay?nlanan ‘Vatan?m Sensin’ dizisinin kadrosundan ayr?ld?.
 • Sevcan Ya?ar, ATV’de yay?nlanan ‘Bahtiyar Ölmez’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Engin Benli, FOX’ta yay?nlanan ‘Sava?ç?’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Goncagül Sunar, Kanal D’de yay?nlanan ‘Gülizar’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Star TV Program Müdürlü?ü görevini 5 y?ld?r sürdüren Recep Balc?  görevden ayr?ld?. Kanal?n çe?itli programlar?nda yap?mc? olarak çal??an Esin Demirkol D??kaya, Star TV’nin yeni Program Müdürü oldu.

Yaz?l? Bas?n

 • ?air Enver Ercan Ya?am?n? Yitirdi

Varl?k Dergisi genel yay?n yönetmeni ve Yasak Meyve Dergisi’nin genel yay?n yönetmenli?i görevini yürüten Enver Ercan, hayata veda etti. Enver Ercan bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Enver Ercan, 21 Ocak 1958’de ?stanbul ‘da do?du. Haydarpa?a Lisesi’nde okudu. Güne?, Sabah, Yeni Dü?ün, Varl?k gibi gazete ve dergilerde edebiyat sayfalar? haz?rlad?, yay?n yönetmenli?i yapt?. Ercan, edebiyat hayat? boyunca Broy, Gösteri, Milliyet Sanat, Yeni Dü?ün, Yeni Olgu, Varl?k gibi dergilerde ?iirleri yay?mland?. Eksik Ya?am (1977), Sürçüyor Zaman (1988), Geçti?i Her ?eyi Öpüyor Zaman (1997) adl? ?iir kitaplar?n? yay?mlad?, Yunus Nadi ve Cemal Süreya ?iir ödüllerini ald?. Varl?k Dergisi’nin yay?n yönetmenli?ini uzun y?llard?r sürdüren Enver Ercan, ?iir kitaplar? yay?mlayan Yasak Meyve Yay?nlar?’n?n da yöneticili?ini yapt?.

??itsel Bas?n

 • Kral FM’den ‘Afrikal? Ali’ karar?

Müzik radyosu Kral FM’de her gün program yapan Afrikal? Ali lakapl? Ali ?entürk, “Afrin operasyonuna itiraz eden ister gazeteci, ister Milletvekili olsun hemen vurun” demi?ti. Bu sözleri RTÜK’e ?ikâyet eden CHP ?stanbul Milletvekili Bar?? Yarkada?, Kral FM’e de ça?r?da bulunarak “Bunun ad? yay?nc?l?k de?il nefret suçu i?lemektir. Provokasyonlara çanak tutmakt?r. Bu suça ortak olmay?n” ifadesini kullanm??t?.

Afrikal? Ali’de Aç?klama Yapt?

Kral FM, CHP’nin ?ikâyeti ve ça?r?s? sonras?, Afrikal? Ali’nin program?n? yay?ndan kald?rd?. Kanal yönetiminin programa “süresiz” olarak son verdi?i ö?renildi. Afrikal? Ali de Twitter hesab?n? kapatt?. Ali ?entürk, sosyal medyada payla?t??? son mesaj?nda “Sözlerim maksad?n? a?t?. Yanl?? anla??ld?” ifadesini kulland?.

 

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.